Testamentul maiorului Gheorghe Pastia

Jump to navigation Jump to search
Testamentul maiorului Gheorghe Pastia
de Gheorghe Pastia


Testament[modifică]

Subsemnatul Maior Gheorghe Pastia, domiciliat în Focșani, în dorința de a contribui într-o masură cît de mică la luminarea și educația Neamului Românesc și care m-am devotat cu tot sufletul, prin muncă cinstită, mai întîi în rîndurile oștirei pe care am servit-o ca un bun patriot, luptînd chiar după ce am fost rănit în războiul independenței, fapt ce mi s-a recunoscut prin acordarea mai multor decorații între care și virtutea militară de aur, pusă pe piept de însuși MS Regele Carol, pe cîmpul de luptă în Bulgaria, iar după ce am ieșit din rîndurile armatei, m-am ocupat cu agricultura, unde muncind din greu, cu încordare și privațiuni zi cu zi mai bine de 40 de ani, văzînd necesitatea pentru orașul Focșani de a avea un templu al artei, am găsit cu cale din economiile agonisite și după stăruința cetățenilor mei, să construiesc în anul 1908 un Teatru, așezat în centrul orașului Focșani, orașul meu de naștere, pentru a servi ca locaș de cultură și educație națională.

Întrucît această instituție are nevoie de venituri mari și sigure, cît și pentru a fi ferită să nu fie supusă tuturor umilințelor, m-am hotărît să mai construiesc în orașul Focșani încă o operă de cultură numit Ateneul Popular "Maior Gheorghe Pastia", ce l-am donat Primăriei Focșani, cu obligațiunile stipulate într-însul ca din venitul lui să formeze un fond inalienabil și achitabil conform art. 3 din acel act, a căror venituri vor servi pentru mărirea și întreținerea Teatrului "Maior Gheorghe Pastia", fără ca să i se poată schimba vreodată destinația și fiindcă n-am moștenitori direcți și sînt în vîrstă înaintată, las toată averea mea mobilă și imobilă ce se va găsi la încetarea mea din viață Executorilor mei Testamentari ca împreună cu Primarul Orașului Focșani să administreze această avere pentru întreținerea Teatrului "Maior Gheorghe Pastia", instituțiune de cultură ce-am construit cu propriile mele mijloace, în acest oraș.

Îndată după încetarea mea din viață Primaria Orașului Focșani împreună cu Executorii mei testamentari, vor intra în drept în stăpînirea întregei mele averi, care sînt în Bonuri ale statului și acțiuni a diferitelor societăți românești, precum și a diferitelor creanțe ce sînt de încasat și care se găsesc toate notate în caetele ce se găsesc în casă, scrise și notate de mine. Toată această avere va forma un Fond inalienabil și neatacabil numit "Fondul Maior Gheorghe Pastia" a cărui venit va servi pentru întreținerea, mărirea și înfrumusețarea teatrului. Pentru aducerea la îndeplinire a tuturor dorințelor mele cuprinse în acest testament institui Executori Testamentari pe bunii mei prieteni: Paraschiv Chiriță avocat, I.P. Rădulescu-Râmnic profesor și pe Dr. Câmpeanu, toți din Focșani, pe care îi rog din tot sufletul să primească această sarcină și să execute întocmai cele hotarîte de mine. Executorii Testamentari împreună cu un membru al consiliului comunal iubitor de cultură și de teatru, desemnat anume pentru aceasta, va forma un comitet (Efori) care va aduce la îndeplinire legatele din acest testament și avînd întreaga administrare a teatrului, trebuie să se adune obligator la 1 ale fiecărei luni sub președenția d-lui I. Rădulescu-Râmnic în cancelaria teatrului, pentru a controla lucrările și gestiunea teatrului, buna lui întreținere și conducere, cum și pentru a lua măsuri ce vor crede necesare, iar la 1 aprilie a fiecărui an se vor aduna asemenea obligator pentru încheierea socotelilor anului expirat și alcătuirea bugetului anului ce începe. Pentru toate ședințele ce se vor ține, executorii testamentari vor primi un jeton de prezență de 50 lei (cincizeci lei) de ședința din bugetul teatrului, afară de lunile iunie, iulie și august, cînd stagiunile teatrului vor fi închise și reparațiunile ce se vor face la teatru. Asemenea, au cu toții dreptul de a se folosi de Loja "Maior Gheorghe Pastia" anulîndu-se dispozițiunile art.11 - din actul de donație a teatrului în privința lojii familiei Pastia, rămînînd aceasta lojă executorilor mei testamentari așa cum am menționat mai sus; asemenea se va anula și art.16 prin care se prevede de a servi rudelor fără mijloace o pensie viageră, iar la art.10 se va menține numirea de "Teatrul Maior Gheorghe Pastia", așa cum se prevede în actul de donație. Executorii testamentari vor stărui la Primărie să formeze un registru separat al teatrului în care se va trece toate veniturile și cheltuielile cu verificarea și aprobarea executorilor testamentari, care bani se vor vărsa în casa comunei, trecuți într-un registru separat al teatrului, formînd un fond care, cu venitul de la Ateneul Popular vor servi celor desemnate de mine în acest testament.

Executorii testamentari vor alcătui un regulament la Teatrului, dezvoltînd în mod amănunțit normele după care să funcționeze regulat, modul de întreținere și conducerea teatrului, atribuțiunile fiecărui funcționar pînă la servitori. Casierul cu vînzarea biletelor și cu afișajul se va plăti de către trupele serale, pentru a nu se mai face specula ca astăzi la Teatru. Garderoba se va închiria prin licitație publică și se va așeza în vestibul, lăsînd foayerul de sus pentru public, după cum i-a fost menirea, iar pentru redactarea unui regulament al teatrului în care să se menționeze toate dispozițiunile arătate într-însul se va însărcina o persoană competentă pentru formarea acestui regulament de va fi nevoie, acordînd un premiu de 600 de lei din venitul teatrului.

Deoarece teatrul este mic, se vor menține locuri de favoare strict necesare persoanelor oficiale, adică un loc rezervat șefului poliției pentru menținerea ordinei în sala de spectacol, un loc pentru parchet, un loc pentru comandantul pieței pentru buna orînduială a militarilor, un loc Directorului Liceului spre a observa buna orinduire a elevilor, un loc unui subcomisar sau agent de poliție în Balcon, pentru a observa buna orînduială a publicului în Balcon și Galerie, spre a nu face stricăciuni și desordine. Acest regulament se va tipări în broșuri și se va împărți persoanelor oficiale și publicului spre știință și a se respecta dispozițiunile prescrise într-însul.

Bilete de intrare în teatru nu se vor elibera de casier decît pentru cîte locuri sînt în planul teatrului.

Cînd vor fi fonduri disponibile executorii testamentari vor consulta un arhitect special pentru mărirea galeriei, balcoanelor și să se prelungească în față încă pentru două rînduri de locuri, asemenea dacă se poate în staluri să se creeze încă un rînd de loji, prin scoborîrea parterului în linia orchestrei, asemeni și scena, bine-nțeles de va fi posibil, în orice caz și în orice mod se va putea mări teatrul care nu mai poate corespunde astăzi cerințelor publicului.

Suma de 202.400 - în bonuri de 5% a înpropriet. - ce sînt în casa comunală donate de mine prin act. autent. Trib. Putna Nr.662 - din 11 aprilie 1913 - care din venitul lor va servi la îmbunătățirea și mărirea teatrului se va adăuga în bugetul teatrului, iar în ceea ce privește bursa ce se prevede în acel act a unui elev sau eleve care se va dovedi ca are aptitudine pentru teatru, se anulează, deoarece aceste burse s-au prevăzut în actul de donație al Ateneului Popular "Maior Gheorghe Pastia" la punctul A.

Donația care a purtat pînă acum numele "Teatrul comunal Maior Gheorghe Pastia" avînd dorința de a răspunde întru totul unui scop cultural național, va purta de acum înainte numirea de "Teatrul Național Maior Gheorghe Pastia", iar pentru că în realitate să-și ajungă menirea ce-i destinez, executorii testamentari cari au și conducerea lui culturală, nu vor îngădui să se reprezinte pe scena lui decît spectacole ce vor crede serioase și morale cu condiția să îndeplinească un scop cultural, educativ și național, asemenea hotărăsc ca sub nici un cuvînt să nu fie utilizat pentru banchete și întruniri politice.

Executorii testamentari sînt obligați prin acest testament să-și desemneze urmași succesori din persoane serioase și cu dragoste de teatru, în caz cînd unul dintre ei s-ar retrage din această sarcină sau ar înceta din viață, ceilalti doi sînt în drept să desemneze pe cel de-al treilea. Executorii testamentari, întruniți în comitet de conducere al teatrului, vor lucra întotdeauna sub președenția d-lui I. Rădulescu-Râmnic, astfel ca dînșii împreună cu primarul vor hotarî închirierea teatrului și fixarea prețurilor cu care urmează să se închirieze, ținînd seama de felul spectacolului, vor numi un administrator și personalul strict necesar al teatrului fără culoare politică și cu avizul Primarului. Executorii testamentari sînt datori a stărui pe lîngă Ministerul Cultelor și Artelor, să recunoască caracterul de Teatru Național și să acorde o subvenție anuală pentru întreținere ca la celelalte teatre din țară, sau să intervie la autoritățile în drept, Ministerul Finanțe și Artei, spre a da sancțiune memoriului iscalit de fruntașii cetățeni focșăneni, înaintat Primariei în luna Iunie 1923 - în sensul că prin derogare la art. 15, alin. B de la legea teatrelor, taxa de timbru pentru spectacolele ce se vor da la "Teatrul Maior Ghorghe Pastia" și chiar de la cinematografe în Focșani, să revie de drept Primariei Focșani, în ajutorul Teatrului, care este pus la dispoziția publicului pentru conferințe, serbări școlare, de binefaceri, în mod gratuit, fără să fie subvenționat de nimeni, deoarece cheltuielile de întreținere sînt foarte mari pentru a se putea menține acest templu al Artei mai mult timp fără a se ruina.

În caz cînd primaria orașului Focșani n-ar voi să accepte donațiunile ce se fac prin acest testament în formele și stipulațiunile prescrise mai sus și care formează ultima mea voință, atunci executorii testamentari fiind oameni energici și cu dragoste pentru cultura Neamului Românesc, au datoria să lupte pe toate căile ca teatrul să fie recunoscut ca persoană morală și juridică, ca astfel să se conducă ca instituție de sine stătătoare și după normele ce în mod sumar le-am indicat mai sus, formînd în acest caz o fundație culturală numită "Fundația Culturală Maior Gheorghe Pastia" din Focșani, anulînd toate donațiile făcute de mine Primariei. Rog pe executorii testamentari a stărui să obție scutire de taxe succesorale, deoarece donațiile sînt făcute în mod și în scop cu totul cultural și național.

Doresc ca executorii testamentari să facă toate cheltuielile necesare pentru înmormîntarea mea la Cimitirul "Sfîntul Gheorghe" din Focșani în cavoul mătușei mele Maria Botescu, născută Pastia, și din banii ce se va găsi în casă să se faca la timp un monument funerar, care se va așeza deasupra cavoului și care nu va trece de suma de 50 mii lei.

Un codicel se va atașa la acest testament și va indica anume averea mobilă și imobilă ce las prin acest testament și alte indicațiuni ce vor necesita.

Orice testament făcut anterior acestuia este nul și fără nici o valoare. Acest testament este scris, subscris și datat de mine astăzi, în Noembrie 1928 în dublu exemplar, din care unul se va păstra în arhiva Primariei iar al doilea exemplar se va păstra de unul din executorii mei testamentari.

1928 Noembrie 1

ss/ Maior Gheorghe Pastia

Focșani


Proces - verbal[modifică]

Anul 1929 luna octombrie 17 zile

"Subsemnatul I. Macovei, jude supleant Trib. Putna s.II-a, constat prin prezentul proces verbal că prezentul testament scris pe șase fețe și jumătate, hîrtie coli, semnat Maior Gheorghe Pastia Focșani, datat 1928 Noembrie 1, s-a găsit de noi în mîinile d-lui Al. Rădulescu ajutor de Primar al orașului Focșani, într-un plic deschis de marimea 1/8 din coală și pe care se găsește adresele I.P. Rădulescu-Râmnic profesor și Paraschiv Chiriță avocat și semnat Maior Ghe. Pastia, nu are adăugiri, totodata ne-a prezentat un codicel datat 1929 August 20."

Jude supleant, ss/ I. Macovei

Grefier, ss/ G. Petrescu

Primar, ss/ Al. Radulescu

Dosar 1871/929

Trib. Putna s.II-a