Epistolia Domnului nostru lisus Hristos ce a trimis-o Dumnezeu din cer

Sari la navigare Sari la căutare
Epistolia Domnului nostru lisus Hristos ce a trimis-o Dumnezeu din cer
de Autor Neidentificat
Visul Maicii Domnului
Text apocrif care a circulat în mai multe versiuni. În unele ediții, se mai numește și Legenda Duminicii fiind inserat în Codicele de la Ieud sau Zbornicul de la Ieud, datat 6900 (1391-1392).

Ascultați, creștini blagosloviți, cu frică și cu cutremur; adevărat să știți că a căzut o piatră din cer; mică era la vedere, dar grea la ridicare, încât nu putea să o ridice nimenea. Atunci Preasfințitul Patriarh al sfintei cetăți a Ierusalimului și a toată Palestina a adunat toți Mitropoliții și Vlădicii, și au făcut rugăciuni de denii cu cântări sfinte, trei zile și trei nopți. Atuncea a venit un glas din cer zicând „Luați piatra cu blagoslovitele voastre mâini și o desfaceți”; și dacă o desfăcură aflară într-însa aceste dumnezeiești cuvinte scrise: „lată că v-am dat epistolia Mea întâi și tot nu v-ați mai întors de la fărădelegile voastre, nici nu v-ați pocăit precum v-am poruncit, nici n-ați ascultat cuvintele Mele cele sfinte ; pentru aceea am trimis asupra voastră limbi păgânești de v-au robit fără milă și tot nu v-ați pocăit de faptele voastre cele rele și spurcate; și nu veniți la calea cea dreaptă, și cuvintele Sfintei Scripturi nu le ascultați; că v-am zis că cerul și pământul vor trece, iar cel ce va fi făcut bine, acela nu va pieri; așa și acum; că pentru păcatele voastre și pentru ziua Duminecii, ce nu o țineți și nu o cinstiți, trimis-am asupra voastră ierni grele, geruri iuți și geroase, și vânturi mari, trăsnete și ploaie groaznică și fără măsură, încât au ieșit apele din matca lor; afară și foametea și moartea in dobitoacele voastre și cutremur mare pe pământ; și multe semne v-am arătat ca să cunoașteți că este mânia Mea asupra voastră, pentru răutățile voastre și pentru a Mea sfântă Duminică, care voi nu o cinstiți cu curățenie și cu paza Bisericii; el vă îndeamnă, diavolul, de vă aflați în alte lucruri. Oh, răilor, oh, împriloștiților și păgânilor ce sunteți! Voi nu recunoașteți că v-am dat pâine dospită și miere întru sațiul vostru, iar voi nu vă lăsați de faptele voastre cele rele și spurcate; pentru aceea vrut-am să pierd pe toți oamenii de pe fața pământului; ci m-am întors pentru ruga maicii Mele, care pururea stă și se roagă pentru lume și pentru săraci și pentru mișei; pentru văduvele ce strigă în urma voastră să le miluiți, ca să vă miluiesc și Eu pe voi, și să vă iert de păcatele voastre; și, iată, că de nu vă veți pocăi, lua-voi roadele de pe pământ pentru păcatele voastre și pentru ziua Duminicii; că pământul nu va rodi și pomii voștri se vor usca și viile nu vor da rod mult; apoi voi lua apele de pe fața pământului; după aceea să știți că în munca iadului vă veți munci în veci, că v-ați făcut răi, mincinoși, și nu vă iubiți unul pe altul și vecini pe vecini purtați pismă și ascultați pe la ferestrele altuia și de răul altuia vă pare bine; iară nu-l câștigați, nici nu-l miluiți, să faceți milostenie săracilor; și Biserica nu o păziți și nu ascultați poruncile Mele cele sfinte și nu cunoașteți, răilor și împrilostiților, că în sfânta Duminică a trimis Tatăl pe Arhanghelul Gavriil, de a dat o veste bună Prea Curatei maicii Mele, pentru nașterea Mea; și Duminică M-am sculat din morți și l-am scăpat pe Adam din munca iadului; și Duminică voi să judec toată lumea, pe cei vii și pe cei morți, și voi da fiecăruia după faptele sale, iar cine va fi făcut bine și va fi păzit poruncile Mele, pe acel om îl voi pune la dreapta Mea întru împărăția Mea; și îl voi trimite în rai de va moșteni acolo în veci; iar care va fi făcut rău, goni-l-voi de la Mine blestemaților, în focul cel de veci, cel nestins, în muncă și la viermii cei neadormiți, unde este gătit locul vostru cu diavolii, cu păgânii și cu făcătorii de rău. Iată, vă zic, că de nu vă veți pocăi de păcatele voastre ce le faceți și nu veți păzi Biserica cu curățenie și cu smerenie, voi trimite mânia Mea spre voi când nici aminte nu vă veți aduce. Și blestemat să fie acel om care va lucra de sâmbătă seara până luni la răsăritul soarelui, sau cine va face păcate în acea vreme: Și iarăși zic pentru vineri și pentru miercuri ca să se păstreze cu curățenie și cu post, iar nu cu lucru, că acestea vă vor scoate pe voi din iad; și v-am dat vouă toată dulceața pământului să mâncați și tot nu v-a ajuns, ci mâncați pește în zilele cele oprite. Anatema să fie acel om, si să se verse mațele sale ca ale lui Arie. Și să știți că de acum înainte nu voi mai trimite altă epistolie ca aceasta de acum și când nu vă veți aduce aminte de ea deschide-voi porțile cerului și voi da ploaie cu foc în luna lui Februarie, de vă voi arde de vii de pe fața pământului; voi trimite asupra voastră fiare sălbatice de vă vor mânca de vii, și voi lua lumina de pe fața pământului și va fi întuneric mare și vă voi trimite trăsnete de vă vor arde; atunci veți merge la mormintele morților și veți striga: «Ieșiți voi morților din mormânturi să intrăm noi de vii, că nu mai putem răbda muncile și pedepsele ce ne-a trimis Dumnezeu pentru păcatele noastre»; Iară Eu îmi voi întoarce fața de la voi ca să nu v-aud și vă voi părăsi în veci pentru că v-ați făcut răi, mozaviri, mincinoși, nici nu vă iubiți unul pe altul și sunteți curvari, sodomiteni, de dați bani cu camătă (cu dobândă) și opriți osteneala săracilor și nu-i iubiți. Legea ați călcat-o, Biserica nu o iubiți, cu rugăciuni și liturghii, carele vă sunt de spălarea păcatelor voastre; oh! dar cum de nu vă este frică că se va deschide pământul și vă va înghiți? Apoi ce răspuns vreți să dați în ziua judecății? Deci potoliți-vă și vă întoarceți de la fărădelegile voastre, nu fiți mândri, fățarnici, ci fiți smeriți! Oh! Vai de acela ce suduie preoții și călugării și pe aceia ce slujesc Biserica; că nu-i suduie pe dânșii, ci tocmai pe Dumnezeu, pentru că zice, că aceia ce suduiesc pe sluga împăratului, pe împărat suduiesc atunci. Oh! Vai de nașul ce va face păcatul cu fină-sa și finul ce va face păcat cu nașă-sa; vai de cumnatul ce va face păcat cu cumnată-sa ! Vai de cel ce capătă din viile și moșiile altora, ca să se îmbogățească! Vai de aceia ce vorbesc în biserică și nu ascultă sfânta slujbă! Vai de preotul ce slujește beat sau învrăjbit cu altcineva, și se cuminecă cu Sfintele Taine; cum de nu i se aprinde gura, că nu este singur, ci cu sfinții îngeri împreună? Vai de călugărul ce face curvie pe fața pământului. Și să știți că această epistolie nu este făcută din firea pământească, ci este din cer și am trimis-o pe la voi, creștinilor ca să vă părăsiți păcatele voastre și să faceți voia lui Dumnezeu, ca să fiți fiii luminii; iar vai de preotul sau de călugărul sau dascălul sau diaconul care nu o va citi înaintea oamenilor; si să o scrie și să o aibe tot omul în casa sa și să o trimeată și pe unde nu va fi, că de mare folos este în casa omului; iar vai de acela ce o va scrie și va lipsi vreun cuvânt dintr-însa, iar ferice de cei ce vor cumpăra această sfântă epistolă și o vor da de pomană: acelor oameni li se vor ierta păcatele și vor moșteni împărăția cerului de vor face poruncile lui Dumnezeu ca Avraam și ca Isaac și ca lacob; iară ferice de cei ce fac bine la săraci și călători și-i vor aduce la casele lor, aceia vor fi miluiți întru împărăția cerului; iar vai de părinții aceia care nu-și dau copiii să învețe carte și să păzească Biserica, că nu vor să dea seama pentru dânșii înaintea Judecătorului celui drept căci au murit ca dobitoacele; pentru aceasta alergați la duhovnicii voștri de vă mărturisiți păcatele voastre, ca să vă învredniciți a vă cumineca cu prea­curatele Taine ale lui lisus Hristos, care vă sunt de folosul sufletelor voastre și cu dragoste să luați sfânta anafora. Pentru aceasta eu, loanichie, patriarhul sfintei cetăți a Ierusalimului, cu ajutorul Tatăului și al Sfântului Duh, Troiței celei de o ființă și nedespărțită m-am învrednicit de v-am dezlegat aceste dumnezeiești cuvinte care au fost întru aceasta; mă rog lui Dumnezeu, creștini blagosloviți, ca să vă deschidă ochii sufletelor voastre și să vă puteți cumpăra această epistolie, iar de nu vi se va întâmpla a o cumpăra, să vindeți ceva din casele voastre și să o cumpărați, că de puțină plată este, iară de mare folos va fi acelui om în casa sa; îi va dărui Dumnezeu împărăția Sa, a Căruia este stăpânirea și puterea, a Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, în veci nesfârșit. Amin”.

Această lucrare se află în domeniul public în întreaga lume, deoarece autorul a decedat acum cel puțin 100 de ani.