Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung

Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung
de Neacșu Lupu
Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung este cel mai vechi document păstrat, scris în limba română. Ea a fost descoperită în arhivele din Brașov. Scrisoarea pare să fi fost redactată în data de 29 - 30 iunie 1521 la Dlăgopole (numele slav al orașului Câmpulung-Muscel). Pentru mai multe detalii vezi și articolul de pe Wikipedia, Scrisoarea lui Neacșu.


Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia are un articol despre: Scrisoarea lui Neacșu
Scrisoarea lui Neacşu este cel mai vechi document descoperit, scris în limba română


Textul original scris cu alfabetul chirilic[modifică]

мⷹдромⷹ и племенитомꙋ и чиститомꙋ и бгѡⷨ дарованномꙋ жꙋпаⷩ ханьⷲ беⷢнеⷬ ѿ брашоⷡ мноⷢ(о)
зⷣравїь ѿ нѣⷦшꙋⷧ ѿ длъгополе ипаⷦ даꙋ щире доⷨнїе тале за лꙋкрꙋⷧ тꙋⷬчилоⷬ кꙋⷨ амь
аꙋзиⷮ еꙋ къ ꙟпъратꙋⷧ аꙋ ешиⷮ деⷩ софїѧ ши аимиⷩтрѣ нꙋ е ши сѣꙋ дꙋⷭ ꙟ сꙋⷭ
пре дꙋнъре ипаⷦ съ щїи доⷨнїꙗ та къ аꙋ вениⷮ ꙋⷩ ѡⷨ де ла никопое де мїе мѣⷹ
спꙋⷭ къ аꙋ възꙋⷮ кꙋ ѡ̈кїи лои къ аꙋ трекꙋⷮ чѣле корабїи че щїи ши доⷨнїꙗ та пре
дꙋнъре ꙟ сꙋⷭ ипаⷦ съ щїи къ багъ ден тоте ѡрашеле къте м҃ де ѡмиⷩ съ ?
фїе ꙟн ажꙋтоⷬ ꙟ корабїи ипаⷦ съ щїи кꙋмꙋ сѣꙋ принсъ не ще меⷲщеⷬ деⷩ ц(а)ри
граⷣ кꙋⷨ ворь трѣче ачѣле корабїи ла локꙋⷧ чела (ст)римтꙋⷧ че щїи ши доⷨниꙗ та
ипаⷦ спꙋн доⷨнїе тале лꙋкрꙋⷧ лꙋ махамеⷮ беⷢ кꙋⷨ амь аꙋзиⷮ де боѧри че сънть меџїꙗⷲ
ши де џенере мїꙋ негре кꙋмꙋ ѧꙋ даⷮ ꙟпъратꙋⷧ слобозїе лꙋ махамеⷮ беⷢ пре (иꙋ) иѡи ва
фи воѧ прен цѣра рꙋмънѣскъ ꙗръ ель съ трѣкъ ипаⷦ съ щїи доⷨнїꙗ та къ аре
фрикъ маре ши бъсърабь де ачеⷧ лотрꙋ де махамеⷮ беⷢ маꙵ въртоⷭ де доⷨнїеле воⷭтре
ипаⷦ спꙋн доⷨнїе тале ка маꙵ мареле мїꙋ де че амь ꙟцелеⷭ шї еꙋ еꙋ спꙋн доⷨнїе тале ѧръ
доⷨнїꙗ та ещи ꙟцелепть ши ачѣсте кꙋвиⷩте съ цїи доⷨниа та ла тине съ нꙋ щїе
ꙋмиⷩ мулци ши доⷨнїеле ноⷭтре съ въ пъзици кꙋⷨ щици маꙵ бине и б(ог)ь те веⷭ(е)лиⷮ амїⷩъ

Transliterație din chirilică[modifică]

mudromu i plemenitomu i čistitomu i b(o)g(o)m darovannomu župan hanĭš begner ot brašov mnog(o) zdravie otkšul ot dlŭgopole

i pak dau štire domnïetale za lukrul turčilor kum amĭ auzit èu kŭ ĩpŭratul au èšit den sofïę ši aimintrě nue ši sěu dus ĩ sus pre dunŭre
i pak sŭ štïi domnïjata kŭ au venit un ωm de la nikopoe de mïe měu spus kŭ au vŭzut ku ωkïi loi kŭ au trekut čěle korabïi če štïi ši domnïjata pre dunŭre ĩ sus
i pak sŭ štïi kŭ bagŭ den tote ωrašele kŭte [50] de ωmin sŭ ę fïe ĩn ažutor ĩ korabïi
i pak sŭ štïi kumu sěu prinsŭ nešte meššter den c(a)ri grad kum vorĭ trěče ačěle korabïi la lokul čela (st)rimtul če šttïi ši domnïjata
i pak spun domnïetale de lukrul lu mahamet beg kumu amĭ auzit de boęri če sŭntĭ medžïjaš ši de dženere-mïu negre kumu ęu dat ĩpŭratul slobozïe lu mahamet beg pre iu iωi va fi voę pren cěra rumŭněskŭ jarŭ èlĭ sŭ trěkŭ
i pak sŭ štïi domnïjata kŭ are frikŭ mare ši bŭsŭrab de ačel lotru de mahamet beg mai vŭrtos de domnïele vostre
i pak spun domnïetale ka mai marele mïu de če amĭ ĩceles šïeu eu spun domnïetale jarŭ domnïjata ešti ĩceleptĭ ši ačěste kuvinte sŭ cïi domnïjata la tine sŭ nu štïe umin mulci ši domnïele vostre sŭ vŭ pŭzici kum štici mai bine

i b(og)ĭ te ves(e)lit aminŭ

Transcripție după normele ortografice actuale[modifică]

Mudromu I plemenitomu I čistitomu I bogom darovannomu jupan Haniș Begner ot Brașov mnogo zdraviie ot Neacșul ot Dlăgopole.[1]

I pak[2] dau știre domniie tale za[3] lucrul turcilor, cum am auzit eu că împăratul au eșit den Sofiia, și aimintrea nu e, și se-au dus în sus pre Dunăre.
I pak să știi domniia ta că au venit un om de la Nicopoe de miie me-au spus că au văzut cu ochii loi că au trecut ceale corabii ce știi și domniia-ta pre Dunăre în sus.
I pak să știi că bagă den toate orașele câte 50 de omini să fie în ajutor în corabii.
I pak să știi cumu se-au prins nește meșter den Țarigrad cum vor treace aceale corabii la locul cela strimtul ce știi și domniia ta.
I pak spun domniie tale de lucrul lu Mahamet beg, cum am auzit de boiari ce sânt megiiaș și de genere-miiu Negre, cumu i-au dat împăratul sloboziie lui Mahamet beg, pre io[4]-i va fi voia, pren Țeara Rumânească, iară el să treacă.
I pak să știi domniiata că are frică mare și Băsărab de acel lotru de Mahamet beg, mai vârtos de domniiele voastre.
I pak spun domniietale ca mai marele miu de ce am înțeles și eu. Eu spun domniietale iară domniiata ești înțelept și aceste cuvinte să ții domniiata la tine, să nu știe umini mulți, și domniiele vostre să vă păziți cum știți mai bine.

I bog te veselit. Amin.[5]


Note[modifică]

  1. Preaînțeleptului și cinstitului, și de Dumnezeu dăruitului jupân Hanăș Bengner din Brașov multă sănătate din partea lui Neacșu din Câmpulung.
  2. și iarăși
  3. despre
  4. unde
  5. Și Dumnezeu să te bucure. Amin.

Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung (1521) , originalul documentului aflat la Arhivele Naționale ale României - Brașov, Fond Primăria orașului Brașov, Colecția de documente Stenner, Seria 1 - Slavo-română, Nr. 472 – Arhiva Medievală a României.