Constituția Republicii Moldovenești Nistrene

Salt la: navigare, căutare
Wikisource:Documente constituționale Constituția Republicii Moldovenești Nistrene
Adoptată la 24 decembrie 1995


Dezvoltare
Această lucrare este incompletă.

Ne puteți ajuta adăugând completările necesare. Vezi și modificarea textelor, manualul de stil, paginile de ajutor.


Adoptată la referendumul din 24 decembrie anul 1995 și semnată de Președintele Republicii Moldovenești Nistrene la 17 ianuarie anul 1996. Redacția în vigoare, în conformitate cu modificările introduse de legea constituțională nr. 310 - 30 iunie 2000.

Noi, poporul multinațional al Republicii Moldovenești Nistrene,

  • uniți cu soartă comună pe pământul nostru;
  • aprobând drepturile și libertățile omului, dezvoltarea liberă a personalității;
  • reeșind din responsabilitatea pentru Patria noastră, în fața generației actuale și celei viitoare;
  • confirmând valorile omenești, tendința de a trăi în pace și înțelegere cu toate popoarele în conformitate cu principiile și normele unanim acceptate ale dreptului internațional;
  • stabilind un stat juridic, care va asigura supremația legii, ca exprimare a voinței poporului;
  • respectând memoria strămoșilor, care ne-au transmis dragostea și stima față de Patrie;
  • dorind să asigurăm bunăstarea și prosperarea Regiunii Nistrene,

adoptăm Constituția Republicii Moldovenești Nistrene.

Titlul I - Bazele regimului constituțional[modifică]

Articolul 1 Republica Moldovenească Nistreană este un stat de drept, democratic, suveran, independent. Purtătorul suveranității și unica sursă a puterii în Republica Moldovenească Nistreană este poporul. Poporul își exercită puterea sa nemijlocit prin organele puterii de stat și organele administrației locale. Exprimarea superioară a puterii poporului sunt referendumul și alegerile libere. Nimeni nu posedă dreptul uzurpării puterii în Republica Moldovenească Nistreană. Cucerirea puterii sau uzurparea împuterniciților de putere este un delict sever împotriva poporului.

Articolul 2 Constituția Republicii Moldovenești Nistrene posedă o putere juridică superioară și acțiune directă. Organele puterii de stat și de administrare, ale autoadministrării locale, persoanele oficiale, asociațiile obștești și cetățenii sunt obligați să respecte Constituția și legile Republicii Moldovenești Nistrene.

Articolul 3 Cetățenia Republicii Moldovenești Nistrene se capătă și se anulează în conformitate cu legea constituțională, este egală pentru toți cetățenii, indiferent de cauzele căpătării ei. Cetățeanul Republicii Moldovenești Nistrene nu poate fi lipsit de cetățenie sau de dreptul schimbării ei. Cetățeanul Republicii Moldovenești Nistrene poate avea cetățenia altui stat - cetățenie dublă. Cetățenii străini și persoanele fără cetățenie se folosesc de drepturile și libertățile cetățenilor Republicii Moldovenești Nistrene, dacă altceva nu este stabilit de lege.

Articolul 4 În Republica Moldovenească Nistreană sunt recunoascute proprietatea de stat, cea particulară și alte forme ale ei. Toate formele proprietății în egal sunt asigurate de stat.

Articolul 5 Pământul, resursele pământului, apele, pădurile, spațiul aerian, cât și alte resurse naturale sunt obiectele exclusive ale proprietății statului. Loturile de pământ pot fi în folosința cetățenilor cu dreptul la moștenire pe toată viața, cu toate acestea mărimile lor limitate și ordinea folosirii se determină de lege.

Articolul 6 Puterea de stat în Republica Moldovenească Nistreană se efectuează pe baza diferențierii legislative, executive și judiciare. Organele puterii legislative, executive și judiciare în limitele mandatului său sunt de sine stătătoare.

Articolul 7 În Republica Moldovenească Nistreană se recunoaște și se garantează autoadministrarea locală, compusă din Sovetele deputaților poporului și organele autoadministrării obștești teritoriale, care nemijlocit sau prin organele alese de ele de sine stătător rezolvă problemele sociale, economice, politice și culturale de însemnătate locală, reeșind din interesele de stat și din interesele populației unității administrativ-teritoriale.

Articolul 8 Statul, organele lui și persoanele oficiale își exercită activitatea sa în condițiile diferitor tipuri democratice ale instituțiilor și opiniilor politice. Statul regulează relațiile între comunitățile sociale, naționale și altele pe baza principiilor egalității și stimei drepturilor și intereselor lor. Se interzice activitatea formațiunilor obștești, a organelor lor și reprezentanților, îndreptată împotriva suveranității Republicii, la schimbarea forțată a bazelor regimului constituțional, la destrămarea securității statului, crearea formațiunilor militarizate nelegitime, ațâțarea vrajbei de rasă, naționale sau religioase.

Articolul 9 Republica Moldovenească Nistreană este un stat laic. Nici o religie nu poate fi stabilită ca de stat sau obligatorie. Asociațiile religioase sunt dezbinate de la stat și sunt egale față de lege.

Articolul 10 Politica externă a republicii reese din principiile egalității suverane a statelor, neaplicarea forței, reglarea pașnică a conflictelor, neamestecul în afacerile interne ale altor state. Principiile unanim recunoscute și normele dreptului internațional, cât și tratatele internaționale ale Republicii Moldovenești Nistrene constituie bazele relațiilor cu alte state și partea principală a sistemului de drept.

Articolul 11 Pentru apărarea suveranității și independenței Republicii Moldovenești Nistrene se formează forțele armate. Ordinea formării și activității forțelor armate sunt determinate de lege.

Articolul 12 Statutul limbii oficiale în egal li se oferă limbilor moldovenești, rusă și ucrainene.

Articolul 13 Republica Moldovenească Nistreană are drapel de stat și imn, ce sunt simbolurile republicii și sunt adoptate de lege. Capitala Republicii Moldovenești Nistrene este orașul Tiraspol.

Articolul 14 În componența Republicii Moldovenești Nistrene intră: orașele Bender (cu satele Varnița, Gîsca Protiagailovca), Dubăsari, Rîbnița, Tiraspol; raioanele - Grigoriopol, Dubăsari, Kamenka, Slobozia, Rîbnița. Hotarele și teritoriul Republicii Moldovenești Nistrene sunt stabilite de lege.

Articolul 15 Regulamentele capitolului actual al Constituției constituie bazele regimului constituțional al Republicii Moldovenești Nistrene și nu pot fi schimbate, numai doar în ordinea stabilită de Constituția în vigoare. Nici un fel de alte regulamente ale Constituției nu pot fi în contradicție cu bazele regimului constituțional al Republicii Moldovenești Nistrene.

Titlul II - Drepturile, libertățile, obligațiunile și garanțiile omului și cetățeanului[modifică]

Articolul 16 Omul, drepturile și libertățile lui sunt cele mai de preț ale societății și statului. Apărarea drepturilor și libertăților omului și cetățeanului sunt obligațiunea statului. Drepturile și libertățile de bază ale omului nu se despart și aparțin fiecăruia de la naștere.

Articolul 17 Toți posedă drepturi egale și libertăți față de lege, fără diferențierea genului, rasei, naționalității, limbii, religiei, provenienței sociale, convingerii, stării personale și sociale. Înlesnirile și privilegiile pot fi stabilite numai de lege și trebuie să corespundă principiilor dreptății sociale.

Articolul 18 Limitarea drepturilor și libertăților omului și cetățeanului se admite numai în cazurile prevăzute de lege, în interesele securității de stat, ordinii obștești, apărării moralității, sănătății populației, a drepturilor și libertăților altor persoane. Nimeni nu se poate folosi de înlesniri și privilegii, ce contravin legii.

Articolul 19 Fiecare are dreptul la viață. Statul apără dreptul la viață al omului de la diferite atentate antilegitime. Pedeapsa cu moartea până la anularea ei poate fi aplicată în conformitatea cu legea, ca o măsură excepțională de pedeapsă pentru delicte severe împotriva vieții și numai la sentința judecătoriei.

Articolul 20 Fiecare are dreptul la libertate și inviolabilitate personală. Nimeni nu poate fi supus arestării sau întreținerii sub strajă, numai conform legii. Persoana, întreținută sub strajă, are dreptul la verificarea judiciară a legitimității reținerii lui sau arestului.

Articolul 21 Nimeni nu trebuie supus chinurilor, pedepsei și purtării crude, fără omenie, ce înjosește demnitatea lui, cât și experiențelor medicale sau de alt gen fără acordul lui.

Articolul 22 Fiecare acuzat în comiterea delictului se socoate nevinovat, până ce vina lui nu va fi dovedită în ordinea prevăzută de lege și stabilită de sentința în vigoare a judecătoriei. Acuzatul nu este obligat de a dovedi nevinovăția sa.

Articolul 23 Nimeni nu este obligat să mărturisească împotriva sa, soțului său, neamurilor apropiate, cercul cărora este determinat de lege. Dovezile primite prin încălcarea legii nu au putere juridică.

Articolul 24 Fiecare are dreptul la apărarea numelui său, la apărarea de la atentate la cinstea și demnitatea sa, amestecul în viața personală și familiară, la inviolabilitatea spațiului locativ. Nimeni nu are dreptul de a intra în spațiul locativ, de a executa percheziții sau cercetare vizuală, să încalce taina scrisorilor și a convorbirilor în afară de cazurile și ordinea prevăzute de lege.

Articolul 25 Cetățenii Republicii Moldovenesti Nistrene au dreptul de a se deplasa liber și de a alege locul de trai în limita hotarelor republicii, de a o părăsi și fără piedici să se întoarcă înapoi.

Articolul 26 Maternitatea și copilăria, familia se află sub ocrotirea statului. Grija față de copii, educația lor ține de datoria părinților. Copiii apți pentru muncă, ce au atins vârsta de 18 ani, sunt obligați să aibă grijă de părinții neapți pentru muncă.

Articolul 27 Fiecare are dreptul la libertatea gândirii, a cuvântului și convingerii. Fiecare are dreptul prin orice metodă legitimă de a căuta, primi și răspândi orice informație, cu excepția celei care e îndreptată împotriva regimului constituțional sau ce constituie taină de stat. Lista informațiilor, ce prezintă o taină de stat, este stabilită de lege. Fiecăruia i se garantează libertatea opiniei, convingerii și exprimarea lor liberă.

Articolul 28 Mijloacele de informare publică nu sunt supuse cenzurii.

Articolul 29 Cetățenilor Republicii Moldovenești Nistrene li se garantează dreptul la primirea, păstrarea și răspândirea unei informații depline, juste și la timp despre activitatea oragnelor statale, asociațiilor obștești, despre viața economică, politică și internațională, despre starea mediului înconjurător. Organele puterii de stat și ale administrării, organele administrării locale, persoanele lor oficiale sunt obligate să asigure cetățeanului Republicii Moldovenesti Nistrene posibilitatea de a fi la curent cu documentele și materialele ce atrag interesele și drepturile lui de lege, în caz dacă altceva nu este prevăzut de lege.

Articolul 30 Libertatea cinstei este garantată pentru toți. Fiecare are dreptul de a susține ori ce religie sau să nu împărtășească nimic. Nu se admite propaganda forțată a opiniilor religioase.

Articolul 31 Cetățenii Republicii Moldovenești Nistrene au dreptul să participe la administrarea problemelor societății și a statului atât nemijlocit, cât și prin intermediul reprezentanților săi. O așa participare se exercită prin autoadministrarea locală, exercitarea referendumurilor și prin formarea organelor democratice statale. Cetățenii Republicii Moldovenești Nistrene pot liber să aleagă sau să fie aleși în organele de stat pe baza dreptului electoral total, egal, direct și prin vot secret.


▲ Începutul paginii.