Legea nr. 764-XV/2001 (cu modificări)

Sari la navigare Sari la căutare

NOTĂ Documentul este prezentat ca o copie a celui de pe site-ul Ministerului Justiției, cu scop informativ. Formatarea lui necesită eforturi.

LPM764/2001
ID intern unic: 312874

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 764
din 27.12.2001
privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova
Publicat : 29.01.2002 în Monitorul Oficial Nr. 16 art Nr : 53
MODIFICAT
LP88 -XVI din 24.04.08, MO86-87/16.05.08 art.304
Rectificarea 203, MO203-206/28.12.07 pag.36
LP90 -XVI din 05.04.07, MO60-63/04.05.07 art.281
LP87-XVI din 29.03.07, MO57-59/27.04.07 art.270
LP263-XVI din 28.07.06, MO131-133/18.08.06 art.681, în vigoare la data stabilirii alegerilor generale locale din anul 2007
LP124-XV din 18.03.03, MO49/19.03.03 art.21
LP37-XV din 14.02.03, MO27/28.02.03 art.110
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE
Art.1. - Organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova și stabilirea cadrului juridic pentru satele (comunele), sectoarele și orașele (municipiile) și unitățile administrativ-teritoriale se efectuează potrivit art.110 și 111 din Constituția Republicii Moldova și se realizează în conformitate cu necesitățile economice, sociale și culturale, cu respectarea tradițiilor istorice, în scopul asigurării unui nivel adecvat de dezvoltare tuturor localităților rurale și urbane.
[Art.1 modificat prin LP263-XVI din 28.07.06, MO131-133/18.08.06 art.681]
Art.2. - Divizarea teritoriului țării în unități administrativ-teritoriale este chemată să asigure realizarea principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilității autorităților administrației publice locale, asigurării accesului cetățenilor la organele puterii și consultării lor în problemele locale de interes deosebit.
Art.3. - (1) În unitățile administrativ-teritoriale, activitatea autorităților administrației publice locale, organizate în condițiile legii, se desfășoară în baza bugetelor unităților administrativ-teritoriale.
(2) Toate unitățile administrativ-teritoriale au personalitate juridică, dispun de patrimoniu, au dreptul de a soluționa și a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu și în interesele populației locale, o parte importantă a treburilor publice. În totalitatea lor, unitățile administrativ-teritoriale formează unitatea teritorială a țării, iar autoritățile publice ale unității administrativ-teritoriale care sînt organe cu competență generală și specială constituie sistemul administrației publice locale, avînd ca sarcină satisfacerea intereselor generale ale locuitorilor din unitățile administrativ-teritoriale.
[Art.3 pct.2 modificat prin LP37 din 14.02.2003 MO27-29 din 28.02.2003]
Capitolul II
UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE
Art.4. - (1) Teritoriul Republicii Moldova este organizat, sub aspect administrativ, în unități administrativ-teritoriale: raioane, orașe și sate.
(2) Statutul satului (comunei), sectorului, orașului (municipiului) se elaborează în baza statutului-cadru, aprobat de Parlament, și se aprobă de consiliul local.
[Art.4 al.(2) modificat prin LP263-XVI din 28.07.06, MO131-133/18.08.06 art.681]
(3) Statutul special de autonomie al localităților din stînga Nistrului și al unor localități din sudul țării se stabilește prin legi organice, potrivit art.111 din Constituția Republicii Moldova.
(4) Organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova se efectuează pe două niveluri: satele (comunele), sectoarele și orașele (municipiile) constituie nivelul întîi, raioanele constituie nivelul al doilea.
[Art.4 al.(4) modificat prin LP263-XVI din 28.07.06, MO131-133/18.08.06 art.681]
Art. 5. - (1) Satul este o unitate administrativ-teritorială care cuprinde populația rurală unită prin teritoriu, condiții geografice, relații economice, social-culturale, tradiții și obiceiuri.
(2) Două sau mai multe sate, în funcție de condițiile economice, social-culturale, geografice și demografice, se pot uni formînd o singură unitate administrativ-teritorială, numită comună.
[Art.5 pct.2 modificat prin LP37 din 14.02.2003 MO27-29 din 28.02.2003]
(3) Comuna este o unitate administrativ-teritorială care cuprinde populația rurală unită prin comunitate de interese și tradiții.
[Art.5 al.(3) introdus prin LP37 din 14.02.2003 MO27-29 din 28.02.2003; al.(3)-(4) devin al.(4)-(5)]
(4) Satul în care își are sediul consiliul sătesc (comunal) este numit sat-reședință.
(5) Comuna poartă denumirea satului-reședință.
Art. 6. - (1) Orașul este o unitate administrativ-teritorială mai dezvoltată decît satul din punct de vedere economic și social-cultural care cuprinde populația urbană, cu structuri edilitar-gospodărești, industriale și comerciale corespunzătoare, a cărei populație în mare parte este încadrată în industrie, în sfera deservirii publice și în diferite domenii de activitate intelectuală, în viața culturală și politică.
[Art.6 al.(1) completat prin L37/14.02.03, MO27-29/28.02.03]
(2) În condițiile legii, unele orașe pot fi declarate municipii.
Art. 7. - Municipiul este o localitate de tip urban cu un rol deosebit în viața economică, social-culturală, științifică, politică și administrativă a țării, cu importante structuri industriale, comerciale și instituții din domeniul învățămîntului, ocrotirii sănătății și culturii.
Art. 8. - Statutul de municipiu se atribuie orașelor Chișinău, Bălți, Bender, Comrat, Tiraspol.
Art. 9. - Municipiul Chișinău este capitala Republicii Moldova. Statutul municipiului Chișinău este reglementat prin lege organică.
Art. 10. - (1) Raionul este o unitate administrativ-teritorială alcătuită din sate (comune) și orașe, unite prin teritoriu, relații economice și social-culturale.
(2) Orașul în care își are sediul consiliul raional este numit oraș-reședință.
(3) Raionul poartă denumirea orașului-reședință.
(4) Hotarele administrative ale raionului reprezintă perimetrul suprafeței localităților incluse în componența acestuia și care coincide cu hotarele dintre localitățile raionului dat și localitățile raionului limitrof.
Art.11. - (1) Satelor și orașelor care, datorită condițiilor climaterice, balneologice și înzestrării lor edilitar-gospodărești, prezintă o importanță deosebită pentru sănătatea și odihna populației li se atribuie, prin hotărîre a Guvernului, statut de stațiune balneoclimaterică.
(2) Satelor și orașelor care au o importanță deosebită în domeniul economiei naționale, precum și pentru istoria sau cultura statului, prin hotărîre a Guvernului, li se poate atribui statut de nod feroviar, centru istoric, centru cultural.
Art. 12. - Raioanele și orașele-reședință sînt prezentate în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta lege.
Art. 13. - Municipiile și unitățile administrativ-teritoriale din componența lor sînt prezentate în anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta lege.
Art. 14. - Raioanele și unitățile administrativ-teritoriale din componența lor sînt prezentate în anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta lege.
Art. 15. - Unitățile administrativ-teritoriale din componența unității teritoriale autonome Găgăuzia sînt prezentate în anexa nr.4, care face parte integrantă din prezenta lege.
Art. 16. - Unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului cărora li se pot atribui forme și condiții speciale de autonomie sînt prezentate în anexa nr.5, care face parte integrantă din prezenta lege.
Capitolul III
FORMAREA ȘI DESFIINȚAREA UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE ȘI MODIFICAREA HOTARELOR LOR
Art.17. - (1) Formarea, desființarea și schimbarea statutului unității administrativ-teritoriale se efectuează de către Parlament după consultarea cetățenilor.
[Art.17 pct.1 modificat prin LP37 din 14.02.2003 MO27-29 din 28.02.2003]
(2) Unitatea administrativ-teritorială de sine stătătoare se formează dacă are o populație, de regulă, de cel puțin 1500 de locuitori și dispune de mijloace financiare suficiente pentru întreținerea aparatului primăriei și instituțiilor sferei sociale.
(3) În cazuri excepționale, Parlamentul poate stabili, prin lege organică, formarea unei unități administrativ-teritoriale de sine stătătoare cu un număr de locuitori mai mic decît cel prevăzut la alin.(2), modificînd anexa respectivă a prezentei legi.
Art.18. - Modificarea hotarelor unității administrativ-teritoriale cauzată de necesitatea transferării localităților dintr-o unitate administrativ-teritorială în alta, precum și transferarea centrului administrativ se efectuează de către Parlament după consultarea cetățenilor.
Capitolul IV
DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII
Art.19. - (1) După intrarea în vigoare a prezentei legi, județele și autoritățile administrației publice județene, prefecturile se supun procedurii de lichidare.
(2) Guvernul, în termen de 7 zile, va înființa comisiile de lichidare a județelor, prefecturilor și de formare a raioanelor, care vor soluționa toate chestiunile, inclusiv cele referitoare la succesiune în procesul lichidării județelor și autorităților administrației publice județene, prefecturilor.
[Art.19 modificat prin L37/14.02.03, MO27-29/28.02.03]
Art.20. - Comisia Electorală Centrală va forma, pentru efectuarea alegerilor generale locale din 2003, circumscripțiile electorale și consiliile electorale de circumscripție în conformitate cu noua organizare administrativ-teritorială a Republicii Moldova.
[Art.20 introdus prin L37/14.02.03, MO27-29/28.02.03; art.20-22 devin art.21-23]
Art.21. - Pînă la formarea raioanelor, județele se păstrează în actualele lor hotare.
Art.22. - La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea nr.191-XIV din 12 noiembrie 1998 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, cu modificările și completările ulterioare.
Art.23. - Guvernul, în termen de pînă la 2 luni:
a) va prezenta Parlamentului propuneri referitoare la aducerea legislației în conformitate cu prezenta lege;
b) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.
  PREȘEDINTELE 
  PARLAMENTULUI            Eugenia OSTAPCIUC
  Chișinău, 27 decembrie 2001.
  Nr. 764-XV.

Anexa nr. 1 RAIOANELE ȘI ORAȘELE-REȘEDINȚĂ

  Raioanele          Orașele-reședință
  1. Anenii Noi        Anenii Noi
  2. Basarabeasca     Basarabeasca
  3. Briceni           Briceni
  4. Cahul            Cahul
  5. Cantemir         Cantemir
  6. Călărași          Călărași
  7. Căușeni          Căușeni
  8. Cimișlia          Cimișlia
  9. Criuleni          Criuleni
  10. Dondușeni       Dondușeni
  11. Drochia         Drochia
  12. Dubăsari         com.Cocieri
  13. Edineț           Edineț
  14. Fălești           Fălești
  15. Florești          Florești
  16. Glodeni          Glodeni
  17. Hîncești          Hîncești
  18. Ialoveni          Ialoveni
  19. Leova           Leova
  20. Nisporeni         Nisporeni
  21. Ocnița           Ocnița
  22. Orhei            Orhei
  23. Rezina           Rezina
  24. Rîșcani           Rîșcani
  25. Sîngerei          Sîngerei
  26. Soroca           Soroca
  27. Strășeni          Strășeni
  28. Șoldănești        Șoldănești
  29. Ștefan Vodă       Ștefan Vodă
  30. Taraclia          Taraclia
  31. Telenești         Telenești
  32. Ungheni          Ungheni
               

Anexa nr. 2 MUNICIPIILE ȘI UNITĂȚILE ADMINISTRATIV- TERITORIALE DIN COMPONENȚA LOR

  Municipiul Chișinău
  Total localități                 35
  Inclusiv:
  municipii                     1
  sectoare ale municipiului             5
  orașe                       6
  localități din componența orașelor         2
  sate (comune)                   12
  localități din componența satelor (comunelor)   26
  Sectoarele municipiului Chișinău
  Sectorul Botanica
  Sectorul Buiucani
  Sectorul Centru
  Sectorul Ciocana
  Sectorul Rîșcani
  Orașele            Localitățile din componența lor
  Durlești
  Vatra
  Codru
  Vadul lui Vodă
  Cricova
  Sîngera            Dobrogea
                 Revaca
  Sate (comune)    Localitățile din componența lor
  Băcioi             Băcioi 
                 Brăila
                 Frumușica
                 Străisteni
  Condrița            Condrița
  Ghidighici           Ghidighici
  Trușeni            Trușeni
                 Dumbrava
  Bubuieci            Bubuieci
                 Bîc
                 Humulești
  Budești            Budești
                 Văduleni
  Colonița            Colonița
  Cruzești            Cruzești
                 Ceroborta
  Tohatin            Tohatin
                 Buneți
                 Cheltuitori
  Ciorescu            Ciorescu
                 Făurești
                 Goian
  Grătiești           Grătiești
                 Hulboaca
  Stăuceni            Stăuceni
                 Goianul Nou.
  [Anexa 2 compartimentul Municipiul Chișinău în redacția LP263-XVI din 28.07.06, MO131-133/18.08.06 art.681]
  [Anexa nr.2 compartimentul Municipiul Chișinău modificat prin LP37 din 14.02.2003 MO27-29 din 28.02.2003]
  Municipiul Bălți      
  Total localități                         3
  Inclusiv:  
  municipii                             1
  sate (comune)                         2
  localități din componența satelor (comunelor)  2
  Municipiul Bălți  
  Sate (comune)  Localitățile din componența lor                     
  Elizaveta Elizaveta  
  Sadovoe Sadovoe  
  Municipiul Bender  
  Total localități                          2
  Inclusiv:   
  municipii                             1
  sate (comune)                         1
  localități din componența satelor (comunelor)  1
  Municipiul Bender  
  Sate (comune)       Localitățile din componența lor                    
  Proteagailovca               Proteagailovca 
  Notă: Municipiile Comrat și Tiraspol sînt prezentate în anexele nr.4 și nr.5.

Anexa nr. 3 RAIOANELE ȘI UNITĂȚILE ADMINISTRATIV- TERITORIALE DIN COMPONENȚA LOR

  Raionul Anenii Noi
  Total localități                           45
   Inclusiv: 
  orașe                                 1
  localități din componența orașelor            5
  sate (comune)                           25
  localități din componența satelor (comunelor)    39
  Orașe                   Localitățile din componența lor
  Anenii Noi     
                              Albinița   
                              Beriozchi     
                              Hîrbovățul Nou    
                              Ruseni  
                              Socoleni   
  Sate (comune)                  Localitățile din componența lor
  Botnărești          Botnărești   
                   Salcia  
  Bulboaca           Bulboaca   
  Calfa              Calfa   
                   Calfa Nouă   
  Chetrosu           Chetrosu
                   Todirești
  Chirca             Chirca         
                   Botnăreștii Noi
  Ciobanovca         Ciobanovca        
                   Balmaz             
                   Mirnoe
                   Troița Nouă
  Cobusca Nouă      Cobusca Nouă
  Cobusca Veche      Cobusca Veche  
                   Florești 
  Delacău            Delacău
  Floreni             Floreni
  Geamăna           Geamăna         
                    Batîc   
  Gura Bîcului         Gura Bîcului  
  Hîrbovăț            Hîrbovăț   
  Maximovca         Maximovca   
  Mereni             Mereni   
  Merenii Noi         Merenii Noi   
  Ochiul Roș          Ochiul Roș   
                    Picus 
  Puhăceni           Puhăceni   
  Roșcani            Roșcani   
  Speia              Speia   
  Șerpeni            Șerpeni   
  Telița              Telița   
                    Telița Nouă   
  Țînțăreni            Țînțăreni   
                   Crețoaia   
  Varnița             Varnița   
  Zolotievca          Zolotievca   
                    Larga   
                   Nicolaevca   
  [Anexa 3 compartimentul Raionul Anenii Noi modificat prin LPP37-XV din 14.02.03, O27-29 din 28.02.03]
  Raionul Basarabeasca  
  Total localități                            10
  Inclusiv: 
  orașe                                   1
  sate (comune)                            6
  localități din componența satelor (comunelor)     9
  Orașe  
  Basarabeasca  
  Sate (comune)           Localitățile din componența lor
  Abaclia                      Abaclia 
  Bașcalia                      Bașcalia 
  Carabetovca                  Carabetovca 
  Iordanovca                   Iordanovca 
  Iserlia                       Iserlia 
                             Bogdanovca 
                             Carabiber 
                             Ivanovca 
  Sadaclia                      Sadaclia 
  Raionul Briceni
  Total localități                          39
  Inclusiv:    
  orașe                                2
  sate (comune)                         26
  localități din componența satelor (comunelor)  37
  Orașe    
  Briceni    
  Lipcani    
  Sate (comune)              Localitățile din componența lor
  Balasinești                   Balasinești   
  Beleavinți                    Beleavinți   
  Bălcăuți                     Bălcăuți   
                             Bocicăuți   
  Berlinți                      Berlinți   
                             Caracușenii Noi  
  Bogdănești                   Bogdănești   
                             Bezeda   
                             Grimești   
  Bulboaca                    Bulboaca   
  Caracușenii Vechi              Caracușenii Vechi  
  Colicăuți                     Colicăuți   
                             Trestieni   
  Corjeuți                     Corjeuți   
  Coteala                      Coteala   
  Cotiujeni                     Cotiujeni   
  Criva                       Criva   
  Drepcăuți                    Drepcăuți   
  Grimăncăuți                   Grimăncăuți   
  Halahora de Sus               Halahora de Sus  
                             Chirilovca   
                             Halahora de Jos  
  Hlina                        Hlina   
  Larga                       Larga   
                             Pavlovca
  Mărcăuți                     Mărcăuți   
                             Mărcăuții Noi  
  Medveja                     Medveja   
                             Slobozia-Medveja  
  Mihăileni                     Mihăileni   
                             Groznița   
  Pererita                      Pererita   
                             Șirăuți Șirăuți   
  Slobozia-Șirăuți                Slobozia-Șirăuți  
  Tabani                       Tabani   
  Tețcani                      Tețcani   
  Trebisăuți                    Trebisăuți  
  Raionul Cahul
  Total localități                           55
  [Poz. Total modificat prin L124/18.03.03, MO49/19.03.03 art.213]
  Inclusiv:   
  orașe                                 1
  localități din componența orașelor            1
  [Poz. loc. introdusă prin L124/18.03.03, MO49/19.03.03 art.213] 
  sate (comune)                           36
  localități din componența satelor (comunelor)   53
  Orașe                     Localități din componența lor   
  Cahul
                                Cotihana
  [Poz. orașe modificat prin L124/18.03.03, MO49/19.03.03 art.213]
  Sate (comune)               Localitățile din componența lor
  Alexandru Ioan Cuza               Alexandru Ioan Cuza 
  Alexanderfeld                    Alexanderfeld  
  Andrușul de Jos                   Andrușul de Jos  
  Andrușul de Sus                  Andrușul de Sus  
  Badicul Moldovenesc              Badicul Moldovenesc 
  Baurci-Moldoveni                 Baurci-Moldoveni
  Borceag                        Borgeag
  [Poz. Borceag introdusă prin L124/18.03.03, MO49/19.03.03 art.213]  
  Bucuria                         Bucuria  
  Burlacu                         Burlacu  
                                Spicoasa  
  Burlăceni                        Burlăceni  
                                Greceni  
  Brînza                          Brînza  
  Chioselia Mare                   Chioselia Mare  
                                Frumușica  
  Cotihana                        Cotihana  
  Colibași                        Colibași  
  Crihana Veche                   Crihana Veche  
  Cucoara                        Cucoara  
                                Chircani  
  Cîșlița-Prut                      Cîșlița-Prut
  Doina                          Doina
                                Iasnaia Poleana
                                Rumeanțev
  Găvănoasa                      Găvănoasa  
                                Nicolaevca  
                                Vladimirovca  
  Giurgiulești                      Giurgiulești  
  Huluboaia                       Huluboaia  
  Iujnoe                          Iujnoe  
  Larga Nouă                      Larga Nouă  
                                 Larga Veche  
  Lebedenco                       Lebedenco  
                                 Hutulu  
                                 Ursoaia  
  Lopățica                         Lopățica  
  Lucești                          Lucești  
  Manta                          Manta  
                                 Pașcani  
  Moscovei                        Moscovei  
                                 Trifeștii Noi  
  Pelinei                           Pelinei  
                                 Sătuc  
  Roșu                            Roșu  
  Slobozia Mare                    Slobozia Mare  
  Taraclia de Salcie                  Taraclia de Salcie  
  Tartaul de Salcie                   Tartaul de Salcie
                                 Tudorești  
  Tătărești                         Tătărești  
  Vadul lui Isac                      Vadul lui Isac  
  Văleni                           Văleni  
  Zîrnești                          Zîrnești  
                                 Paicu  
                                 Tretești  
  [Anexa nr.3 compartimentul Raionul Cahul modificat prin LP87-XVI din 29.03.07, MO57-59/27.04.07 art.270]  
  [Anexa3 compartimentul Raionul Cahul modificat prin LP37 din 14.02.2003 MO27-29 din 28.02.2003]
  
  Raionul Cantemir   
  Total localități                            51
  Inclusiv:  
  orașe                                  1
  sate (comune)                           26
  localități din componența satelor (comunelor)    50
  Orașe   
  Cantemir 
  Sate (comune)                Localitățile din componența lor
  Antonești                      Antonești  
                               Leca 
  Baimaclia                      Baimaclia  
                               Acui
                               Suhat
  Cania                         Cania  
                               Iepureni  
  Capaclia                       Capaclia  
  Chioselia                       Chioselia  
                               Țărăncuța  
  Ciobalaccia                     Ciobalaccia  
                               Flocoasa  
  Victorovca  
  Cîietu                          Cîietu  
  Dimitrova  
  Cîrpești                        Cîrpești  
  Cîșla                          Cîșla  
  Șofranovca  
  Cociulia                        Cociulia  
  Coștangalia                     Coștangalia  
  Enichioi                        Enichioi  
                                Bobocica  
                                Floricica  
                                Țolica  
  Gotești                         Gotești  
                                Constantinești  
  Haragîș                         Haragîș  
  Lărguța                         Lărguța  
  Lingura                         Lingura  
                                Crăciun  
                                Popovca  
  Pleșeni                         Pleșeni  
                                Hănăseni  
                                Tătărășeni
  Plopi                           Plopi  
                                Alexandrovca  
                                Hîrtop  
                                Taraclia  
  Porumbești                      Porumbești  
  Sadîc                          Sadîc  
                                Taraclia  
  Stoianovca                      Stoianovca  
  Șamalia                         Șamalia  
  Tartaul                         Tartaul  
  Toceni                         Toceni  
                                Vîlcele  
  Țiganca                         Țiganca  
                                Ghioltosu  
                                Țiganca Nouă  
  Vișniovca                       Vișniovca  
  [Anexa nr.3 compartimentul Raionul Cantemir modificat prin LP37 din 14.02.2003 M27-29 din 28.02.2003]
  Raionul Călărași   
  Total localități                        44
  Inclusiv:  
  orașe                               1
  localități din componența orașelor          1
  sate (comune)                         27
  localități din componența satelor (comunelor) 42
  Orașe                  Localitățile din componența lor
  Călărași   
  Oricova  
  Sate (comune)           Localitățile din componența lor
  Bahmut                          Bahmut  
                                 Bahmut, loc.st.cf  
  Bravicea                         Bravicea  
  Buda                            Buda  
                                 Ursari  
  Căbăiești                         Căbăiești  
  Dereneu                         Dereneu  
                                 Bularda  
                                 Duma  
  Frumoasa                        Frumoasa  
  Hirova                           Hirova  
  Hîrjauca                         Hîrjauca  
                                 Leordoaia  
                                 Mîndra  
                                 Palanca  
  Hoginești                         Hoginești  
  Horodiște                        Horodiște  
  Meleșeni                         Meleșeni  
  Nișcani                          Nișcani  
  Onișcani                         Onișcani  
                                 Hîrbovăț  
                                 Sverida  
  Păulești                          Păulești  
  Pitușca                          Pitușca  
  Pîrjolteni                         Pîrjolteni  
  Răciula                          Răciula  
                                 Parcani  
  Rădeni                          Rădeni  
  Sadova                          Sadova  
  Săseni                           Săseni  
                                 Bahu  
  Sipoteni                          Sipoteni  
                                 Podul Lung  
  Temeleuți                        Temeleuți  
  Tuzara                          Tuzara  
                                 Novaci  
                                 Seliștea Nouă  
  Peticeni                          Peticeni  
  Țibirica                          Țibirica
                                 Schinoasa 
  Vălcineț                         Vălcineț  
  Vărzăreștii Noi                    Vărzăreștii Noi  
  [Anexa nr.3 compartimentul Raionul Călărași modificat prin LP88 -XVI din 24.04.08, MO86-87/16.05.08 art.304]
  [Anexa nr.3 compartimentul Raionul Călărași modificat prin LP37 din 14.2.03 ,MO27-29 din 28.02.03]

Raionul Căușeni Total localități 48 Inclusiv: orașe 2

 localități din componența orașelor   1

sate (comune) 28

 localități din componența satelor (comunelor) 45

Orașe Localitățile din componența lor Căușeni Căinari

 Căinari, loc.st.cf  

Sate (comune) Localitățile din componența lor Baccealia Baccealia

 Tricolici  

Baimaclia Baimaclia

 Surchiceni  

Chircăiești Chircăiești Chircăieștii Noi Chircăieștii Noi

 Baurci  

Chițcani Chițcani

 Merenești  
 Zahorna  

Ciuflești Ciuflești Cîrnățeni Cîrnățeni Cîrnățenii Noi Cîrnățenii Noi

 Sălcuța Nouă  

Copanca Copanca Coșcalia Coșcalia

 Florica  
 Plop  

Cremenciug Cremenciug Fîrlădeni Fîrlădeni

 Fîrlădenii Noi

Gîsca Gîsca Grădinița Grădinița

 Leuntea  
 Valea Verde  

Grigorievca Grigorievca Hagimus Hagimus Opaci Opaci Pervomaisc Pervomaisc

 Constantinovca  

Plop-Știubei Plop-Știubei Săiți Săiți Sălcuța Sălcuța Taraclia Taraclia Tănătari Tănătari Tănătarii Noi Tănătarii Noi

 Ștefănești  
 Ursoaia Nouă  

Tocuz Tocuz Ucrainca Ucrainca

 Zviozdocica  

Ursoaia Ursoaia Zaim Zaim

 Marianca de Sus  
 Zaim, loc.st.cf  

[Anexa nr.3 compartimentul Raionul Căușeni modificat prin LP37 din 14.02.03, MO27-29 din 28.02.03] Raionul Cimișlia Total localități 39

 Inclusiv:  

orașe 1

 localități din componența orașelor   3

sate (comune) 22

 localități din componența satelor (comunelor) 35

Orașe Localitățile din componența lor Cimișlia

 Bogdanovca Nouă 
 Bogdanovca Veche 
 Dimitrovca  

Sate (comune) Localitățile din componența lor Albina Albina

 Fetița  
 Mereni  

Batîr Batîr Cenac Cenac Ciucur-Mingir Ciucur-Mingir Codreni Codreni

 Zloți, loc.st.cf  

Ecaterinovca Ecaterinovca

 Coștangalia  

Gradiște Gradiște

 Iurievca  

Gura Galbenei Gura Galbenei Hîrtop Hîrtop

 Ialpug  
 Prisaca  

Ialpujeni Ialpujeni

 Marienfeld  

Ivanovca Nouă Ivanovca Nouă Javgur Javgur

 Artimonovca  
 Maximeni  

Lipoveni Lipoveni

 Munteni  
 Schinoșica  

Mihailovca Mihailovca Porumbrei Porumbrei

 Sagaidacul Nou

Sagaidac Sagaidac Satul Nou Satul Nou Selemet Selemet Suric Suric Topala Topala Troițcoe Troițcoe Valea Perjei Valea Perjei

[Anexa nr.3 compartimentul Raionul Cimișlia modificat prin LP37 din 14.02.03, MO27-29 din 28.02.03] Raionul Criuleni Total localități 43

 Inclusiv:   

orașe 1

 localități din componența orașelor   2

sate (comune) 24

 localități din componența satelor (comunelor) 40

Orașe Localitățile din componența lor Criuleni

 Ohrincea  
 Zolonceni  

Sate (comune) Localitățile din componența lor Bălăbănești Bălăbănești

 Mălăiești  
 Mălăieștii Noi  

Bălțata Bălțata

 Bălțata de Sus  
 Sagaidac  
 Sagaidacul de Sus  

Boșcana Boșcana

 Mărdăreuca  

Cimișeni Cimișeni Corjova Corjova Coșernița Coșernița Cruglic Cruglic Dolinnoe Dolinnoe

 Valea Coloniței  
 Valea Satului  

Drăsliceni Drăsliceni

 Logănești  
 Ratuș  

Dubăsarii Vechi Dubăsarii Vechi Hîrtopul Mare Hîrtopul Mare

 Hîrtopul Mic  

Hrușova Hrușova

 Chetroasa  
 Ciopleni  

Ișnovăț Ișnovăț Izbiște Izbiște Jevreni Jevreni Mașcăuți Mașcăuți Măgdăcești Măgdăcești Miclești Miclești

 Stețcani  

Onițcani Onițcani Pașcani Pașcani

 Porumbeni

Răculești Răculești

 Bălășești

Rîșcova Rîșcova Slobozia-Dușca Slobozia-Dușca Zăicana Zăicana

[Anexa nr.3 compartimentul Raionul Criuleni modificat prin LP37 din 14.02.03, M27-29 din 28.02.03] Raionul Dondușeni Total localități 30

 Inclusiv:      

orașe 1 sate (comune) 21

 localități din componența satelor (comunelor) 29

Orașe Dondușeni Sate (comune) Localitățile din componența lor Elizavetovca Elizavetovca

 Boroseni

Arionești Arionești Baraboi Baraboi Briceni Briceni Cernoleuca Cernoleuca Climăuți Climăuți Corbu Corbu Crișcăuți Crișcăuți Dondușeni Dondușeni Frasin Frasin

 Caraiman  
 Codrenii Noi  

Horodiște Horodiște Moșana Moșana

 Octeabriscoe  

Pivniceni Pivniceni Plop Plop Pocrovca Pocrovca Rediul Mare Rediul Mare Scăieni Scăieni Sudarca Sudarca

 Braicău  

Teleșeuca Teleșeuca

 Teleșeuca Nouă  

Tîrnova Tîrnova

 Briceva  
 Elenovca  

Țaul Țaul

[Anexa nr.3 compartimentul Raionul Dondușeni modificat prin LP37 din 14.02.03, MO27-29 din 28.02.03] Raionul Drochia Total localități 40

 Inclusiv:   

orașe 1 sate (comune) 27

 localități din componența satelor (comunelor) 39

Orașe Drochia Sate (comune) Localitățile din componența lor Antoneuca Antoneuca Baroncea Baroncea

 Baroncea Nouă  

Chetrosu Chetrosu Cotova Cotova

 Măcăreuca  

Dominteni Dominteni Drochia Drochia Gribova Gribova Fîntînița Fîntînița

 Ghizdita, loc.st.cf  

Hăsnășenii Mari Hăsnășenii Mari Hăsnășenii Noi Hăsnășenii Noi

 Lazo  

Maramonovca Maramonovca Miciurin Miciurin Moara de Piatră Moara de Piatră Mîndîc Mîndîc Nicoreni Nicoreni Ochiul Alb Ochiul Alb Palanca Palanca

 Holoșnița Nouă  
 Șalvirii Noi  

Pelinia Pelinia

 Pelinia, loc.st.cf  

Pervomaiscoe Pervomaiscoe

 Sergheuca

Petreni Petreni

 Popeștii Noi  

Popeștii de Jos Popeștii de Jos Popeștii de Sus Popeștii de Sus Sofia Sofia Șalvirii Vechi Șalvirii Vechi

 Ceapaevca  
 Iliciovca  

Șuri Șuri

 Șurii Noi  

Țarigrad Țarigrad Zgurița Zgurița

[Anexa nr.3 compartimentul Raionul Drochia modificat prin LP37 din 14.02.03, MO7-29 din 28.02.03] Raionul Dubăsari Total localități 15

 Inclusiv:  

orașe sate (comune) 11

 localități din componența satelor (comunelor) 15

Orașe - - Sate (comune) Localitățile din componența lor Cocieri Cocieri

 Vasilievca  

Corjova Corjova

 Mahala  

Coșnița Coșnița

 Pohrebea  

Doroțcaia Doroțcaia Holercani Holercani Marcăuți Marcăuți Molovata Molovata Molovata Nouă Molovata Nouă

 Roghi  

Oxentea Oxentea Pîrîta Pîrîta Ustia Ustia

Raionul Edineț Total localități 49

 Inclusiv:      

orașe 2

 localități din componența orașelor   4

[Poz. loc. modificată prin L124/18.03.03, MO49/19.03.03 art.213] localități din componența orașelor 3 sate (comune) 30

 localități din componența satelor (comunelor) 43

[Poz. loc. modificată prin L124/18.03.03, MO49/19.03.03 art.213] localități din componența satelor (comunelor) 44 Orașe Localitățile din componența lor Edineț

 Gordineștii Noi

[Poz. Edineț modificată prin L124/18.03.03, MO49/19.03.03 art.213] Edineț Edineț

 Alexăndreni

Cupcini

 Chetroșica Veche  
 Chiurt  

Sate (comune) Localitățile din componența lor

[Poziția Alexăndreni exclusă prin LP124 din 18.02.03, MO49/19.03.03 art213] [Poziția Alexăndreni exclusă prin LP124 din 18.02.03, MO49/19.03.03 art.213] Alexăndreni Alexăndreni Alexeevca Alexeevca Bleșteni Bleșteni

 Volodeni

Brătușeni Brătușeni

 Brătușenii Noi  

Brînzeni Brînzeni Bădragii Noi Bădragii Noi Bădragii Vechi Bădragii Vechi Burlănești Burlănești

 Buzdugeni  

Cepeleuți Cepeleuți

 Rîngaci  
 Vancicăuți  

Chetroșica Nouă Chetroșica Nouă Corpaci Corpaci Cuconeștii Noi Cuconeștii Noi

 Cuconeștii Vechi  

Fetești Fetești Gașpar Gașpar Goleni Goleni Gordinești Gordinești Fîntîna Albă Fîntîna Albă Hancăuți Hancăuți Hincăuți Hincăuți

 Clișcăuți  
 Poiana  

Hlinaia Hlinaia

[Poz. Hlinaia modificată prin L124/18.03.03, MO49/19.03.03 art.213] Hlinaia Hlinaia

 Gordineștii Noi 

Lopatnic Lopatnic Parcova Parcova

 Fîntîna Albă

Rotunda Rotunda

 Hlinaia Mică  

Ruseni Ruseni

 Slobodca  

Stolniceni Stolniceni Șofrîncani Șofrîncani Terebna Terebna Tîrnova Tîrnova Trinca Trinca Constantinovca Constantinovca

 Iachimeni  

Viișoara Viișoara Zăbriceni Zăbriceni

        Onești  

[Anexa3 comp. Raionul Edineț modificat prin LP37 din 14.02.2003 MO27-29 din 28.02.2003]

Raionul Fălești Total localități 76

[Poziție modificată prin LP90 -XVI din 05.04.07, MO60-63/04.05.07 art.281]" [Poziție modificată prin LP90 -XVI din 05.04.07, MO60-63/04.05.07 art.281] Total localități 75

 Inclusiv:  

orașe 1 sate (comune) 32

 localități din componența satelor (comunelor) 74

Orașe localități din componența orașelor 1

  [Poziție introdusă prin LP90 -XVI din 05.04.07, MO60-63/04.05.07 art.281] 
  Fălești     Fălești
            Fabrica de Zahăr
  [Poziție modificată prin rectificarea 203, MO203-206/28.12.07 pag.36]
  [Poziție modificată prin LP90 -XVI din 05.04.07, MO60-63/04.05.07 art.281]
  Sate (comune) Localitățile din componența lor
  Albinețul Vechi Albinețul Vechi  
  Albinețul Nou  
  Rediul de Jos  
  Rediul de Sus  
  Bocani Bocani  
  Catranîc Catranîc  
  Călinești Călinești  
  Călugăr Călugăr  
  Frumușica  
  Socii Noi  
  Socii Vechi
  Chetriș Chetriș
 Chetrișul Nou

Ciolacu Nou Ciolacu Nou

 Ciolacu Vechi  
 Făgădău  
 Pocrovca  
 Șoltoaia  

Egorovca Egorovca

 Ciuluc  
 Catranîc, loc.st.cf  

Făleștii Noi Făleștii Noi

 Pietrosul Nou  

Glinjeni Glinjeni Hiliuți Hiliuți

 Răuțelul Nou

Hîncești Hîncești Horești Horești

 Lucăceni  
 Unteni  

Ilenuța Ilenuța Ișcălău Ișcălău

 Burghelea  
 Doltu  

Izvoare Izvoare Logofteni Logofteni

 Moldoveanca

Mărăndeni Mărăndeni Musteața Musteața Natalievca Natalievca

 Beleuți  
 Comarovca  
 Ivanovca  
 Popovca  
 Țapoc  

Năvîrneț Năvîrneț Obreja Veche Obreja Veche

 Obreja Nouă  

Pietrosu Pietrosu

 Măgura  
 Măgura Nouă  

Pînzăreni Pînzăreni

 Pînzărenii Noi  

Pîrlița Pîrlița Pompa Pompa

 Pervomaisc  
 Suvorovca  

Pruteni Pruteni

 Cuzmenii Vechi  
 Drujineni  
 Valea Rusului  

Răuțel Răuțel Risipeni Risipeni

 Bocșa  

Sărata Veche Sărata Veche

 Hitrești  
 Sărata Nouă  

Scumpia Scumpia

 Hîrtop  
 Măgureanca  
 Nicolaevca  

Taxobeni Taxobeni

 Hrubna Nouă  
 Vrănești  

[Anexa nr.3 compartimentul Raionul Fălești modificat prin LP37 din 14.02.2003, MO27-29 din 28.02.2003]


Raionul Florești Total localități 74

 Inclusiv:   

orașe 3 sate (comune) 37

 localități din componența satelor (comunelor) 71

Orașe Florești Ghindești Mărculești Sate (comune) Localitățile din componența lor Alexeevca Alexeevca

 Chirilovca  
 Dumitreni  
 Rădulenii Noi  

Băhrinești Băhrinești Cașunca Cașunca Cernița Cernița Ciripcău Ciripcău Ciutulești Ciutulești

 Ion Vodă  
 Mărinești  
 Sîrbești  

Coșernița Coșernița Cuhureștii de Sus Cuhureștii de Sus

 Nicolaevca  
 Unchitești  
 Unchitești, loc.st.cf 

Cuhureștii de Jos Cuhureștii de Jos

 Țipordei  

Cunicea Cunicea Domulgeni Domulgeni Frumușica Frumușica

 Frumușica Nouă  

Ghindești Ghindești

 Hîrtop  
 Țîra  
 Țîra, loc.st.cf  

Gura Camencii Gura Camencii

 Bobulești  
 Gvozdova  

Gura Căinarului Gura Căinarului

 Zarojeni  

Iliciovca Iliciovca

 Maiscoe  

Izvoare Izvoare

 Bezeni  
 Scăieni  

Japca Japca

 Bursuc  

Lunga Lunga Mărculești Mărculești Napadova Napadova Nicolaevca Nicolaevca

 Valea Rădoaiei  

Prajila Prajila

 Antonovca  
 Frunzești  
 Mihailovca  

Prodănești Prodănești

 Căprești  

Putinești Putinești Rădulenii Vechi Rădulenii Vechi Roșietici Roșietici

 Cenușa  
 Roșieticii Vechi  

Sănătăuca Sănătăuca Sevirova Sevirova

 Ivanovca  

Ștefănești Ștefănești

 Prodăneștii Vechi  

Temeleuți Temeleuți Tîrgul Vertiujeni Tîrgul Vertiujeni Trifănești Trifănești

 Alexandrovca  

Vărvăreuca Vărvăreuca

 Stîrceni  

Văscăuți Văscăuți

 Făgădău  
 Octeabriscoe  

Vertiujeni Vertiujeni Zăluceni Zăluceni

[Anexa nr.3 compartimentul Raionul Florești modificat prin LP37 din 14.02.2003, MO27-29 din 28.02.2003]

Raionul Glodeni Total localități 35

 Inclusiv:  

orașe 1

 localități din componența orașelor   1

sate (comune) 18

 localități din componența satelor (comunelor) 33

Orașe Localitățile din componența lor Glodeni

 Stîrcea  

Sate (comune) Localitățile din componența lor Balatina Balatina

 Clococenii Vechi  
 Lipovăț  
 Tomeștii Noi  
 Tomeștii Vechi  

Cajba Cajba Camenca Camenca

 Brînzeni  
 Butești  
 Molești  

Ciuciulea Ciuciulea Cobani Cobani Cuhnești Cuhnești

 Bisericani  
 Cot
 Movileni
 Serghieni  

Danu Danu

 Camencuța  
 Nicolaevca  

Dușmani Dușmani Fundurii Noi Fundurii Noi Fundurii Vechi Fundurii Vechi Hîjdieni Hîjdieni Iabloana Iabloana

 Soroca  

Limbenii Noi Limbenii Noi Limbenii Vechi Limbenii Vechi Petrunea Petrunea Sturzovca Sturzovca Ustia Ustia Viișoara Viișoara

 Moara Domnească 

[Anexa nr.3 compartimentul Raionul Glodeni modificat prin LP37 din 14.02.2003 MO27-29 din 28.02.2003] Raionul Hîncești Total localități 63

 Inclusiv:   

orașe 1 sate (comune) 38

 localități din componența satelor (comunelor) 62

Orașe Hîncești Sate (comune) Localitățile din componența lor Bălceana Bălceana Bobeica Bobeica

 Dahnovici  
 Drăgușeni  

Boghiceni Boghiceni Bozieni Bozieni

 Dubovca  

Bujor Bujor Buțeni Buțeni Caracui Caracui Călmățui Călmățui Cărpineni Cărpineni

 Horjești  

Cățeleni Cățeleni Cioara Cioara Ciuciuleni Ciuciuleni Cotul Morii Cotul Morii

 Sărăteni

Crasnoarmeiscoe Crasnoarmeiscoe

 Tălăiești  

Dancu Dancu Drăgușenii Noi Drăgușenii Noi

 Horodca  

Fîrlădeni Fîrlădeni Fundul Galbenei Fundul Galbenei Ivanovca Ivanovca

 Costești  
 Frasin  

Lăpușna Lăpușna

 Anini  
 Rusca  

Leușeni Leușeni

 Feteasca  

Logănești Logănești Mereșeni Mereșeni

 Sărata-Mereșeni  

Mingir Mingir

 Semionovca  

Mirești Mirești

 Chetroșeni  

Negrea Negrea Nemțeni Nemțeni Obileni Obileni Onești Onești

 Strîmbeni  

Pașcani Pașcani

 Pereni  

Pervomaiscoe Pervomaiscoe Pogănești Pogănești

 Marchet  

Sărata-Galbenă Sărata-Galbenă

 Brătianovca  
 Cărpineanca  
 Coroliovca  
 Valea Florii  

Secăreni Secăreni

 Cornești  
 Secărenii Noi  

Sofia Sofia Stolniceni Stolniceni Șipoteni Șipoteni Voinescu Voinescu

[Anexa nr.3 compartimentul Raionul Hîncești modificat prin LP37 din 14.02.2003 MO27-29 din 28.02.2003]

Raionul Ialoveni Total localități 34

 Inclusiv:   

orașe 1 sate (comune) 24

 localități din componența satelor (comunelor) 33

Orașe Ialoveni Sate (comune) Localitățile din componența lor Bardar Bardar Cărbuna Cărbuna Costești Costești Cigîrleni Cigîrleni Gangura Gangura

 Alexandrovca  
 Homuteanovca  
 Misovca  

Dănceni Dănceni Hansca Hansca Horești Horești Horodca Horodca Malcoci Malcoci Mileștii Mici Mileștii Mici

 Piatra Albă  

Molești Molești Nimoreni Nimoreni Pojăreni Pojăreni Puhoi Puhoi Răzeni Răzeni

 Mileștii Noi  

Ruseștii Noi Ruseștii Noi

 Ruseștii Vechi  

Sociteni Sociteni Suruceni Suruceni Țipala Țipala

 Bălțați  
 Budăi  

Ulmu Ulmu Văratic Văratic Văsieni Văsieni Zîmbreni Zîmbreni

 Găureni  

Raionul Leova Total localități 39

 Inclusiv:  

orașe 2

 localități din componența orașelor   1

sate (comune) 23

 localități din componența satelor (comunelor) 36

Orașe Localitățile din componența lor Leova Iargara

 Meșeni  

Sate (comune) Localitățile din componența lor Băiuș Băiuș

 Cociulia Nouă  
 Hîrtop  

Beștemac Beștemac

 Pitești  

Borogani Borogani Cazangic Cazangic

 Frumușica  
 Seliște  

Ceadîr Ceadîr Cneazevca Cneazevca

 Cîzlar  

Colibabovca Colibabovca Covurlui Covurlui Cupcui Cupcui Filipeni Filipeni Hănășenii Noi Hănășenii Noi

 Nicolaevca  

Orac Orac Romanovca Romanovca Sărata Nouă Sărata Nouă Sărata-Răzeși Sărata-Răzeși Sărăteni Sărăteni

 Victoria  

Sărățica Nouă Sărățica Nouă

 Cîmpul Drept  

Sîrma Sîrma Tigheci Tigheci

 Cuporani  

Tochile-Răducani Tochile-Răducani Tomai Tomai Tomaiul Nou Tomaiul Nou

 Sărățica Veche  

Vozneseni Vozneseni

 Troian  
 Troița  

Raionul Nisporeni Total localități 39

 Inclusiv:   

orașe 1 sate (comune) 22

 localități din componența satelor (comunelor) 38

Orașe Nisporeni Sate (comune) Localitățile din componența lor Bălănești Bălănești

 Găureni  

Bălăurești Bălăurești Bărboieni Bărboieni Boldurești Boldurești

 Băcșeni  
 Chilișoaia  

Bolțun Bolțun Brătuleni Brătuleni

 Cîrnești  

Bursuc Bursuc Călimănești Călimănești Ciorești Ciorești

 Vulcănești  

Ciutești Ciutești

 Valea Nîrnovei  

Cristești Cristești Grozești Grozești Iurceni Iurceni

 Mîrzoaia

Marinici Marinici

 Heleșteni  

Milești Milești Seliște Seliște

 Păruceni  

Soltănești Soltănești Șișcani Șișcani

 Drojdieni  
 Odaia  

Valea-Trestieni Valea-Trestieni

 Isăicani  
 Luminița  
 Odobești  
 Selișteni  

Vărzărești Vărzărești

 Șendreni  

Vînători Vînători Zberoaia Zberoaia

Raionul Ocnița Total localități 33

 Inclusiv:   

orașe 3 sate (comune) 18

 localități din componența satelor (comunelor) 30

Orașe Ocnița Otaci Frunză Sate (comune) Localitățile din componența lor Bîrlădeni Bîrlădeni

 Paladea  
 Rujnița  

Bîrnova Bîrnova Calarașovca Calarașovca

 Berezovca  

Clocușna Clocușna Corestăuți Corestăuți

 Stălinești

Dîngeni Dîngeni

 Grinăuți  

Gîrbova Gîrbova Grinăuți-Moldova Grinăuți-Moldova

 Grinăuți-Raia  
 Rediul Mare  

Hădărăuți Hădărăuți Lencăuți Lencăuți

 Verejeni  

Lipnic Lipnic

 Paustova  

Mereșeuca Mereșeuca Mihălășeni Mihălășeni

 Grinăuți  

Naslavcea Naslavcea Ocnița Ocnița

 Maiovca  

Sauca Sauca Unguri Unguri Vălcineț Vălcineț

 Codreni  

Raionul Orhei Total localități 75

 Inclusiv:   

orașe 1 sate (comune) 37

[Poz. sate modificată prin L124/18.03.03, MO49/19.03.03 art.213] sate (comune) 36

 localități din componența satelor (comunelor) 74

Orașe Localitățile din componența lor Orhei Sate (comune) Localitățile din componența lor Berezlogi Berezlogi

 Hîjdieni  

Biești Biești

 Cihoreni  
 Slobozia-Hodorogea 

Bolohan Bolohan Brăviceni Brăviceni Bulăiești Bulăiești

[Poz. Burlăiești modificată prin L124/18.03.03, MO49/19.03.03 art.213]" Bulăiești Bulăiești

 Mîrzaci  
 Mîrzești

Chiperceni Chiperceni

 Andreevca  
 Voroteț  

Ciocîlteni Ciocîlteni

 Clișova Nouă  
 Fedoreuca  

Clișova Clișova Crihana Crihana

 Cucuruzenii de Sus 
 Sirota  

Cucuruzeni Cucuruzeni

 Ocnița-Răzeși

Donici Donici

 Camencea  
 Pocșești  

Ghetlova Ghetlova

 Hulboaca  
 Noroceni  

Isacova Isacova Ivancea Ivancea

 Brănești  
 Furceni  

Jora de Mijloc Jora de Mijloc

 Jora de Jos  
 Jora de Sus  
 Lopatna  

Mălăiești Mălăiești

 Tîrzieni  

Mitoc Mitoc Mîrzești Mîrzești

 Mîrzaci  

[Poz. Mîrzești introdusă prin L124/18.03.03, MO49/19.03.03 art.213] Morozeni Morozeni

 Breanova  

Neculăieuca Neculăieuca Pelivan Pelivan

 Cișmea  

Peresecina Peresecina Piatra Piatra

 Jeloboc  

Podgoreni Podgoreni Pohorniceni Pohorniceni Pohrebeni Pohrebeni

 Izvoare  
 Șercani  

Puțintei Puțintei

 Dișcova  
 Vîprova  

Sămănanca Sămănanca Seliște Seliște

 Lucășeuca  
 Mana  

Step-Soci Step-Soci

 Budăi  

Susleni Susleni Teleșeu Teleșeu Trebujeni Trebujeni

 Butuceni  
 Morovaia  

Vatici Vatici

 Curchi  
 Tabăra  

Vîșcăuți Vîșcăuți Zahoreni Zahoreni Zorile Zorile

 Inculeț  
 Ocnița-Țărani  

[Anexa nr.3 compartimentul Raionul Orhei modificat prin LP37 din 14.02.2003 MO27-29 din 28.02.2003] Raionul Rezina Total localități 41

 Inclusiv:   

orașe 1

 localități din componența orașelor   3

sate (comune) 24

 localități din componența satelor (comunelor) 37

Orașe Localitățile din componența lor Rezina

 Boșernița  
 Ciorna  
 Stohnaia  

Sate (comune) Localitățile din componența lor Bușăuca Bușăuca Cinișeuți Cinișeuți Cogîlniceni Cogîlniceni Cuizăuca Cuizăuca Echimăuți Echimăuți Ghiduleni Ghiduleni

 Roșcanii de Jos  
 Roșcanii de Sus  

Gordinești Gordinești Horodiște Horodiște

 Slobozia-Horodiște 

Ignăței Ignăței Lalova Lalova

 Nistreni
 Țipova  

Lipceni Lipceni Mateuți Mateuți Meșeni Meșeni Mincenii de Jos Mincenii de Jos

 Mincenii de Sus  

Otac Otac Păpăuți Păpăuți Peciște Peciște Pereni Pereni

 Roșcani

Pripiceni-Răzeși Pripiceni-Răzeși

 Pripiceni-Curchi  

Saharna Nouă Saharna Nouă

 Buciușca  
 Saharna  

Sîrcova Sîrcova

 Piscărești  

Solonceni Solonceni

 Tarasova  

Trifești Trifești Țareuca Țareuca

 Țahnăuți  

[Anexa nr.3 compartimentul Raionul Rezina modificat prin LP37 din 14.02.2003, MO27-29 din 28.02.2003]

Raionul Rîșcani Total localități 55

 Inclusiv:   

orașe 2

 localități din componența orașelor   6

sate (comune) 26

 localități din componența satelor (comunelor) 47

Orașe Localitățile din componența lor Rîșcani

 Balanul Nou
 Rămăzan  

Costești Costești

 Dămășcani
 Duruitoarea
 Păscăuți  
 Proscureni

Sate (comune) Localitățile din componența lor Alexăndrești Alexăndrești

 Cucuieții Noi  
 Cucuieții Vechi  
 Ivănești  

Aluniș Aluniș Borosenii Noi Borosenii Noi Braniște Braniște

 Avrămeni  
 Reteni  
 Reteni-Vasileuți  

Corlăteni Corlăteni Duruitoarea Nouă Duruitoarea Nouă

 Dumeni  

Gălășeni Gălășeni

 Mălăiești  

Grinăuți Grinăuți

 Ciobanovca  

Hiliuți Hiliuți Horodiște Horodiște Malinovscoe Malinovscoe

 Lupăria  

Mihăileni Mihăileni Nihoreni Nihoreni Petrușeni Petrușeni Pîrjota Pîrjota Pociumbăuți Pociumbăuți Pociumbeni Pociumbeni

 Druța  

Răcăria Răcăria

 Ușurei  

Recea Recea

 Slobozia-Recea  
 Sverdiac  

Singureni Singureni Sturzeni Sturzeni Șaptebani Șaptebani Șumna Șumna

 Bulhac
 Cepăria

Vasileuți Vasileuți

 Armanca  
 Ciubara  
 Mihăilenii Noi  
 Moșeni  
 Știubeieni  

Văratic Văratic Zăicani Zăicani

[Anexa nr.3 compartimentul Raionul Rîșcani modificat prin LP37 din 14.02.2003, MO27-29 din 28.02.2003]

Raionul Sîngerei Total localități 70

 Inclusiv:   

orașe 2

 localități din componența orașelor  1

sate (comune) 24

 localități din componența satelor (comunelor) 67

Orașe Localitățile din componența lor Sîngerei

 Vrănești  

Biruința Sate (comune) Localitățile din componența lor Alexăndreni Alexăndreni

 Grigorești  
 Heciul Vechi  
 Țiplești  
 Țipletești  

Bălășești Bălășești

 Sloveanca  

Bilicenii Noi Bilicenii Noi

 Lipovanca  
 Mîndreștii Noi  

Bilicenii Vechi Bilicenii Vechi

 Coada Iazului  

Bursuceni Bursuceni

 Slobozia-Măgura  

Chișcăreni Chișcăreni

 Nicolaevca 
 Slobozia-Chișcăreni 

Ciuciuieni Ciuciuieni

 Brejeni  

Copăceni Copăceni

 Antonovca  
 Evghenievca  
 Gavrilovca  
 Petrovca  
 Vladimireuca  

Coșcodeni Coșcodeni

 Bobletici  
 Flămînzeni  

Cotiujenii Mici Cotiujenii Mici

 Alexeuca  
 Gura-Oituz  

Cubolta Cubolta

 Mărășești

Dobrogea Veche Dobrogea Veche

 Cotovca  
 Dobrogea Nouă  

Drăgănești Drăgănești

 Chirileni  
 Sacarovca  

Dumbrăvița Dumbrăvița

 Bocancea-Schit  
 Valea lui Vlad  

Grigorăuca Grigorăuca

 Cozești
 Petropavlovca  

Heciul Nou Heciul Nou

 Trifănești  

Iezărenii Vechi Iezărenii Vechi

 Iezărenii Noi  

Izvoare Izvoare

 Valea Norocului

Pepeni Pepeni

 Pepenii Noi  
 Răzălăi  
 Romanovca  

Prepelița Prepelița

 Clișcăuți  
 Mihailovca  
 Șestaci  

Rădoaia Rădoaia Tăura Veche Tăura Veche

 Tăura Nouă  

Sîngereii Noi Sîngereii Noi

 Mărinești  

Țambula Țambula

 Octeabriscoe  
 Pălăria  

[Anexanr.3 compartimentul Raionul Sîngerei modificat prin LP37 din 14.02.2003 MO27-29 din 28.02.2003] Raionul Soroca Total localități 68

 Inclusiv:  

orașe 1 sate (comune) 34

 localități din componența satelor (comunelor) 67

Orașe Soroca Sate (comune) Localitățile din componența lor Bădiceni Bădiceni

 Grigorăuca  

Băxani Băxani Bulboci Bulboci

 Bulbocii Noi  

Căinarii Vechi Căinarii Vechi

 Floriceni  

Cosăuți Cosăuți

 Iorjnița  

Cremenciug Cremenciug

 Livezi  
 Sobari  
 Valea

Dărcăuți Dărcăuți

 Dărcăuții Noi  
 Mălcăuți  

Dubna Dubna Egoreni Egoreni Holoșnița Holoșnița

 Cureșnița  

Hristici Hristici Iarova Iarova

 Balinți  
 Balinții Noi

Nimereuca Nimereuca

 Cerlina

Oclanda Oclanda Ocolina Ocolina

 Țepilova  

Parcani Parcani

 Voloave  

Pîrlița Pîrlița

 Vanțina  
 Vanțina Mică  

Racovăț Racovăț Redi-Cereșnovăț Redi-Cereșnovăț Regina Maria Regina Maria

 Lugovoe  

Rublenița Rublenița

 Rublenița Nouă  

Rudi Rudi Schineni Schineni

 Schinenii Noi  

Stoicani Stoicani

 Soloneț  

Șeptelici Șeptelici Șolcani Șolcani

 Cureșnița Nouă  

Tătărăuca Veche Tătărăuca Veche

 Decebal  
 Niorcani  
 Slobozia Nouă  
 Tătărăuca Nouă  
 Tolocănești  

Trifăuți Trifăuți Vasilcău Vasilcău

 Inundeni  
 Ruslanovca  

Vărăncău Vărăncău

 Slobozia-Cremene 
 Slobozia-Vărăncău 

Vădeni Vădeni

 Dumbrăveni  

Visoca Visoca Volovița Volovița

 Alexandru cel Bun 

Zastînca Zastînca [Anexa nr.3 compartimentul Raionul Soroca modificat prin LP37 din 14.02.2003 MO27-29 din 28.02.2003] Raionul Strășeni Total localități 39

 Inclusiv:   

orașe 2

 localități din componența orașelor   2

sate (comune) 25

 localități din componența satelor (comunelor) 35

Orașe Localitățile din componența lor Strășeni

 Făgureni  

Bucovăț Bucovăț

 Rassvet

Sate (comune) Localitățile din componența lor Căpriana Căpriana Chirianca Chirianca Codreanca Codreanca

 Lupa-Recea  

Cojușna Cojușna Dolna Dolna Gălești Gălești

 Găleștii Noi  

Ghelăuza Ghelăuza

 Saca  

Greblești Greblești

 Mărtinești  

Lozova Lozova

 Stejăreni  

Micăuți Micăuți

 Gornoe  

Micleușeni Micleușeni

 Huzun  

Negrești Negrești Onești Onești Pănășești Pănășești

 Ciobanca  

Rădeni Rădeni

 Drăgușeni  
 Zamciogi  

Romănești Romănești Recea Recea Roșcani Roșcani Scoreni Scoreni Sireți Sireți Tătărești Tătărești Țigănești Țigănești Voinova Voinova Vorniceni Vorniceni Zubrești Zubrești [Anexa nr.3 compartimentul Raionul Strășeni modificat prin LP37 din 14.02.2003 MO27-29 din 28.02.2003] Raionul Șoldănești Total localități 33

 Inclusiv:   

orașe 1 sate (comune) 22

 localități din componența satelor (comunelor) 32

Orașe Șoldănești Sate (comune) Localitățile din componența lor Alcedar Alcedar

 Curătura  
 Odaia  

Chipeșca Chipeșca Climăuții de Jos Climăuții de Jos

 Cot  

Cobîlea Cobîlea Cotiujenii Mari Cotiujenii Mari

 Cobîlea, loc.st.cf  
 Cușelăuca  

Cușmirca Cușmirca Dobrușa Dobrușa

 Recești  
 Zahorna  

Fuzăuca Fuzăuca Găuzeni Găuzeni Glinjeni Glinjeni Mihuleni Mihuleni Olișcani Olișcani Parcani Parcani Pohoarna Pohoarna Poiana Poiana Răspopeni Răspopeni Rogojeni Rogojeni

 Rogojeni, loc.st.cf  

Salcia Salcia

 Lelina  

Sămășcani Sămășcani Șestaci Șestaci Șipca Șipca Vadul-Rașcov Vadul-Rașcov

 Socola  
   

Raionul Ștefan Vodă Total localități 26

 Inclusiv:  

orașe 1 sate (comune) 22

 localități din componența satelor (comunelor) 25

Orașe Ștefan Vodă Sate (comune) Localitățile din componența lor Alava Alava

 Lazo  

Antonești Antonești Brezoaia Brezoaia Carahasani Carahasani Căplani Căplani Cioburciu Cioburciu Copceac Copceac Crocmaz Crocmaz Ermoclia Ermoclia Feștelița Feștelița Marianca de Jos Marianca de Jos Olănești Olănești Palanca Palanca Popeasca Popeasca Purcari Purcari

 Viișoara  

Răscăieți Răscăieți

 Răscăieții Noi  

Semionovca Semionovca Slobozia Slobozia Ștefănești Ștefănești Talmaza Talmaza Tudora Tudora Volintiri Volintiri

Raionul Taraclia Total localități 26

 Inclusiv:   

orașe 1 sate (comune) 14

 localități din componența satelor (comunelor) 25

[Poz. Taraclia modificată prin L124/18.03.03, MO49/19.03.03 art.213] Orașe Taraclia Sate (comune) Localitățile din componența lor Albota de Jos Albota de Jos

 Hagichioi  
 Hîrtop  

Albota de Sus Albota de Sus

 Roșița  
 Sofievca  

Aluatu Aluatu Balabanu Balabanu

[Poz. Borgeag exclusă prin L124/18.03.03, MO49/19.03.03 art.213] Borceag Borceag Budăi Budăi

 Dermengi  

Cairaclia Cairaclia Cealîc Cealîc

 Samurza  
 Cortenul Nou  

Corten Corten Musaitu Musaitu Novosiolovca Novosiolovca Tvardița Tvardița Valea Perjei Valea Perjei Vinogradovca Vinogradovca

 Chirilovca  
 Ciumai  
 Mirnoe  

Salcia Salcia

 Orehovca  
   

Raionul Telenești Total localități 54

 Inclusiv:  

orașe 1

 localități din componența orașelor   2

sate (comune) 30

 localități din componența satelor (comunelor) 51

Orașe Localitățile din componența lor Telenești

 Mihălașa  
 Mihălașa Nouă  

Sate (comune) Localitățile din componența lor Bănești Bănești

 Băneștii Noi  

Bogzești Bogzești Brînzenii Noi Brînzenii Noi

 Brînzenii Vechi  

Budăi Budăi Căzănești Căzănești

 Vadul-Leca  
 Vadul-Leca Nou  

Chiștelnița Chiștelnița Chițcanii Vechi Chițcanii Vechi

 Chițcanii Noi

Ciulucani Ciulucani Cîșla Cîșla Codrul Nou Codrul Nou Coropceni Coropceni Crăsnășeni Crăsnășeni Ghiliceni Ghiliceni

 Cucioaia  
 Cucioaia Nouă  

Hirișeni Hirișeni Inești Inești Leușeni Leușeni Mîndrești Mîndrești

 Codru  

Negureni Negureni

 Chersac  
 Dobrușa  

Nucăreni Nucăreni Ordășei Ordășei Pistruieni Pistruieni

 Hîrtop  
 Pistruienii Noi  

Ratuș Ratuș

 Mîndra  
 Sărătenii Noi  
 Zăicani  
 Zăicanii Noi  

Sărătenii Vechi Sărătenii Vechi

 Zahareuca  

Scorțeni Scorțeni Suhuluceni Suhuluceni

 Ghermănești  

Tîrșiței Tîrșiței

 Flutura  

Țînțăreni Țînțăreni Văsieni Văsieni Verejeni Verejeni Zgărdești Zgărdești

 Bondareuca  
 Ciofu  

[Anexa nr.3 compartimentul Raionul Telenești modificat prin LP37 din 14.02.2003, MO27-29 din 28.02.2003]

Raionul Ungheni Total localități 74

 Inclusiv:   

orașe 2

 localități din componența orașelor   1

sate (comune) 31

 localități din componența satelor (comunelor) 71

Orașe Localitățile din componența lor Ungheni Cornești

 Romanovca  

Sate (comune) Localitățile din componența lor Agronomovca Agronomovca

 Negurenii Noi  
 Zăzulenii Noi  

Alexeevca Alexeevca

 Lidovca  
 Săghieni  

Boghenii Noi Boghenii Noi

 Boghenii Vechi  
 Izvoreni  
 Mircești  
 Poiana  

Buciumeni Buciumeni

 Buciumeni, loc.st.cf 
 Florești  

Bumbăta Bumbăta Bușila Bușila Cetireni Cetireni Chirileni Chirileni Cioropcani Cioropcani

 Bulhac  
 Stolniceni  

Condrătești Condrătești

 Curtoaia  

Cornești Cornești Cornova Cornova Costuleni Costuleni Florițoaia Veche Florițoaia Veche

 Florițoaia Nouă  
 Grozasca  

Hîrcești Hîrcești

 Drujba  
 Leordoaia  
 Mînzătești  
 Veverița  

Măcărești Măcărești

 Frăsinești  

Măgurele Măgurele Mănoilești Mănoilești

 Novaia Nicolaevca 
 Rezina  
 Vulpești  

Morenii Noi Morenii Noi

 Morenii Vechi  
 Șicovăț  

Năpădeni Năpădeni Negurenii Vechi Negurenii Vechi

 Coșeni  
 Țîghira  
 Zăzulenii Vechi  

Petrești Petrești

 Petrești, loc.st.cf  
 Medeleni  

Pîrlița Pîrlița

 Hristoforovca  

Rădenii Vechi Rădenii Vechi Sculeni Sculeni

 Blindești  
 Floreni  
 Gherman  

Sinești Sinești

 Pojarna  

Teșcureni Teșcureni

 Hristoforovca  

Todirești Todirești

 Grăseni  

Unțești Unțești Valea Mare Valea Mare

 Buzduganii de Jos  
 Buzduganii de Sus
 Morenii Vechi 

Zagarancea Zagarancea

 Elizavetovca  
 Semeni 

[Anexa nr.3 compartimentul Raionul Ungheni modificat prin LP37 din 14.02.2003 MO27-29 din 28.02.2003]

Anexa nr. 4 UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN COMPONENȚA UNITĂȚII TERITORIALE AUTONOME GĂGĂUZIA Total localități 32

 Inclusiv:     

municipii 1 orașe 2

 localități din componența orașelor   1

sate (comune) 23

 localități din componența satelor (comunelor)  28

Municipii Comrat Orașe Localitățile din componența lor Ceadîr-Lunga Vulcănești

 Vulcănești, loc.st.cf  

Sate (comune) Localitățile din componența lor Avdarma Avdarma Baurci Baurci Beșalma Beșalma Beșghioz Beșghioz Bugeac Bugeac Carbalia Carbalia Cazaclia Cazaclia Chiriet-Lunga Chiriet-Lunga Chirsova Chirsova Cioc-Maidan Cioc-Maidan Cișmichioi Cișmichioi Chioselia Rusă Chioselia Rusă Congaz Congaz Congazcicul de Sus Congazcicul de Sus

 Congazcicul de Jos    
 Dudulești   

Copceac Copceac Cotovscoe Cotovscoe Dezghingea Dezghingea Etulia Etulia

 Etulia Nouă     
 Etulia, loc.st.cf  

Ferapontievca Ferapontievca Gaidar Gaidar Joltai Joltai Svetlîi Svetlîi

 Alexeevca   

Tomai Tomai Anexa nr. 5 UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN STÎNGA NISTRULUI CĂRORA LI SE POT ATRIBUI FORME ȘI CONDIȚII SPECIALE DE AUTONOMIE Total localități 147

 Inclusiv:     

municipii 1 orașe 9

 localități din componența orașelor         2

sate (comune) 69

 localități din componența satelor (comunelor)      135

Municipii Tiraspol Orașe Localitățile din componența lor Camenca

 Solnecinoe    

Crasnoe Dnestrovsc Dubăsari Grigoriopol

 Crasnoe   

Maiac Rîbnița Slobozia Tiraspolul Nou Sate (comune) Localitățile din componența lor Andreevca Andreevca

 Pîcalova     
 Șmalena   

Beloci Beloci Bîcioc Bîcioc

 Novovladimirovca  

Blijnii Hutor Blijnii Hutor Broșteni Broșteni Butor Butor

 India    

Butuceni Butuceni Caragaș Caragaș Caterinovca Caterinovca

 Sadchi    

Carmanova Carmanova

 Cotovca     
 Fedoseevca   
 Mocearovca   

Cioburciu Cioburciu Cobasna Cobasna

 Suhaia Rîbnița    
 Cobasna, loc. st. cf  

Colosova Colosova

 Crasnaia Besarabia  
 Pobeda    

Comisarovca Nouă Comisarovca Nouă

 Bosca    
 Coșnița Nouă     
 Pohrebea Nouă  

Corotna Corotna Crasnencoe Crasnencoe

 Dimitrova   
 Ivanovca   

Crasnîi Octeabri Crasnîi Octeabri

 Alexandrovca   

Crasnîi Vinogradari Crasnîi Vinogradari

 Afanasievca     
 Alexandrovca Nouă    
 Calinovca     
 Lunga Nouă   

Crasnogorca Crasnogorca Cuzmin Cuzmin

 Voitovca   

Delacău Delacău

 Crasnaia Gorca  

Doibani I Doibani I

 Doibani II     
 Coicova   

Dubău Dubău

 Goianul Nou   

Dzerjinscoe Dzerjinscoe Frunză Frunză

 Andriașevca Nouă    
 Andriașevca Veche    
 Novocotovsc   
 Prioziornoe     
 Uiutnoe     
 Novosavițcaia, loc. st. cf 

Ghidirim Ghidirim Goian Goian

 Iagorlîc   

Haraba Haraba Harmațca Harmațca Hîrjău Hîrjău

 Mihailovca Nouă    
 Sărăței    

Hîrtop Hîrtop

 Bruslachi   
 Marian    
 Mocreachi   

Hlinaia (Grigoriopol) Hlinaia Hlinaia (Slobozia) Hlinaia Hristoforovca Hristoforovca Hrușca Hrușca

 Frunzăuca   

Jura Jura Lenin Lenin

 Pervomaisc   
 Pobeda    
 Stanislavca   

Lunga Lunga Mălăiești Mălăiești

 Cernița    

Mihailovca Mihailovca Mocra Mocra

 Basarabca   
 Șevcenco     
 Zaporojeț   

Molochișul Mare Molochișul Mare Nezavertailovca Nezavertailovca Ocnița Ocnița Ofatinți Ofatinți

 Novaia Jizni   

Parcani Parcani Pervomaisc Pervomaisc Plopi Plopi Podoima Podoima

 Podoimița   

Popencu Popencu

 Chirov    
 Vladimirovca   
 Zăzuleni   

Rașcov Rașcov

 Iantarnoe   

Rotari Rotari

 Bodeni    
 Socolovca   

Severinovca Severinovca Slobozia-Rașcov Slobozia-Rașcov Sovietscoe Sovietscoe

 Vasilievca   

Speia Speia Stroiești Stroiești Sucleia Sucleia Șipca Șipca

 Vesioloe   

Tașlîc Tașlîc Teiu Teiu

 Tocmagiu   

Tîrnauca Tîrnauca Țîbuleuca Țîbuleuca Ulmu Ulmu

 Ulmul Mic   
 Lîsaia Gora   

Vadul Turcului Vadul Turcului

 Molochișul Mic  

Valea Adîncă Valea Adîncă

 Constantinovca  

Vărăncău Vărăncău

 Buschi    
 Gherșunovca   

Vinogradnoe Vinogradnoe Vladimirovca Vladimirovca

   Constantinovca    
   Nicolscoe