Pagină:Gramatică românească lui Heliade Rădulescu.djvu/14

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină a fost verificată


Прєфацъ.


IX

Аȣ̆ въӡȣт' ꙗръ прє ʌа мiжʌoкȣʌ' ӡiчєрiʌoр' къ, вoкаʌєʌє сє-чiтєскȣ̆ ȣɴє-oрĭ маĭ аскȣцiтє, аʌтє oрĭ маĭ апъсатє, шi пєʌа сфѫршiт' дє мȣʌтє oрĭ маĭ грєʌє; шi спрє дєoсєбiрє аȣ̆ афʌат' прє астє 'ʌаʌтє трєĭ сємɴє, пє карє ʌє аȣ̆ ɴȣмiт' ὀξεῖα (аскȣцiтъ), ϐαρεῖα (грєа), шi περισπομένη (апъсатъ), ɴȣ маĭ ка съ сє-пєстрєӡє прoсoдi'а адiкъ кѫɴтарєа ӡiчєрiʌoр', пє карє кȣ тoатъ oстєɴѣʌ'а ʌoр' чєа врєдɴiкъ дє чiɴстє, врємєа тoт' o а-пiєрдȣт', шi сємɴєʌє ачєстра акȣм ръмасєръ ɴȣмаĭ дє ȣɴ' oбiчєiȣ̆ ʌа Грєчĭ, шi кѫтє o датъ ка съ ɴє аратє дєoсєбiрєа ѫɴцєʌєсȣʌȣĭ ӡiчєрiʌoр', чє акȣм сє-чiтєск' тoт' ѫɴтр' ȣɴ' фєʌ', пiєрӡцɴдȣсє прoɴȣɴцi'а, шi атȣɴчĭ фiєщє-карє ѫшĭ авєа прoɴȣɴцi'а са.

Асфєʌ' аȣ̆ фoст' кȣ афʌарєа сʌoвєʌoр' ʌа Грєчĭ; асфєʌ' сȣпъ дѫɴш'i аȣ̆ фъкȣт' сi Λатiɴ'i прiiмiɴд' ɴȣмаĭ чєʌє чє ʌє аȣ̆ трєбȣiт; асфєʌ', шi ѫɴкъ шi маĭ ѫɴцєʌєпцєщє Iтаʌiєɴ'i; асфєʌ' шi тoатє ɴацiiʌє чєʌє ѫɴцєʌєптє шi гѫɴдiтoарє ѫɴтр' ачєастъ прiчiɴъ чє аȣ̆ ȣмбʌат' ɴȣмаĭ дȣпъ чє шє а-трабȣiт'; асфєʌ' а-трєбȣiт' фiрєщє съ ȣрмъм 'шi ɴoĭ: дар фiiɴд' къ кѫɴд ам' ѫɴчєпȣт' а-ɴє ѫɴтрєбȣiɴца кȣ сʌoвєʌє чєʌє сʌавoɴєщĭ, а фoст' тoкмаĭ ѫɴ врємєа кѫɴд тȣрбȣрърiʌє, ɴєoдiχɴiʌє, фȣџiʌє, шi ръсбoаєʌє чє авєам' кȣ връжмаш'i ɴoщрi, ɴȣ ɴє да пас' съ ɴє гѫɴдoм' дє аʌтє ʌȣкрȣрĭ маĭ iɴтєрєсътoарє, ɴє кȣм дє ачєст' багатєʌ'; дє ачєєа пѫɴъ маĭ дє ȣɴъӡĭ, кѫтє сʌoвє аȣ̆ авȣт' Сʌав'i, ɴoĭ ʌє гръмъдѣм' кȣ ʌoк' фъръ ʌoрĭ прiɴ кърцiʌє ɴoiастрє, ɴi сє-пърєа къ тoт' ȣɴ'а пoатє съ фiє oртoграфi'а сʌавъ кȣ oртoграфi'а ɴoастръ, шi къ прiɴтр'ѫɴса o стръʌȣчiрє)(


ʌiм-