Dezmoșteniții

Sari la navigare Sari la căutare
Dezmoșteniții
de Nicolae Beldiceanu


Cît văd ochii peste lanuri, pentru cine ară pluguri,
Pentru cine sapă aur felurite meșteșuguri?
Mult folos aduce munca – e prielnică oricui;
Și cu toate-acestea-n lume nu e bine, pace nu-i…
Azi, cu brațe dezrobite, zămislesc atâtea goluri,
Încît lipsa crăinicește între cele două poluri…

De cînd vulpea, la tribună, luînd glas de orator,
Lingușește bunătatea adormitului popor,
Mulți, de aprigă nevoie și de muncă zdrobitoare,
Fără strop de udătură, mor pe rodnice ogoare,
Banii ce se-ngroapă-n ladă, pe sărac nu-l folosesc,
În coșer, porumb s-adună: haine multe stăruiesc
Ne-mbrăcate, pe cînd turma cea de muncă zdrumicată,
Cît trăiește, foamea rabdă, umblă vecinic dezbrăcată…

Cine știe a colibei și amarul și necazul
Cine lacrimile vede, ce ca focul ard obrazul?
Mulți sînt cei ce stau pe drumuri fără pîine și desculți;
Din acei ce-și roagă moartea, sînt la număr încă mulți,
Cînd în sac nu au făină, cînd în vatră n-au cenușă,
Ce mai pot avea săracii? – doar gunoiul după ușă…
Apoi cum să aibă unii tot folosul și tot bunul?
Și ce-ar sătura o sută, să hrănească numai unul?

Sărăcie, ești bătrînă ca și foamea… Tu ții minte,
De cînd ban cu ban se fură… Eu nu pot avea cuvinte
Lacrimi încă n-am destule, ca să plîng pe cei ce plîng…
Multe lipsuri, nevoi multe pe sărac de-aproape-l strîng,
Și nu are o zi bună el din leagăn pîn’ la groapă;
Și pe zi cu zi, legiștii ce tribuna stăpînesc,
Pe hîrtie ne dau pravili și dreptatea siluiesc…
Stropșind inima și mintea, ei joc gloatele-n arșic;
Legea le miroase-a carne și a sînge de mojic…
…………………………………………………………………
Pentru slujbă și favoare, ca un cîne pentru os,
Un politic, lîngă urnă, latră fără de folos…
Dar, zadarnic, lacrimi cearcă să mai stoarcă el din piatră,
Căci acum a suta oară știe lumea că el latră…

Cu o netedă cîmpie, cum nu samănă priporul,
Tot așa nu se lovește nici stăpînul cu poporul…

Legiuire îmbătrînită, tu dai vina pe săracul,
Ce la zi de grea nevoie, rupt de foame, rupe sacul,
Dar gîndească pravalistul: lucrătorul ce muncește
La stăpîn întreaga vară, ce fel iarna se se hrănește?
Munca lor plătită este cu-a durerii pită neagră;
Cel bogat, sărac la cuget, din porumb – le dă pelagră…

Ce folos pentru știință e săracul în spital…
Lui ce-i trebuie viață? – Doctore, pe animal
Spintecă-l și-l cercetează, căci în slujbă ești chemat,
Nu să pribolești săracul, ci să vindeci pe bogat!

Ce primiți pe lucrul vostru voi, fierarilor sărmani,
Pentru lada-n care strînge cămătarul ai săi bani?
Voi, plugari făr’ de ogoare, pentru ce mai sămănați
Și rodiți prin munca voastră pînea care n-o mîncați?
Brațul omului e brațul cel mai ieftin: astăzi, voi
Nu plătiți nici jumătate cît perechea cea de boi…

Salahor, lipsit de vară, tu, prostitule țăran,
La stăpîn munciți de-a una cîte zile-s într-un an;
Apoi, sfintele duminici, vi se face capul toacă,
Cînd cu „Doamne miluiește” preotul minciuni vă toacă…
………………………………………………………………………………
Lucrați, oamenilor liberi, cum lucra odată robul,
Puneți piatră peste piatră, mari sudori vărsați cît bobul;
Rădicați palat științei, zidiți școli pentru boieri,
Ce-or găsi numai țăranii cu momița că sînt veri…

Hai, siliți, ridicați grabnic uriașele cazarme,
Și cetățile trufașe pentru oamenii de arme,
Ce-s meniți a fi cuțitul cel de om hăcuitor,
Când pe galonați îi prinde gustul aprig de omor.
Fericit acel ce scapă din război făr’ de picioare:
Regele, în loc de pîne, îi d㠖 crucea de onoare…

O, voi, dascăli ai minciunei, voi stăpînilor creștini,
Ce mulțimei răstignite împletiți cununi de spini,
De-ați avea de fiară unghii, foame de-ați avea cînească,
Ce datori sînt dezrobiții pentru voi ca să robească?
Nu mai puneți pe-ai lor umeri grele sarcini ca pe vită,
Încetați cu răutatea, căci îi duceți la ispită…

Voi, poeți, ce-n rime goale înșirați mereu palavre
Și-nchinați a voastre ode, cînd la niște sfinte javre,
Cînd, apoi, la comandirul mare peste ucigași…
Pana voastră cea pocită, steaua zilei murdărește;
Iar săracul, ce cu dreapta lui sudoare vă hrănește,
Blastămă figura voastră de slugarnice făpturi,
Care laudă în versuri omeneștile scursuri…
Nobile femei, cînd haina cu miresme o stropiți,
Oare știți a sărăcimei cîte lacrimi cheltuiți?
Din a văduvei pustie și nefericită casă,
Știți voi cîtă pîne fură peticul cel de mătasă?

Spuneți, idoli ai simbriei, voi, ce pe-ale voastre piepturi
Cu năprasnică mîndrie purtați aur și scumpeturi,
Cîte, muncii, brațe smulge droaia voastră cea de slugi?
Spune, vulpe diplomată, dihor ce pe om distrugi,
Cît timp vor mai fi pe lume săcerișuri de războaie,
Iar pe holda omenească, ucigașa de glonți ploaie?
Dumnezei, luminii dușmani, voi, ce-ntre pămînt și soare,
Stați ca nourii durerii, de întunecați popoare
Cu a voastră nedreptate și asprime – voi nu știți,
Că un timp în sînul mamei, vitei vă semăluiți?
Dar de vită și de oameni, ce vă pasă? – cînd azi totul
Vi se pleacă, cînd de muncă scăpat este numai mortul?
Îngrozitu-s-a pămîntul de așa prieteșug;
Pentru om și pentru vită, fierul dă și azi lanțug.
Căci e meșteră Puterea, și-a făcut cumplită lege,
După care, ca pe vită, știe bine să vă lege…
Și-apoi zic, nesocotiții, că voi liberi să trăiți
Sînteți – o, ce vorbe goale… sînteți liberi – să muriți…

Plînge glasul sărăciei ca un cîntec plin de jale…
Ascultați-l cum vă mustră, arătînd rănile sale;
Acest birnic al durerii – chip de vifor neguros,
El spre voi, cuțite parcă, din ochi zvîrle mînios!
Nu vă cere-a voastre scule, nu vă cere-a voastre bunuri,
Nici stăpîn el vrea să fie, peste săbii, peste tunuri,
Nu rîvnește el mărirea, cu tăiosul ei satîr,
Nici coroane, ce stau bine pe urechi lungi de catîr…

Crieri, instrumente oarbe, ce-ați ajuns a fi mașină,
Numai ca stăpînii voștri să trăiască în hodină…
Voi, ce trîntorilor, stofă de mătasă-nfiripați,
Și, drept haină, zdrențe numai de la dînșii căpătați;
Voi, ce marmoră cioplită pregătiți pentru palate;
Voi, prostiților de muncă, ce mari temnițe zidiți,
Ca în ele, pe gunoaie, voi amar să vă topiți…
O, calici de toată breasla, cum hrăniți pe toți sătuii,
Și cinstiți pe necinstiții, pe schilozii și tehuii?
Nu știți voi ce slabă este în putere strîmbătatea?
Limpeziți-vă la minte, cîntăriți-vă dreptatea.
Sută, cum lași tu pe unul, munca ta să o mănînce,
Și tu mie, cum lași suta, în durere să te-mbrînce?
Ei, ce scnimbă fiica voastră într-o carne de plăcere,
Pe cînd sînu-și pîngărește desfrînata lor muiere,
Vă iau pînea ce hrănește oasele și-al vostru sînge,
Iar voi stați, răbdați… și foamea de stomac cumplit vă strînge…

De-aș cutreiera pămîntul, codrii lui întunecați,
N-aș găsi eu nicăirea: lupi săraci și lupi bogați…
Numărați voi, care duceți greu nevoile pe umăr,
Cîte traiste sunt goale – și-ți vedea al vostru număr;
Ei sînt zece, sînt o sută, sînt o mie și mai mulți…
Dar ai voștri asupriții: milioane sînt desculți!
Ocean de sărăcie, de amar și întuneric,
Cînd ai tu a ta putere, de ce stai ca un nemernic?
Cînd ești suflet, cînd ești număr, pentru ce mai stai la gînd?
Înainte, înainte, milionule flămînd!