Hotărârea Comitetului Central al PMR cu privire la Stahanovism

HOTĂRÎREA COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÂN ȘI A CONSILIULUI DE MINIȘTRI AL R. P. R. CU PRIVIRE LA STAHANOVIȘTII ȘI FRUNTAȘII ÎN PRODUCȚIE ȘI STIMULAREA LOR MORALĂ ȘI MATERIALĂ 1951

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Român și Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Române, apreciind marea însemnătate a întrecerii socialiste, a extinderii glorioasei experiențe a mișcării stahanoviste din U.R.S.S., precum și a mișcării fruntașilor și inovatorilor în producție din tara noastră în lupta pentru realizarea și depășirea planului cincinal;

— în scopul de a se asigura cele mai bune condiții pentru desvoltarea întrecerii socialiste pe treapta ei superioară, stahanovismul;

— pentru a stimula, recompensa și populariza pe fruntașii stahanoviști;

— pentru a da extindere aplicării metodelor înaintate de muncă;

Hotărăsc:

1. — Câștigătorii întrecerii socialiste, muncitorii, tehnicienii, inginerii, funcționarii, echipele, brigăzile, turele de serviciu, secțiile, șantierele și întreprinderile care obțin cele mai bune rezultate în îndeplinirea planului de stat se consideră în raport cu realizările lor:

— fruntași în producție;

— echipă, brigadă, sau tură de serviciu fruntașă în producție;

— secție sau șantier fruntaș pe întreprindere;

— stahanovist;

— echipă, brigadă sau tură de serviciu stahanovistă;

— cel mai bun stahanovist pe ramura de producție.

Colectivele întreprinderilor care obțin cele mai bune rezultate în îndeplinirea planului de stat vor fi distinse cu următoarele titluri de onoare:

— întreprindere fruntașă pe ramura de producție;

— întreprindere fruntașă pe țară.

2. — Pentru stimularea morală și materială a fruntașilor în producție, a echipelor, brigăzilor sau turelor de serviciu, a secțiilor, șantierelor, întreprinderilor fruntașe și a stahanoviștilor se vor acorda următoarele distincții:

— „STEAUA FRUNTAȘULUI ÎN PRODUCȚIE";

— „FANIONUL echipei sau brigăzii fruntașe în producție";

— „STEAGUL ROȘU de producție al conducerii întreprinderii și comitetului de întreprindere";

— „STEAGUL ROȘU al ministerului și uniunii sindicale respective";

— „DRAPELUL DE PRODUCȚIE al Consiliului de Miniștri și STEAGUL ROȘU de producție pe țară al Confederației Generale a Muncii";

— „FLAMURA STAHANOVISTULUI";

— „DIPLOMA DE ONOARE A ÎNTREPRINDERII";

— „ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA DE ONOARE A ÎNTREPRINDERII";

— „DIPLOMA DE ONOARE A MINISTERULUI";

— „ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA DE ONOARE A MINISTERULUI";

— „INSIGNA MINISTERULUI: EVIDENȚIAT ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ PE RAMURĂ".

Premii și avantaje materiale

— Premii în bani și abonamente gratuite sau cu preț redus la cărți, broșuri și reviste de specialitate, ideologice și literare.

— Trimiterea la case de odihnă și sanatorii ale Confederației Generale a Muncii în mod gratuit sau cu reducere între 25—75%.

— Întâietatea la acordarea locuințelor muncitorești.

— Întâietatea la acordarea de credite pentru construirea de locuințe individuale.

— Întâietatea la burse și reduceri de taxe școlare la școli medii și institute de învățământ superior pentru copiii lor.

— Bilete de intrare gratuită sau cu preț redus la spectacole de teatru, cinematograf sau la manifestații culturale și sportive, la locuri de onoare special rezervate de Comitetul pentru Artă și de Comitetul pentru Cultură Fizică și Sport.

3. — Cheltuelile necesare pentru acoperirea costului abonamentelor și al biletelor gratuite sau cu preț redus acordate stahanoviștilor sau fruntașilor în producție vor fi făcute din fondul directorului.

Ministerul Finanțelor va pune la dispoziția ministerelor respective fondurile necesare pentru premierea colectivelor întreprinderilor fruntașe pe ramură de producție, precum și pentru premierea întreprinderilor fruntașe pe țară. Mărimea premiilor va fi stabilită printr'un regulament special.

Trimiterea la odihnă în mod gratuit sau cu reducere va fi asigurată de către Confederația Generală a Muncii.

4. — Pentru popularizarea stahanoviștilor, a fruntașilor în producție, a echipelor, brigăzilor sau turelor de serviciu fruntașe sau stahanoviste și pentru extinderea aplicării experienței lor, vor fi luate următoarele măsuri:

a) Confederația Generală a Muncii, uniunile sindicale, ministerele se vor îngriji ca în fiecare întreprindere să existe panouri de onoare pentru stahanoviști și fruntași în producție.

b) Confederația Generală a Muncii, prin uniunile sindicale respective, va îndruma activitatea cabinetelor tehnice, a cluburilor și colțurilor roșii, a gazetelor de perete, pentru a populariza larg pe stahanoviști, fruntași în producție și realizările lor.

c) Confederația Generală a Muncii, uniunile sindicale, împreună cu ministerele respective vor da o atenție deosebită extinderii metodelor de muncă înaintate ale stahanoviștilor și fruntașilor în producție, prin organizarea e schimburi de experiență, editare de broșuri, crearea de școli stahanoviste pe lângă întreprinderi.

5. — Comitetele de partid și birourile organizațiilor de bază din întreprinderi și instituții au datoria de a conduce, îndruma și controla permanent munca organelor administrative ale întreprinderilor și a comitetelor de întreprindere pentru îndeplinirea întocmai a sarcinilor ce le revin din prezenta Hotărîre.

*

Sesizarea de îndată a elementului nou, sprijinirea inițiativei creatoare, desvoltarea unui curent de massă pentru ca fiecare muncitor, tehnician, inginer să treacă cu hotărîre la căutarea mijloacelor pentru perfecționarea procesului de producție sunt sarcini de bază ale organizațiilor de partid, sindicale și ale conducerii administrative din întreprinderi și instituții.

Crearea condițiilor și îndrumarea masselor pentru a-și însuși și aplica metodele înaintate de muncă ale stahanoviștilor sovietici și ale fruntașilor noștri, în așa fel ca acestea să fie aplicate de majoritatea muncitorilor din întreprinderi, trebue să stea în centrul activității de zi cu zi a organizațiilor de partid, sindicale și a conducerii întreprinderilor.

Organizațiile de partid și sindicale au datoria să acționeze cu hotărîre împotriva tuturor încercărilor elementelor dușmănoase sau birocratice, care ar căuta să frâneze inițiativa si elanul masselor.

Ele trebue să vegheze ca stimularea morală și materială a fruntașilor în producție și a stahanoviștilor să se facă cu respectarea întocmai a tuturor condițiilor prevăzute în regulamentul de aplicare a prezentei Hotărîri.

*

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Român și Consiliul de Miniștri consideră că aplicarea în practică a acestei Hotărîri de către organizațiile de partid, sindicale și conducerea întreprinderilor va duce la intensificarea întrecerii socialiste, la ridicarea ei la un nivel superior prin desvoltarea mișcării stahanoviste, contribuind astfel la îndeplinirea și depășirea primului nostru plan cincinal de construire a bazei economice a socialismului în țara noastră, la desvoltarea economiei noastre, la ridicarea continuă a nivelului material și cultural al celor ce muncesc, la întărirea forțelor păcii.

GH. GHEORGHIU-DEJ Secretar General al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român

Dr. PETRU GROZA Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Române


REGULAMENT DE APLICARE[modifică]

A HOTĂRÎRII COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÂN ȘI A CONSILIULUI DE MINIȘTRI AL R. P. R. CU PRIVIRE LA STAHANOVIȘTII ȘI FRUNTAȘII ÎN PRODUCȚIE ȘI STIMULAREA LOR MORALĂ ȘI MATERIALĂ


În aplicarea Hotărîrii Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român și a Consiliului de Miniștri cu privire la stahanoviștii și fruntașii în producție și stimularea lor morală și materială, organele de partid, sindicale și cele de stat se vor orienta după următoarele norme:

1. — Fruntaș în producție se consideră muncitorul care timp de o lună a obținut realizări importante în producție și anume:

— a depășit normele de producție;

— a dat produse de bună calitate, conform normativelor stabilite;

— a realizat economii prin folosirea rațională a materiilor prime, materialelor, energiei electrice, combustibilului, aburului etc. reducând consumurile specifice sub normativele stabilite;

— a folosit la maximum cele 480 de minute de lucru pe zi, eliminând timpii morți din producție;

— folosește și îngrijește în cele mai bune condiții utilajul, mașinile, sculele și uneltele;

— a ajutat pe cei rămași în urmă pentru a-și realiza normele;

— și-a însușit în bune condiții procesul tehnologic prin ridicarea calificării sale profesionale;

— este model de disciplină în muncă, nu are nicio lipsă nemotivată, nicio întârziere și execută la timp sarcinile primite.

Muncitorul fruntaș va fi distins cu STEAUA FRUNTAȘULUI IN PRODUCȚIE.

Muncitorii fruntași care timp de 6 luni consecutiv își mențin realizările în producție vor primi DIPLOMA DE ONOARE A ÎNTREPRINDERII.

Ei vor fi răsplătiți cu:

a) trimiterea la casele de odihnă sau sanatoriile C.G.M. cu reducere de plată între 25-75%;

b) reducerea de taxe școlare pentru copiii lor care urmează o școală medie sau un institut de învățământ superior în anul școlar respectiv;

c) bilete cu 50% reducere la 9 spectacole de teatru, cinematograf sau manifestații sportive în cursul semestrului următor;

2. — Echipa, brigada sau tura de serviciu, care lucrează pe bază de norme colective sau pe bază de norme individuale, se va considera fruntașă dacă toți muncitorii din echipă, brigadă sau tura de serviciu respectivă îndeplinesc condițiile prevăzute pentru muncitorul fruntaș în producție.

Echipa, brigada sau tura de serviciu fruntașă va îi distinsă cu FANIONUL ECHIPEI SAU BRIGĂZII FRUNTAȘE ÎN PRODUCȚIE.

Muncitorii din echipa, brigada sau tura de serviciu fruntașă, care, lucrând pe bază de norme colective sau individuale, își mențin realizările în producție timp de 6 luni consecutiv, vor primi distincțiile și avantajele prevăzute la literele a, b și c de mai sus.

3. — Se consideră secție sau șantier fruntaș pe întreprindere colectivul de muncitori, tehnicieni, ingineri și funcționari din secția sau șantierul care a obținut cele mai bune realizări în producție, în îndeplinirea planului său lunar, și anume:

— a obținut cele mai ridicate procente de depășire a sarcinilor cantitative din planul de producție, cu respectarea calității și sortimentelor;

— a avut cel mai scăzut procent de rebuturi sau deșeuri față de cele admise;

— a obținut cel mai mare indice de creștere a productivității muncii, depășind procentul de ridicare a productivității muncii ce i-a fost planificat;

— a realizat cele mai mari economii prin folosirea rațională a materiilor prime, materialelor, reducând consumurile specifice sub normativele stabilite;

— a obținut cel mai mare procent de reducere a prețului de cost față de cel planificat;

— a îmbunătățit indicii tehnici de folosire a utilajului mașinilor, instalațiilor, sculelor, îngrijindu-le în cele mai bune condiții;

— a extins metodele avansate de lucru, inovațiile și în special metodele stahanoviștilor sovietici;

— a introdus și respectat măsurile de protecție și securitate a muncii, având cel mai redus procent de avarii și niciun fel de accidente omenești;

— a introdus metoda socialistă de gospodărire chibzuită;

— ține la zi evidența realizării angajamentelor luate de muncitori, tehnicieni și funcționari în întrecerea socialistă și îndeosebi ale fruntașilor, inovatorilor, stahanoviștilor, preocupându-se de sprijinirea, popularizarea și stimularea lor.

Secția sau șantierul fruntaș pe întreprindere vor fi distinse cu STEAGUL ROȘU DE PRODUCȚIE AL CONDUCERII ÎNTREPRINDERII ȘI COMITETULUI DE ÎNTREPRINDERE.

Secția sau șantierul fruntaș pe întreprindere care timp de 6 luni, prin realizările obținute în producție, se menține în fruntea celorlalte secții sau șantiere va fi trecut în CARTEA DE ONOARE A ÎNTREPRINDERII, subliniindu-se contribuția ce a adus-o la îndeplinirea planului.

4. — Muncitorii fruntași în producție, echipele, brigăzile în producție, turele de serviciu, secțiile sau șantierele fruntașe pe întreprindere, pe baza unei analize temeinice a rezultatelor obținute în cadrul întrecerii socialiste, vor primi în fiecare lună distincțiile cuvenite din partea conducerii întreprinderii și a comitetului de întreprindere,

5. — În cazul când în luna următoare muncitorii, echipele, turele de serviciu, secțiile sau șantierele fruntașe nu-și mențin realizările obținute, nu vor mai fi considerate fruntașe.

6. — Titlul de întreprindere fruntașă pe ramură de producție se acordă colectivului de muncitori, tehnicieni, ingineri și funcționari care au obținut pe ramura de producție respectivă cele mai bune realizări timp de 3 luni în:

— depășirea cantitativa a planului de stat, cu respectarea sortimentelor și a indicilor de calitate;

— creșterea productivității muncii peste cea planificată;

— mărirea producției de calitate superioară;

— scăderea rebuturilor și deșeurilor sub toleranțele admise de plan, precum și utilizarea și valorificarea deșeurilor;

— reducerea prețului de cost planificat;

— respectarea și îmbunătățirea indicilor tehnico-economici;

— aplicarea și extinderea metodelor înaintate de lucru ale stahanoviștilor sovietici;

— introducerea și aplicarea metodei socialiste de gospodărire chibzuită în întreprindere, pe secții și ateliere; — accelerarea circulației fondului de rulment;

— pregătirea și instruirea la locul de muncă de noi cadre profesionale;

— îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trai prin:

a) aplicarea și respectarea măsurilor de protecție și securitate a muncii, având cel mai redus procent de avarii și accidente omenești;

b) îmbunătățirea higienei industriale prin întreținerea în bună funcționare a posturilor de prim ajutor;

c) organizarea de cursuri de tehnica securității și higiena muncii prin antrenarea și instruirea salariaților; — folosirea din plin a tuturor mijloacelor de culturalizare a masselor și folosirea formelor de activitate culturală și sportivă, ca: biblioteci, cluburi, colțuri roșii, echipe artistice și sportive, cercuri de lectură, conferințe, cursuri serale și de alfabetizare, baze și echipament sportiv, atragerea unui număr cât mai mare de salariați în complexul G.M.A. (NOTĂ Pentru cine nu mai știe ce era G.M.A.: Gata pentru Muncă și Apărare);

— ținerea la zi a evidenței angajamentelor și realizărilor în întrecerea socialistă.

Întreprinderea fruntașă pe ramura de producție va fi distinsă cu STEAGUL ROȘU DE PRODUCȚIE AL UNIUNII ȘI MINISTERULUI respectiv.

Odată cu acordarea acestei distincții, colectivul întreprinderii fruntașe pe ramura de producție va fi premiat de către ministerul respectiv.

Mărimea sumei pentru premierea colectivului, cât și repartizarea se va face pe baza unui regulament, avându-se în vedere importanța ramurii de producție din care face parte întreprinderea și numărul de salariați.

Întreprinderea fruntașă pe ramura de producție care a obținut de două ori consecutiv acest titlu, va fi înscrisă în CARTEA DE ONOARE A MINISTERULUI, subliniindu-se în mod deosebit contribuția pe care a dat-o la îndeplinirea planului de stat al ramurii de producție respective.

7. — Titlul de întreprindere fruntașă pe țară se acordă colectivului de muncitori, tehnicieni și funcționari din întreprinderea care timp de un an a obținut cele mai mari realizări pe țară în îndeplinirea planului de stat.

Acordarea acestui titlu, a Drapelului de Producție al Consiliului de Miniștri, a Steagului Roșu de producție pe țară al Confederației Generale a Muncii, cât și a premiilor respective se vor face anual, în condițiile prevăzute de Hotărîrea nr. 1.180 din 27 Octombrie 1950 a Consiliului de Miniștri și de Hotărîrea Comitetului Executiv al Confederației Generale a Muncii din 9 Noembrie 1950.

8. — Titlul de întreprindere fruntașă pe ramură, ca și titlul de întreprindere fruntașă pe țară, împreună cu distincțiile acordate se pierd în cazul când în trimestrul sau în anul următor colectivele întreprinderilor respective nu reușesc să se mențină — prin realizările lor — în fruntea celorlalte întreprinderi.

9. — Se consideră stahanovist:

a) muncitorul, tehnicianul sau inginerul care, pe baza unei inovații făcute de ei și aplicată în procesul de producție, contribue la perfecționarea tehnicii sau a procesului tehnologic, la mecanizarea muncii, la îmbunătățirea simțitoare a tehnicii securității muncii sau a condițiilor de muncă;

b) muncitorul fruntaș care își însușește și aplică o inovație, o metodă stahanovistă sovietică sau alte metode de muncă înaintate și obține timp de o lună o depășire de normă care întrece depășirea medie a meseriei lui în cadrul unității în care lucrează (secție, atelier, divizie, șantier), dă produse numai de bună calitate și ajută pe cei rămași în urmă prin răspândirea largă a experienței lui;

c) muncitorul, tehnicianul, inginerul care introduce sau extinde în toată unitatea de muncă (atelier, secție, șantier, sector, divizie) o inovație, invenție sau metodă de lucru înaintată, pe baza căreia unitatea de muncă respectivă timp de o lună depășește continuu planul de producție și de productivitate a muncii, cu respectarea calității produselor, a prețului de cost și a sortimentelor planificate;

d) echipa, brigada sau tura de serviciu care lucrează pe bază de norme colective, dacă toți muncitorii îndeplinesc condițiile arătate la punctul b) de mai sus.

Muncitorii, tehnicienii, inginerii, echipele, brigăzile sau turele de serviciu stahanoviste vor primi FLAMURA STAHANOVISTULUI.

Stahanoviștii care își mențin realizările în producție timp de 3 luni consecutiv vor mai primi DIPLOMA DE ONOARE A ÎNTREPRINDERII.

Ei vor fi răsplătiți cu:

a) cărți, broșuri, reviste de specialitate, ideologice și literare, abonamente cu preț redus pe timp de 3 luni;

b) întâietate la acordarea de locuințe muncitorești, precum și de credite pentru construirea de locuințe individuale;

c) întâietate la burse pentru copiii lor care urmează o școală medie sau un institut de învățământ superior în anul școlar respectiv;

d) bilete pentru intrarea gratuită la 9 spectacole de teatru sau cinematograf sau la manifestații sportive în cursul trimestrului următor obținerii titlului de stahanovist;

e) trimiterea la odihnă în mod gratuit la casele de odihnă sau sanatoriile C.G.M. Stahanoviștii, echipele sau brigăzile stahanoviste care timp de 6 luni consecutiv obțin cele mai bune realizări pe întreprindere vor fi înscriși în CARTEA DE ONOARE A ÎNTREPRINDERII.

10. — Stahanoviștii vor primi lunar distincțiile din partea conducerii întreprinderii și a comitetului de întreprindere, pe baza unei analize temeinice a rezultatelor obținute în întrecerea socialistă de muncitorul, tehnicianul respectiv, echipa, brigada sau tura de serviciu respectivă.

11. — Se consideră cei mai buni stahanoviști pe ramura de producție stahanoviștii din întreprinderi și instituții care au obținut cele mai bune realizări timp de 6 luni pe ramura de producție respectivă în îndeplinirea planului de stat.

12. — Cei mai buni stahanoviști pe ramura de producție vor fi înscriși în CARTEA DE ONOARE A MINISTERULUI și vor primi în afară de cele prevăzute la punctul 9 următoarele: DIPLOMA DE ONOARE A MINISTERULUI sau insigna de EVIDENȚIAT ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTA PE RAMURĂ a ministerului.

Ei vor primi deasemeni:

a) cărți, broșuri, reviste de specialitate, ideologice și literare, abonamente gratuite pe timp de 6 luni;

b) trimiterea în mod gratuit împreună cu soția și copiii la casele de odihnă sau sanatoriile C.G.M.;

c) bilete pentru intrarea gratuită la 18 spectacole de teatru, cinematograf sau manifestații sportive în cursul semestrului următor obținerii acestui titlu;

13. — Cei mai buni stahanoviști pe ramura de producție vor primi semestrial distincțiile din partea ministerului respectiv și a uniunii sindicale pe ramură.

14. — Ministerele, împreună cu uniunile sindicale vor lua măsuri pentru ca în fiecare întreprindere să existe:

a) panoul de onoare al întreprinderii, așezat la intrarea principală a întreprinderii și pe care vor fi trecuți stahanoviștii sau cei mai buni fruntași din întreprindere, cu o scurtă caracterizare a realizărilor lor și cu fotografiile acestora;

b) panoul de onoare al fiecărei secții, așezat la intrarea în secție și pe care vor fi trecuți fruntașii în producție din secția respectivă, cu o scurtă caracterizare a realizărilor lor.

Colectivul de redacție al gazetelor de perete din întreprinderi va trebui să îngrijească în mod deosebit ca acestea să oglindească cele mai bune realizări ale stahanoviștilor și fruntașilor în producție.

15. — Formele de organizare care nu sunt cuprinse în prezenta Hotărîre vor putea fi asimilate cu acestea de către minister împreună cu uniunea respectivă.

Note[modifică]

(1951, EDlTURA PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÂN)