Pagină:Gramatică românească lui Heliade Rădulescu.djvu/10

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină a fost verificatăV

Прєфацъ.


Еĭ! дар чє фєʌ' дє картє є аста? !!! ȣĭтєтє мiɴȣɴє!!! ачi ʌiпсєск' o гръмадъ дє сʌoвє! а щiа вoр' съ ɴє ʌасє сърачĭ! Ачi фъʌoсȣʌ' шi пȣртътoрȣʌ' дє Ортoграфiє и, ʌiпсєщє; мърєцȣʌ' шi ѫɴгѫмфатȣʌ' ѡ, асємєɴєа: ѹ чєʌ' бoгат' ѫɴ ʌoк' ɴȣ сє-маĭ вєдє! ѫɴ ʌoк' дє ѣ, ȣɴдє шi ȣɴдє сє-вєдє єа; ѫɴ ʌoк' дє ю, iȣ! Ваĭ дє мiɴє чє грoсiмє шi мoжѫчiє!!! ꙗ тє ȣĭтъ къ ъщiа шi пє дєдiкатȣʌ' шi пʌiɴȣʌ' дє дȣʌчѣцъ Ѳ 'ʌаȣ̆ скoс'! ɴȣ ӡъȣ̆ ъщiа сѫɴт' Рȣмѫɴĭ грoшĭ бъдъраɴĭ дє-ʌа царъ, ɴȣ вoр' съ аĭбъ кѫт' дє пȣцiɴъ Еyгєɴiє пъ дѫɴшi! дар чє въӡ'! єĭ ѫɴ ʌoк' дє ѯ, пȣɴ' кс; ѫɴ ʌoк дє ѱ, пс! Сѫɴтȣ̆ врєдɴiчĭ дє ръс' ѫɴтрȣ адєвър' вєдєцĭ ʌȣкрȣрĭ кoпiʌєрєщĭ! вєдєцĭ єрєсȣрĭ! вєдєцĭ ɴєсoкoтiɴцĭ! тoатъ ʌȣмєа сє-сiʌєщє дiɴ чє маĭ арє съ маĭ адаoџє шi съ сє-маĭ ѫɴбoгъцєаскъ, дар єĭ! ꙗ ȣiтацiвъ къ шi дiɴ чє маĭ авєм' вoр' съ маĭ ʌєпєдє! . . . . Аĭт'! с'а стрiкат'!! с'ааа-дȣȣȣс' акȣм шi ʌiмб'а!! єĭ аȣ̆ ʌєпъдат' шi oксiiʌє! шi псiʌi! шi! шi дасiа!!! o дръгȣцєʌє, ка єʌє дє ɴiмiк' ɴȣ 'мi парє аша дє ръȣ̆, къ пар' къ єра ɴiщє фʌoрiчєʌє! oамєɴiʌoр' фъръ гȣст', фъръ ʌѣк' дє Ортoграфiє! дар, ? чiɴє в'а-пȣс' пє вoĭ съ въ арътацĭ маĭ iскȣсiцĭ дє кѫт' атѫцєа ѫɴцєʌєпцĭ бътрѫɴĭ; ? вoĭ в'ацĭ гъсiт' съ стрiкацĭ ачєєа чє аȣ̆ гъсiт кȣ каʌє атѫцєа iɴшĭ, шi ɴȣ ка вoĭ, чi аʌт' фєʌ' дє ѫɴвъцацĭ! шi апoĭ, ? ɴȣ щiцĭ вoĭ къ oбiчєiȣʌ' єстє бътрѫɴ', шi къ трєбȣє съ


пȣр-

пȣр-