Biblia/Vechiul Testament/Cartea întâi Paralipomena/Capitolul 1

Jump to navigation Jump to search
←←Cartea a patra a Regilor, Capitolul 25 Biblia de [[Autor:{{{autor}}}|{{{autor}}}]]
(Vechiul Testament, Cartea întâi Paralipomena, Capitolul 1)
Capitolul 2→→


 1. Adam, Set, Enos;
 2. Chenan, Mahalaleel, Iared;
 3. Enoh, Matusalem, Lameh;
 4. Noe, Sem, Ham și Iafet.
 5. Fiii lui Iafet: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Elișa, Tubal, Meșec și Tiras.
 6. Fiii lui Gomer: Așchenaz, Rifat și Togarma.
 7. Fiii lui Iavan: Elișa, Tarșiș, Chitim și Dodanim.
 8. Fiii lui Ham: Cuș, Mițraim, Put și Canaan.
 9. Fiii lui Cuș: Seba, Havila, Savta Rama și Sabteca. Fiii lui Rama: Șeba și Dedan.
 10. Lui Cuș i s-a mai născut de asemenea și Nimrod. Acesta a început să fie puternic pe pământ.
 11. Lui Mițraim i s-a născut: Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuhim,
 12. Patrusim, Casluhim, din care se trag Filistenii și Caftorim.
 13. Lui Canaan i s-au născut: Sidon, întâiul său născut și Het,
 14. Iebuseu, Amoreu, Ghergheseu,
 15. Heveu, Archeu, Sineu,
 16. Arvadeu, Țemareu și Hamateu.
 17. Fiii lui Sem: Elam, Asur, Arpaxad, Lud și Aram. Fiii lui Aram: Ut, Hul, Gheter și Meșec.
 18. Lui Arpaxad i s-a născut Cainan, lui Cainan i s-a născut Șelah, lui Șelah i s-a născut Eber.
 19. Lui Eber i s-au născut doi fii: numele unuia era Peleg, pentru că în zilele lui s-a împărțit țara; iar numele fratelui său era Ioctan.
 20. Lui Ioctan i s-au născut: Almodad, Șelef, Hațarmavet, Iarah,
 21. Hadoram, Uzal, Dicla,
 22. Ebal, Abimael, Șeba,
 23. Ofir, Havila și Iobab. Toți aceștia sunt fiii lui Ioctan.
 24. Iar fiii lui Sim sunt: Arpaxad, Cainan, Selah,
 25. Eber, Peleg, Reu,
 26. Serug, Nahor, Terah
 27. Și Avram, adică Avraam.
 28. Fiii lui Avraam sunt Isaac și Ismael.
 29. Iată spița neamului lor: Nebaiot, întâiul născut al lui Ismael, apoi: Chedar, Adbeel, Mibsam,
 30. Mișma, Duma, Mașa, Hadad, Tema,
 31. Ietur, Nafiș și Chedma. Aceștia sunt fiii lui Ismael.
 32. Fiii Cheturei, țiitoarea lui Avraam. Ea a născut pe Zimran, Iocșan, Medan, Madian, Ișbac și Șuah. Fiii lui Iocșan sunt: Șeba și Dedan. Fiii lui Dedan sunt: Raguel, Navdeel, Așurim, Letușim și Leumim.
 33. Fiii lui Madian sunt: Efa, Efer, Enoh, Abida și Eldaa. Toți aceștia sunt fiii Cheturei.
 34. Lui Avraam i s-a născut Isaac. Fiii lui Isaac sunt: Isav și Israel.
 35. Fiii lui Isav sunt: Elifaz, Raguel, Ieuș, Ialam și Core.
 36. Fiii lui Elifaz sunt: Teman, Omar, Țefi, Gatam, Chenaz; iar Temna, concubina lui Elifaz, i-a născut pe Amalec.
 37. Fiii lui Raguel sunt: Nahat, Zerah, Șama și Miza.
 38. Fiii lui Seir sunt: Lotan, Șobal, Țibeon, Ana, Dișon, Ețer și Dișan.
 39. Fiii lui Lotan sunt: Hori și Heman; iar sora lui Lotan se numea Timna.
 40. Fiii lui Șobal sunt: Alvan, Manahat, Ebal, Șefo și Onam. Fiii lui Țibeon sunt: Aia și Ana.
 41. Fiii lui Ana sunt: Dișon și Olibama; fiii lui Dișon sunt: Hemdan, Eșban, Itran și Cheran.
 42. Fiii lui Ețer sunt: Bilhan, Zaavan și Acan; fiii lui Dișan sunt: Uț și Aran.
 43. Aceștia sunt regii care au domnit în pământul Edom, înainte de a se ridica rege, peste fiii lui Israel, Bela, fiul lui Beor, cetatea căruia se numea Dinhaba.
 44. Murind Bela, după el a fost făcut rege Iobab, fiul lui Zerah din Boțra.
 45. După moartea lui Iobab s-a făcut rege Hușam, în țara Temaniților.
 46. Murind Hușam, s-a făcut rege după el Hadad, fiul lui Bedad, care a lovit pe Madianiți în câmpia Moabului. Orașul lui se numea Avit.
 47. Murind Hadad, s-a făcut rege după el Șamla, din Masreca;
 48. Murind Șamla, s-a făcut rege după el Șaul, din Rehobotul cel de lângă râu.
 49. Murind Șaul, s-a făcut rege după el Baal-Hanan, fiul lui Acbor.
 50. Murind Baal-Hanan, s-a făcut rege după el Hadad. Numele cetății lui era Pau, iar numele femeii lui era Mehetabeel, fiica lui Matred, fiica lui Mezahab.
 51. Murind Hadad, au urmat căpetenii peste Edom: căpetenia Timna, căpetenia Alia, căpetenia Ietet,
 52. Căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon,
 53. Căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibțar,
 54. Căpetenia Magdiel, căpetenia Iram. Acestea sunt căpeteniile Edomului.


▲ Începutul paginii.