Legea nr. 190-XV din 08.05.2003

Sari la navigare Sari la căutare

Legea nr. 190-XV din 08.05.2003 cu privire la veterani


Monitorul Oficial al R.Moldova nr.84-86/392 din 16.05.2003
L E G E
cu privire la veterani
Nr. 190-XV din 08.05.2003
Notă: În tot textul Legii sintagma “Ministerul Muncii și Protecției Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Protecției Sociale, Familiei și Copilului” conform Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, nr. 107/16.05.2008 //Publicată în Monitorul Oficial 107-109/417, 20.06.2008

Capitolul I. DISPOZIȚII GENERALE[modifică]

Articolul 1. Obiectul legii[modifică]

Prezenta lege stabilește statutul juridic al veteranilor cetățeni ai Republicii Moldova, reglementează drepturile și garanțiile economice și sociale ale acestora în scopul creării condițiilor pentru un trai decent, participării veteranilor în activitatea publică, precum și în scopul sprijinirii activității societăților de veterani.

Articolul 2. Legislația cu privire la veterani[modifică]

(1) Legislația cu privire la veterani are la bază Constituția Republicii Moldova și se constituie din prezenta lege, alte legi și acte normative.

(2) În cazul în care prevederile prezentei legi contravin prevederilor tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, se aplică prevederile tratatelor internaționale.

Articolul 3. Politica socială a statului cu privire la veterani[modifică]

Politica socială a statului prevede asigurarea necesităților vitale ale veteranilor prin:

a) acordarea de drepturi și garanții, realizarea măsurilor care le garantează sănătatea și bunăstarea, asistența medicală, precum și serviciile sociale necesare;

b) asigurarea cu pensii și indemnizații, indexate periodic în conformitate cu legislația în vigoare;

c) acordarea alocațiilor de stat și a compensațiilor nominative în conformitate cu legislația în vigoare.

Articolul 4. Formele de protecție socială a veteranilor[modifică]

Protecția socială a veteranilor se efectuează atît prin forme neinstituționalizate, cu asigurarea drepturilor materiale, cît și prin forme instituționalizate, cu oferirea serviciilor sociale. Articolul 5. Documentele care atestă drepturile veteranilor Drepturile veteranilor se realizează la prezentarea de către aceștia a legitimației de veteran. Modul de atribuire a statutului de veteran și de eliberare a legitimațiilor se stabilește de către Guvern.

Capitolul II. CATEGORIILE DE VETERANI[modifică]

Articolul 6. Noțiunea de veteran și categoriile de veterani[modifică]

(1) Veterani se consideră cetățenii Republicii Moldova care prin munca lor conștiincioasă de durată într-un domeniu de activitate sau prin serviciul militar ireproșabil au meritat recunoștința statului și a societății.

(2) Se stabilesc următoarele categorii de veterani:

a) veterani de război;

b) veterani ai muncii;

c) veterani ai serviciului militar;

d) veterani ai organelor afacerilor interne și ai sistemului penitenciar.

[Art.6 modificat prin Legea nr.65-XV din 04.03.04, în vigoare 02.04.04]

Articolul 7. Veteranii de război[modifică]

(1) Veterani de război se consideră persoanele care au participat la acțiunile de luptă în cel de-al doilea război mondial, la acțiunile de luptă desfășurate pe teritoriul altor state și la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova sau care au asigurat unitățile militare ale armatei active în zonele în care s-au desfășurat acțiunile de luptă, precum și persoanele care și-au îndeplinit serviciul militar sau au lucrat în spatele frontului în anii celui de-al doilea război mondial și au fost decorate cu ordine sau medalii ale fostei U.R.S.S. pentru serviciu ireproșabil și muncă plină de abnegație în anii celui de-al doilea război mondial.

(2) Veterani de război sînt recunoscuți:

1) participanții la război:

a) militarii care și-au satisfăcut serviciul în subunitățile, unitățile militare, statele majore și instituțiile militare, care în timpul celui de-al doilea război mondial sau în timpul altor acțiuni de luptă pentru apărarea fostei U.R.S.S. se aflau în componența armatei active, precum și persoanele care au activat în detașamentele de partizani;

b) militarii care au participat la cel de-al doilea război mondial în cadrul armatei române și sînt cetățeni ai Republicii Moldova;

c) angajații civili ai Forțelor Armate, ai organelor afacerilor interne și ai organelor securității de stat ale fostei U.R.S.S., care în timpul celui de-al doilea război mondial au ocupat funcții conform statelor în subunități, unități militare, state majore și instituții militare din componența armatei active;

d) persoanele care în timpul celui de-al doilea război mondial s-au aflat în componența subunităților, unităților militare, statelor majore și instituțiilor militare ale armatei active și flotei ca fii (discipoli) ai regimentului sau elevi marinari;

e) persoanele care în timpul celui de-al doilea război mondial au participat la acțiunile militare împotriva Germaniei fasciste desfășurate pe teritoriile altor state, aflîndu-se în componența detașamentelor de partizani, în organizațiile de ilegaliști și în alte formațiuni antifasciste;

f) persoanele participante la acțiunile de luptă din Afghanistan, precum și la acțiunile de luptă de pe teritoriile altor state, din rîndul militarilor și angajaților civili ai Armatei Sovietice, Flotei Maritime Militare, ai organelor securității de stat, colaboratorii organelor afacerilor interne ale fostei U.R.S.S.; lucrătorii din aceste categorii, care au fost trimiși de organele puterii de stat ale fostei U.R.S.S. în alte state și care au participat la acțiuni de luptă pe teritoriul acestora. Lista statelor, orașelor, teritoriilor și perioadele acțiunilor de luptă la care au participat cetățeni ai Republicii Moldova este anexată la prezenta lege;

g) militarii aflați în serviciul activ, rezerviștii chemați la concentrare, voluntarii și colaboratorii organelor afacerilor interne și ai sistemului penitenciar, incluși în efectivul unităților militare și structurilor speciale aflate pe pozițiile de luptă, precum și militarii, colaboratorii organelor afacerilor interne și ai sistemului penitenciar și persoanele civile delegate în aceste unități în vederea îndeplinirii unor misiuni speciale în scopul asigurării eficienței acțiunilor de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova;

2) persoanele asimilate participanților la război:

a) militarii, inclusiv cei trecuți în rezervă (în retragere), și angajații civili, decorați cu ordine și medalii pentru serviciu militar impecabil, care și-au îndeplinit serviciul militar în perioada 22 iunie 1941 - 3 septembrie 1945 în unități militare, instituții militare, instituții de învățămînt militar, ce nu făceau parte din armata activă;

b) persoanele care s-au aflat în orașul Sankt-Petersburg (Leningrad) în perioada blocadei (8 septembrie 1941 - 27 ianuarie 1944), decorate cu insigna “Locuitor al orașului Leningrad în blocadă” sau cu medalia “Pentru apărarea Leningradului”;

c) persoanele decorate cu ordine sau medalii pentru muncă plină de abnegație în anii celui de-al doilea război mondial, care în perioada 22 iunie 1941 - 9 mai 1945 au lucrat în spatele frontului cel puțin 6 luni, cu excepția perioadelor de lucru pe teritoriile temporar ocupate ale fostei U.R.S.S.;

d) persoanele antrenate de organele puterii locale la strîngerea munițiilor și a tehnicii militare, la deminarea teritoriului și a obiectelor în anii celui de-al doilea război mondial și în perioada de după acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova;

e) foștii deținuți ai lagărelor de concentrare, ghetourilor și altor locuri de detenție forțată, create de Germania fascistă și aliații ei, în perioada celui de-al doilea război mondial.

[Art.7 modificat prin Legea nr.283-XVI din 10.11.05, în vigoare 24.02.06]
[Art.7 modificat prin Legea nr.65-XV din 04.03.04, în vigoare 02.04.04]

Articolul 8. Invalizii de război[modifică]

(1) Invalizi de război se consideră persoanele a căror invaliditate este cauzată de rănire, contuzie, schilodire sau de o afecțiune contractată în perioada celui de-al doilea război mondial sau a acțiunilor de luptă în timp de pace.

(2) Invalizi de război sînt recunoscuți:

a) militarii, inclusiv cei trecuți în rezervă (în retragere), care și-au îndeplinit serviciul militar (inclusiv fiii (discipolii) regimentului sau elevii marinari) ori s-au aflat temporar în subunitățile, unitățile militare, statele majore și instituțiile militare ce făceau parte din armata activă, partizanii, muncitorii și funcționarii care au devenit invalizi în urma rănirii, contuziei, schilodirii sau a unei afecțiuni contractate în timpul celui de-al doilea război mondial în zonele în care s-au desfășurat acțiunile de luptă, în sectoarele din apropierea frontului ale căilor ferate, drumurilor auto, la construirea aliniamentelor de apărare, bazelor maritime militare, aerodromurilor;

b) persoanele din corpul de comandă și soldații din organele afacerilor interne, din sistemul penitenciar și din organele securității naționale, care au devenit invalizi în urma rănirii, contuziei, schilodirii sau a unei afecțiuni contractate în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu în zonele în care s-au desfășurat acțiunile de luptă;

c) persoanele care au devenit invalide în urma rănirii, contuziei, schilodirii, fiind antrenate de organele puterii locale la strîngerea munițiilor și a tehnicii militare, la deminarea teritoriului și a obiectelor în anii celui de-al doilea război mondial și în perioada de după acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova;

d) militarii care au participat la acțiunile de luptă și persoanele care au deservit contingente militare active aflate în alte state și care au devenit invalizi în urma rănirii, contuziei, schilodirii sau a unei afecțiuni contractate în timpul acțiunilor de luptă;

e) persoanele participante la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova care au devenit invalizi în urma rănirii, contuziei, schilodirii sau a unei afecțiuni contractate în timpul acțiunilor de luptă.

[Art.8 modificat prin Legea nr.65-XV din 04.03.04, în vigoare 02.04.04]

Articolul 9. Veteranii muncii[modifică]

Veterani ai muncii sînt considerate persoanele care au fost decorate cu ordine și medalii sau care s-au învrednicit de titluri onorifice ale Republicii Moldova sau ale fostei U.R.S.S. ori de distincții departamentale și au realizat o vechime în muncă de cel puțin 30 de ani femeile și 35 de ani bărbații.

Articolul 10. Veteranii serviciului militar[modifică]

Veterani ai serviciului militar se consideră militarii Forțelor Armate ale Republicii Moldova și Forțelor Armate ale fostei U.R.S.S., inclusiv cei trecuți în rezervă sau în retragere, care au fost decorați cu ordine și medalii ori care s-au învrednicit de titluri onorifice ale Republicii Moldova sau ale fostei U.R.S.S. sau de distincții departamentale, cu condiția că vechimea totală în serviciul militar constituie cel puțin 20 de ani în calcul calendaristic, precum și militarii care au devenit invalizi în urma rănirii, contuziei, schilodirii sau a unei afecțiuni contractate în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu.

Articolul 11. Veteranii organelor afacerilor interne și ai sitemului penitenciar[modifică]

Veterani ai organelor afacerilor interne și ai sitemului penitenciar se consideră persoanele care au fost decorate cu ordine și medalii ori care s-au învrednicit de titluri onorifice ale Republicii Moldova sau ale fostei U.R.S.S. sau de distincții departamentale și care au dreptul la pensie pentru vechime în serviciu sau pentru limită de vîrstă în conformitate cu legislația în vigoare.

[Art.11 modificat prin Legea nr.65-XV din 04.03.04, în vigoare 02.04.04]

Articolul 12. Alte categorii de persoane care cad sub incidența prezentei legi[modifică]

(1) Acțiunea prezentei legi se extinde asupra familiilor militarilor, persoanelor participante la acțiunile de luptă pe teritoriile altor state, precum și asupra familiilor persoanelor participante la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova, care au căzut pe cîmpul de luptă (au dispărut fără veste) sau au decedat în urma rănirii, contuziei sau schilodirii în timpul apărării Patriei ori exercitării atribuțiilor de serviciu, precum și în urma unei afecțiuni contractate pe front sau pe teritoriul altor state.

(2) Calitatea de membru al familiei, în sensul prezentului articol, o are membrul inapt de muncă al acesteia, care beneficiază de dreptul la pensie de urmaș în conformitate cu legislația în vigoare.

Capitolul III. PROTECȚIA SOCIALĂ A VETERANILOR[modifică]

Articolul 13. Conținutul protecției sociale a veteranilor[modifică]

Protecția socială a veteranilor presupune realizarea unui sistem de măsuri pentru crearea condițiilor care le-ar asigura bunăstarea economică și confortul moral, le-ar acorda drepturi și facilități suplimentare exprimate prin:

a) acordarea alocațiilor lunare de stat în conformitate cu legislația în vigoare;

b) acordarea compensațiilor nominative pentru serviciile comunale în conformitate cu legislația în vigoare;

c) acordarea indemnizațiilor prevăzute de lege;

d) acordarea, procurarea, construirea și întreținerea locuințelor;

e) acordarea de servicii protetico-ortopedice și tratament balneosanatorial, asigurarea cu medicamente și articole cu destinație medicală;

f) asistența medicală în conformitate cu volumul asistenței medicale prevăzute în Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală;

g) asigurarea cu medicamente specifice de bază a bolnavilor după stabilirea diagnosticului definitiv în caz de tuberculoză, boli psihice endogene, boli oncologice maligne, diabet zaharat și insipid, miastenie, nanism hipofizat, fenilchetonurie, stare după transplant renal, SIDA, sifilis, alcoolism, narcomanie și toxicomanie, conform programelor de stat prioritare;

h) servicii de deservire și asistență socială;

i) servicii de telecomunicație, culturale și accesul la complexele sportive;

j) plasarea în cîmpul muncii, formarea profesională, reciclarea și asigurarea unor condiții adecvate de muncă;

k) asigurarea călătoriei în mijloacele de transport în comun;

l) eliberarea și schimbarea legitimațiilor.

Articolul 14. Măsurile de protecție socială a veteranilor de război

(1) Veteranii de război au dreptul la: a) alocații lunare de stat pentru participanții la cel de-al doilea război mondial în conformitate cu legislația în vigoare;

b) compensații nominative pentru plata serviciilor comunale, procurarea cărbunelui și a lemnelor de foc, în conformitate cu legislația în vigoare (pentru persoanele specificate la art.7 alin.(2) pct.1) lit.g) - în mărime de 25%);

c) o călătorie (tur-retur) pe an cu transportul feroviar sau auto de pasageri în cadrul statelor membre ale C.S.I. cu o reducere de 50% a costului biletului de călătorie ori o călătorie gratuită la doi ani sau o compensație nominativă pentru călătoria cu transportul urban, suburban și interurban (cu excepția taximetrelor), care se acordă la locul de reședință de către autoritățile administrației publice locale din contul bugetului respectiv. Prevederea în cauză nu se extinde asupra persoanelor specificate la art.7 alin.(2) pct.1) lit.g);

d) călătorie gratuită cu toate mijloacele de transport urban de pasageri (cu excepția taximetrelor), cu transportul auto în comun (cu excepția taximetrelor), iar în localitățile sătești - în limitele unității administrativ-teritoriale respective, precum și cu transportul feroviar sau auto pe rutele suburbane;

e) facilități fiscale conform prevederilor Codului fiscal;

f) asistență medicală în conformitate cu volumul asistenței medicale prevăzute în Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală și la asigurare cu medicamente specifice de bază a bolnavilor după stabilirea diagnosticului definitiv în caz de tuberculoză, boli psihice endogene, boli oncologice maligne, diabet zaharat și insipid, miastenie, nanism hipofizat, fenilchetonurie, stare după transplant renal, SIDA, sifilis, alcoolism, narcomanie și toxicomanie, conform programelor de stat prioritare;

g) bilete de tratament sanatorial gratuit o dată la trei ani în centrele de reabilitare ale Ministerului Protecției Sociale, Familiei și Copilului și în alte instituții de acest tip;

h) asigurare prioritară cu medicamente din loturile de ajutoare umanitare;

i) protezare ortopedică și asigurare cu articole protetico-ortopedice;

j) indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă conform legislației în vigoare;

k) plasare prioritară în instituțiile sociale, iar persoanele singure - la deservire la domiciliu;

l) prioritate la beneficierea de servicii în instituțiile de deservire socială, de alimentație publică, în întreprinderile gospodăriei comunale, de exploatare a spațiului locativ și în transportul interurban;

m) concediu de odihnă în perioada convenabilă, precum și la concediu suplimentar neplătit pe un termen de pînă la 2 săptămîni;

n) formare profesională și reciclare gratuită în sistemul de stat prin intermediul oficiilor pentru utilizarea forței de muncă de la locul de trai;

o) asigurarea accesului liber în centrele speciale de reabilitare sau în complexele sportive pentru practicarea diferitelor genuri de sport;

p) vizitarea gratuită a Muzeului Național de Arte Plastice, Muzeului Național de Istorie, Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, Muzeului Armatei Naționale;

r) prioritate la înscrierea în cooperativele de construcție a locuințelor, de construcție și exploatare a garajelor colective, a stațiilor de parcare și deservire tehnică a mijloacelor de transport, în întovărășirile pomilegumicole, la achiziționarea materialelor pentru construcția de locuințe individuale și căsuțe de vară;

s) prioritate la beneficierea de servicii de telefonie, inclusiv la instalarea telefonului cu o reducere a taxei de 20%, achitarea plăților de abonament telefonic și pentru convorbiri locale cu o reducere de 50%;

t) indemnizație în caz de deces, în mărimea stabilită de Guvern;

u) organizarea pentru Eroii Uniunii Sovietice și persoanele decorate cu ordinul “Slava” de toate gradele, “Ordinul Republicii” și Ordinul “Ștefan cel Mare” a funeraliilor gratuite, cu onoruri militare și instalarea pietrelor funerare pe morminte, iar pentru ceilalți participanți la război - cu o reducere de 50% din costul funeraliilor;

v) reduceri de 50% la folosirea parcărilor auto, cu acordul proprietarilor acestora.

(2) Cheltuielile legate de acordarea prestațiilor prevăzute la alin.(1) lit.a), b), c) (parțial) și i) vor fi suportate din bugetul de stat.

(3) Cheltuielile legate de acordarea prestațiilor prevăzute la alin.(1) lit.c) (parțial) și u) (parțial) vor fi suportate din bugetele unităților administrativ-teritoriale.

(4) Cheltuielile legate de acordarea prestațiilor prevăzute la alin.(1) lit.j), n) și t) vor fi suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, iar în cazurile prevăzute de lege - de la bugetul de stat.

(5) Cheltuielile ce țin de acordarea biletelor de tratament sanatorial gratuit prevăzute la alin.(1) lit.g) pentru veteranii de război asigurați prin sistemul public de asigurări sociale vor fi suportate de la bugetul asigurărilor sociale de stat, iar pentru celelalte categorii de veterani de război - de la bugetul de stat.

(6) Cheltuielile legate de acordarea prestațiilor prevăzute la alin.(1) lit.d), s) și v) vor fi suportate de patroni sau furnizorii de servicii.

(7) Cheltuielile legate de acordarea, în cadrul asigurărilor obligatorii de asistență medicală, a prestațiilor prevăzute la alin.(1) lit.f) pentru veteranii angajați, inclusiv în sfera bugetară, vor fi suportate de întreprinderea, instituția sau organizația cu orice formă de proprietate, iar pentru veteranii pensionari, șomeri, invalizi neangajați - de la bugetul de stat.

[Art.14 modificat prin Legea nr.433-XV din 24.12.04, în vigoare 21.01.05]
[Art.14 modificat prin Legea nr.65-XV din 04.03.04, în vigoare 02.04.04]

Articolul 15. Măsurile de protecție socială a invalizilor de război[modifică]

(1) Invalizii de război au dreptul la:

a) alocații lunare de stat în conformitate cu legislația în vigoare;

b) compensații nominative pentru plata serviciilor comunale, procurarea cărbunelui și lemnelor de foc, în conformitate cu legislația în vigoare;

c) o călătorie (tur-retur) pe an gratuită cu transportul feroviar sau auto de pasageri în cadrul statelor membre ale C.S.I. sau la o compensație nominativă pentru călătoria cu transportul urban, suburban și interurban (cu excepția taximetrelor), care se acordă la locul de reședință de către autoritățile administrației publice locale din contul bugetului respectiv. De acest drept beneficiază și persoana care însoțește un invalid de gradul I. Prevederile prezentei litere nu se extind asupra persoanelor specificate la art.7 alin.(2) pct.1) lit.g);

d) călătorie gratuită cu toate mijloacele de transport urban de pasageri (cu excepția taximetrelor), cu transportul auto în comun (cu excepția taximetrelor), iar în localitățile sătești - în limitele unității administrativ-teritoriale în care este situată localitatea respectivă, precum și cu transportul feroviar sau auto pe rutele suburbane;

e) facilități fiscale conform prevederilor Codului fiscal;

f) asistență medicală în conformitate cu volumul asistenței medicale prevăzute în Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală și la asigurare cu medicamente specifice de bază a bolnavilor după stabilirea diagnosticului definitiv în caz de tuberculoză, boli psihice endogene, boli oncologice maligne, diabet zaharat și insipid, miastenie, nanism hipofizat, fenilchetonurie, stare după transplant renal, SIDA, sifilis, alcoolism, narcomanie și toxicomanie, conform programelor de stat prioritare;

g) bilete de tratament sanatorial gratuit o dată în an în centrele de reabilitare ale Ministerului Protecției Sociale, Familiei și Copilului și în alte instituții de acest tip sau, la alegere, în locul biletelor de tratament, la o compensație bănească o dată la doi ani, în condițiile stabilite de Guvern;

h) asigurare gratuită cu proteze, cîrje, ghete ortopedice, cărucioare, aparate auditive și implanturi cardiace;

i) protezare ortopedică gratuită și asigurare cu articole protetico-ortopedice gratuite;

j) asigurare prioritară cu medicamente din loturile de ajutoare umanitare;

k) indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă conform legislației în vigoare;

l) plasare prioritară în instituțiile sociale sau deservire la domiciliu;

m) prioritate la beneficierea de servicii în instituțiile de deservire socială, de alimentație publică, în întreprinderile gospodăriei comunale, de exploatare a spațiului locativ și în transportul interurban;

n) concediu de odihnă în perioada convenabilă, precum și la concediu suplimentar neplătit pe un termen de pînă la 2 săptămîni;

o) formare profesională, reciclare gratuită în sistemul de stat prin intermediul oficiilor de utilizare a forței de muncă de la locul de trai și la plasare prioritară în cîmpul muncii în corespundere cu gradul de pregătire și concluzia expertizei medico-sociale;

p) asigurare a accesului liber în centrele speciale de reabilitare sau în complexele sportive pentru practicarea diferitelor genuri de sport;

r) vizitare gratuită a Muzeului Național de Arte Plastice, Muzeului Național de Istorie, Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, Muzeului Armatei Naționale;

s) prioritate la înscrierea în cooperativele de construcție a locuințelor, de construcție și exploatare a garajelor colective, a stațiilor de parcare și deservire tehnică a mijloacelor de transport, în întovărășirile pomilegumicole, la achiziționarea materialelor pentru construcția de locuințe individuale și căsuțe de vară. Garajele, stațiile pentru parcarea mijloacelor de transport ale invalizilor de război care, conform prescripțiilor medicale, dispun de transport se construiesc, de regulă, în apropierea domiciliului acestor persoane;

t) prioritate la beneficierea de servicii de telefonie, inclusiv la instalarea gratuită a telefonului, reducerea cu 50% a plății de abonament telefonic, stabilirea limitei lunare de 750 minute la convorbirile locale;

u) asigurare prioritară cu spațiu locativ în conformitate cu legislația în vigoare;

v) indemnizație în caz de deces, în mărimea stabilită de Guvern;

w) organizarea pentru Eroii Uniunii Sovietice și persoanele decorate cu ordinul “Slava” de toate gradele, “Ordinul Republicii” și Ordinul “Ștefan cel Mare” a funeraliilor gratuite, cu onoruri militare și instalarea pietrelor funerare pe morminte, iar pentru ceilalți invalizi de război - cu o reducere de 50% din costul funeraliilor;

x) reduceri de 50% la folosirea parcărilor auto, cu acordul proprietarilor acestora.

(2) Măsurile de protecție socială prevăzute de prezentul articol se extind și asupra militarilor, persoanelor din corpul de comandă și soldaților din organele afacerilor interne, din sitemul penitenciar și din organele securității naționale, care au devenit invalizi în urma rănirii, contuziei, schilodirii sau a unei afecțiuni contractate în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu.

(3) Cheltuielile legate de acordarea prestațiilor prevăzute la alin.(1) lit.a), b), c) (parțial), h) și i) vor fi suportate din bugetul de stat.

(4) Cheltuielile legate de acordarea prestațiilor prevăzute la alin.(1) lit.c) (parțial) și w) (parțial) vor fi suportate din bugetele unităților administrativ-teritoriale.

(5) Cheltuielile legate de acordarea prestațiilor prevăzute la alin.(1) lit.k), o) și v) vor fi suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, iar în cazurile prevăzute de lege - de la bugetul de stat.

(6) Cheltuielile ce țin de acordarea biletelor de tratament sanatorial gratuit prevăzute la alin.(1) lit.g) pentru invalizii de război asigurați prin sistemul public de asigurări sociale vor fi suportate de la bugetul asigurărilor sociale de stat, iar pentru celelalte categorii de invalizi de război - de la bugetul de stat.

(7) Cheltuielile legate de acordarea prestațiilor prevăzute la alin.(1) lit.d), t) și x) vor fi suportate de patron sau de furnizorul de servicii.

(8) Cheltuielile legate de acordarea, în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală, a prestațiilor prevăzute la alin.(1) lit.f) pentru veteranii angajați, inclusiv în sfera bugetară, vor fi suportate de întreprinderea, instituția sau organizația cu orice formă de proprietate, iar pentru veteranii pensionari, șomeri, invalizi neangajați - de la bugetul de stat.

[Art.15 modificat prin Legea nr.433-XV din 24.12.04, în vigoare 21.01.05]
[Art.15 modificat prin Legea nr.65-XV din 04.03.04, în vigoare 02.04.04]

Articolul 16. Măsurile de protecție socială a veteranilor muncii[modifică]

(1) Veteranii muncii au dreptul la:

a) facilități fiscale conform prevederilor Codului fiscal;

b) asistență medicală în conformitate cu volumul asistenței medicale prevăzute în Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală și la asigurare cu medicamente specifice de bază a bolnavilor după stabilirea diagnosticului definitiv în caz de tuberculoză, boli psihice endogene, boli oncologice maligne, diabet zaharat și insipid, miastenie, nanism hipofizat, fenilchetonurie, stare după transplant renal, SIDA, sifilis, alcoolism, narcomanie și toxicomanie, conform programelor de stat prioritare;

c) bilete de tratament sanatorial gratuit o dată la trei ani în centrele de reabilitare ale Ministerului Protecției Sociale, Familiei și Copilului și în alte instituții de acest tip. Acest drept se extinde și asupra persoanelor care au realizat o vechime în muncă de cel puțin 35 de ani femeile și 40 de ani bărbații și care nu cad sub incidența articolului 9;

d) asigurare gratuită, conform prescripțiilor medicale, cu proteze, cîrje, ghete ortopedice, cărucioare;

e) asigurare prioritară cu medicamente din loturile de ajutoare umanitare;

f) plasare prioritară în instituțiile sociale, iar persoanele singure - la deservire la domiciliu;

g) prioritate la beneficierea de servicii în instituțiile de deservire socială, de alimentație publică, în întreprinderile gospodăriei comunale, de exploatare a spațiului locativ;

h) indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă conform legislației în vigoare;

i) formare profesională și reciclare în sistemul de stat prin intermediul oficiilor de utilizare a forței de muncă de la locul de trai;

j) asigurare a accesului liber în centrele speciale de reabilitare sau în complexele sportive pentru practicarea diferitelor genuri de sport;

k) vizitarea gratuită a Muzeului Național de Arte Plastice, Muzeului Național de Istorie, Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, Muzeului Armatei Naționale;

l) prioritate la înscriere în cooperativele de construcție a locuințelor, de construcție și exploatare a garajelor colective, a stațiilor de parcare și deservire tehnică a mijloacelor de transport, în întovărășirile pomilegumicole, la achiziționarea materialelor pentru construcția de locuințe individuale și căsuțe de vară;

m) indemnizație în caz de deces, în mărimea stabilită de Guvern.

(2) Cheltuielile legate de acordarea prestațiilor prevăzute la alin.(1) lit.d) vor fi suportate din bugetul de stat.

(3) Cheltuielile legate de acordarea prestațiilor prevăzute la alin.(1) lit.h), i) și m) vor fi suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat.

(4) Cheltuielile ce țin de acordarea biletelor de tratament sanatorial gratuit prevăzute la alin.(1) lit.c) pentru veteranii muncii asigurați prin sistemul public de asigurări sociale vor fi suportate de la bugetul asigurărilor sociale de stat, iar pentru celelalte categorii de veterani ai muncii - de la bugetul de stat.

(5) Cheltuielile legate de acordarea, în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală, a prestațiilor prevăzute la alin.(1) lit.b) pentru veteranii angajați, inclusiv în sfera bugetară, vor fi suportate de întreprinderea, instituția sau organizația cu orice formă de proprietate, iar pentru veteranii pensionari, șomeri, invalizi neangajați - de la bugetul de stat.

[Art.16 modificat prin Legea nr.433-XV din 24.12.04, în vigoare 21.01.05]
[Art.16 completat prin Legea nr.361-XV din 05.11.04, în vigoare 26.11.04]
[Art.16 modificat prin Legea nr.65-XV din 04.03.04, în vigoare 02.04.04]

Articolul 17. Măsurile de protecție socială a veteranilor serviciului militar, veteranilor din organele afacerilor interne și a veteranilor sistemului penitenciar[modifică]

Măsurile de protecție socială a veteranilor serviciului militar, veteranilor din organele afacerilor interne și a veteranilor sistemului penitenciar se stabilesc în conformitate cu legislația în vigoare. În cazul ieșirii la pensie pentru vechime în muncă sau la împlinirea vîrstei care le dă dreptul la pensie pentru limită de vîrstă, veteranii menționați obțin și drepturile stabilite pentru veteranii muncii.

[Art.17 în redacția Legii nr.65-XV din 04.03.04, în vigoare 02.04.04]

Articolul 18. Măsurile de protecție socială a altor categorii de persoane care cad sub incidența prezentei legi[modifică]

(1) Copiii ai căror părinți și-au pierdut viața sau capacitatea de muncă ori au dispărut fără veste în timpul acțiunilor de luptă sînt înmatriculați în instituții preșcolare, școli-internat și alte instituții similare și sînt întreținuți din contul statului în funcție de capacitatea și situația financiară a instituției respective, la decizia autorităților administrației publice locale. Înmatricularea acestor copii în instituțiile de învățămînt superior se efectuează în bază de concurs, în limitele planului de înmatriculare aprobat. Cota acestei categorii în planul de înmatriculare este stabilită de legislația în vigoare.

(2) Soții supraviețuitori, inapți de muncă, ai participanților la cel de-al doilea război mondial sau la acțiuni de luptă în timp de pace din rîndurile militarilor căzuți la datorie sau soții invalizilor de război decedați, dacă nu s-au recăsătorit, precum și copiii acestora pînă la atingerea vîrstei de 18 ani sau după această vîrstă, dacă își continuă studiile în instituțiile de învățămînt la cursurile de zi, pînă la terminarea studiilor, însă cel mult pînă la atingerea vîrstei de 23 de ani, au dreptul la:

a) alocații de stat și compensații nominative conform legislației în vigoare;

b) facilități fiscale conform prevederilor Codului fiscal;

c) asigurarea o dată la trei ani cu bilete de tratament gratuite în centrele de recuperare ale Ministerului Protecției Sociale, Familiei și Copilului;

d) prioritate la înscriere în cooperativele de construcție a locuințelor;

e) reparația curentă a caselor (locuințelor) care aparțin familiilor militarilor căzuți la datorie;

f) plasare prioritară în instituțiile sociale sau deservire socială la domiciliu.

(3) Cheltuielile legate de acordarea prestațiilor prevăzute la alin.(2) lit.a) și c) vor fi suportate de la bugetul de stat.

(4) Cheltuielile legate de acordarea prestațiilor prevăzute la alin.(2) lit.e) vor fi suportate din bugetul unităților administrativ-teritoriale, pornind de la posibilitățile reale.

[Art.18 modificat prin Legea nr.65-XV din 04.03.04, în vigoare 02.04.04]

Articolul 19. Finanțarea măsurilor de protecție socială a veteranilor[modifică]

Finanțarea măsurilor de protecție socială a veteranilor prevăzute de prezenta lege se asigură din contul bugetului de stat, bugetelor unităților administrativ-teritoriale, bugetului asigurărilor sociale de stat, patronilor, furnizorilor de servicii și din alte surse, a căror utilizare nu contravine legislației în vigoare.

Articolul 20. Facilități suplimentare[modifică]

(1) În conformitate cu legislația în vigoare, autoritățile administrației publice locale au dreptul să stabilească, din contul mijloacelor unităților administrativ-teritoriale respective, în limita posibilităților, facilități suplimentare pentru veterani.

(2) Agenților economici care efectuează acte de binefacere pentru veterani li se acordă facilități fiscale în conformitate cu legislația în vigoare.

Capitolul IV. ALOCAȚII NOMINALE DE STAT PENTRU MERITE DEOSEBITE FAȚĂ DE STAT[modifică]

Articolul 21. Alocații nominale[modifică]

(1) Se instituie o alocație lunară nominală de stat pentru persoanele cu merite deosebite față de stat, denumită în continuare alocație nominală.

(2) Au dreptul la alocație nominală beneficiarii de pensii, stabilite conform Legii nr.909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl, Legii asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne nr.1544-XII din 23 iunie 1993, Legii nr.39-XIII din 7 aprilie 1994 despre statutul deputatului în Parlament, Legii serviciului public nr.443-XIII din 4 mai 1995, Legii nr.544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului, Legii nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat, Legii nr.760-XIV din 24 decembrie 1999 privind garanțiile sociale ale membrilor de Guvern în cazul demisionării, reorganizării Guvernului sau expirării mandatului său, Legii nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, Legii serviciului în organele vamale nr.1150-XIV din 20 iulie 2000 și Legii nr.118-XV din 14 martie 2003 cu privire la Procuratură, și beneficiarii de alocații sociale de stat, stabilite conform Legii nr.499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni, încadrați în următoarele categorii:

a) persoanele decorate cu distincții de stat în temeiul Legii nr.1123-XII din 30 iulie 1992 cu privire la distincțiile de stat ale Republicii Moldova;

b) persoanele decorate cu distincții de stat ale fostei U.R.S.S. echivalate cu distincțiile de stat ale Republicii Moldova prin Hotărîrea Parlamentului nr.533-XIII din 13 iulie 1995 cu privire la drepturile cetățenilor Republicii Moldova decorați cu distincții de stat ale fostei U.R.S.S.;

c) alte persoane, la propunerea Comisiei de examinare a demersurilor privind stabilirea alocațiilor nominale de stat.

[Art.21 modificat prin Legea nr.283-XVI din 10.11.05, în vigoare 24.02.06]
[Art.21 modificat prin Legea nr.65-XV din 04.03.04, în vigoare 02.04.04]

Articolul 22. Cuantumurile alocațiilor nominale[modifică]

(1) Alocația nominală se stabilește în următoarele cuantumuri:

a) persoanelor care s-au învrednicit de titluri onorifice și celor decorate cu medalii - 25 de lei;

b) persoanelor decorate cu ordine, cu excepția persoanelor decorate cu ordinele “Ordinul Republicii”, “Ștefan cel Mare” și “Slava Muncii” de clasele I, II și III și persoanelor care dețin titlul de Erou al Muncii Socialiste - 50 de lei;

c) persoanelor care s-au învrednicit de titluri onorifice, celor decorate cu medalii și ordine - 50 de lei;

d) persoanelor decorate cu ordinele “Ordinul Republicii”, “Ștefan cel Mare” și “Slava Muncii” de clasele I, II și III și persoanelor care dețin titlul de Erou al Muncii Socialiste - 500 de lei.

(2) Pentru persoanele specificate la art.21 alin.(2) lit.c), cuantumul alocației nominale se stabilește prin decizia Comisiei de examinare a demersurilor privind stabilirea alocațiilor nominale de stat și nu poate depăși cuantumul prevăzut la alin.(1) lit.c) din prezentul articol.

(3) Persoanelor care se încadrează în două categorii de beneficiari li se stabilește o singură alocație nominală, la alegere.

(4) Majorările la pensie pentru merite deosebite față de stat, stabilite persoanelor pînă la 1 ianuarie 1999, în conformitate cu art.64 al Legii asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne nr.1544-XII din 23 iunie 1993, se mențin în mărimile stabilite anterior, calculate în baza pensiei minime pentru limită de vîrstă în vigoare pînă la 1 ianuarie 1999.

[Art.22 completat prin Legea nr.94-XVI din 08.05.08, în vigoare 10.06.08]
[Art.22 completat prin Legea nr.105-XVI din 04.05.06, în vigoare 26.05.06]
[Art.22 modificat prin Legea nr.283-XVI din 10.11.05, în vigoare 24.02.06]
[Art.22 completat prin Legea nr.65-XV din 04.03.04, în vigoare 02.04.04]

Articolul 23. Organele cu drept de stabilire a alocațiilor nominale[modifică]

(1) Alocația nominală se stabilește de către organele abilitate cu dreptul de stabilire și achitare a pensiilor, la prezentarea actelor ce confirmă dreptul la alocație.

(2) Pentru persoanele specificate la art.21 alin.(2) lit.c), alocația nominală se stabilește în temeiul deciziei Comisiei de examinare a demersurilor privind stabilirea alocațiilor nominale de stat.

[Art.23 modificat prin Legea nr.433-XV din 24.12.04, în vigoare 02.04.04]

Articolul 24. Modul de stabilire a alocațiilor nominale[modifică]

(1) Modul de stabilire și de plată a alocațiilor nominale, precum și de confirmare a dreptului la alocație, se stabilește de către Guvern.

(2) Alocația nominală se stabilește de la data depunerii cererii cu toate actele necesare, dar nu mai devreme de data stabilirii pensiei.

(3) Pentru persoanele care au beneficiat anterior de majorări la pensie pentru merite deosebite față de stat, alocația nominală se stabilește începînd cu data de 1 mai 2003.

(4) Alocațiile nominale stabilite în conformitate cu prezenta lege se plătesc din mijloacele bugetului de stat de către organele abilitate cu dreptul de stabilire a pensiilor.

[Art.24 modificat prin Legea nr.433-XV din 24.12.04, în vigoare 02.04.04]

Capitolul V. DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII[modifică]

Articolul 25. Informarea cu privire la problemele veteranilor[modifică]

Informarea cu privire la problemele veteranilor este pusă în sarcina instituțiilor de protecție socială, de statistică, precum și a mass-mediei.

Articolul 26. Societățile obștești ale veteranilor[modifică]

(1) În scopul apărării drepturilor și intereselor legitime ale veteranilor, în conformitate cu legislația în vigoare se constituie societăți (uniuni) obștești ale veteranilor.

(2) Autoritățile administrației publice centrale și locale sînt obligate să sprijine activitatea societăților obștești ale veteranilor.

(3) Deciziile referitoare la protecția socială a veteranilor sau la activitatea societăților obștești ale veteranilor se iau de către autoritățile administrației publice centrale și locale, cu participarea reprezentanților societăților nominalizate.

Articolul 27. Apărarea drepturilor și libertăților veteranilor[modifică]

(1) Apărarea drepturilor și libertăților veteranilor se efectuează în modul stabilit de legislația în vigoare.

(2) Persoanele cu funcție de răspundere și alte persoane vinovate de lezarea drepturilor și libertăților veteranilor poartă răspundere în conformitate cu legislația în vigoare.

Articolul 28. Punerea în aplicare a legii[modifică]

(1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepția prevederilor art.21-24 care intră în vigoare începînd cu data de 1 mai 2003, ale art.14 alin.(1) lit.b) (referitoare la compensațiile nominative pentru persoanele participante la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova) care vor intra în vigoare începînd cu data de 1 ianuarie 2004, ale art.14 alin.(1) lit.f), ale art.15 alin.(1) lit.f), ale art.16 alin.(1) lit.b) care vor intra în vigoare la data punerii în aplicare a Legii privind asigurările obligatorii de asistență medicală.

(2) La intrarea în vigoare a prezentei legi, se abrogă: Hotărîrea Parlamentului nr.528-XIII din 12 iulie 1995 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire la pensie a unei majorări pentru merite deosebite față de stat; Hotărîrea Parlamentului nr.831-XIII din 3 mai 1996 privind modificarea Hotărîrii Parlamentului despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire la pensie a unei majorări pentru merite deosebite față de stat; Hotărîrea Parlamentului nr.1013-XIII din 23 octombrie 1996 pentru modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire la pensie a unei majorări pentru merite deosebite față de stat.

Articolul 29. Dispoziții tranzitorii[modifică]

Guvernul, în termen de 2 luni:

a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislației în vigoare în concordanță cu prezenta lege;

b) va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege;

c) va adopta actele normative date în competența sa prin prezenta lege.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI Eugenia OSTAPCIUC Chișinău, 8 mai 2003, nr.190-XV


Anexă[modifică]

LISTA
statelor, orașelor, teritoriilor și perioadele acțiunilor de luptă la care au participat
cetățenii Republicii Moldova
 • Acțiunile de luptă din Spania: anii 1936-1939
 • Războiul cu Finlanda: 30 noiembrie 1939 - 13 martie 1940
 • Marele Război pentru Apărarea Patriei: 22 iunie 1941 - 9 (11) mai 1945
 • Războiul cu Japonia: 9 august - 3 septembrie 1945
 • Operațiunile de lichidare a basmacilor: octombrie 1922 - iunie 1931
 • Acțiunile de luptă din regiunea lacului Hasan: 29 iulie - 11 august 1938
 • Acțiunile de luptă de pe rîul Halhin-Hol: 1 mai - 16 septembrie 1939
 • Acțiunile de luptă în cadrul reunirii Ucrainei Occidentale și Belorusiei Occidentale cu U.R.S.S.: 17-28 septembrie 1939
 • Acțiunile de luptă din China: august 1924 - iulie 1927; octombrie - noiembrie 1929;
  • iulie 1937 - septembrie 1944; iulie - septembrie 1945;
  • martie 1946 - aprilie 1949; martie - mai 1950
  • (pentru efectivul grupării de trupe A.A.);
  • iunie 1950 - iulie 1953 (pentru efectivul subunităților militare
  • participante la acțiunile de luptă din Coreea de Nord)
 • Apărarea orașului Odesa: 10 august - 16 octombrie 1941
 • Apărarea orașului Leningrad: 8 septembrie 1941 - 27 ianuarie 1944
 • Apărarea orașului Sevastopol: 5 noiembrie 1941 - 4 iulie 1942
 • Apărarea orașului Stalingrad: 12 iulie - 19 noiembrie 1942
 • Acțiunile de luptă din Ungaria: anul 1956
 • Acțiunile de luptă din Algeria: anii 1962-1964
 • Acțiunile de luptă din regiunea insulei Damanski: martie 1969
 • Acțiunile de luptă din regiunea lacului Jalanașcoli: august 1969
 • Acțiunile de luptă din Egipt (Republica Arabă Unită): octombrie 1962 - martie 1963;
  • iunie 1967; anul 1968; martie 1969 - iulie 1972;
  • octombrie 1973 - martie 1974; iunie 1974 - februarie 1975
  • (pentru efectivul de dragori ai flotei din Marea Neagră și Oceanul Pacific,
  • participanți la deminarea zonei canalului Suez)
 • Acțiunile de luptă din Republica Arabă Yemen: octombrie 1962 - martie 1963;
  • noiembrie 1967 - decembrie 1969
 • Acțiunile de luptă din Vietnam: ianuarie 1961 - decembrie 1974,
  • inclusiv pentru efectivul navelor de cercetare ale flotei din Oceanul Pacific,
  • ce executau misiuni de luptă în Marea Chinei de Sud
 • Acțiunile de luptă din Siria: iunie 1967; martie-iulie 1970;
  • septembrie-noiembrie 1972; octombrie 1973
 • Acțiunile de luptă din Angola: noiembrie 1975 - noiembrie 1979
 • Acțiunile de luptă din Mozambic: anii 1967-1969; noiembrie 1975 - noiembrie 1979;
  • martie 1984 - aprilie 1987
 • Acțiunile de luptă din Etiopia: decembrie 1977 - noiembrie 1979
 • Acțiunile de luptă din Afghanistan: aprilie 1978 - 15 februarie 1989
 • Acțiunile de luptă din Cambodgia: aprilie-decembrie 1970
 • Acțiunile de luptă din Bangladesh: 1972-1973 (pentru efectivul vaselor și navelor
  • auxiliare ale Flotei Maritime Militare a U.R.S.S.)
 • Acțiunile de luptă din Laos: ianuarie 1960 - decembrie 1963;
  • august 1964 - noiembrie 1968; noiembrie 1969 - decembrie 1970
 • Acțiunile de luptă din Siria și Liban: iunie 1982