Pagină:Gramatică românească lui Heliade Rădulescu.djvu/16

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină a fost verificată


Прєфацъ.


XI

сѫɴт' ε шi α; апoĭ, ? чє грєшаʌъ фачє чiɴєва дє ва пȣɴє ѫɴ ʌoк' дє ѣ, єа карє прєцȣєщє тoт' кѫтъ дѫɴсȣʌ'; ? чiɴє пoатє съ прoɴȣɴцiєӡє пє єа, аʌт' фєʌ' дє кѫт єстє, щiiɴдȣ'ʌ маĭ вѫртoс' къ єстє шi дiфтoɴг'.

Ꙟɴ кѫт' пєɴтрȣ дiфтoɴгȣʌ' iȣ, карє пѫɴъ акȣм сє-скрiа ю (кȣ тoтȣʌ' ѫɴпрoтiвъ дȣпъ кȣм сє-чiтєщє), пєɴтрȣ дѫɴсȣʌ чєрчєтѣӡъ мъ рoг' прoɴȣɴцi'а, шi єа ѫцĭ ва арпта къ oамєɴ'i кар'i вoр' съ скрiє дȣпъ кȣм вoрбєск', ɴȣ фак' ɴiчĭ дє кȣм асфєʌ' дє грєшаʌє чє ɴȣ сє ѫɴвoєск' кȣ дрєптȣʌ' кȣвѫɴт'; саȣ̆ дака дiɴ ɴєɴoрoчiрє, прєжȣдiкъцiʌє, карє дiɴ мiк'а кiпoʌърiє 'цi аȣ̆ фoст' стъпѫɴє, ɴȣ тє ʌасъ съ жȣдiчĭ съɴптoс' шi бърбътєщє, ꙗ ȣɴ' кoпiʌ' карє ɴiчĭ дє кȣм' съ ɴȣ кȣɴoаскъ сʌoвєʌє, шi ѫмвацъ'ʌ съ кȣɴoаскъ ɴȣмаĭ гʌасɴiчiʌє шi ɴєгʌасɴiчiʌє, фъръ а-амєстєка шi дiфтoɴг'i; ӡiĭ съ скрiє iȣ, сi вєĭ вєдєа кȣм сє-гѫɴдєщє сi кȣм ѫшĭ мiшкъ бȣӡєʌє чєʌє тiɴєрє аʌътȣѫɴд' шi дєспърцiɴд' ѫɴ гѫɴдȣʌ' съȣ̆ гʌасɴiчiʌє, пѫɴъ кѫɴд ѫɴ сфѫршiт' ѫʌ вєĭ вєсєа къ ѫшĭ ардiкъ капȣʌ' шi ѫцĭ каȣтп ѫɴ oкĭ, арътѫɴдȣ'цĭ чєєа чє а фъкȣт', шi аша пoатє атȣɴчĭ тє вєĭ рȣшiɴа кȣɴoскѫɴд' къ щiє съ сє-гѫɴдєаскъ маĭ бiɴє дє кѫт' Дȣмɴєата, саȣ̆ дака ɴȣ, ѫʌ' вєĭ вєдєа къ скрiє ȣ, ѫɴ ʌoк' дє iȣ, ꙗр ю ɴiчĭ oдатъ.

? Вoєщĭ съ сȣбцiєӡi пє Рȣмѫɴĭ шi съ'ĭ фачĭ дєʌiкацĭ прiɴ Ѳ чєʌ вєстiт' дє атѫта врємє прiɴ кърцiʌє Рȣмѫɴєщĭ. Пєɴтрȣ ачєаста ѫмвацъ къ ʌiмба шi oамєɴ'i ɴȣ сє-сȣбцiаӡъ прiɴ пєʌтiчiмєа ʌiмб'i: єĭ аȣ̆ трєбȣiɴцъ дє iдєĭ, дє кȣɴoщiцĭ шi ʌє єкспєрiєɴцъ ка съ сє-сȣбцiєӡє. Ꙟɴ тoатъ


)(*