Noao porunci mari ale beséricii

Noao porunci mari ale beséricii
de Antim Ivireanul


1. Că să cuvine a ne ruga lui Dumnezeu cu înfrângere de inimă și cu umilință.

2. Să păzim céle 4 posturi ce sunt poruncite și legate: al Nașterii lui Hristos, al Paștilor, al Sfinților Apostoli și al Maicăi Précistii.

3. A cinsti pre părinții cei duhovnicești carii să roagă pentru noi la Dumnezeu ca niște slugi ai lui Dumnezeu și trebue să ne sfătuim cu dânșii pentru céle sufletești. /

4. A ne ispovedui păcatele noastre de 4 ori într-un an în vréme de post înaintea părintelui celui duhovnicesc, carele va hirotonit pre lége creștinéște, iară cei mai cu evlavie de 12 ori, iară cei mai proști măcar o dată într-un an.

Și care vor fi bolnavi să să ispoveduiască mai adése, făcându-și și maslu și să se cuminece adése; și așa să vor face părtași vieții cei de véci.

5. Să nu să cetească cărțile ereticilor nici dăscăliile și învățătura lor cea hulitoare să nu să asculte de cei ce nu-s învățați, nici știu Sfânta Scriptură, nici să se / améstece cu ei, nici să se întrébe cu ei.

6. Să se facă rugăciuni pentru întemeiarea tuturor oamenilor: întâi pentru cei ce sunt întru stepena preoției și a clirosului; a dooa pentru cei ce să află în vredniciile céle lumești și ale politiei și a ostașilor; apoi pentru cei ce fac bine la besérici a spori și a créște săborniceasca și dreapta credință.

7. Să se păzească posturile și rugăciunile carele să vor porunci de arhiereul locului să se facă în eparhiia lui, când s-ar întâmpla vréme de nevoe ca să întoarcă mâniia / lui Dumnezeu după norod și să se mântuiască veri de ce nevoe și scârbă s-ar întâmpla.

8. Nu iaste ertat mirénilor să ia nimic de ale beséricii în silă și să se lucréze cu iale, după cum vor vrea, ce numai să fie de treaba preoților și a celora ce slujesc la besérică a să hrăni și a da la săraci și la streini.

9. Să nu să facă nunte în zilele céle ce sunt oprite de besérică nici să cade creștinii să facă jocuri într-acéle zile, după cum fac păgânii; ce după cât va fi putința să se ferească de acéstea. /