Codul penal al Republicii Moldova

Jump to navigation Jump to search
Wikisource:Documente Codul penal al Republicii Moldova
de Parlamentul Republicii Moldova


Coat of arms of Moldova.svg

Republica Moldova
PARLAMENTUL
COD

Nr. 985
din  18.04.2002

CODUL PENAL
al Republicii Moldova*

Publicat : 14.04.2009

în Monitorul Oficial 

Nr. 72-74 

    art Nr : 195

  MODIFICAT
  LP36 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.134; în vigoare 14.04.15
  LP82 din 29.05.14, MO319-324/24.10.14 art.632
  LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559
  LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14
  LP56 din 04.04.14, MO86/05.04.14 art.207
  LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14
  LP318 din 20.12.13, MO17-23/24.01.14 art.48
  LP315 din 20.12.13, MO17-23/24.01.14 art.42
  LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14
  LP270 din 07.11.13, MO290/10.12.13 art.794
  HCC18 din 23.08.13, MO182-185/23.08.13 art.27; în vigoare 04.07.13
  LP145 din 14.06.13, MO161-166/26.07.13 art.516; în vigoare 26.10.13
  LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423
  LP64 din 04.04.13, MO115/21.05.13 art.359
  LP53 din 29.03.13, MO97-103/03.05.13 art.320
  LP40 din 21.03.13, MO91/20.04.13 art.280
  LP38 din 21.03.13, MO75-81/12.04.13 art.233
  LP43 din 22.03.13, MO82/12.04.13 art.256
  LP20 din 01.03.13, MO64-68/29.03.13 art.199
  LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13
  LP306 din 26.12.12, MO27-30/08.02.13 art.104
  LP290 din 21.12.12, MO27-30/08.02.13 art.102
  LP252 din 08.11.12, MO263-269/21.12.12 art.855
  LP213 din 12.10.12, MO234-236/09.11.21 art.748
  LP128 din 08.06.12, MO143-148/13.07.12 art.473
  LP134 din 14.06.12, MO135-141/06.07.12 art.449
  LP34 din 24.05.12, MO126-129/22.06.12 art.405; în vigoare 01.07.12
  LP77 din 12.04.12, MO103/29.05.12 art.347
  LP78 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.334
  LP73 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.332
  LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330
  LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77
  LP262 din 19.12.11, MO21-24/27.01.12 art.54
  LP181 din 19.12.11, MO1-6/06.01.12 art.4; în vigoare 01.03.12
  LP206 din 21.10.11, MO197-202/18.11.11 art.571
  LP115 din 23.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363
  LP66 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.299
  LP65 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.297
  LP216 din 17.09.10, MO191-193/01.10.10 art.634
  LP173 din 09.07.10, MO155-158/03.09.10 art.553
  LP167 din 09.07.10, MO155-158/03.09.10 art.551
  LP108 din 04.06.10, MO117-118/09.07.10 art.363
  LP82 din 07.05.10, MO87-90/04.06.10 art.252
  LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35

    NOTĂ:
    În cuprinsul codului, sintagmele „răspundere administrativă” și „sancțiune administrativă” se substituie, respectiv, prin sintagmele „răspundere contravențională” și „sancțiune contravențională” prin LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35


   
_________________________________
    Republicat în temeiul articolului III lit. c) al Legii nr. 277-XVI din 18 decembrie 2008, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 41- 44, art.120.
    Modificările și completările operate prin Legea nr. 277-XVI din 18 decembrie 2008, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 41-44, art. 120, vor intra în vigoare la data de 24 mai 2009.

    Parlamentul adoptă prezentul cod.
PARTEA GENERALĂ
Capitolul I
CODUL PENAL
ȘI PRINCIPIILE APLICĂRII LUI

    Articolul 1. Legea penală a Republicii Moldova
   
(1) Prezentul cod este unica lege penală a Republicii Moldova.
    (2) Codul penal este actul legislativ care cuprinde norme de drept ce stabilesc principiile și dispozițiile generale și speciale ale dreptului penal, determină faptele ce constituie infracțiuni și prevede pedepsele ce se aplică infractorilor.
    (3) Prezentul cod se aplică în conformitate cu prevederile Constituției Republicii Moldova și ale actelor internaționale la care Republica Moldova este parte. Dacă există neconcordanțe cu actele internaționale privind drepturile fundamentale ale omului, au prioritate și se aplică direct reglementările internaționale.
   
Articolul 2. Scopul legii penale
    (1) Legea penală apără, împotriva infracțiunilor, persoana, drepturile și libertățile acesteia, proprietatea, mediul înconjurător, orînduirea constituțională, suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova, pacea și securitatea omenirii, precum și întreaga ordine de drept.
    (2) Legea penală are, de asemenea, drept scop prevenirea săvîrșirii de noi infracțiuni.
    Articolul 3. Principiul legalității
    (1) Nimeni nu poate fi declarat vinovat de săvîrșirea unei infracțiuni nici supus unei pedepse penale, decît în baza unei hotărîri a instanței de judecată și în strictă conformitate cu legea penală.
    (2) Interpretarea extensivă defavorabilă și aplicarea prin analogie a legii penale sînt interzise.
    Articolul 4. Principiul umanismului
    (1) Întreaga reglementare juridică are menirea să apere, în mod prioritar, persoana ca valoare supremă a societății, drepturile și libertățile acesteia.
    (2) Legea penală nu urmărește scopul de a cauza suferințe fizice sau de a leza demnitatea omului. Nimeni nu poate fi supus la torturi, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante.
    Articolul 5. Principiul democratismului
    (1) Persoanele care au săvîrșit infracțiuni sînt egale în fața legii și sînt supuse răspunderii penale fără deosebire de sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine națională sau socială, apartenență la o minoritate națională, avere, naștere sau orice altă situație.
    (2) Apărarea drepturilor și intereselor unei persoane nu poate fi realizată prin încălcarea drepturilor și intereselor altei persoane sau a unei colectivități.
    Articolul 6. Principiul caracterului personal
                       al răspunderii penale
    (1) Persoana este supusă răspunderii penale și pedepsei penale numai pentru fapte săvîrșite cu vinovăție.
    (2) Răspunderii penale și pedepsei penale este supusă numai persoana care a săvîrșit cu intenție sau din imprudență o faptă prevăzută de legea penală.
    Articolul 7. Principiul individualizării răspunderii
                       penale și pedepsei penale
    (1) La aplicarea legii penale se ține cont de caracterul și gradul prejudiciabil al infracțiunii săvîrșite, de persoana celui vinovat și de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea penală.
    (2) Nimeni nu poate fi supus de două ori urmăririi penale și pedepsei penale pentru una și aceeași faptă.
    Articolul 8. Acțiunea legii penale în timp
    Caracterul infracțional al faptei și pedeapsa pentru aceasta se stabilesc de legea penală în vigoare la momentul săvîrșirii faptei.
    Articolul 9. Timpul săvîrșirii faptei
    Timpul săvîrșirii faptei se consideră timpul cînd a fost săvîrșită acțiunea (inacțiunea) prejudiciabilă, indiferent de timpul survenirii urmărilor.
    Articolul 10. Efectul retroactiv al legii penale
    (1) Legea penală care înlătură caracterul infracțional al faptei, care ușurează pedeapsa ori, în alt mod, ameliorează situația persoanei ce a comis infracțiunea are efect retroactiv, adică se extinde asupra persoanelor care au săvîrșit faptele respective pînă la intrarea în vigoare a acestei legi, inclusiv asupra persoanelor care execută pedeapsa ori care au executat pedeapsa, dar au antecedente penale.
    (2) Legea penală care înăsprește pedeapsa sau înrăutățește situația persoanei vinovate de săvîrșirea unei infracțiuni nu are efect retroactiv.
    Articolul 101. Aplicarea legii penale mai favorabile
                           în cazul pedepselor definitive
    (1) Dacă, după rămînerea definitivă a hotărîrii de condamnare și pînă la executarea completă a pedepsei privative de libertate, a muncii neremunerate în folosul comunității sau a amenzii, a intervenit o lege care prevede unul din aceste tipuri de pedeapsă, dar cu un maxim mai mic, sancțiunea aplicată se reduce la acest maxim dacă depășește maximul prevăzut de legea nouă pentru infracțiunea săvîrșită.
    (2) Dacă, după rămînerea definitivă a hotărîrii de condamnare la detențiune pe viață și pînă la executarea ei, a intervenit o lege care prevede pentru aceeași faptă numai pedeapsa închisorii, pedeapsa detențiunii pe viață se înlocuiește cu maximul pedepsei închisorii, prevăzută de legea nouă pentru acea infracțiune.
    (3) Dacă legea nouă prevede în locul pedepsei închisorii numai pedeapsa muncii neremunerate în folosul comunității sau a amenzii, pedeapsa aplicată se înlocuiește cu munca neremunerată în folosul comunității, dacă nu sînt interdicții pentru aplicarea acesteia, fără a se putea depăși maximul prevăzut de legea nouă. Dacă legea nouă prevede în locul pedepsei închisorii numai pedeapsa amenzii, pedeapsa aplicată se înlocuiește cu amendă, fără a se depăși maximul prevăzut în legea nouă. Ținîndu-se seama de partea executată din pedeapsa închisorii, executarea pedepsei muncii neremunerate în folosul comunității sau, după caz, a amenzii poate fi înlăturată în întregime sau în parte.
    (4) Pedepsele complementare, măsurile de siguranță neprevăzute în legea nouă nu se mai execută, iar cele care au corespondent în legea nouă mai favorabilă se execută în conținutul și limitele prevăzute de această lege.
    (5) Dacă o dispoziție din legea nouă se referă la pedepse definitiv aplicate, se ține seama, în cazul pedepselor executate pînă la data intrării în vigoare a acesteia, de pedeapsa redusă sau înlocuită potrivit dispozițiilor alin.(1)–(4).
    (6) Dacă fapta pentru care persoana execută pedeapsa nu se mai consideră infracțiune în conformitate cu prevederile legii noi, ci constituie o contravenție, sancțiunea contravențională nu se mai aplică, indiferent de categoria și mărimea sancțiunii prevăzute.
    (7) În cazul în care, în temeiul efectului retroactiv al legii penale, se impune recalificarea faptei stabilite printr-o hotărîre judecătorească irevocabilă, instanța de judecată, soluționînd chestiunea privind executarea hotărîrii respective, va recalifica fapta și va aplica pedeapsa prin fixarea maximului sancțiunii prevăzute de legea penală mai favorabilă condamnatului, dacă pedeapsa stabilită prin hotărîrea irevocabilă este mai mare decît maximul prevăzut de legea penală nouă, sau va menține pedeapsa stabilită prin hotărîrea irevocabilă.
    [Art.101 al.(7) introdus prin LP82 din 07.05.10, MO87-90/04.06.10 art.252]
  
 
Articolul 11. Aplicarea legii penale în spațiu
    (1) Toate persoanele care au săvîrșit infracțiuni pe teritoriul Republicii Moldova urmează a fi trase la răspundere penală în conformitate cu prezentul cod.
    (2) Cetățenii Republicii Moldova și apatrizii cu domiciliu permanent pe teritoriul Republicii Moldova care au săvîrșit infracțiuni în afara teritoriului țării sînt pasibili de răspundere penală în conformitate cu prezentul cod.
    (3) Cetățenii străini și apatrizii care nu domiciliază permanent pe teritoriul Republicii Moldova și au săvîrșit infracțiuni în afara teritoriului țării poartă răspundere penală în conformitate cu prezentul cod și sînt trași la răspundere penală pe teritoriul Republicii Moldova dacă infracțiunile săvîrșite sînt îndreptate împotriva intereselor Republicii Moldova, împotriva drepturilor și libertăților cetățeanului Republicii Moldova, împotriva păcii și securității omenirii sau constituie infracțiuni de război, precum și pentru infracțiunile prevăzute de tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, dacă aceștia nu au fost condamnați în statul străin.
    (4) Sub incidența legii penale nu cad infracțiunile săvîrșite de reprezentanții diplomatici ai statelor străine sau de alte persoane care, în conformitate cu tratatele internaționale, nu sînt supuse jurisdicției penale a Republicii Moldova.
    (5) Infracțiunile comise în apele teritoriale și în spațiul aerian al Republicii Moldova se consideră săvîrșite pe teritoriul Republicii Moldova. Persoana care a săvîrșit o infracțiune pe o navă maritimă sau aeriană, înregistrată într-un port sau aeroport al Republicii Moldova și aflată în afara spațiului acvatic sau aerian al Republicii Moldova, poate fi supusă răspunderii penale în conformitate cu prezentul cod dacă în tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte nu se dispune altfel.
    (6) În baza prezentului cod sînt supuse răspunderii penale și persoanele care au săvîrșit infracțiuni la bordul unei nave militare maritime sau aeriene aparținînd Republicii Moldova, indiferent de locul ei de aflare.
    (7) Pedepsele și antecedentele penale pentru infracțiunile comise în afara teritoriului Republicii Moldova sînt luate în considerare, conform prezentului cod, la individualizarea pedepsei pentru o nouă infracțiune săvîrșită de aceeași persoană pe teritoriul Republicii Moldova, precum și la soluționarea chestiunilor privind amnistia în condiții de reciprocitate în temeiul hotărîrii instanței de judecată.
    Articolul 12. Locul săvîrșirii faptei
   
(1) Locul săvîrșirii faptei se consideră locul unde a fost săvîrșită acțiunea (inacțiunea) prejudiciabilă, indiferent de timpul survenirii urmărilor.
    (2) Locul săvîrșirii infracțiunii transnaționale se consideră atare dacă:
    a) infracțiunea a fost săvîrșită pe teritoriul Republicii Moldova și pe teritoriul a încă, cel puțin, unui alt stat;
    b) infracțiunea a fost săvîrșită pe teritoriul Republicii Moldova, dar o parte substanțială a organizării și controlului acesteia a avut loc într-un alt stat, și invers;
    c) infracțiunea a fost săvîrșită pe teritoriul Republicii Moldova, cu implicarea unui grup criminal organizat sau a unei organizații (asociații) criminale care desfășoară activitate infracțională în mai mult de un stat, și invers;
    d) infracțiunea a fost săvîrșită pe teritoriul Republicii Moldova, dar are consecințe grave într-un alt stat, și invers.
    Articolul 13. Extrădarea
    (1) Cetățenii Republicii Moldova și persoanele cărora li s-a acordat azil politic în Republica Moldova, în caz de săvîrșire a unei infracțiuni în străinătate, nu pot fi extrădați și sînt supuși răspunderii penale conform prezentului cod.
    (2) Cetățenii străini și apatrizii care au săvîrșit infracțiuni în afara teritoriului Republicii Moldova, dar se află pe teritoriul țării pot fi extrădați numai în baza unui tratat internațional la care Republica Moldova este parte sau în condiții de reciprocitate în temeiul hotărîrii instanței de judecată, doar dacă nu există motive serioase de a crede că aceștia riscă să fie supuși pedepsei cu moartea, torturii sau altor tratamente inumane sau degradante.
   
[Art.13 al.(2) modificat prin LP252 din 08.11.12, MO263-269/21.12.12 art.855]

Capitolul II
INFRACȚIUNEA

    Articolul 14. Noțiunea de infracțiune
    (1) Infracțiunea este o faptă (acțiune sau inacțiune) prejudiciabilă, prevăzută de legea penală, săvîrșită cu vinovăție și pasibilă de pedeapsă penală.
    (2) Nu constituie infracțiune acțiunea sau inacțiunea care, deși, formal, conține semnele unei fapte prevăzute de prezentul cod, dar, fiind lipsită de importanță, nu prezintă gradul prejudiciabil al unei infracțiuni.
    Articolul 15. Gradul prejudiciabil al infracțiunii
    Gradul prejudiciabil al infracțiunii se determină conform semnelor ce caracterizează elementele infracțiunii: obiectul, latura obiectivă, subiectul și latura subiectivă.
    Articolul 16. Clasificarea infracțiunilor
    (1) În funcție de caracterul și gradul prejudiciabil, infracțiunile prevăzute de prezentul cod sînt clasificate în următoarele categorii: ușoare, mai puțin grave, grave, deosebit de grave și excepțional de grave.
   
(2) Infracțiuni ușoare se consideră faptele pentru care legea penală prevede în calitate de pedeapsă maximă pedeapsa închisorii pe un termen de pînă la 2 ani inclusiv.
    (3) Infracțiuni mai puțin grave se consideră faptele pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen de pînă la 5 ani inclusiv.
    (4) Infracțiuni grave se consideră faptele pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen de pînă la 12 ani inclusiv.
    (5) Infracțiuni deosebit de grave se consideră infracțiunile săvîrșite cu intenție pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen ce depășește 12 ani.
    (6) Infracțiuni excepțional de grave se consideră infracțiunile săvîrșite cu intenție pentru care legea penală prevede detențiune pe viață.
    Articolul 17. Infracțiunea săvîrșită cu intenție
    Se consideră că infracțiunea a fost săvîrșită cu intenție dacă persoana care a săvîrșit-o își dădea seama de caracterul prejudiciabil al acțiunii sau inacțiunii sale, a prevăzut urmările ei prejudiciabile, le-a dorit sau admitea, în mod conștient, survenirea acestor urmări.
    Articolul 18. Infracțiunea săvîrșită din imprudență
    Se consideră că infracțiunea a fost săvîrșită din imprudență dacă persoana care a săvîrșit-o își dădea seama de caracterul prejudiciabil al acțiunii sau inacțiunii sale, a prevăzut urmările ei prejudiciabile, dar considera în mod ușuratic că ele vor putea fi evitate ori nu își dădea seama de caracterul prejudiciabil al acțiunii sau inacțiunii sale, nu a prevăzut posibilitatea survenirii urmărilor ei prejudiciabile, deși trebuia și putea să le prevadă.
    Articolul 19. Infracțiunea săvîrșită cu două
                          forme de vinovăție
    Dacă, drept rezultat al săvîrșirii cu intenție a infracțiunii, se produc urmări mai grave care, conform legii, atrag înăsprirea pedepsei penale și care nu erau cuprinse de intenția făptuitorului, răspunderea penală pentru atare urmări survine numai dacă persoana a prevăzut urmările prejudiciabile, dar considera în mod ușuratic că ele vor putea fi evitate sau dacă persoana nu a prevăzut posibilitatea survenirii acestor urmări, deși trebuia și putea să le prevadă. În consecință, infracțiunea se consideră intenționată.
    Articolul 20. Fapta săvîrșită fără vinovăție
                         (cazul fortuit)
    Fapta se consideră săvîrșită fără vinovăție dacă persoana care a comis-o nu își dădea seama de caracterul prejudiciabil al acțiunii sau inacțiunii sale, nu a prevăzut posibilitatea survenirii urmărilor ei prejudiciabile și, conform circumstanțelor cauzei, nici nu trebuia sau nu putea să le prevadă.
    Articolul 21. Subiectul infracțiunii
    (1) Sînt pasibile de răspundere penală persoanele fizice responsabile care, în momentul săvîrșirii infracțiunii, au împlinit vîrsta de 16 ani.
   
(2) Persoanele fizice care au vîrsta între 14 și 16 ani sînt pasibile de răspundere penală numai pentru săvîrșirea infracțiunilor prevăzute la art.145, 147, 151, 152 alin.(2), art.164, 166 alin.(2) și (3), art.171, 172, 175, 186-188, 189 alin. (2)–(6), art. 190 alin. (2)–(5), art. 192 alin. (2)–(4), art. 1921 alin. (2) și (3), 196 alin.(4), art.197 alin.(2), art.212 alin.(3), art.217 alin.(4) lit.b), art.2171 alin.(3) și alin.(4) lit.b) și d), art.2173 alin.(3) lit.a) și b), art.2174, art.2176 alin.(2), art.260, 268, 270, 271, art.275, 280, 281, 283-286, 287 alin.(2) și (3), art.288 alin.(2), art.290 alin.(2), art.292 alin.(2), 317 alin.(2), art.342.
   
[Art.21 al.(2) modificat prin LP134 din 14.06.12, MO135-141/06.07.12 art.449]
    (3) Persoana juridică, cu excepția autorităților publice, este pasibilă de răspundere penală pentru o faptă prevăzută de legea penală dacă există una din următoarele condiții:
    a) persoana juridică este vinovată de neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a dispozițiilor directe ale legii, ce stabilesc îndatoriri sau interdicții pentru efectuarea unei anumite activități;
    b) persoana juridică este vinovată de efectuarea unei activități ce nu corespunde actelor de constituire sau scopurilor declarate;
    c) fapta care cauzează sau creează pericolul cauzării de daune în proporții considerabile persoanei, societății sau statului a fost săvîrșită în interesul acestei persoane juridice sau a fost admisă, sancționată, aprobată, utilizată de organul sau persoana împuternicită cu funcții de conducere a persoanei juridice respective.
    (4) Persoanele juridice, cu excepția autorităților publice, răspund penal pentru infracțiunile pentru săvîrșirea cărora este prevăzută sancțiune pentru persoanele juridice în partea specială din prezentul cod.   
    (5) Răspunderea penală a persoanei juridice nu exclude răspunderea persoanei fizice pentru infracțiunea săvîrșită.
    Articolul 22. Responsabilitatea
    Responsabilitatea este starea psihologică a persoanei care are capacitatea de a înțelege caracterul prejudiciabil al faptei, precum și capacitatea de a-și manifesta voința și a-și dirija acțiunile.
    Articolul 23. Iresponsabilitatea
    (1) Nu este pasibilă de răspundere penală persoana care, în timpul săvîrșirii unei fapte prejudiciabile, se afla în stare de iresponsabilitate, adică nu putea să-și dea seama de acțiunile ori inacțiunile sale sau nu putea să le dirijeze din cauza unei boli psihice cronice, a unei tulburări psihice temporare sau a altei stări patologice. Față de o asemenea persoană, în baza hotărîrii instanței de judecată, pot fi aplicate măsuri de constrîngere cu caracter medical, prevăzute de prezentul cod.
    (2) Nu este pasibilă de pedeapsă persoana care, deși a săvîrșit infracțiunea în stare de responsabilitate, înainte de pronunțarea sentinței de către instanța de judecată s-a îmbolnăvit de o boală psihică care a lipsit-o de posibilitatea de a-și da seama de acțiunile ori inacțiunile sale sau de a le dirija. Față de o asemenea persoană, în baza hotărîrii instanței de judecată, pot fi aplicate măsuri de constrîngere cu caracter medical, iar după însănătoșire – ea poate fi supusă pedepsei.
    Articolul 231. Responsabilitatea redusă
    (1) Persoana care a săvîrșit o infracțiune ca urmare a unei tulburări psihice, constatată prin expertiza medicală efectuată în modul stabilit, din cauza căreia nu-și putea da seama pe deplin de caracterul și legalitatea faptelor sale sau nu le putea dirija pe deplin este pasibilă de responsabilitate penală redusă.
    (2) Instanța de judecată, la stabilirea pedepsei sau a măsurilor de siguranță, ține cont de tulburarea psihică existentă, care însă nu exclude răspunderea penală.
    Articolul 24. Răspunderea pentru infracțiunea
                         săvîrșită în stare de ebrietate
    Persoana care a săvîrșit o infracțiune în stare de ebrietate, produsă de alcool sau de alte substanțe, nu este liberată de răspundere penală. Cauzele ebrietății, gradul și influența ei asupra săvîrșirii infracțiunii se iau în considerare la stabilirea pedepsei.
    Articolul 25. Etapele activității infracționale
    (1) Infracțiunea se consideră consumată dacă fapta săvîrșită întrunește toate semnele constitutive ale componenței de infracțiune.
    (2) Se consideră infracțiune neconsumată pregătirea de infracțiune și tentativa de infracțiune.
    (3) Răspunderea pentru pregătirea de infracțiune și pentru tentativă de infracțiune se stabilește, conform articolului corespunzător din Partea specială a prezentului cod, ca și pentru infracțiunea consumată, cu trimitere la art.26 și 27, respectîndu-se prevederile art.81.
    Articolul 26. Pregătirea de infracțiune
    (1) Se consideră pregătire de infracțiune înțelegerea prealabilă de a săvîrși o infracțiune, procurarea, fabricarea sau adaptarea mijloacelor ori instrumentelor, sau crearea intenționată, pe altă cale, de condiții pentru săvîrșirea ei dacă, din cauze independente de voința făptuitorului, infracțiunea nu și-a produs efectul.
    (2) Răspunderii penale și pedepsei penale sînt supuse numai persoanele care au săvîrșit pregătirea unei infracțiuni mai puțin grave, grave, deosebit de grave sau excepțional de grave.
    Articolul 27. Tentativa de infracțiune
    Se consideră tentativă de infracțiune acțiunea sau inacțiunea intenționată îndreptată nemijlocit spre săvîrșirea unei infracțiuni dacă, din cauze independente de voința făptuitorului, aceasta nu și-a produs efectul.
    Articolul 28. Infracțiunea unică
    Infracțiunea unică reprezintă o acțiune (inacțiune) sau un sistem de acțiuni (inacțiuni) care se califică conform dispoziției unei singure norme a legii penale.
    Articolul 29. Infracțiunea continuă
    (1) Se consideră infracțiune continuă fapta care se caracterizează prin săvîrșirea neîntreruptă, timp nedeterminat, a activității infracționale. În cazul infracțiunii continue nu există pluralitate de infracțiuni.
    (2) Infracțiunea continuă se consumă din momentul încetării activității infracționale sau datorită survenirii unor evenimente care împiedică această activitate.
    Articolul 30. Infracțiunea prelungită
    (1) Se consideră infracțiune prelungită fapta săvîrșită cu intenție unică, caracterizată prin două sau mai multe acțiuni infracționale identice, comise cu un singur scop, alcătuind în ansamblu o infracțiune.
    (2) Infracțiunea prelungită se consumă din momentul săvîrșirii ultimei acțiuni sau inacțiuni infracționale.
    Articolul 32. Pluralitatea de infracțiuni
    Pluralitatea de infracțiuni constituie, după caz, concurs de infracțiuni sau recidivă.
    Articolul 33. Concursul de infracțiuni
    (1) Se consideră concurs de infracțiuni săvîrșirea de către o persoană a două sau mai multor infracțiuni dacă persoana nu a fost condamnată definitiv pentru vreuna din ele și dacă nu a expirat termenul de prescripție de tragere la răspundere penală, cu excepția cazurilor cînd săvîrșirea a două sau mai multor infracțiuni este prevăzută în articolele părții speciale a prezentului cod în calitate de circumstanță care agravează pedeapsa.
    (2) Concursul de infracțiuni poate fi real și ideal.
    (3) Concursul real există atunci cînd persoana, prin două sau mai multe acțiuni (inacțiuni), săvîrșește două sau mai multe infracțiuni.
    (4) Concursul ideal există atunci cînd persoana săvîrșește o acțiune (inacțiune) care întrunește elemente a mai multor infracțiuni.
    Articolul 34. Recidiva
    (1) Se consideră recidivă comiterea cu intenție a uneia sau mai multor infracțiuni de o persoană cu antecedente penale pentru o infracțiune săvîrșită cu intenție.
    (2) Recidiva se consideră periculoasă:
    a) dacă persoana anterior condamnată de două ori la închisoare pentru infracțiuni intenționate a săvîrșit din nou cu intenție o infracțiune;
    b) dacă persoana anterior condamnată pentru o infracțiune intenționată gravă sau deosebit de gravă a săvîrșit din nou cu intenție o infracțiune gravă sau deosebit de gravă.
    (3) Recidiva se consideră deosebit de periculoasă:
    a) dacă persoana anterior condamnată de trei sau mai multe ori la închisoare pentru infracțiuni intenționate a săvîrșit din nou cu intenție o infracțiune;
    b) dacă persoana anterior condamnată pentru o infracțiune excepțional de gravă a săvîrșit din nou o infracțiune deosebit de gravă sau excepțional de gravă.
    (4) La stabilirea stării de recidivă în cazurile prevăzute la alin.(1)-(3) se ține cont și de hotărîrile definitive de condamnare pronunțate în străinătate, recunoscute de instanța de judecată a Republicii Moldova.
    (5) La stabilirea stării de recidivă nu se ține cont de antecedentele penale:
    a) pentru infracțiunile săvîrșite în timpul minoratului;
    b) pentru infracțiunile săvîrșite din imprudență;
    c) pentru faptele care nu constituie infracțiuni conform prezentului cod;
    d) stinse sau în caz de reabilitare, în conformitate cu prevederile art.111 și 112;
    e) dacă persoana a fost condamnată cu suspendarea condiționată a executării pedepsei.

Capitolul III
CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL
PENAL AL FAPTEI

    Articolul 35. Cauzele care înlătură caracterul
                          penal al faptei
    Se consideră cauze care înlătură caracterul penal al faptei:
    a) legitima apărare;
    b) reținerea infractorului;
    c) starea de extremă necesitate;
    d) constrîngerea fizică sau psihică;
    e) riscul întemeiat;
    f) executarea ordinului sau dispoziției superiorului.
    Articolul 36. Legitima apărare
    (1) Nu constituie infracțiune fapta, prevăzută de legea penală, săvîrșită în stare de legitimă apărare.
    (2) Este în stare de legitimă apărare persoana care săvîrșește fapta pentru a respinge un atac direct, imediat, material și real, îndreptat împotriva sa, a altei persoane sau împotriva unui interes public și care pune în pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesul public.
    (3) Este în legitimă apărare și persoana care săvîrșește fapta, prevăzută la alin.(2), pentru a împiedica pătrunderea, însoțită de violență periculoasă pentru viața sau sănătatea persoanei ori de amenințarea cu aplicarea unei asemenea violențe, într-un spațiu de locuit sau într-o altă încăpere.
    Articolul 37. Reținerea infractorului
    Nu constituie infracțiune fapta, prevăzută de legea penală, săvîrșită în scopul reținerii persoanei care a comis o infracțiune și al predării ei organelor de drept.
    Articolul 38. Starea de extremă necesitate
    (1) Nu constituie infracțiune fapta, prevăzută de legea penală, săvîrșită în stare de extremă necesitate.
    (2) Este în stare de extremă necesitate persoana care săvîrșește fapta pentru a salva viața, integritatea corporală sau sănătatea sa, a altei persoane ori un interes public de la un pericol iminent care nu poate fi înlăturat altfel.
    (3) Nu este în stare de extremă necesitate persoana care, în momentul săvîrșirii faptei, își dă seama că provoacă urmări vădit mai grave decît cele care s-ar fi putut produce dacă pericolul nu era înlăturat.
    Articolul 39. Constrîngerea fizică sau psihică
    (1) Nu constituie infracțiune fapta, prevăzută de legea penală, care a cauzat daune intereselor ocrotite de lege ca rezultat al constrîngerii fizice sau psihice, dacă în urma acestei constrîngeri persoana nu putea să-și dirijeze acțiunile.
    (2) Răspunderea penală pentru cauzarea de daune intereselor ocrotite de legea penală prin constrîngere psihică sau fizică, în urma căreia persoana menține posibilitatea de a-și dirija acțiunile, se stabilește în condițiile art.38.
    Articolul 40. Riscul întemeiat
    (1) Nu constituie infracțiune fapta, prevăzută de legea penală, care a cauzat daune intereselor ocrotite de lege în cazul riscului întemeiat pentru realizarea scopurilor socialmente utile.
    (2) Riscul se consideră întemeiat dacă scopul socialmente util urmărit nu a putut fi realizat fără un anumit risc și dacă persoana care l-a admis a luat măsurile necesare pentru a preveni cauzarea de daune intereselor ocrotite de lege.
    (3) Riscul nu poate fi considerat întemeiat dacă era cu bună-știință îmbinat cu pericolul pentru viața persoanei sau cu pericolul provocării unui dezastru ecologic ori social.
   Articolul 401. Executarea ordinului sau dispoziției
                          superiorului
    (1) Nu constituie infracțiune fapta, prevăzută de legea penală, săvîrșită de o persoană în vederea executării unui ordin sau dispoziții a superiorului, care sînt obligatorii pentru aceasta, dacă ordinul sau dispoziția nu sînt vădit ilegale și dacă persoana care le-a executat nu a știut că ordinul sau dispoziția sînt ilegale. Răspunderii penale pentru fapta săvîrșită este supusă persoana care a emis ordinul sau dispoziția ilegală.
    (2) Persoana care a comis intenționat infracțiune în vederea executării ordinului sau dispoziției vădit ilegale ale superiorului răspunde penal în temeiuri generale. Neexecutarea ordinului sau dispoziției vădit ilegale exclude răspunderea penală.
    (3) În scopurile prezentului articol, ordinul sau dispoziția superiorului de a comite genocid sau o infracțiune împotriva umanității sînt vădit ilegale.

Capitolul IV
PARTICIPAȚIA

    Articolul 41. Participația
    Se consideră participație cooperarea cu intenție a două sau mai multor persoane la săvîrșirea unei infracțiuni intenționate.
    Articolul 42. Participanții
    (1) Participanții sînt persoanele care contribuie la săvîrșirea unei infracțiuni în calitate de autor, organizator, instigator sau complice.
    (2) Se consideră autor persoana care săvîrșește în mod nemijlocit fapta prevăzută de legea penală, precum și persoana care a săvîrșit infracțiunea prin intermediul persoanelor care nu sînt pasibile de răspundere penală din cauza vîrstei, iresponsabilității sau din alte cauze prevăzute de prezentul cod.
    (3) Se consideră organizator persoana care a organizat săvîrșirea unei infracțiuni sau a dirijat realizarea ei, precum și persoana care a creat un grup criminal organizat sau o organizație criminală ori a dirijat activitatea acestora.
    (4) Se consideră instigator persoana care, prin orice metode, determină o altă persoană să săvîrșească o infracțiune.
    (5) Se consideră complice persoana care a contribuit la săvîrșirea infracțiunii prin sfaturi, indicații, prestare de informații, acordare de mijloace sau instrumente ori înlăturare de obstacole, precum și persoana care a promis dinainte că îl va favoriza pe infractor, va tăinui mijloacele sau instrumentele de săvîrșire a infracțiunii, urmele acesteia sau obiectele dobîndite pe cale criminală ori persoana care a promis din timp că va procura sau va vinde atare obiecte.
    (6) Participanții trebuie să întrunească semnele subiectului infracțiunii.
    Articolul 43. Formele participației
    În funcție de gradul de coordonare a acțiunilor participanților se deosebesc următoarele forme de participație:
    a) participație simplă;
    b) participație complexă;
    c) grup criminal organizat;
    d) organizație (asociație) criminală.
    Articolul 44. Participația simplă
    Infracțiunea se consideră săvîrșită cu participație simplă dacă la săvîrșirea ei au participat în comun, în calitate de coautori, două sau mai multe persoane, fiecare realizînd latura obiectivă a infracțiunii.
    Articolul 45. Participația complexă
    (1) Infracțiunea se consideră săvîrșită cu participație complexă dacă la săvîrșirea ei participanții au contribuit în calitate de autor, organizator, instigator sau complice.
    (2) Latura obiectivă a infracțiunii cu participație complexă poate fi realizată:
    a) de un singur autor;
    b) de doi sau mai mulți autori.
    Articolul 46. Grupul criminal organizat
    Grupul criminal organizat este o reuniune stabilă de persoane care s-au organizat în prealabil pentru a comite una sau mai multe infracțiuni.
    Articolul 47. Organizația (asociația) criminală
    (1) Se consideră organizație (asociație) criminală o reuniune de grupuri criminale organizate într-o comunitate stabilă, a cărei activitate se întemeiază pe diviziune, între membrii organizației și structurile ei, a funcțiilor de administrare, asigurare și executare a intențiilor criminale ale organizației în scopul de a influența activitatea economică și de altă natură a persoanelor fizice și juridice sau de a o controla, în alte forme, în vederea obținerii de avantaje și realizării de interese economice, financiare sau politice.
    (2) Infracțiunea se consideră săvîrșită de o organizație criminală dacă a fost comisă de un membru al acesteia în interesul ei sau de o persoană care nu este membru al organizației respective, la însărcinarea acesteia.
    (3) Organizator sau conducător al organizației criminale se consideră persoana care a creat organizația criminală sau o dirijează.
    (4) Organizatorul și conducătorul organizației criminale poartă răspundere pentru toate infracțiunile săvîrșite de această organizație.
    (5) Membrul organizației criminale poartă răspundere penală numai pentru infracțiunile la a căror pregătire sau săvîrșire a participat.
    (6) Membrul organizației criminale poate fi liberat de răspundere penală în cazul în care a declarat benevol despre existența organizației criminale și a ajutat la descoperirea infracțiunilor săvîrșite de ea ori a contribuit la demascarea organizatorilor, a conducătorilor sau a membrilor organizației respective.
    Articolul 48. Exces de autor
    Se consideră exces de autor săvîrșirea de către autor a unor acțiuni infracționale care nu au fost cuprinse de intenția celorlalți participanți. Pentru excesul de autor, ceilalți participanți nu sînt pasibili de răspundere penală.
    Articolul 49. Favorizarea
    Favorizarea infractorului, precum și tăinuirea mijloacelor sau instrumentelor de săvîrșire a infracțiunii, a urmelor acesteia sau a obiectelor dobîndite pe cale criminală atrag răspunderea penală, în condițiile art.323, numai în cazul în care nu au fost promise din timp.

Capitolul V
RĂSPUNDEREA PENALĂ

    Articolul 50. Răspunderea penală
    Se consideră răspundere penală condamnarea publică, în numele legii, a faptelor infracționale și a persoanelor care le-au săvîrșit, condamnare ce poate fi precedată de măsurile de constrîngere prevăzute de lege.
    Articolul 51. Temeiul răspunderii penale
    (1) Temeiul real al răspunderii penale îl constituie fapta prejudiciabilă săvîrșită, iar componența infracțiunii, stipulată în legea penală, reprezintă temeiul juridic al răspunderii penale.
    (2) Răspunderii penale este supusă numai persoana vinovată de săvîrșirea infracțiunii prevăzute de legea penală.
    Articolul 52. Componența infracțiunii
    (1) Se consideră componență a infracțiunii totalitatea semnelor obiective și subiective, stabilite de legea penală, ce califică o faptă prejudiciabilă drept infracțiune concretă.
    (2) Componența infracțiunii reprezintă baza juridică pentru calificarea infracțiunii potrivit unui articol concret din prezentul cod.

Capitolul VI
LIBERAREA DE RĂSPUNDERE PENALĂ

    Articolul 53. Liberarea de răspundere penală
   
Persoana care a săvîrșit o faptă ce conține semnele componenței de infracțiune poate fi liberată de răspundere penală de către procuror în cadrul urmăriri penale și de către instanța de judecată la judecarea cauzei în cazurile:
    a) minorilor;
    b) tragerii la răspundere contravențională;
    c) renunțării de bună voie la săvîrșirea infracțiunii;
    d) căinței active;
    e) schimbării situației;
    f) liberării condiționate;
    g) prescripției de tragere la răspundere penală.
    Articolul 54. Liberarea de răspundere penală
                         a minorilor
    (1) Persoana în vîrstă de pînă la 18 ani care a săvîrșit pentru prima oară o infracțiune ușoară sau mai puțin gravă poate fi liberată de răspundere penală în conformitate cu prevederile procedurii penale dacă s-a constatat că corectarea ei este posibilă fără a fi supusă răspunderii penale.
    (2) Persoanelor liberate de răspundere penală, în conformitate cu alin.(1), li se pot aplica măsurile de constrîngere cu caracter educativ, prevăzute la art.104.
    Articolul 55. Liberarea de răspundere penală cu
                         tragerea la răspundere contravențională
    (1) Persoana care a săvîrșit pentru prima oară o infracțiune ușoară sau mai puțin gravă, cu excepția infracțiunii prevăzute la art. 326, poate fi liberată de răspundere penală și trasă la răspundere contravențională în cazurile în care și-a recunoscut vina, a reparat  prejudiciul cauzat prin infracțiune și s-a constatat că corectarea ei este posibilă fără a fi supusă răspunderii penale.
   
[Art.55 al.(1) modificat prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]
    (2) Persoanelor liberate de răspundere penală în conformitate cu alin.(1) li se pot aplica următoarele sancțiuni contravenționale:
    a) amendă în mărime de pînă la 150 unități convenționale;
    b) arest contravențional de pînă la 30 de zile.
    [Art.55 al.(2), lit.b) modificată prin LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]
    Articolul 56. Liberarea de răspundere penală
                         în legătură cu renunțarea de bună
                         voie la săvîrșirea infracțiunii
    (1) Se consideră renunțare de bună voie la săvîrșirea infracțiunii încetarea de către persoană a pregătirii infracțiunii sau încetarea acțiunilor (inacțiunilor) îndreptate nemijlocit spre săvîrșirea infracțiunii, dacă persoana era conștientă de posibilitatea consumării infracțiunii.
    (2) Persoana nu poate fi supusă răspunderii penale pentru infracțiune dacă ea, benevol și definitiv, a renunțat la ducerea pînă la capăt a acesteia.
    (3) Persoana care a renunțat de bună voie la ducerea infracțiunii pînă la capăt este supusă răspunderii penale numai în cazul în care fapta săvîrșită conține o altă infracțiune consumată.
    (4) Organizatorul și instigatorul infracțiunii nu se supun răspunderii penale dacă aceste persoane, printr-o înștiințare la timp a organelor de drept sau prin alte măsuri întreprinse, au preîntîmpinat ducerea de către autor a infracțiunii pînă la capăt. Complicele infracțiunii nu se supune răspunderii penale dacă a întreprins toate măsurile ce depindeau de el pentru a preîntîmpina comiterea infracțiunii.
    Articolul 57. Liberarea de răspundere penală
                         în legătură cu căința activă
    (1) Persoana care pentru prima oară a săvîrșit o infracțiune ușoară sau mai puțin gravă poate fi liberată de răspundere penală dacă ea, după săvîrșirea infracțiunii, s-a autodenunțat de bună voie, a contribuit activ la descoperirea acesteia, a compensat valoarea daunei materiale cauzate sau, în alt mod, a reparat prejudiciul pricinuit de infracțiune.
    (2) Persoana care, în condițiile alin.(1), a săvîrșit o infracțiune de altă categorie poate fi liberată de răspundere penală numai în cazurile prevăzute la articolele corespunzătoare din Partea specială a prezentului cod.
    Articolul 58. Liberarea de răspundere penală
                         în legătură cu schimbarea situației
    Persoana care pentru prima oară a săvîrșit o infracțiune ușoară sau mai puțin gravă poate fi liberată de răspundere penală dacă, datorită schimbării situației, se va stabili că persoana sau fapta săvîrșită nu mai prezintă pericol social.
    Articolul 59. Liberarea condiționată de răspundere
                         penală
    În privința persoanei puse sub învinuire pentru săvîrșirea unei infracțiuni ușoare sau mai puțin grave, care își recunoaște vinovăția și nu prezintă pericol social, urmărirea penală poate fi suspendată condiționat, cu liberarea ulterioară de răspundere penală în conformitate cu procedura penală, dacă corectarea acestei persoane este posibilă fără aplicarea unei pedepse penale.
    Articolul 60. Prescripția tragerii la răspundere penală
    (1) Persoana se liberează de răspundere penală dacă din ziua săvîrșirii infracțiunii au expirat următoarele termene:
    a) 2 ani de la săvîrșirea unei infracțiuni ușoare;
    b) 5 ani de la săvîrșirea unei infracțiuni mai puțin grave;
    c) 15 ani de la săvîrșirea unei infracțiuni grave;
    d) 20 de ani de la săvîrșirea unei infracțiuni deosebit de grave;
    e) 25 de ani de la săvîrșirea unei infracțiuni excepțional de grave.
    (2) Prescripția curge din ziua săvîrșirii infracțiunii și pînă la data rămînerii definitive a hotărîrii instanței de judecată.
    (3) În cazul săvîrșirii de către persoană a unei noi infracțiuni, prescripția se calculează pentru fiecare infracțiune separat.
    (4) Prescripția se va întrerupe dacă, pînă la expirarea termenelor prevăzute la alin.(1), persoana va săvîrși o infracțiune pentru care, conform prezentului cod, poate fi aplicată pedeapsa cu închisoare pe un termen mai mare de 2 ani. Calcularea prescripției în acest caz începe din momentul săvîrșirii unei infracțiuni noi.
    (5) Curgerea prescripției se suspendă dacă persoana care a săvîrșit infracțiunea se sustrage de la urmărirea penală sau de la judecată. În aceste cazuri, curgerea prescripției se reia din momentul reținerii persoanei sau din momentul autodenunțării. Însă persoana nu poate fi trasă la răspundere penală dacă de la data săvîrșirii infracțiunii au trecut 25 de ani și prescripția nu a fost întreruptă prin săvîrșirea unei noi infracțiuni.
    (6) Aplicarea prescripției față de persoana care a săvîrșit o infracțiune excepțional de gravă se decide de către instanța de judecată. Dacă instanța nu va găsi posibilă aplicarea prescripției și liberarea de răspundere penală, detențiunea pe viață se va înlocui cu închisoare pe 30 de ani.
    (7) Termenele prescripției de tragere la răspundere penală se reduc pe jumătate pentru persoanele care la data săvîrșirii infracțiunii erau minori.
    (8) Prescripția nu se aplică persoanelor care au săvîrșit infracțiuni contra păcii și securității omenirii, infracțiuni de război
, infracțiuni de tortură, tratament inuman sau degradant sau alte infracțiuni prevăzute de tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, indiferent de data la care au fost săvîrșite.
    [Art.60 al.(8) modificat prin LP56 din 04.04.14, MO86/05.04.14 art.207]
    [Art.60 al.(8) modificat prin LP252 din 08.11.12, MO263-269/21.12.12 art.855]

Capitolul VII
PEDEAPSA PENALĂ

    Articolul 61. Noțiunea și scopul pedepsei penale
    (1) Pedeapsa penală este o măsură de constrîngere statală și un mijloc de corectare și reeducare a condamnatului ce se aplică de instanțele de judecată, în numele legii, persoanelor care au săvîrșit infracțiuni, cauzînd anumite lipsuri și restricții drepturilor lor.
    (2) Pedeapsa are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea condamnatului, precum și prevenirea săvîrșirii de noi infracțiuni atît din partea condamnaților, cît și a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferințe fizice și nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate.
    Articolul 62. Categoriile pedepselor aplicate
                          persoanelor fizice
    (1) Persoanelor fizice care au săvîrșit infracțiuni li se pot aplica următoarele pedepse:
    a) amendă;
    b) privare de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate;
    c) retragere a gradului militar sau special, a unui titlu special, a gradului de calificare (clasificare) și a distincțiilor de stat;
   [Art.62 al.(1), lit.c) modificată prin LP65 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.297]
   
d) munca neremunerată în folosul comunității;
    f) închisoare;
    g) detențiune pe viață.
    (2) Închisoarea și detențiunea pe viață se aplică numai în calitate de pedepse principale.
    (3) Muncă neremunerată în folosul comunității poate fi aplicată ca pedeapsă principală sau în cazul condamnării cu suspendarea condiționată a executării pedepsei - în calitate de obligație pentru perioada termenului de probă.
    (4) Amenda, privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate se aplică atît ca pedepse principale, cît și ca pedepse complementare.
    (5) Retragerea gradului militar sau special, a unui titlu special, a gradului de calificare (clasificare) și a distincțiilor de stat se aplică numai în calitate de pedeapsă complementară.
    [Art.62 al.(5) modificat prin LP65 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.297]
    Articolul 63. Categoriile pedepselor aplicate
                         persoanelor juridice
    (1) Persoanelor juridice li se pot aplica următoarele pedepse:
    a) amendă;
    b) privare de dreptul de a exercita o anumită activitate;
    c) lichidare.
    (2) Amenda se aplică în calitate de pedeapsă principală.
    (3) Privarea persoanei juridice de dreptul de a exercita o anumită activitate și lichidarea acesteia se aplică atît ca pedepse principale, cît și ca pedepse complementare.
     Articolul 64. Amenda
    (1) Amenda este o sancțiune pecuniară ce se aplică de instanța de judecată în cazurile și în limitele prevăzute de prezentul cod.
    (2) Amenda se stabilește în unități convenționale. Unitatea convențională de amendă este egală cu 20 de lei.
    (3) Mărimea amenzii pentru persoanele fizice se stabilește în limitele de la 150 la 1000 unități convenționale, iar pentru infracțiunile săvîrșite din interes material – pînă la 10000 unități convenționale, luîndu-se ca bază mărimea unității convenționale la momentul săvîrșirii infracțiunii. Mărimea amenzii se stabilește în funcție de gravitatea infracțiunii săvîrșite și de situația materială a celui vinovat și a familiei sale. Luînd în considerare circumstanțele cauzei, instanța de judecată poate dispune achitarea amenzii în rate timp de pînă la 5 ani.
    [Art.64 al.(3) în redacția LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]
    (31) În cazul infracțiunilor ușoare sau mai puțin grave, condamnatul este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plătește în cel mult 72 de ore din momentul în care hotărîrea devine executorie. În acest caz, se consideră că sancțiunea amenzii este executată integral.
    [Art.64 al.(31) introdus prin LP82 din 29.05.14, MO319-324/24.10.14 art.632]
    (4) În cazurile prevăzute la art.21 alin. (3), mărimea amenzii pentru persoanele juridice se stabilește în limitele de la 500 la 20000 unități convenționale, în funcție de caracterul și gravitatea infracțiunii săvîrșite, de mărimea daunei cauzate, luîndu-se în considerare situația economico-financiară a persoanei juridice. În caz de eschivare cu rea-voință a persoanei juridice de la achitarea amenzii fixate, instanța de judecată poate să înlocuiască suma neachitată a amenzii cu urmărirea patrimoniului.
   
[Art.64 al.(4) modificat prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]
    (5) În caz de eschivare cu rea-voință a condamnatului de la achitarea amenzii stabilite ca pedeapsă principală sau complementară, instanța de judecată poate să înlocuiască suma neachitată a amenzii cu închisoare în limitele termenelor pedepsei maximale, prevăzute de articolul respectiv al Părții speciale a prezentului cod. Suma amenzii se înlocuiește cu închisoare, calculîndu-se o lună de închisoare pentru 50 unități convenționale.
   
[Art.64 al.(5) modificat prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]
    (6) Amenda în calitate de pedeapsă complementară poate fi aplicată numai în cazurile în care ea este prevăzută ca atare pentru infracțiunea corespunzătoare.
    (7) În cazul în care condamnatul nu este în stare să plătească amenda stabilită ca pedeapsă principală sau complementară, instanța de judecată poate, potrivit prevederilor art.67, să înlocuiască suma neachitată a amenzii cu muncă neremunerată în folosul comunității, calculîndu-se 60 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității pentru 50 unități convenționale de amendă.
    Articolul 65. Privarea de dreptul de a ocupa anumite
                         funcții sau de a exercita o anumită activitate
    (1) Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate constă în interzicerea de a ocupa o funcție sau de a exercita o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul la săvîrșirea infracțiunii.
    (2) Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate poate fi stabilită de instanța de judecată pe un termen de la 1 la 5 ani
, iar în cazurile expres prevăzute în Partea specială a prezentului cod – pe un termen de la un an la 15 ani.
   
[Art.65 al.(2) modificat prin LP252 din 08.11.12, MO263-269/21.12.12 art.855]
    (3) Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate poate fi aplicată ca pedeapsă complementară și în cazurile cînd nu este prevăzută în calitate de pedeapsă pentru infracțiunile din Partea specială a prezentului cod, dacă, ținînd cont de caracterul infracțiunii săvîrșite de cel vinovat în timpul îndeplinirii obligațiilor de serviciu sau în timpul exercitării unei anumite activități, instanța de judecată va considera imposibilă păstrarea de către acesta a dreptului de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate.
    (4) La aplicarea pedepsei privative de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate în calitate de pedeapsă complementară la amendă sau muncă neremunerată în folosul comunității, termenul ei se calculează de la data rămînerii definitive a hotărîrii, iar la aplicarea ei în calitate de pedeapsă complementară la închisoare, termenul ei se calculează din momentul executării pedepsei principale.
    Articolul 66.  Retragerea gradului militar sau special,
                          a
unui titlu special, a gradului de calificare
                          (clasificare) și a distincțiilor de stat
    În caz de condamnare pentru o infracțiune gravă, deosebit de gravă sau excepțional de gravă, instanța de judecată, ținînd cont de circumstanțele săvîrșirii infracțiunii, poate retrage condamnatului gradul militar sau special, titlul special, gradul de calificare (clasificare) și distincțiile de stat.
    [Art.66 modificat prin LP65 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.297]
    Articolul 67. Munca neremunerată în folosul
                          comunității
    (1) Munca neremunerată în folosul comunității constă în antrenarea condamnatului, în afara timpului serviciului de bază sau de studii, la muncă, determinată de autoritățile administrației publice locale.
    (11) În cazul militarilor în termen și militarilor cu termen redus, munca neremunerată în folosul comunității constă în antrenarea condamnaților în timpul liber de ședințe, stabilite în conformitate cu cerințele regulamentelor militare, la muncă, determinată de comandantul unității militare.
    (2) Munca neremunerată în folosul comunității se stabilește pe un termen de la 60 la 240 de ore și este executată de la 2 la 4 ore pe zi.
    (3) În caz de eschivare cu rea-voință a condamnatului de la munca neremunerată în folosul comunității, ea se înlocuiește cu închisoare, calculîndu-se o zi de închisoare pentru 2 ore de muncă neremunerată în folosul comunității. În acest caz, termenul închisorii poate fi mai mic de 6 luni.
    (4) Munca neremunerată în folosul comunității nu poate fi aplicată persoanelor recunoscute ca invalizi de gradele I și II, militarilor prin contract, femeilor gravide, femeilor care au copii în vîrstă de pînă la 8 ani, persoanelor care nu au atins vîrsta de 16 ani și persoanelor care au atins vîrsta de pensionare.
    (5) Munca neremunerată în folosul comunității va fi prestată timp de cel mult 18 luni, timp care se calculează de la data rămînerii definitive a hotărîrii judecătorești.
    (6) Militarii în termen și militarii cu termen redus condamnați la muncă neremunerată în folosul comunității execută această pedeapsă în unitatea militară.
    Articolul 70. Închisoarea
    (1) Închisoarea constă în privarea de libertate a persoanei vinovate de săvîrșirea unei infracțiuni prin izolarea impusă a acesteia de mediul normal de viață și plasarea ei, în baza hotărîrii instanței de judecată, pe un anumit termen, într-un penitenciar.
    (2) Închisoarea se stabilește pe un termen de la 3 luni la 20 de ani.
    (3) La stabilirea pedepsei închisorii pentru persoana care, la data săvîrșirii infracțiunii, nu a atins vîrsta de 18 ani, termenul închisorii se stabilește din maximul pedepsei, prevăzute de legea penală pentru infracțiunea săvîrșită, reduse la jumătate.
    (4) La stabilirea pedepsei definitive în caz de concurs de infracțiuni, pedeapsa închisorii nu poate depăși 25 de ani pentru adulți și 12 ani și 6 luni pentru minori, iar în caz de cumul de sentințe - de 30 ani pentru adulți și 15 ani pentru minori.
    (5) În cazul înlocuirii pedepsei detențiunii pe viață cu o pedeapsă mai blîndă, cu titlu de grațiere, se aplică închisoarea pe un termen de 30 de ani. 
    Articolul 71. Detențiunea pe viață
    (1) Detențiunea pe viață constă în privarea de libertate a condamnatului pentru tot restul vieții.
    (2) Detențiunea pe viață se stabilește numai pentru infracțiunile excepțional de grave.
    (3) Detențiunea pe viață nu poate fi aplicată femeilor și minorilor.
    Articolul 72. Categoriile penitenciarelor  în care
                         se execută pedeapsa cu închisoare
    (1) Pedeapsa  cu închisoare se execută în următoarele penitenciare:
    a) de tip deschis;
    b) de tip semiînchis;
    c) de tip închis.
    (2) În penitenciare de tip deschis execută pedeapsa persoanele condamnate la închisoare pentru infracțiuni săvîrșite din imprudență.
    (3) În penitenciare de tip semiînchis execută pedeapsa persoanele condamnate la închisoare pentru infracțiuni ușoare, mai puțin grave și grave, săvîrșite cu intenție.
    (4) În penitenciare de tip închis execută pedeapsa persoanele condamnate la închisoare pentru infracțiuni deosebit de grave și excepțional de grave, precum și persoanele care au săvîrșit infracțiuni ce constituie recidivă.
    (5) Persoanele care nu au atins vîrsta de 18 ani execută pedeapsa cu închisoare în penitenciare pentru minori, ținîndu-se cont de personalitatea condamnatului, antecedentele penale și gradul prejudiciabil al infracțiunii săvîrșite.
     (6) Femeile condamnate execută pedeapsa închisorii în penitenciare pentru femei.
    (7) Schimbarea categoriei penitenciarului se efectuează de către instanța de judecată în corespundere cu legislația.
    Articolul 73. Privarea unei persoane juridice de dreptul
                         de a exercita o anumită activitate
    (1) Privarea unei persoane juridice de dreptul de a exercita o anumită activitate constă în stabilirea interdicției de a încheia anumite tranzacții, de a emite acțiuni sau alte titluri de valoare, de a primi subvenții, înlesniri și alte avantaje de la stat sau de a exercita alte activități.
    (2) Privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate poate fi limitată la un anumit teritoriu sau la o anumită perioadă a anului și se stabilește pe un termen de pînă la 5 ani sau pe un termen nelimitat.
    Articolul 74. Lichidarea persoanei juridice
    (1) Lichidarea persoanei juridice constă în dizolvarea acesteia, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația civilă.
    (2) Lichidarea persoanei juridice se stabilește în cazul în care instanța de judecată constată că gravitatea infracțiunii săvîrșite face imposibilă păstrarea unei atare persoane juridice și prelungirea activității ei.

Capitolul VIII
INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR

    Articolul 75. Criteriile generale de individualizare
                         a pedepsei
   
(1) Persoanei recunoscute vinovate de săvîrșirea unei infracțiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în Partea specială a prezentului cod și în strictă conformitate cu dispozițiile Părții generale a prezentului cod. La stabilirea categoriei și termenului pedepsei, instanța de judecată ține cont de gravitatea infracțiunii săvîrșite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, precum și de condițiile de viață ale familiei acestuia.
    (2) O pedeapsă mai aspră, din numărul celor alternative prevăzute pentru săvîrșirea infracțiunii, se stabilește numai în cazul în care o pedeapsă mai blîndă, din numărul celor menționate, nu va asigura atingerea scopului pedepsei.
    (3) Pentru săvîrșirea unei infracțiuni ușoare sau mai puțin grave, pedeapsa se aplică minorului numai dacă se apreciază că luarea măsurii cu caracter educativ nu este suficientă pentru corectarea minorului.
    Articolul 76. Circumstanțele atenuante
    (1) La stabilirea pedepsei se consideră circumstanțe atenuante:
    a) săvîrșirea pentru prima dată a unei infracțiuni ușoare sau mai puțin grave;
    b) săvîrșirea infracțiunii de către un minor;
    c) săvîrșirea infracțiunii ca urmare a unui concurs de împrejurări grele de ordin personal sau familial;
    d) săvîrșirea faptei de o persoană cu responsabilitate redusă;
    e) prevenirea de către vinovat a urmărilor prejudiciabile ale infracțiunii săvîrșite, repararea benevolă a pagubei pricinuite sau înlăturarea daunei cauzate;
    f) autodenunțarea, contribuirea activă la descoperirea infracțiunii sau la identificarea infractorilor ori recunoașterea vinovăției;
    g) ilegalitatea sau imoralitatea acțiunilor victimei, dacă ele au provocat infracțiunea;
    h) săvîrșirea infracțiunii ca rezultat al constrîngerii fizice sau psihice, ce nu înlătură caracterul penal al faptei, sau dată fiind dependența materială, de serviciu sau de altă natură;
    i) săvîrșirea infracțiunii de către o persoană în stare de ebrietate, provocată de consumarea involuntară sau forțată a substanțelor menționate la art.24 sau de consumarea de aceste substanțe fără a fi conștientă de efectul lor;
    j) săvîrșirea infracțiunii cu depășirea limitelor legale ale legitimei apărări, reținerii infractorului, stării de extremă necesitate, riscului întemeiat sau ca rezultat al executării ordinului sau dispoziției superiorului;
    k) afectarea gravă, prin infracțiunea săvîrșită, a făptuitorului acesteia sau greutatea poverii pedepsei, aplicată pentru el, din cauza vîrstei înaintate a acestuia, stării sănătății lui sau altor circumstanțe;
    l) expirarea, de la momentul comiterii infracțiunii, a cel puțin 2/3 din termenul de prescripție pentru tragerea la răspundere penală, prevăzut pentru această infracțiune, sau depășirea termenului rezonabil pentru examinarea cazului, ținîndu-se cont de natura faptei, dacă tergiversarea nu a fost provocată de făptuitor.
    (2) Instanța de judecată poate considera drept circumstanțe atenuante și alte circumstanțe, neprevăzute la alin.(1).
    (3) La stabilirea pedepsei, instanța de judecată nu consideră drept atenuantă circumstanța care este prevăzută de lege ca element constitutiv al infracțiunii.
    Articolul 77. Circumstanțele agravante
    (1) La stabilirea pedepsei se consideră circumstanțe agravante:
    a) săvîrșirea infracțiunii de către o persoană care anterior a fost condamnată pentru infracțiune similară sau pentru alte fapte care au relevanță pentru cauză;
    b) provocarea prin infracțiune a unor urmări grave;
    c) săvîrșirea infracțiunii prin orice formă de participație;
    d) săvîrșirea infracțiunii din motive de ură socială, națională, rasială sau religioasă;
    e) săvîrșirea infracțiunii cu bună știință împotriva unui minor sau a unei femei gravide ori profitînd de starea de neputință cunoscută sau evidentă a victimei, care se datorează vîrstei înaintate, bolii, handicapului fizic sau psihic ori altui factor;
    f) săvîrșirea infracțiunii asupra unei persoane în legătură cu îndeplinirea de către ea a obligațiilor de serviciu sau obștești;
    g) săvîrșirea infracțiunii prin intermediul minorilor, persoanelor aflate în dificultate, persoanelor retardate mintal sau dependente de făptuitor;
    h) săvîrșirea infracțiunii prin acte de o deosebită cruzime sau prin batjocorirea victimei;
    i) săvîrșirea infracțiunii prin mijloace care prezintă un pericol social sporit;
    j) săvîrșirea infracțiunii de către o persoană în stare de ebrietate, provocată de consumarea substanțelor menționate la art.24. Instanța de judecată este în drept, în funcție de caracterul infracțiunii, să nu considere aceasta ca o circumstanță agravantă;
    k) săvîrșirea infracțiunii cu folosirea armei, a munițiilor, a substanțelor explozive ori a dispozitivelor ce le imită, a mijloacelor tehnice special pregătite, a substanțelor nocive și radioactive, a preparatelor medicamentoase și a altor preparate chimico-farmacologice, precum și cu aplicarea constrîngerii fizice sau psihice;
    m) săvîrșirea infracțiunii profitînd de starea excepțională, de calamitățile naturale, precum și de dezordini de masă;
    n) săvîrșirea infracțiunii cu folosirea încrederii acordate.
    (2) Dacă circumstanțele menționate la alin.(1) sînt prevăzute la articolele corespunzătoare din Partea specială a prezentului cod în calitate de semne ale acestor componențe de infracțiuni, ele nu pot fi concomitent considerate drept circumstanțe agravante.
    Articolul 78. Efectele circumstanțelor atenuante
                         și agravante
    (1) În cazul în care instanța de judecată constată circumstanțe atenuante la săvîrșirea infracțiunii, pedeapsa principală se reduce sau se schimbă după cum urmează:
    a) dacă minimul pedepsei cu închisoare prevăzut la articolul corespunzător din Partea specială a prezentului cod este mai mic de 10 ani, pedeapsa poate fi redusă pînă la acest minim;
    b) dacă se aplică amenda, aceasta se poate coborî pînă la limita de jos;
    c) dacă pentru infracțiunea săvîrșită se prevede detențiune pe viață, aceasta se înlocuiește cu închisoare de la 15 la 25 de ani.
    (2) În cazul în care instanța de judecată constată circumstanțe atenuante la săvîrșirea infracțiunii, pedeapsa complementară, prevăzută de lege pentru infracțiunea săvîrșită, poate fi înlăturată.
    (3) În cazul în care există circumstanțe agravante se poate aplica pedeapsa maximă prevăzută la articolul corespunzător din Partea specială a prezentului cod.
    (4) În caz de concurs al circumstanțelor agravante și celor atenuante, coborîrea pedepsei pînă la minimul sau ridicarea ei pînă la maximul prevăzut la articolul corespunzător din Partea specială a prezentului cod nu este obligatorie.
    (5) Dacă există circumstanțe atenuante excepționale, pedeapsa poate fi aplicată conform prevederilor art.79.
    Articolul 79. Aplicarea pedepsei mai blînde
                         decît cea prevăzută de lege
    (1) Ținînd cont de circumstanțele excepționale ale cauzei, legate de scopul și motivele faptei, de rolul vinovatului în săvîrșirea infracțiunii, de comportarea lui în timpul și după consumarea infracțiunii, de alte circumstanțe care micșorează esențial gravitatea faptei și a consecințelor ei, precum și de contribuirea activă a participantului unei infracțiuni săvîrșite în grup la descoperirea acesteia, instanța de judecată poate aplica o pedeapsă sub limita minimă, prevăzută de legea penală pentru infracțiunea respectivă, sau una mai blîndă, de altă categorie, ori poate să nu aplice pedeapsa complementară obligatorie. Minoratul persoanei care a săvîrșit infracțiunea se consideră circumstanță excepțională.
    (3) În cazul condamnării persoanelor adulte pentru comiterea infracțiunilor deosebit de grave, instanța de judecată poate aplica o pedeapsă sub limita minimă prevăzută de legea penală, dar constituind cel puțin două treimi din minimul pedepsei prevăzute de prezentul cod pentru infracțiunea săvîrșită.
    (4) Prevederile alin.(1) nu se aplică persoanelor adulte în cazul aplicării pedepsei detențiunii pe viață , în cazul recidivei de infracțiuni sau al săvîrșirii de infracțiuni prevăzute la art. 1661 alin. (2)–(4).
   
[Art.79 al.(4) modificat prin LP252 din 08.11.12, MO263-269/21.12.12 art.855]
    Articolul 80. Aplicarea pedepsei în cazul încheierii
                         acordului de recunoaștere a vinovăției
    În cazul în care persoana pusă sub învinuire încheie un acord de recunoaștere a vinovăției, iar instanța de judecată acceptă acest acord, pedeapsa pentru infracțiunea imputată se reduce cu o treime din pedeapsa maximă prevăzută pentru această infracțiune.
    Articolul 81. Aplicarea pedepsei pentru infracțiunea
                          neconsumată
    (1) La aplicarea pedepsei pentru infracțiunea neconsumată se ține cont de circumstanțele în virtutea cărora infracțiunea nu a fost dusă pînă la capăt.
    (2) Mărimea pedepsei pentru pregătirea de infracțiune ce nu constituie o recidivă nu poate depăși jumătate din maximul celei mai aspre pedepse prevăzute la articolul corespunzător din Partea specială a prezentului cod pentru infracțiunea consumată.
    (3) Mărimea pedepsei pentru tentativă de infracțiune ce nu constituie o recidivă nu poate depăși trei pătrimi din maximul celei mai aspre pedepse prevăzute la articolul corespunzător din Partea specială a prezentului cod pentru infracțiunea consumată.
    (4) Pentru pregătirea de infracțiune și tentativa de infracțiune detențiunea pe viață nu se aplică.
    Articolul 82. Aplicarea pedepsei pentru recidivă
                         de infracțiuni
    (1) La aplicarea pedepsei pentru recidivă, recidivă periculoasă și recidivă deosebit de periculoasă de infracțiuni se ține cont de numărul, caracterul, gravitatea și urmările infracțiunilor săvîrșite anterior, de circumstanțele în virtutea cărora pedeapsa anterioară a fost insuficientă pentru corectarea vinovatului, precum și de caracterul, gravitatea și urmările infracțiunii noi.
    (2) Mărimea pedepsei pentru recidivă nu poate fi mai mică de jumătate, pentru recidivă periculoasă este de cel puțin două treimi, iar pentru recidivă deosebit de periculoasă – de cel puțin trei pătrimi din maximul celei mai aspre pedepse prevăzute la articolul corespunzător din Partea specială a prezentului cod.
    Articolul 83. Aplicarea pedepsei pentru participație
    Organizatorul, instigatorul și complicele la o infracțiune, prevăzută de legea penală, săvîrșită cu intenție se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru autor. La stabilirea pedepsei se ține cont de contribuția fiecăruia la săvîrșirea infracțiunii, precum și de prevederile art.75.
    Articolul 84. Aplicarea pedepsei în cazul unui
                         concurs de infracțiuni
    (1) Dacă o persoană este declarată vinovată de săvîrșirea a două sau mai multor infracțiuni fără să fi fost condamnată pentru vreuna din ele, instanța de judecată, pronunțînd pedeapsa pentru fiecare infracțiune aparte, stabilește pedeapsa definitivă pentru concurs de infracțiuni prin cumul, total sau parțial, al pedepselor aplicate, dar pe un termen nu mai mare de 25 de ani de închisoare, iar în privința persoanelor care nu au atins vîrsta de 18 ani - pe un termen nu mai mare de 12 ani și 6 luni. În cazul în care persoana este declarată vinovată de săvîrșirea a două sau mai multor infracțiuni ușoare și/sau mai puțin grave, pedeapsa definitivă poate fi stabilită și prin absorbirea pedepsei mai ușoare de pedeapsa mai aspră.
   
[Art.84 al.(1) modificat prin LP270 din 07.11.13, MO290/10.12.13 art.794]
    (2) La pedeapsa principală aplicată în cazul unui concurs de infracțiuni poate fi adăugată oricare din pedepsele complementare prevăzute la articolele corespunzătoare din Partea specială a prezentului cod, care stabilesc răspunderea pentru infracțiunile de a căror săvîrșire persoana a fost declarată vinovată. Pedeapsa complementară definitivă stabilită prin cumul, total sau parțial, al pedepselor complementare aplicate nu poate depăși termenul sau mărimea maximă prevăzută de Partea generală a prezentului cod pentru această categorie de pedepse.
    (3) Dacă pentru infracțiunile care intră în concurs sînt stabilite pedepse principale de diferite categorii, a căror cumulare nu este prevăzută de art.87, și instanța de judecată nu va găsi temeiuri pentru absorbirea unei pedepse de către alta, ele se execută de sine stătător.
    (4) Conform prevederilor alin.(1)-(3) se stabilește pedeapsa și în cazul în care, după pronunțarea sentinței, se constată că persoana condamnată este vinovată și de comiterea unei alte infracțiuni săvîrșite înainte de pronunțarea sentinței în prima cauză. În acest caz, în termenul pedepsei se include durata pedepsei executate, complet sau parțial, în baza primei sentințe.
    (5) În cazul unui concurs de infracțiuni, cînd s-a stabilit o pedeapsă cu detențiune pe viață și una sau mai multe pedepse cu închisoare ori alte categorii de pedepse, se aplică ca pedeapsă definitivă detențiunea pe viață.
    Articolul 85. Aplicarea pedepsei în cazul unui
                         cumul de sentințe
    (1) Dacă, după pronunțarea sentinței, dar înainte de executarea completă a pedepsei, condamnatul a săvîrșit o nouă infracțiune, instanța de judecată adaugă, în întregime sau parțial, la pedeapsa aplicată prin noua sentință partea neexecutată a pedepsei stabilite de sentința anterioară. În acest caz, pedeapsa definitivă nu poate depăși termenul de 30 de ani de închisoare, iar în privința persoanelor care nu au atins vîrsta de 18 ani - termenul de 15 ani.
    (2) Cumularea pedepselor complementare în cazul unui cumul de sentințe se efectuează în condițiile art.84 alin.(2).
    (3) Pedeapsa definitivă în cazul unui cumul de sentințe trebuie să fie mai mare decît pedeapsa stabilită pentru săvîrșirea unei noi infracțiuni și decît partea neexecutată a pedepsei pronunțate prin sentința anterioară a instanței de judecată.
    (4) La cumularea pedepselor, dacă prin una din sentințe este stabilită pedeapsa detențiunii pe viață, pedeapsa definitivă va fi detențiunea pe viață.
    Articolul 86. Aplicarea pedepsei în cazul executării
                         hotărîrii unui stat străin
    (1) La executarea hotărîrii unui stat străin, instanța de judecată înlocuiește sancțiunea privativă de libertate pronunțată în statul străin cu o sancțiune prevăzută de propria lege penală pentru aceeași faptă, fără a agrava situația penală a condamnatului stabilită prin hotărîrea statului străin. Dacă legea statului străin prevede o sancțiune mai mică decît minimul prevăzut în legea internă, instanța de judecată nu va fi legată de acest minim și va aplica o sancțiune corespunzătoare sancțiunii pronunțate în statul străin.
    (2) Orice parte a sancțiunii pronunțate în statul străin și orice perioadă de detenție provizorie executate de condamnat se deduc integral prin hotărîrea instanței de judecată privind recunoașterea hotărîrii statului străin.
    (3) La executarea hotărîrii statului străin privind aplicarea amenzii sau confiscarea unei sume de bani, instanța de judecată va stabili cuantumul acesteia în
monedă națională, aplicînd cursul oficial al leului moldovenesc valabil la momentul pronunțării hotărîrii privind recunoașterea hotărîrii statului străin, fără a depăși maximul sancțiunii fixat de către statul străin pentru o astfel de faptă.
   
[Art.86 al.(3) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    (4) Amenzile și confiscările de bunuri rezultate din executarea hotărîrilor unui stat străin revin Republicii Moldova, fără a fi prejudiciate drepturile statelor terțe.
    Articolul 87. Modul determinării termenului pedepsei
                         definitive în cazul cumulării diferitelor
                         pedepse
    (1) La cumularea diferitelor pedepse principale aplicate în cazul unui concurs de infracțiuni sau al unui cumul de sentințe, unei zile de închisoare îi corespund 2 ore de muncă neremunerată în folosul comunității.
    (2) Celelalte pedepse cumulate cu închisoarea se execută de sine stătător.
    Articolul 88. Calcularea termenelor pedepsei
                         și computarea arestului preventiv
    (1) Termenele de privare de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate și de închisoare se calculează în luni și ani, iar cele de muncă neremunerată în folosul comunității - în ore.
    (2) La computarea sau cumularea pedepselor menționate la alin.(1), cu excepția muncii neremunerate în folosul comunității, precum și la înlocuirea pedepsei, se admite calcularea acestora în zile.
    (3) Timpul aflării persoanei sub arest preventiv pînă la judecarea cauzei se include în termenul închisorii, calculîndu-se o zi pentru o zi, iar în termenul muncii neremunerate în folosul comunității – calculîndu-se o zi de arest preventiv pentru 2 ore de muncă neremunerată în folosul comunității.
    (4) Durata arestului preventiv și cea a executării pedepsei cu închisoare, aplicate prin hotărîre a instanței de judecată, pentru infracțiunea săvîrșită în străinătate se includ în termenul pedepsei, în cazul extrădării persoanei în condițiile legii, calculîndu-se o zi pentru o zi.
    (5) Condamnatului care s-a aflat sub arest preventiv pînă la numirea cauzei spre judecare, la stabilirea în calitate de pedeapsă principală a amenzii, a privării de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, instanța de judecată, ținînd cont de termenul aflării sub arest preventiv, îi atenuează pedeapsa stabilită sau îl liberează complet de executarea acesteia.
    (6) Timpul în care condamnatul, în cursul executării pedepsei, urmează un tratament spitalicesc se include în durata executării pedepsei, cu excepția cazului în care și-a provocat singur boala, fapt ce s-a constatat în cursul executării pedepsei. În durata executării pedepsei cu muncă neremunerată în folosul comunității nu se include timpul în care condamnatul lipsește de la locul de muncă.

Capitolul IX
LIBERAREA DE PEDEAPSA PENALĂ

    Articolul 89. Noțiunea și categoriile liberării
                         de pedeapsa penală
   
(1) Prin liberare de pedeapsa penală se înțelege eliberarea persoanei care a săvîrșit o infracțiune de la executarea reală, parțială sau totală, a pedepsei penale pronunțate prin hotărîre a instanței de judecată.
    (2) Liberarea de pedeapsa penală se efectuează prin:
    a) condamnarea cu suspendare condiționată a executării pedepsei;
    b) liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen;
    c) înlocuirea părții neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blîndă;
    d) liberarea de pedeapsă a minorilor;
    e) liberarea de pedeapsă datorită schimbării situației;
    f) liberarea de la executarea pedepsei a persoanelor grav bolnave;
    g) amînarea executării pedepsei pentru femei gravide și femei care au copii în vîrstă de pînă la 8 ani.
    Articolul 90. Condamnarea cu suspendarea
                         condiționată a executării pedepsei
    (1) Dacă, la stabilirea pedepsei cu închisoare pe un termen de cel mult 5 ani pentru infracțiunile săvîrșite cu intenție și de cel mult 7 ani pentru infracțiunile săvîrșite din imprudență, instanța de judecată, ținînd cont de circumstanțele cauzei și de persoana celui vinovat, va ajunge la concluzia că nu este rațional ca acesta să execute pedeapsa stabilită, ea poate dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicate vinovatului, indicînd numaidecît în hotărîre motivele condamnării cu suspendare condiționată a executării pedepsei și termenul de probă. În acest caz, instanța de judecată dispune neexecutarea pedepsei aplicate dacă, în termenul de probă pe care l-a fixat, condamnatul nu va săvîrși o nouă infracțiune și, prin comportare exemplară și muncă cinstită, va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat. Controlul asupra comportării celor condamnați cu suspendarea condiționată a executării pedepsei îl exercită organele competente, iar asupra comportării militarilor – comandamentul militar respectiv.
    (2) Termenul de probă se stabilește de instanța de judecată în limitele de la 1 an la 5 ani.
    (4) Persoanelor care au săvîrșit infracțiuni deosebit de grave și excepțional de grave, precum și în cazul recidivei, condamnarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei nu se aplică.
    (5) În caz de condamnare cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, pot fi stabilite pedepse complementare.
    (6) Aplicînd condamnarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, instanța de judecată îl poate obliga pe condamnat:
    a) să nu-și schimbe domiciliul fără consimțămîntul organului competent;
    b) să nu frecventeze anumite locuri;
    c) să urmeze un tratament în caz de alcoolism, narcomanie, toxicomanie sau de boală venerică;
    c1) să participe la un program special de tratament sau de consiliere în vederea reducerii comportamentului violent;
    [Art.90 al.(6), lit.c1) introdusă prin LP167 din 09.07.10, MO155-158/03.09.10 art.551]
   
d) să acorde o susținere materială familiei victimei;
    e) să repare daunele cauzate în termenul stabilit de instanță.
    (7) În decursul termenului de probă, instanța de judecată, la propunerea organului care exercită controlul asupra comportării celui condamnat cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, poate anula, în întregime sau parțial, obligațiile stabilite anterior condamnatului ori adăuga altele noi.
    (8) Dacă, după expirarea a cel puțin jumătate din termenul de probă, condamnatul cu suspendarea condiționată a executării pedepsei a avut o comportare corectă și exemplară, a reparat integral dauna, instanța de judecată, la propunerea organului care exercită controlul asupra comportării celui condamnat cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, poate pronunța o încheiere cu privire la anularea condamnării și stingerea antecedentelor penale.
    (9) În cazul în care cel condamnat cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, în decursul termenului de probă, încalcă în mod sistematic obligațiile stabilite sau ordinea publică, fiind supus răspunderii administrative, sau, pînă la expirarea termenului de probă, nu a executat cu rea-voință obligația de a repara dauna cauzată instanța de judecată, la propunerea organului care exercită controlul asupra comportării celor condamnați cu suspendarea executării pedepsei, poate pronunța o încheiere cu privire la anularea condamnării cu suspendarea condiționată a executării pedepsei și la trimiterea condamnatului pentru a executa pedeapsa stabilită prin hotărîrea instanței de judecată.
    (10) În cazul în care cel condamnat cu suspendarea condiționată a executării pedepsei săvîrșește în termenul de probă o nouă infracțiune intenționată, instanța de judecată îi stabilește o pedeapsă în condițiile art.85.
    (11) În cazul în care cel condamnat cu suspendarea condiționată a executării pedepsei săvîrșește în termenul de probă o infracțiune din imprudență sau o infracțiune intenționată mai puțin gravă, problema anulării sau menținerii condamnării cu suspendarea condiționată a executării pedepsei se soluționează de către instanța de judecată.
    Articolul 91. Liberarea condiționată de pedeapsă
                         înainte de termen
    (1) Persoanelor care execută pedeapsa cu închisoare, care au reparat integral daunele cauzate de infracțiunea pentru care sînt condamnate, care au participat la executarea și care nu au refuzat executarea, în conformitate cu prevederile art.234 din Codul de executare, a muncilor remunerate sau neremunerate de îngrijire sau amenajare a penitenciarului și a teritoriului, de îmbunătățire a condițiilor de trai și medico-sanitare de detenție li se poate aplica liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen dacă instanța de judecată va considera posibilă corectarea condamnatului fără executarea deplină a pedepsei. Totodată, persoana poate fi liberată, în întregime sau parțial, și de pedeapsa complementară.
    [Art.91 al.(1) modificat prin LP82 din 29.05.14, MO319-324/24.10.14 art.632]
    (2) Aplicînd liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen, instanța de judecată îl poate obliga pe condamnat să îndeplinească obligațiile prevăzute la art.90 alin.(6) în termenul de pedeapsă rămas neexecutat.
    (3) Liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen se aplică condamnaților de către instanța de judecată de la locul de executare a pedepsei, în baza
demersului instituției care pune în executare pedeapsa, în baza demersului procurorului care exercită supravegherea organului sau instituției care pune în executare pedeapsa, la cererea condamnatului sau a apărătorului acestuia în condițiile prevăzute la art. 266 și 267 din Codul de executare și numai după respectarea procedurii extrajudiciare stabilite.
    [Art.91 al.(3) modificat prin LP82 din 29.05.14, MO319-324/24.10.14 art.632]
    (4) Liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen poate fi aplicată dacă condamnatul, care la momentul săvîrșirii infracțiunii a atins vîrsta de 18 ani, a executat efectiv:
    a) cel puțin jumătate din termenul de pedeapsă stabilit pentru săvîrșirea unei infracțiuni ușoare sau mai puțin grave;
    b) cel puțin două treimi din termenul de pedeapsă stabilit pentru săvîrșirea unei infracțiuni grave;
    c) cel puțin trei pătrimi din termenul de pedeapsă stabilit pentru săvîrșirea unei infracțiuni deosebit de grave sau excepțional de grave, precum și din pedeapsa aplicată persoanei anterior liberate condiționat de pedeapsă înainte de termen, dacă liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen a fost anulată în condițiile alin.(8).
    (5) Persoana care execută pedeapsa detențiunii pe viață poate fi liberată condiționat de pedeapsă înainte de termen dacă instanța de judecată va considera că nu mai există necesitatea executării de mai departe a pedepsei și dacă această persoană a executat efectiv cel puțin 30 de ani de închisoare
, fără a se lua în calcul compensarea privilegiată a zilelor de muncă.
    [Art.91 al.(5) modificat prin LP82 din 29.05.14, MO319-324/24.10.14 art.632]
    (6) Liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen poate fi aplicată minorilor dacă aceștia au executat efectiv:
    a) cel puțin o treime din termenul de pedeapsă stabilit pentru săvîrșirea unei infracțiuni ușoare sau mai puțin grave;
    b) cel puțin jumătate din termenul de pedeapsă stabilit pentru săvîrșirea unei infracțiuni grave;
    c) cel puțin două treimi din termenul de pedeapsă stabilit pentru săvîrșirea unei infracțiuni deosebit de grave sau excepțional de grave.
    (61) Liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen nu se aplică condamnatului care anterior a fost liberat de pedeapsă înainte de termen și a săvîrșit o nouă infracțiune în perioada condiționării pedepsei. Prevederile prezentului alineat nu se aplică condamnatului minor.
    [Art.91 al.(61) introdus prin LP82 din 29.05.14, MO319-324/24.10.14 art.632]
    (62) Liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen nu se aplică condamnatului care în timpul detenției:
    a) s-a automutilat;
    b) a avut cazuri de tentativă de suicid;
    c) a încălcat regimul de detenție și se află sub acțiunea sancțiunii disciplinare.
    [Art.91 al.(62) introdus prin LP82 din 29.05.14, MO319-324/24.10.14 art.632]
    (7) Controlul asupra comportării celor liberați condiționat de pedeapsă înainte de termen îl exercită organele competente, iar asupra comportării militarilor – comandamentul militar respectiv.
    (8) Dacă, în termenul de pedeapsă rămas neexecutat:
    a) condamnatul încalcă ordinea publică, pentru care fapt i-a fost aplicată o sancțiune contravențională, sau se eschivează cu premeditare de la îndeplinirea obligațiilor stabilite de instanța de judecată la aplicarea liberării condiționate de pedeapsă înainte de termen, instanța de judecată, la propunerea organului indicat la alin.(7), poate pronunța o încheiere cu privire la anularea liberării condiționate de pedeapsă înainte de termen și la trimiterea condamnatului pentru a executa termenul de pedeapsă neexecutat;
    b) condamnatul săvîrșește din imprudență o nouă infracțiune, anularea sau menținerea liberării condiționate de pedeapsă înainte de termen se decide de instanța de judecată;
    c) condamnatul săvîrșește cu intenție o nouă infracțiune, instanța de judecată îi stabilește pedeapsa în condițiile art.85. În același mod se aplică pedeapsa și în cazul săvîrșirii unei noi infracțiuni din imprudență dacă instanța de judecată anulează liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen.
    Articolul 92. Înlocuirea părții neexecutate din pedeapsă
                         cu o pedeapsă mai blîndă
    (1) În privința persoanelor care execută pedeapsa cu închisoare pentru săvîrșirea unei infracțiuni ușoare sau mai puțin grave, instanța de judecată, ținînd cont de comportarea lor în timpul executării pedepsei, poate pronunța o încheiere cu privire la înlocuirea părții neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blîndă. Totodată, persoana poate fi liberată, în întregime sau parțial, de la pedeapsa complementară.
    (11) La momentul examinării posibilității înlocuirii părții neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blîndă în privința persoanelor care execută pedeapsa cu închisoare, condamnatul trebuie să nu aibă încălcări de regim sau sancțiunile aplicate pentru aceste încălcări să fie stinse.
    [Art.92 al.(11) introdus prin LP82 din 29.05.14, MO319-324/24.10.14 art.632]
    (12) La momentul examinării posibilității înlocuirii părții neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blîndă în privința persoanelor care execută pedeapsa neprivativă de libertate, condamnatul trebuie să dispună de loc de trai, să participe la programe probaționale și, după caz, să finalizeze tratamentul de alcoolism, narcomanie sau toxicomanie.
    [Art.92 al.(12) introdus prin LP82 din 29.05.14, MO319-324/24.10.14 art.632]
    (2) Înlocuirea părții neexecutate a pedepsei cu o pedeapsă mai blîndă poate fi aplicată numai după ce condamnatul a executat efectiv cel puțin o treime din termenul de pedeapsă pentru o infracțiune ușoară sau mai puțin gravă.
    [Art.92 al.(2) în redacția LP82 din 29.05.14, MO319-324/24.10.14 art.632]
    (3) La înlocuirea părții neexecutate a pedepsei cu o pedeapsă mai blîndă, instanța de judecată poate alege orice pedeapsă mai blîndă, din cele specificate la art.62, în limitele prevăzute pentru fiecare categorie de pedepse.
    Articolul 93. Liberarea de pedeapsă a minorilor
    (1) Minorii condamnați pentru săvîrșirea unei infracțiuni ușoare, mai puțin grave sau grave pot fi liberați de pedeapsă de către instanța de judecată dacă se va constata că scopurile pedepsei pot fi atinse prin internarea lor într-o instituție specială de învățămînt și de reeducare sau într-o instituție curativă și de reeducare, precum și prin aplicarea altor măsuri de constrîngere cu caracter educativ, prevăzute la art.104.
    (2) Internarea minorilor într-o instituție specială de învățămînt și de reeducare sau într-o instituție curativă și de reeducare se stabilește de către instanța de judecată pe un termen de pînă la atingerea majoratului. Prelungirea termenului de aflare a persoanei în aceste instituții după atingerea vîrstei de 18 ani este permisă numai pînă la absolvirea unei școli de cultură generală sau de meserii.
    Articolul 94. Liberarea de pedeapsă datorită
                         schimbării situației
    Persoana care a săvîrșit o infracțiune ușoară sau mai puțin gravă poate fi liberată de pedeapsă dacă se va constata că, la data judecării cauzei, datorită schimbării situației, fapta săvîrșită și-a pierdut caracterul prejudiciabil și, în virtutea comportării ireproșabile după săvîrșirea infracțiunii, persoana respectivă poate fi corectată fără executarea pedepsei.
    Articolul 95. Liberarea de la executarea pedepsei
                         a persoanelor grav bolnave
    (1) Persoana care, în timpul executării pedepsei, s-a îmbolnăvit de o boală psihică, ce o lipsește de posibilitatea de a-și da seama de acțiunile sale sau de a le dirija, este liberată de executarea pedepsei. Acestei persoane instanța de judecată îi poate aplica măsuri de constrîngere cu caracter medical.
    (2) Persoana care,
pînă la pronunțarea sentinței sau în timpul executării pedepsei, s-a îmbolnăvit de o boală gravă, alta decît cea specificată la alin.(1), ce împiedică executarea pedepsei, poate fi liberată de executarea pedepsei de către instanța de judecată.
    [Art.95 al.(2) modificat prin LP213 din 12.10.12, MO234-236/09.11.21 art.748]
    (4) Persoanele menționate la alin.(1) și (2), în cazul însănătoșirii lor, pot fi supuse pedepsei dacă nu au expirat termenele prescripției prevăzute la art.60 și 97.
    Articolul 96. Amînarea executării pedepsei pentru
                          femei gravide și femei care au copii
                          în vîrstă de pînă la 8 ani
    (1) Femeilor condamnate gravide și celor care au copii în vîrstă de pînă la 8 ani, cu excepția celor condamnate la închisoare pe un termen mai mare de 5 ani pentru infracțiuni grave, deosebit de grave și excepțional de grave împotriva persoanei, instanța de judecată le poate amîna executarea pedepsei pînă la atingerea de către copil a vîrstei de 8 ani.
    (2) În cazul în care vreuna din persoanele condamnate, menționate la alin.(1), a renunțat la copil sau continuă să se eschiveze de la educarea lui după avertismentul făcut de organul care exercită controlul asupra comportamentului condamnatei față de care executarea pedepsei a fost amînată, instanța de judecată, la propunerea organului nominalizat, poate să anuleze amînarea executării pedepsei și să trimită condamnata pentru executarea pedepsei la locul stabilit în hotărîrea judecătorească.
    (3) La atingerea de către copil a vîrstei de 8 ani, instanța de judecată:
    a) liberează condamnata de executarea părții neexecutate a pedepsei;
    b) înlocuiește partea neexecutată a pedepsei cu o pedeapsă mai blîndă;
    c) trimite condamnata în instituția corespunzătoare pentru executarea părții neexecutate a pedepsei.
    (4) Dacă în perioada amînării executării pedepsei condamnata săvîrșește o nouă infracțiune, instanța de judecată îi stabilește o pedeapsă în condițiile art.85.
    Articolul 961. Dispunerea internării forțate  într-o
                            instituție ftiziopneumologică
    Dacă persoana în privința căreia se examinează chestiunea privind liberarea de pedeapsă conform art.91-96 este bolnavă de tuberculoză, instanța de judecată poate dispune, în baza demersului administrației instituției penitenciare, internarea ei forțată într-o instituție ftiziopneumologică.
    Articolul 97.  Prescripția executării sentinței
                          de condamnare
    (1) Sentința de condamnare nu se pune în executare dacă acest lucru nu a fost făcut în următoarele termene, calculate din ziua în care aceasta a rămas definitivă:
    a) 2 ani, în caz de condamnare pentru o infracțiune ușoară;
    b) 6 ani, în caz de condamnare pentru o infracțiune mai puțin gravă;
    c) 10 ani, în caz de condamnare pentru o infracțiune gravă;
    d) 15 ani, în caz de condamnare pentru o infracțiune deosebit de gravă;
    e) 20 de ani, în caz de condamnare pentru o infracțiune excepțional de gravă.
    (2) Termenele de prescripție a executării pedepsei se reduc pe jumătate pentru persoanele care, la data săvîrșirii infracțiunii, erau minori.
    (3) Curgerea prescripției se întrerupe dacă persoana se sustrage de la executarea pedepsei sau dacă, pînă la expirarea termenelor prevăzute la alin.(1) și (2), săvîrșește cu intenție o nouă infracțiune. În cazul eschivării de la executarea pedepsei, curgerea termenului de prescripție începe din momentul prezentării persoanei pentru executarea pedepsei sau din momentul reținerii acesteia, iar în caz de comitere a unei noi infracțiuni – din momentul săvîrșirii ei.
    (4) Prescripția nu înlătură executarea pedepselor principale stabilite pentru infracțiunile contra păcii și securității omenirii sau pentru infracțiunile de război, prevăzute la art.135-137, 139 și 143.

Capitolul X
MĂSURILE DE SIGURANȚĂ

    Articolul 98. Scopul și tipurile măsurilor de siguranță
    (1) Măsurile de siguranță au drept scop înlăturarea unui pericol și preîntîmpinarea săvîrșirii faptelor prevăzute de legea penală.
    (2) Măsuri de siguranță sînt:
    a) măsurile de constrîngere cu caracter medical;
    b) măsurile de constrîngere cu caracter educativ;
    [Art.98 al.(2), lit b1) abrogată prin LP315 din 20.12.13, MO17-23/24.01.14 art.42]
    [Art.98 al.(2), lit b1) declarată neconstituțională prin HCC18 din 23.08.13, MO182-185/23.08.13 art.27; în vigoare 04.07.13]
    [Art.98 al.(2), lit.b1) introdusă prin LP34 din 24.05.12, MO126-129/22.06.12 art.405; în vigoare 01.07.12]
    c) expulzarea;
    d) confiscarea specială;
   
e) confiscarea extinsă.
    [Art.98 al.(2), lit.e) introdusă prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]
    Articolul 99. Aplicarea măsurilor de constrîngere
                         cu caracter medical
   
Persoanelor care au săvîrșit fapte prevăzute de legea penală în stare de iresponsabilitate sau care au săvîrșit asemenea fapte în stare de responsabilitate, de responsabilitate redusă, dar, pînă la pronunțarea sentinței sau în timpul executării pedepsei, s-au îmbolnăvit de o boală psihică, din care cauză ele sînt incapabile să-și dea seama de acțiunile lor sau să le dirijeze, instanța de judecată poate să le aplice următoarele măsuri de constrîngere cu caracter medical, care se înfăptuiesc de către instituțiile curative ale organelor de ocrotire a sănătății:
    a) internarea într-o instituție psihiatrică cu supraveghere obișnuită;
    b) internarea într-o instituție psihiatrică cu supraveghere riguroasă.
    Articolul 100. Internarea într-o instituție psihiatrică
    (1) Internarea într-o instituție psihiatrică cu supraveghere obișnuită poate fi aplicată de către instanța de judecată unui alienat care, din cauza stării psihice și a caracterului faptei prejudiciabile săvîrșite, are nevoie de îngrijire spitalicească și de tratament în condiții de supraveghere obișnuită.
    (2) Internarea într-o instituție psihiatrică cu supraveghere riguroasă poate fi aplicată de către instanța de judecată unui alienat care, din cauza stării psihice și a caracterului faptei prejudiciabile săvîrșite, prezintă un pericol deosebit pentru societate și are nevoie de îngrijire spitalicească și de tratament în condiții de supraveghere riguroasă.
    (3) Persoanele internate în instituții psihiatrice cu supraveghere riguroasă sînt deținute în condiții ce exclud posibilitatea săvîrșirii de către ele a unei noi fapte prejudiciabile.
    Articolul 101. Stabilirea, schimbarea, prelungirea și
                           încetarea aplicării măsurilor de constrîngere
                           cu caracter medical alienaților
    (1) Instanța de judecată, considerînd că este necesar de a aplica o măsură de constrîngere cu caracter medical, alege forma acesteia în funcție de boala mintală a persoanei, de caracterul și gradul prejudiciabil al faptei săvîrșite. Persoana supusă tratamentului forțat sau reprezentantul acesteia are dreptul de a cere unei instituții medicale independente avizul asupra stării de sănătate a persoanei căreia i se aplică măsuri de constrîngere cu caracter medical.
    (2) Instanța de judecată, în temeiul avizului instituției medicale, dispune încetarea aplicării măsurilor de constrîngere cu caracter medical în cazul însănătoșirii persoanei sau al unei astfel de schimbări a caracterului bolii care exclude necesitatea aplicării acestor măsuri.
    (3) Schimbarea măsurii de constrîngere cu caracter medical sau prelungirea termenului de aplicare a ei se face, de asemenea, de instanța de judecată, atît din oficiu, cît și la cererea persoanei respective sau a reprezentantului acesteia, în baza unui control, efectuat cel puțin o dată la 6 luni, privind necesitatea aplicării acestei măsuri.
    (4) Dacă instanța de judecată nu va găsi necesară aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter medical unui alienat, precum și în cazul încetării aplicării unor astfel de măsuri, ea îl poate încredința spre îngrijire rudelor sau tutorilor, dar sub o supraveghere medicală obligatorie.
    Articolul 102. Deducerea duratei de aplicare a măsurilor
                           de constrîngere cu caracter medical
    (1) Persoanei care, după săvîrșirea infracțiunii sau în timpul executării pedepsei, s-a îmbolnăvit de o boală psihică, din care cauză ea este incapabilă să-și dea seama de acțiunile sale sau să le dirijeze, instanța de judecată îi poate aplica pedeapsa după însănătoșire dacă nu a expirat termenul de prescripție sau dacă nu există alte motive pentru liberarea ei de răspundere penală și de pedeapsă.
    (2) În caz de aplicare a pedepsei după însănătoșire, durata de aplicare a măsurilor de constrîngere cu caracter medical se deduce din termenul pedepsei.
    Articolul 103.  Aplicarea măsurilor de constrîngere
                            cu caracter medical alcoolicilor și
                            narcomanilor sau punerea lor sub
                            curatelă
    (1) În caz de săvîrșire a infracțiunii de către un alcoolic sau un narcoman, dacă există avizul medical corespunzător, instanța de judecată, din oficiu ori la cererea colectivului de muncă sau a organului de ocrotire a sănătății, concomitent cu pedeapsa pentru infracțiunea săvîrșită, poate să aplice acestei persoane tratamentul medical forțat.
    (2) Persoanele menționate la alin.(1), condamnate la pedepse neprivative de libertate, vor fi supuse unui tratament forțat în instituțiile medicale cu regim special.
    (3) Dacă persoanele menționate la alin.(1) au fost condamnate la pedeapsa cu închisoare, în timpul executării pedepsei ele vor fi supuse unui tratament medical forțat, iar după eliberare din locurile de deținere, dacă este necesară continuarea unui astfel de tratament, ele vor fi tratate în instituții medicale cu regim special.
    (4) Încetarea tratamentului medical forțat este dispusă de către instanța de judecată, la propunerea instituției medicale în care se tratează persoana respectivă.
    (5) Dacă infracțiunea a fost săvîrșită de o persoană care abuzează de alcool și prin aceasta își pune familia într-o situație materială grea, instanța de judecată, concomitent cu aplicarea pedepsei neprivative de libertate pentru infracțiunea săvîrșită, este în drept, la cererea colectivului de muncă sau a rudelor apropiate ale persoanei în cauză, să o pună sub curatelă.
    Articolul 104. Aplicarea măsurilor de constrîngere
                           cu caracter educativ
    (1) Persoanelor liberate de răspundere penală în conformitate cu art.54, le pot fi aplicate următoarele măsuri de constrîngere cu caracter educativ:
    a) avertismentul;
    b) încredințarea minorului pentru supraveghere părinților, persoanelor care îi înlocuiesc sau organelor specializate de stat;
    c) obligarea minorului să repare daunele cauzate. La aplicarea acestei măsuri se ia în considerare starea materială a minorului;
    d) obligarea minorului de a urma un curs de tratament medical de reabilitare psihologică;
    e) internarea minorului,de către instanța de judecată, într-o instituție specială de învățămînt și de reeducare sau într-o instituție curativă și de reeducare.
    (2) Enumerarea de la alin.(1) are un caracter exhaustiv.
    (3) Minorului îi pot fi aplicate concomitent cîteva măsuri de constrîngere cu caracter educativ.
    (4) În cazul eschivării sistematice de la măsurile de constrîngere cu caracter educativ de către minor, instanța de judecată, la propunerea organelor de stat specializate, anulează măsurile aplicate și decide trimiterea cauzei penale procurorului sau stabilește pedeapsa conform legii în baza căreia persoana a fost condamnată, după caz.
    
[Art.1041 abrogat prin LP315 din 20.12.13, MO17-23/24.01.14 art.42]
    [Art.1041 declarat neconstituțional prin HCC18 din 23.08.13, MO182-185/23.08.13 art.27; în vigoare 04.07.13]
    [Art.1041 introdus prin LP34 din 24.05.12, MO126-129/22.06.12 art.405; în vigoare 01.07.12]
    Articolul 105. Expulzarea
    (1) Cetățenilor străini și apatrizilor care au fost condamnați pentru săvîrșirea unor infracțiuni li se poate interzice rămînerea pe teritoriul țării.
    (2) În cazul în care expulzarea însoțește pedeapsa cu închisoare, aducerea la îndeplinire a expulzării are loc după executarea pedepsei.
    (3) La luarea deciziei privind expulzarea persoanelor prevăzute la alin.(1) se va ține cont de dreptul la respectarea vieții private a acestora.
    Articolul 106. Confiscarea specială
    (1) Confiscarea specială constă în trecerea, forțată și gratuită, în proprietatea statului a bunurilor
(inclusiv a valorilor valutare) utilizate la săvîrșirea infracțiunilor sau rezultate din infracțiuni. În cazul în care bunurile utilizate la săvîrșirea infracțiunilor sau rezultate din infracțiuni nu mai există, sau nu se găsesc se confiscă contravaloarea acestora.
   
[Art.106 al.(1) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    (2) Sînt supuse confiscării speciale bunurile:
    a) rezultate din fapta prevăzută de prezentul cod, precum și orice venituri de la aceste bunuri, cu excepția bunurilor și veniturilor care urmează a fi restituite proprietarului legal;
    b) folosite sau destinate pentru săvîrșirea unei infracțiuni, dacă sînt ale infractorului;
    c) date pentru a determina săvîrșirea unei infracțiuni sau pentru a-l răsplăti pe infractor;
    d) dobîndite prin săvîrșirea infracțiunii, dacă nu urmează a fi restituite persoanei vătămate sau nu sînt destinate pentru despăgubirea acesteia;
    e) deținute contrar dispozițiilor legale;
    f) convertite sau transformate, parțial sau integral, din bunurile rezultate din infracțiuni și din veniturile de la aceste bunuri;
    g) folosite sau destinate pentru finanțarea terorismului.
    (21) Dacă bunurile rezultate sau dobîndite prin săvîrșirea infracțiunii și veniturile de la aceste bunuri au fost comasate cu bunurile dobîndite legal, se confiscă acea partea din bunuri sau contravaloarea acestora care corespunde valorii bunurilor rezultate sau dobîndite prin săvîrșirea infracțiunii și a veniturilor de la aceste bunuri.
    (3) Confiscarea specială se aplică persoanelor care au comis fapte prevăzute de prezentul cod. Pot fi supuse confiscării speciale și bunurile menționate la alin.(2), dar care aparțin altor persoane și care le-au acceptat știind despre dobîndirea ilegală a acestor bunuri.
    (4) Confiscarea specială se poate aplica chiar dacă făptuitorului nu i se stabilește o pedeapsă penală.
    (5) Confiscarea specială nu se aplică în cazul infracțiunilor săvîrșite prin intermediul unui organ de presă sau al oricărui alt mijloc de informare în masă.
   
Articolul 1061. Confiscarea extinsă
    (1) Sînt supuse confiscării și alte bunuri decît cele menționate la art. 106 în cazul în care persoana este condamnată pentru comiterea infracțiunilor prevăzute la articolele 158, 165, 206, 2081, 2082, 217–2174, 218–220, 236–240, 243, 248–253, 256, 2603, 2604, 279, 280, 283, 284, 290, 292, 302, 324–329, 3302, 332–3351 și dacă fapta a fost comisă din interes material.
    (2) Confiscarea extinsă se dispune dacă sînt întrunite cumulativ următoarele condiții:
    a) valoarea bunurilor dobîndite de persoana condamnată timp de 5 ani înainte și după săvîrșirea infracțiunii, pînă la data adoptării sentinței, depășește substanțial veniturile dobîndite licit de aceasta;
    b) instanța de judecată constată, în baza probelor prezentate în dosar, că bunurile respective provin din activități infracționale de natura celor prevăzute la alin. (1).
    (3) La aplicarea prevederilor alin. (2) se va lua în considerare și valoarea bunurilor transferate de către persoana condamnată sau de o persoană terță unui membru de familie, persoanelor juridice asupra cărora persoana condamnată deține controlul sau altor persoane care știau ori trebuiau să știe despre dobîndirea ilicită a bunurilor.
    (4) La stabilirea diferenței dintre veniturile licite și valoarea bunurilor dobîndite se va ține cont de valoarea bunurilor la data dobîndirii lor și de cheltuielile făcute de persoana condamnată, inclusiv de persoanele prevăzute la alin. (3).
    (5)  Dacă bunurile supuse confiscării nu se găsesc sau au fost comasate cu bunurile dobîndite licit, în locul lor se confiscă bani și bunuri care acoperă valoarea acestora.
    (6) Se confiscă, de asemenea, bunurile și banii obținuți din exploatarea sau folosirea bunurilor supuse confiscării, inclusiv bunurile în care au fost transformate sau convertite bunurile provenite din activitățile infracționale, precum și veniturile sau foloasele obținute din aceste bunuri.
    (7) Confiscarea nu poate depăși valoarea bunurilor dobîndite în perioada prevăzută la alin. (2) lit. a), care excedează nivelului veniturilor licite ale persoanei condamnate.
    [Art.1061 introdus prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]

Capitolul XI
CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ RĂSPUNDEREA PENALĂ
SAU CONSECINȚELE CONDAMNĂRII

    Articolul 107. Amnistia
    (1) Amnistia este actul ce are ca efect înlăturarea răspunderii penale sau a pedepsei fie reducerea pedepsei aplicate sau comutarea ei.
    (2) Amnistia nu are efecte asupra măsurilor de siguranță și asupra drepturilor persoanei vătămate.
    (3) Amnistia nu se aplică în cazul săvîrșirii de infracțiuni prevăzute la art. 1661 alin. (2)–(4), precum și persoanelor care au săvîrșit asupra minorilor infracțiuni prevăzute la art. 171–1751, 201, 206, 208, 2081 și 2082.
   
[Art.107 al.(3) modificat prin LP43 din 22.03.13, MO82/12.04.13 art.256]
    [Art.107 al.(3) introdus prin LP252 din 08.11.12, MO263-269/21.12.12 art.855]
    Articolul 108. Grațierea
    (1) Grațierea este actul prin care persoana condamnată este liberată, în tot sau în parte, de pedeapsa stabilită ori pedeapsa stabilită este comutată.
    (2) Grațierea se acordă de către Președintele Republicii Moldova în mod individual.
    (3) Grațierea nu are efecte asupra pedepselor complementare, cu excepția cazului în care se dispune altfel prin actul de grațiere.
    (4) Grațierea nu are efecte asupra măsurilor de siguranță și asupra drepturilor persoanei vătămate.
   
(5) Grațierea nu se aplică persoanelor care au săvîrșit asupra minorilor infracțiuni prevăzute la art. 171–1751, 201, 206, 208, 2081 și 2082.
    [Art.108 al.(5) modificat prin LP43 din 22.03.13, MO82/12.04.13 art.256]
    Articolul 109. Împăcarea
    (1) Împăcarea este actul de înlăturare a răspunderii penale pentru o infracțiune ușoară sau mai puțin gravă, iar în cazul minorilor, și pentru o infracțiune gravă infracțiuni prevăzute la capitolele II – VI din Partea specială, precum și în cazurile prevăzute de procedura penală.
    (2) Împăcarea este personală și produce efecte juridice din momentul pornirii urmăririi penale și pînă la retragerea completului de judecată pentru deliberare.
    (3) Pentru persoanele lipsite de capacitate de exercițiu, împăcarea se face de reprezentanții lor legali. Cei cu capacitate de exercițiu restrînsă se pot împăca cu încuviințarea persoanelor prevăzute de lege.
   
(4) Împăcarea nu se aplică în cazul persoanelor care au săvîrșit asupra minorilor infracțiuni prevăzute la art. 171–1751, 201, 206, 208, 2081 și 2082.
    [Art.109 al.(5) modificat prin LP43 din 22.03.13, MO82/12.04.13 art.256]
    Articolul 110. Noțiunea de antecedente penale
    Antecedentele penale reprezintă o stare juridică a persoanei, ce apare din momentul rămînerii definitive a sentinței de condamnare, generînd consecințe de drept nefavorabile pentru condamnat pînă la momentul stingerii antecedentelor penale sau reabilitării.
    Articolul 111. Stingerea antecedentelor penale
    (1) Se consideră ca neavînd antecedente penale persoanele:
    a) liberate de pedeapsă penală;
    b) liberate, potrivit actului de amnistie, de răspunderea penală;
    c) liberate, potrivit actului de amnistie sau grațiere, de executarea pedepsei pronunțate prin sentința de condamnare;
    d) condamnate cu suspendarea condiționată a executării pedepsei dacă, în termenul de probă, condamnarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei nu a fost anulată;
    e) condamnate la o pedeapsă mai blîndă decît închisoarea – după executarea pedepsei;
    g) condamnate la închisoare pentru săvîrșirea unei infracțiuni ușoare sau mai puțin grave – dacă au expirat 2 ani după executarea pedepsei;
    h) condamnate la închisoare pentru săvîrșirea unei infracțiuni grave – dacă au expirat 6 ani după executarea pedepsei;
    i) condamnate la închisoare pentru săvîrșirea unei infracțiuni deosebit de grave – dacă au expirat 8 ani după executarea pedepsei;
    j) condamnate la închisoare pentru săvîrșirea unei infracțiuni excepțional de grave – dacă au expirat 10 ani după executarea pedepsei.
    (2) Dacă condamnatul, în modul stabilit de lege, a fost liberat înainte de termen de executarea pedepsei sau partea neexecutată a pedepsei i-a fost înlocuită cu o pedeapsă mai blîndă, termenul stingerii antecedentelor penale se calculează pornindu-se de la termenul real al pedepsei executate, din momentul liberării de executarea pedepsei principale și complementare.
    (3) Stingerea antecedentelor penale anulează toate incapacitățile și decăderile din drepturi legate de antecedentele penale.
    Articolul 112. Reabilitarea judecătorească
    (1) Dacă persoana care a executat pedeapsa penală a dat dovadă de o comportare ireproșabilă, la cererea sa, instanța de judecată poate anula antecedentele penale pînă la expirarea termenelor de stingere a acestora. Drept condiții pentru primirea cererii de reabilitare judecătorească pot fi:
    a) condamnatul nu a comis o nouă infracțiune;
    b) a expirat cel puțin jumătate din termenul prevăzut la art.111 alin.(1) și (2);
    c) condamnatul a avut o comportare ireproșabilă;
    d) condamnatul a achitat integral despăgubirile civile, la plata cărora a fost obligat prin hotărîre judecătorească, precum și cheltuielile de judecată;
    e) condamnatul își are asigurată existența prin muncă sau prin alte mijloace oneste, a atins vîrstă de pensionare sau este incapabil de muncă.
    (2) Reabilitarea anulează toate incapacitățile și decăderile din drepturi legate de antecedentele penale.
    (3) În caz de respingere a cererii de reabilitare, nu se poate face o nouă cerere decît după un an.
    (4) Anularea reabilitării judecătorești se efectuează în cazul în care, după acordarea ei, s-a descoperit că cel reabilitat a mai avut o condamnare care, dacă ar fi fost cunoscută, conducea la respingerea cererii de reabilitare.

Capitolul XII
CALIFICAREA INFRACȚIUNII

    Articolul 113. Noțiunea de calificare a infracțiunii
    (1) Se consideră calificare a infracțiunii determinarea și constatarea juridică a corespunderii exacte între semnele faptei prejudiciabile săvîrșite și semnele componenței infracțiunii, prevăzute de norma penală.
    (2) Calificarea oficială a infracțiunii se efectuează la toate etapele procedurii penale de către persoanele care efectuează urmărirea penală și de către judecători.
    Articolul 114. Calificarea infracțiunilor în cazul
                           unui concurs de infracțiuni
    Calificarea infracțiunilor în cazul unui concurs de infracțiuni, determinat la art.33, se efectuează cu invocarea tuturor articolelor sau alineatelor unui singur articol din legea penală care prevăd faptele prejudiciabile săvîrșite.
    Articolul 115. Calificarea infracțiunilor în cazul
                            concurenței normelor penale
    (1) Concurența normelor penale presupune săvîrșirea de către o persoană sau de către un grup de persoane a unei fapte prejudiciabile, cuprinse în întregime de dispozițiile a două sau mai multor norme penale și constituind o singură infracțiune.
    (2) Alegerea uneia din normele concurente care reflectă cel mai exact natura juridică a faptei prejudiciabile comise se efectuează în condițiile art.116-118.
    Articolul 116. Calificarea infracțiunilor în cazul
                           concurenței dintre normele gene-
                           rale și cele speciale
    (1) Normă generală se consideră norma penală care prevede două sau mai multe fapte prejudiciabile, iar normă specială – norma penală care prevede numai cazurile particulare ale acestor fapte.
    (2) În cazul concurenței dintre norma generală și cea specială, se aplică numai norma specială.
    Articolul 117. Calificarea infracțiunilor în cazul
                            concurenței dintre două norme
                            speciale
    Concurența dintre două norme speciale are următoarele varietăți:
    a) dintre componența de infracțiune cu circumstanțe atenuante și alta cu circumstanțe agravante – infracțiunea se califică în baza celei cu circumstanțe atenuante;
    b) dintre două componențe de infracțiuni cu circumstanțe atenuante – infracțiunea se califică în baza normei penale care prevede pedeapsa mai blîndă;
    c) dintre două componențe de infracțiuni cu circumstanțe agravante – infracțiunea se califică în baza normei penale care prevede o pedeapsă mai aspră.
    Articolul 118.  Calificarea infracțiunilor în cazul
                            concurenței dintre o parte și un întreg
    (1) Concurența dintre o parte și un întreg reprezintă existența a două sau mai multor norme penale, una din ele cuprinzînd fapta prejudiciabilă în întregime, iar celelalte – numai unele părți ale ei.
    (2) Calificarea infracțiunilor în cazul concurenței dintre o parte și un întreg se efectuează în baza normei care cuprinde în întregime toate semnele faptei prejudiciabile săvîrșite.

Capitolul XIII
ÎNȚELESUL UNOR TERMENI
SAU EXPRESII ÎN PREZENTUL COD

    Articolul 119. Dispoziții generale
    Ori de cîte ori legea penală folosește un termen sau o expresie dintre cele definite în prezentul capitol, înțelesul lor este cel prevăzut la articolele ce urmează.
    Articolul 120. Teritoriul
    Prin teritoriul Republicii Moldova și teritoriul țării se înțelege întinderea de pămînt și apele cuprinse între frontierele Republicii Moldova, cu subsolul și spațiul ei aerian.
    Articolul 121. Secretul de stat
    Prin secret de stat se înțeleg informațiile definite astfel prin Legea nr. 245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat.
    [Art.121 în redacția LP66 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.299]
    Articolul 122. Persoana care se bucură de
                            protecție internațională
    Prin persoană care se bucură de protecție internațională se înțelege:
    a) șeful statului străin, inclusiv fiecare membru al organului colegial care exercită funcțiile șefului de stat conform constituției statului respectiv, fie șeful guvernului, fie ministrul de externe al statului străin, precum și membrii familiilor lor care îi însoțesc;
    b) oricare reprezentant ori persoană cu funcție de răspundere a statului străin sau oricare persoană cu funcție de răspundere ori alt agent al organizației internaționale interguvernamentale care, conform dreptului internațional, are dreptul la protecție specială contra oricărui atac asupra persoanei, libertății și demnității sale, precum și membrii familiei lor care locuiesc împreună cu ei.
    Articolul 123. Persoana cu funcție de răspundere,
                           persoana publică  și persoana cu funcție
                           de demnitate publică

    [Art.123 titlul în redacția LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
    (1) Prin persoană cu funcție de răspundere se înțelege persoana căreia, într-o întreprindere, instituție, organizație de stat sau a administrației publice locale ori într-o subdiviziune a lor, i se acordă, permanent sau provizoriu, prin stipularea legii, prin numire, alegere sau în virtutea unei însărcinări, anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice sau a acțiunilor administrative de dispoziție ori organizatorico-economice.
   
(2) Prin persoană publică se înțelege: funcționarul public, inclusiv funcționarul public cu statut special (colaboratorul serviciului diplomatic, al serviciului vamal, al organelor apărării, securității naționale și ordinii publice, altă persoană care deține grade speciale sau militare); angajatul autorităților publice autonome sau de reglementare, al întreprinderilor de stat sau municipale, al altor persoane juridice de drept public; angajatul din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică; persoana autorizată sau învestită de stat să presteze în numele acestuia servicii publice sau să îndeplinească activități de interes public.
    [Art.123 al.(2) în redacția LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
   
(3) Prin persoană cu funcție de demnitate publică se înțelege: persoana al cărei mod de numire sau de alegere este reglementat de Constituția Republicii Moldova sau care este învestită în funcție, prin numire sau prin alegere, de către Parlament, Președintele Republicii Moldova sau Guvern, în condițiile legii; persoana căreia persoana cu funcție de demnitate publică i-a delegat împuternicirile sale.
    [Art.123 al.(3) modificat prin LP318 din 20.12.13, MO17-23/24.01.14 art.48]
    [Art.123 al.(3) introdus prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
   
Articolul 1231. Persoana publică străină și funcționarul
                             internațional

    (1) Prin persoană publică străină se înțelege: orice persoană, numită sau aleasă, care deține un mandat legislativ, executiv, administrativ sau judiciar al unui stat străin; persoana care exercită o funcție publică pentru un stat străin, inclusiv pentru un organ public sau o întreprindere publică străină; persoana care exercită funcția de jurat în cadrul sistemului judiciar al unui stat străin.
    (2) Prin funcționar internațional se înțelege: funcționarul unei organizații publice internaționale ori supranaționale sau orice persoană autorizată de o astfel de organizație să acționeze în numele ei; membrul unei adunări parlamentare a unei organizații internaționale ori supranaționale; orice persoană care exercită funcții judiciare în cadrul unei curți internaționale, inclusiv persoana cu atribuții de grefă.
    [Art.1231 introdus prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
    Articolul 124. Persoana care gestionează o organizație
                           comercială, obștească sau altă organizație
                           nestatală
    Prin persoană care gestionează o organizație comercială, obștească sau altă organizație nestatală se înțelege persoana căreia, în organizația indicată sau într-o subdiviziune a acesteia, i se acordă, permanent sau provizoriu, prin numire, alegere sau în virtutea unei însărcinări, anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor sau acțiunilor administrative de dispoziție ori organizatorico-economice.
    Articolul 125. Desfășurarea ilegală a activității
                           de întreprinzător
    Prin desfășurare ilegală a activității de întreprinzător se înțelege:
    a) desfășurarea activității de întreprinzător fără înregistrarea (reînregistrarea) la organele autorizate;
    b) desfășurarea unor genuri de activitate interzise de legislație;
    c) desfășurarea activității de întreprinzător prin intermediul filialelor, reprezentanțelor, sucursalelor, secțiilor, magazinelor, depozitelor, unităților comerciale și altor unități neînregistrate în modul stabilit de legislație;
    d) desfășurarea activității de întreprinzător fără utilizarea mărcilor comerciale și de fabrică și fără indicarea în documente a codurilor fiscale, în cazul cînd folosirea sau indicarea lor este prevăzută de legislație, ori desfășurarea acestei activități cu utilizarea unor coduri fiscale străine sau plastografiate.
    Articolul 126. Proporții deosebit de mari, proporții
                           mari, daune considerabile și daune
                           esențiale
    (1) Se consideră proporții deosebit de mari, proporții mari valoarea bunurilor sustrase, dobîndite, primite, fabricate, distruse, utilizate, transportate, păstrate, comercializate, trecute peste frontiera vamală, valoarea pagubei pricinuite de o persoană sau de un grup de persoane, care, la momentul săvîrșirii infracțiunii, depășește 5.000 și, respectiv 2.500 unități convenționale de amendă.
    (2) Caracterul considerabil sau esențial al daunei cauzate se stabilește luîndu-se în considerare valoarea, cantitatea și însemnătatea bunurilor pentru victimă, starea materială și venitul acesteia, existența persoanelor întreținute, alte circumstanțe care influențează esențial asupra stării materiale a victimei, iar în cazul prejudicierii drepturilor și intereselor ocrotite de lege – gradul lezării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.
    Articolul 127. Timpul de război
    Prin timp de război se înțelege intervalul de la data declarării mobilizării sau a începerii operațiilor de război pînă la data trecerii armatei la starea de pace.
   
Articolul 1271. Persoana protejată de dreptul
                             internațional umanitar
    Prin persoană protejată de dreptul internațional umanitar se înțelege:
    a) într-un conflict armat cu caracter internațional: orice persoană protejată în sensul Convențiilor de la Geneva din 12 august 1949 privind protecția victimelor de război și al Protocolului adițional I din 8 iunie 1977 privind protecția victimelor conflictelor armate internaționale, în special bolnavii, răniții, naufragiații, prizonierii de război și persoanele civile;
    b) într-un conflict armat fără caracter internațional: orice  persoană protejată în sensul art. 3 comun al Convențiilor de la Geneva din 12 august 1949 și în sensul Protocolului adițional II din 8 iunie 1977 privind protecția victimelor conflictelor armate fără caracter internațional (bolnavii, răniții, naufragiații, persoanele care nu participă direct la operațiunile militare și care se găsesc sub puterea părții inamice);
    c) întru-un conflict armat cu sau fără caracter internațional: membrii forțelor armate și combatanții părții inamice care au depus armele sau care, din orice altă cauză, nu se mai pot apăra și care nu se află sub puterea părții inamice.
    [Art.1271 introdus prin LP64 din 04.04.13, MO115/21.05.13 art.359]
    Articolul 128. Infracțiuni militare
    (1) Prin infracțiuni militare se înțeleg infracțiunile, prevăzute de prezentul cod, contra modului stabilit de îndeplinire a serviciului militar, săvîrșite de persoanele care îndeplinesc serviciul militar prin contract, în termen, cu termen redus sau ca rezerviști concentrați ori mobilizați.
    (2) Militarii care au săvîrșit infracțiuni sînt trași la răspundere penală în conformitate cu prevederile părților generală și specială ale prezentului cod.
    Articolul 129. Armele
    (1) Prin arme se înțeleg instrumentele, piesele sau dispozitivele astfel declarate prin dispoziții legale.
    (2) Sînt asimilate armelor orice alte obiecte ce ar putea fi folosite ca arme sau care au fost întrebuințate pentru atac.
   
Articolul 130. Mercenar
    Prin mercenar se înțelege persoana special recrutată, în țară sau în străinătate, pentru a lupta într-un conflict armat, care ia parte la operațiunile militare în vederea obținerii unui avantaj personal sau a unei remunerări promise de către o parte la conflict sau în numele acesteia, care nu este nici cetățean al părții la conflict, nici rezident pe teritoriul controlat de o parte la conflict, nu este membru al forțelor armate ale unei părți la conflict și nu a fost trimisă de către un stat, altul decît partea la conflict, în misiune oficială ca membru al forțelor armate ale statului respectiv.
    [Art.130 în redacția LP64 din 04.04.13, MO115/21.05.13 art.359]
    Articolul 131. Fapta săvîrșită în public
    Prin faptă săvîrșită în public se înțelege fapta comisă:
    a) într-un loc care, prin natura sau destinația lui, este întotdeauna accesibil publicului, chiar dacă în momentul săvîrșirii faptei în acel loc nu era prezentă nici o persoană, dar făptuitorul își dădea seama că fapta ar putea ajunge la cunoștința publicului;
    b) în orice alt loc accesibil publicului dacă în momentul săvîrșirii faptei erau de față două sau mai multe persoane;
    c) într-un loc inaccesibil publicului, cu intenția însă ca fapta să fie auzită sau văzută, dacă aceasta s-a produs față de două sau mai multe persoane;
    d) într-o adunare sau reuniune de mai multe persoane, cu excepția reuniunilor care pot fi considerate cu caracter familial, datorită naturii relațiilor dintre persoanele participante;
    e) prin orice mijloace recurgînd la care făptuitorul își dădea seama că fapta ar putea ajunge la cunoștința publicului.
    Articolul 132. Mijloacele de transport
    Prin mijloace de transport se înțeleg toate tipurile de automobile, tractoare și alte tipuri de mașini autopropulsate, tramvaiele și troleibuzele, precum și motocicletele și alte mijloace de transport mecanice.
    Articolul 133. Valori culturale
    Prin valori culturale cu caracter religios sau laic se înțeleg valorile indicate în Convenția Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură din 14 noiembrie 1970 privind măsurile îndreptate spre interzicerea și prevenirea introducerii, scoaterii și transmiterii ilicite a dreptului de proprietate asupra valorilor culturale.
    Articolul 1331. Membru de familie
    Prin membru de familie se înțelege:
    a) în condiția conlocuirii: persoanele aflate în relații de căsătorie, de concubinaj, persoanele divorțate, persoanele aflate în relații de tutelă și curatelă, rudele lor pe linie dreaptă sau colaterală, soții rudelor;
    b) în condiția locuirii separate: persoanele aflate în relații de căsătorie, copiii lor, inclusiv cei adoptivi, cei născuți în afara căsătoriei, cei aflați sub curatelă.
    [Art.1331 introdus prin LP167 din 09.07.10, MO155-158/03.09.10 art.551]
    Articolul 134. Rudenia
    (1) Prin rudenie se înțelege legătura bazată pe descendența unei persoane dintr-o altă persoană sau pe faptul că mai multe persoane au un ascendent comun. În primul caz, rudenia este în linie dreaptă, iar în al doilea caz – în linie colaterală.
    (2) Gradul de rudenie se stabilește prin numărul de nașteri.
    (3) Rudele unuia dintre soți sînt afinii celuilalt soț. Linia și gradul de afinitate sînt asimilate liniei și gradului de rudenie.
    (4) Rude apropiate sînt părinții, copiii, înfietorii, copiii înfiați, frații și surorile, bunicii și nepoții lor.
    Articolul 1341. Substanțe narcotice, psihotrope
                             și precursori
    (1) Prin substanță narcotică sau psihotropă se înțelege substanța de origine naturală sau sintetică și preparatul conținînd o astfel de substanță, care provoacă dereglări psihice și dependență fizică la consumul lor abuziv.
    (2) Prin analog al substanței narcotice sau psihotrope se înțelege substanța care, conform componenței sale și efectului pe care îl produce, se asimilează cu substanța narcotică sau psihotropă.
    (3) Prin precursor se înțelege substanța de origine naturală sau sintetică utilizată ca materie primă la producerea de substanțe narcotice sau psihotrope.
    (4) Listele substanțelor narcotice, psihotrope și precursorilor se aprobă de Guvern.
    (5) În cazul sustragerii, însușirii, extorcării sau altor acțiuni ilegale cu substanțe narcotice, psihotrope, cu analoage ale acestora și cu plantele care conțin substanțe narcotice sau psihotrope, proporțiile mici, mari sau deosebit de mari se determină conform cantităților mici, mari sau deosebit de mari ale substanțelor narcotice, psihotrope și ale plantelor care conțin substanțe narcotice sau psihotrope.
    Articolul 1342. Aeronavă aflată în zbor și aeronavă
                             aflată în exploatare
    (1) O aeronavă se consideră a fi în zbor din momentul în care, fiind terminată îmbarcarea, toate ușile exterioare ale acelei nave au fost închise și pînă în momentul în care una dintre aceste uși este deschisă în vederea debarcării. În caz de aterizare forțată, se consideră că zborul continuă pînă în momentul cînd autoritățile competente iau în primire aeronava, precum și persoanele și bunurile de la bord.
    (2) O aeronavă se consideră a fi în exploatare din momentul în care personalul de la sol sau echipajul începe să o pregătească în vederea efectuării unui anumit zbor și pînă la expirarea unui termen de 24 de ore după orice aterizare. Perioada de exploatare cuprinde, în orice caz, întreaga durată de aflare a aeronavei în zbor.
    Articolul 1343. Platformă fixă
    Prin platformă fixă se înțelege o insulă artificială, o instalație sau o lucrare atașată permanent de fundul mării în vederea explorării și exploatării resurselor sau pentru alte scopuri economice.
    Articolul 1344. Dispozitiv exploziv sau alt dispozitiv
                             cu efect letal
    Prin dispozitiv exploziv sau alt dispozitiv cu efect letal se înțelege:
    a) arma sau dispozitivul exploziv sau incendiar destinat sau capabil să cauzeze moartea, vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății ori daune materiale esențiale;
    b) arma sau dispozitivul destinat sau capabil să cauzeze moartea, vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății ori daune materiale esențiale prin eliberarea, diseminarea sau acțiunea substanțelor chimice toxice, a agenților biologici ori a toxinelor sau a altor substanțe analoage, a radiației sau a substanțelor radioactive.
    Articolul 1345. Obiect de stat sau guvernamental
    Prin obiect de stat sau guvernamental se înțelege obiectul permanent ori temporar sau mijlocul de transport care este utilizat sau ocupat de reprezentanții statului, membrii Guvernului, ai organului legislativ sau judiciar, fie de persoane cu funcție de răspundere ori funcționari ai unei autorități publice sau ai oricărui alt organ ori instituții publice, fie de funcționari sau persoane cu funcție de răspundere ale unei organizații interguvernamentale, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.
    Articolul 1346. Obiect de infrastructură
    Prin obiect de infrastructură se înțelege orice obiect aflat în proprietate publică sau privată care oferă sau distribuie servicii populației, cum ar fi: canalizare, asigurarea cu apă, cu energie, cu combustibil sau telecomunicații.
    Articolul 1347. Loc de utilizare publică
    Prin loc de utilizare publică se înțeleg părțile clădirii, ale terenului, ale străzii, ale canalului navigabil ori ale unui alt loc care sînt accesibile sau deschise publicului permanent, periodic sau ocazional și care includ orice loc comercial, de afaceri, cultural, istoric, educațional, religios, de stat, de divertisment, de recreație sau oricare alt loc similar accesibil sau deschis publicului.
    Articolul 1348. Material nuclear
    (1) Prin material nuclear se înțelege: plutoniu, cu excepția plutoniului a cărui concentrație izotopică în plutoniu 238 depășește 80%; uraniu 233; uraniul îmbogățit în uraniu 235 sau 233; uraniul care conține amestecul de izotopi care se găsesc în natură altfel decît sub formă de minereu sau de reziduu de minereu; orice material conținînd unu sau mai multe din elementele menționate la prezentul alineat.
    (2) Prin uraniu îmbogățit în uraniu 235 sau uraniu 233 se înțelege uraniul care conține fie uraniu 235, fie uraniu 233, fie acești doi izotopi într-o astfel de cantitate încît raportul dintre suma acestor doi izotopi și izotopul 238 să fie superior raportului dintre izotopul 235 și izotopul 238 din uraniul natural.
    Articolul 1349. Instalație nucleară
    Prin instalație nucleară se înțelege:
    a) instalația, incluzînd clădirile și echipamentul aferente, în care se produce, se prelucrează, se utilizează, se manipulează, se stochează intermediar sau se depozitează definitiv material nuclear și care, dacă este avariată ori dacă se produc intervenții asupra acesteia, poate duce la eliberarea unor cantități semnificative de radiații sau material radioactiv;
    b) orice reactor nuclear, inclusiv reactoarele instalate pe mijloace de transport aerian, maritim, auto sau feroviar ori pe obiecte spațiale pentru a fi utilizate ca sursă de energie în scopul propulsiei unor astfel de mijloace de transport ori obiecte spațiale sau pentru orice alte scopuri;
    c) orice edificiu sau orice tip de transport utilizat pentru producerea, stocarea, prelucrarea sau transportarea materialului radioactiv.
    Articolul 13410. Dispozitiv radioactiv
    Prin dispozitiv radioactiv se înțelege:
    a) orice dispozitiv exploziv nuclear;
    b) orice dispozitiv de dispersie a materialului radioactiv sau de emitere a radiației care, datorită proprietăților radiologice, poate cauza moartea, vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății ori daune esențiale proprietății sau mediului.
    Articolul 13411. Infracțiune cu caracter terorist
    Prin infracțiune cu caracter terorist se înțelege una din infracțiunile prevăzute la art. 1401, 142, 275, 278, 2781, 2791, 2792, 280, 284 alin. (2), art. 2891, 292 alin. (11) și alin. (2) în partea ce vizează faptele prevăzute la alin. (11), art. 295, 2951, 2952, 342 și 343.
   
[Art.13411 modificat prin LP134 din 14.06.12, MO135-141/06.07.12 art.449]
    Articolul 13412. Starea de ebrietate
    (1) Prin stare de ebrietate se înțelege starea de dereglare psihofuncțională a organismului survenită în urma consumului de alcool, de substanțe narcotice, psihotrope și/sau de alte substanțe cu efecte similare.
 
   (2) Prin stare de ebrietate alcoolică cu grad minim se înțelege starea persoanei care are concentrația de alcool în sînge de la 0,3 pînă la 1,0 g/l sau concentrația vaporilor de alcool în aerul expirat de la 0,15 pînă la 0,5 mg/l.
    [Art.13412 al.(2) modificat prin LP145 din 14.06.13, MO161-166/26.07.13 art.516; în vigoare 26.10.13]
   
(3) Prin stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat se înțelege starea persoanei care are concentrația de alcool în sînge de la 1,0 g/l și mai mult sau concentrația vaporilor de alcool în aerul expirat de la 0,5 mg/l și mai mult.
   
[Art.13412 al.(3) modificat prin LP145 din 14.06.13, MO161-166/26.07.13 art.516; în vigoare 26.10.13]
   
Articolul 13413. Administrator al băncii
    Prin administrator al băncii, în sensul art. 191 alin. (21), art. 197 alin. (3), art. 2391 alin. (2) și art. 2392, se înțelege persoana definită astfel prin Legea instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995.
    [Art.13413 introdus prin LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559]

PARTEA SPECIALĂ
Capitolul I
INFRACȚIUNI CONTRA PĂCII ȘI SECURITĂȚII OMENIRII,
INFRACȚIUNI DE RĂZBOI

    Articolul 135. Genocidul
    Săvîrșirea, cu intenția de a distruge, în întregime sau în parte, un grup național, etnic, rasial sau religios, a uneia dintre următoarele fapte:
    a) omorul membrilor grupului;
    b) vătămarea integrității corporale sau a sănătății membrilor grupului;
    c) supunerea grupului la condiții de existență de natură să ducă la distrugerea fizică, totală sau parțială, a acestuia;
    d) impunerea de măsuri vizînd împiedicarea nașterilor în cadrul grupului;
    e) transferul forțat de copii aparținînd unui grup în alt grup,
    se pedepsește cu închisoare de la 15 la 20 de ani sau cu detențiune pe viață.
    [Art.135 în redacția LP64 din 04.04.13, MO115/21.05.13 art.359]
   
Articolul 1351. Infracțiuni împotriva umanității
    (1) Săvîrșirea, în cadrul unui atac generalizat sau sistematic lansat împotriva unei populații civile și în cunoștință de acest atac, a uneia dintre următoarele fapte:
    a) supunerea la sclavie sau traficul de ființe umane;
    b) deportarea sau transferarea forțată, cu încălcarea regulilor generale de drept internațional, a unor persoane aflate în mod legal pe teritoriul unde a fost lansat atacul;
    c) arestarea sau altă formă de privare de libertate fizică cu încălcarea regulilor generale de drept internațional;
    d) torturarea unei persoane aflate sub paza făptuitorului sau asupra căreia acesta exercită controlul în orice alt mod, cauzîndu-i vătămări grave integrității corporale sau sănătății, dureri sau suferințe psihice, ce depășesc consecințele sancțiunilor admise de dreptul internațional;
    e) violul, exploatarea sexuală, constrîngerea la prostituție, detenția ilegală a unei femei rămase gravidă în mod forțat, în scopul modificării compoziției etnice a unei populații, sterilizarea forțată sau orice altă formă de violență sexuală;
    f) persecutarea unui grup sau a unei colectivități determinate, prin privare de drepturile fundamentale ale omului sau prin restrîngerea exercitării acestor drepturi, pe motive de ordin politic, rasial, național, etnic, cultural, religios, sexual ori în funcție de alte criterii recunoscute ca inadmisibile în dreptul internațional;
    g) provocarea dispariției forțate a unei persoane, în scopul de a o sustrage de sub protecția legii, prin răpire, arestare sau deținere, la ordinul unui stat sau organizații politice ori cu autorizarea, sprijinul sau permisiunea acestora, urmate de refuzul de a admite că această persoană este privată de libertate sau de a furniza informații reale privind soarta care îi este rezervată ori locul unde se află, de îndată ce aceste informații au fost solicitate;
    h)  aplicarea practicilor de apartheid;
    i) alte fapte inumane cu caracter similar ce cauzează cu intenție suferințe fizice sau psihice grave ori vătămări grave integrității corporale sau sănătății persoanei,
    se pedepsește cu închisoare de la 10 la 20 de ani.
    (2) Săvîrșirea, în condițiile indicate la alin. (1), a uneia dintre următoarele fapte:
    a) omorul uneia sau mai multor persoane;
    b) supunerea unei populații sau părți a acesteia, în scopul de a o distruge în tot sau în parte, la condiții de viață menite să determine distrugerea fizică a acesteia,
    se pedepsește cu închisoare de la 15 la 20 de ani sau cu detențiune pe viață.
    [Art.1351 introdus prin LP64 din 04.04.13, MO115/21.05.13 art.359]
    Articolul 136. Ecocidul
    Distrugerea intenționată în masă a florei sau a faunei, intoxicarea atmosferei ori a resurselor acvatice, precum și săvîrșirea altor acțiuni ce pot provoca sau au provocat o catastrofă ecologică,
    se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 15 ani.
   
Articolul 137. Infracțiuni de război împotriva
                           
persoanelor
    (1) Săvîrșirea, în cadrul unui conflict armat cu caracter internațional, a uneia dintre următoarele fapte:
    a) constrîngerea, prin violență sau amenințare, a uneia sau mai multor persoane prevăzute la art. 1271 lit. a) la înrolare în forțele armate inamice;
    b) constrîngerea cetățenilor părții inamice să ia parte la operațiunile militare îndreptate împotriva țării lor, chiar dacă ei erau înrolați în forțele armate ale acestei părți inamice înainte de începerea conflictului armat;
    c) menținerea ilegală în detenție sau întîrzierea nejustificată a repatrierii uneia sau mai multor persoane prevăzute la art. 1271 lit. a);
    d) transferarea, în mod direct sau indirect, de către un agent al părții ocupante, a unei părți a populației civile căreia el îi aparține, în teritoriul ocupat, deportarea sau transferarea de către acesta în interiorul sau în afara teritoriului ocupat a întregii populații civile din acest teritoriu sau a unei părți a acesteia,
    se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani.
    (2) Expunerea, în cadrul unui conflict armat cu sau fără caracter internațional, a unei persoane protejate de dreptul internațional umanitar la un pericol de moarte sau de vătămare gravă a sănătății prin:
    a) efectuarea experiențelor de orice fel, care nu sînt determinate de un tratament medical, terapeutic, spitalicesc, cu privire la care persoana nu a consimțit în mod voluntar, expres și prealabil și care nu sînt efectuate în interesul acesteia;
    b) prelevarea de țesuturi sau organe în scopul transplantului, cu excepția prelevării de sînge sau piele efectuate în scop terapeutic în conformitate cu principiile medicale general recunoscute și cu consimțămîntul voluntar, expres și prealabil al persoanei;
    c) supunerea la metode de tratament nerecunoscute medical, fară ca acestea să fie necesare pentru sănătatea persoanei și fără ca ea să fi consimțit în mod voluntar, expres și prealabil,
    se pedepsește cu închisoare de la 8 la 12 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani.
    (3) Săvîrșirea, în cadrul unui conflict armat cu sau fără caracter internațional, împotriva uneia sau mai multor persoane protejate de dreptul internațional umanitar a uneia dintre următoarele fapte:
    a) cauzarea cu intenție de suferințe fizice sau psihice grave ori vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății;
    b) aplicarea torturii sau supunerea la tratamente inumane ori degradante, precum și mutilarea;
    c) violul, exploatarea sexuală, constrîngerea la prostituție, detenția ilegală a unei femei rămase gravidă în mod forțat, în scopul modificării compoziției etnice a unei populații, sterilizarea forțată sau orice altă acțiune violentă cu caracter sexual;
    d) luarea de ostatici;
    e) deportarea sau transferarea forțată, cu încălcarea regulilor generale de drept internațional, a unor persoane aflate în mod legal pe teritoriul unde are loc conflictul armat;
    f) recrutarea și încorporarea copiilor care nu au împlinit vîrsta de 18 ani în forțele armate naționale, precum și determinarea acestora, prin orice mijloace, să participe activ la operațiuni militare;
    g) privarea de dreptul de a fi judecată de către o instanță legal constituită și imparțială, pronunțarea condamnării sau executarea acesteia fară respectarea unei proceduri legale și imparțiale, care să ofere garanțiile impuse de dreptul internațional,
    se pedepsește cu închisoare de la 10 la 20 de ani.
    (4) Săvîrșirea, în cadrul unui conflict armat cu sau fără caracter internațional, a omorului uneia sau mai multor persoane protejate de dreptul internațional umanitar
    se pedepsește cu închisoare de la 15 la 20 de ani sau cu detențiune pe viață.
    [Art.137 în redacția LP64 din 04.04.13, MO115/21.05.13 art.359]
   
Articolul 1371. Infracțiuni de război împotriva
                             proprietății și altor drepturi
    (1) Săvîrșirea, în cadrul unui conflict armat cu sau fără caracter internațional, a uneia dintre următoarele fapte:
    a) distrugerea, însușirea sau confiscarea de bunuri ale părții inamice, cu încălcarea dreptului internațional și fără ca aceasta să fie justificată de necesitățile militare;
    b)  jefuirea unei localități, inclusiv a celei luate cu asalt,
    se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani.
    (2) Declararea, în cadrul unui conflict armat cu caracter internațional, ca fiind stinse, suspendate sau inadmisibile în justiție drepturile și acțiunile unuia sau mai multor cetățeni ai părții inamice
    se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani.
    (3) Jefuirea pe cîmpul de luptă a morților sau a răniților săvîrșită în cadrul unui conflict armat cu sau fară caracter internațional
    se pedepsește cu închisoare de la 8 la 15 ani.
    [Art.1371 introdus prin LP64 din 04.04.13, MO115/21.05.13 art.359]
    Articolul 1372. Utilizarea de mijloace interzise
                             de purtare a războiului
    Utilizarea, în cadrul unui conflict armat cu sau fără caracter internațional, a:
    a) otrăvii sau armelor otrăvitoare;
    b) gazelor asfixiante, toxice sau asimilate și a oricăror lichide, materii sau procedee similare;
    c) armelor, proiectilelor, materialelor de natură să cauzeze suferințe fizice inutile;
    d) gloanțelor care se dilată sau se aplatizează cu ușurință în corpul uman, cum sînt gloanțele al căror înveliș dur nu acoperă în întregime mijlocul sau sînt perforate de tăieturi,
    se pedepsește cu închisoare de la 7 la 15 ani.
    [Art.1372 introdus prin LP64 din 04.04.13, MO115/21.05.13 art.359]
    Articolul 1373. Utilizarea de metode interzise
                             de purtare a războiului
    (1) Rănirea unei persoane prevăzute la art. 1271 lit. c) sau rănirea prin recurgere la perfidie a unui membru al forțelor armate inamice sau a unui combatant al forțelor inamice, săvîrșită în cadrul unui conflict armat cu sau fără caracter internațional,
    se pedepsește cu închisoare de la 5 la 8 ani.
    (2) Declararea, în cadrul unui conflict armat cu sau fără caracter internațional, că nu va fi îndurare pentru învinși
    se pedepsește cu închisoare de la 7 la 12 ani.
    (3) Declanșarea, în cadrul unui conflict armat cu sau fără caracter internațional, a unui atac:
    a) împotriva populației civile sau a unor civili care nu participă direct la ostilităti;
    b) împotriva bunurilor cu caracter civil protejate de dreptul internațional umanitar, în special clădiri consacrate cultului religios, învățămîntului, artei, științei sau acțiunilor caritabile, împotriva monumentelor istorice, spitalelor și locurilor unde bolnavii sau răniții sînt adunați, precum și împotriva localităților, locuințelor sau construcțiilor care nu sînt apărate și care nu sînt folosite ca obiective militare;
    c) împotriva personalului misiunii de ajutor umanitar sau de menținere a păcii, împotriva instalațiilor, materialului, unităților sau vehiculelor folosite în cadrul acesteia conform Cartei Națiunilor Unite, cu condiția ca acestea să aibă dreptul la protecția pe care dreptul internațional umanitar o garantează civililor și bunurilor cu caracter civil;
    d) împotriva clădirilor, materialului, unităților și mijloacelor de transport sanitar și a personalului care utilizează semnele distinctive prevăzute de Convențiile de la Geneva din 12 august 1949;
    e) știind că acesta va cauza pierderi de vieți omenești în rîndul populației civile, răniri ale persoanelor civile, pagube bunurilor cu caracter civil sau daune extinse, de durată și grave, mediului înconjurător, care ar fi vădit disproporționate în raport cu ansamblul avantajului militar concret și direct așteptat,
    se pedepsește cu închisoare de la 8 la 15 ani.
    (4) Utilizarea, în cadrul unui conflict armat cu sau fără caracter internațional, a:
    a) unor metode de luptă de natură să cauzeze suferințe fizice inutile;
    b) înfometării intenționate a civililor prin privarea acestora de bunurile indispensabile supraviețuirii sau a împiedicării intenționate a acestora de a primi ajutoare, contrar dreptului internațional umanitar;
    c) unei persoane protejate de dreptul internațional umanitar pentru a evita ca anumite puncte, zone sau forțe militare să devină țintă a operațiunilor militare ale părții inamice
    se pedepsește cu închisoare de la 8 la 15 ani.
    (5) Omorul uneia sau mai multor persoane prevăzute la art. 1271 lit. c), săvîrșit prin recurgere la perfidie în cadrul unui conflict armat cu sau fără caracter internațional
    se pedepsește cu închisoare de la 15 la 20 de ani sau cu detențiune pe viață.
    [Art.1373 introdus prin LP64 din 04.04.13, MO115/21.05.13 art.359]
    Articolul 1374. Utilizarea fără drept a semnelor
                             distinctive de drept internațional
                             umanitar
    Utilizarea fără drept a semnelor distinctive prevăzute de Convențiile de la Geneva din 12 august 1949, a pavilionului parlamentar, a drapelului, a insignelor militare sau a uniformei inamicului sau ale Organizației Națiunilor Unite, ca mijloc de protecție în cadrul unui conflict armat cu sau fără caracter internațional, dacă aceasta a provocat:
    a) vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății uneia sau mai multor persoane;
    b) decesul uneia sau mai multor persoane,
    se pedepsește cu închisoare de la 7 la 15 ani.
    [Art.1374 introdus prin LP64 din 04.04.13, MO115/21.05.13 art.359]
    Articolul 138. Darea sau executarea unui ordin
                            vădit ilegal. Neexercitarea sau
                            exercitarea necorespunzătoare
                            a controlului cuvenit
    (1) Executarea unui ordin vădit ilegal orientat spre săvîrșirea infracțiunilor prevăzute la art. 135–1374
    se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani.
    (2) Darea, de către superiorul ierarhic sau de către persoana care deține comandamentul forțelor armate, în cadrul unui conflict armat cu sau fără caracter internațional, a unui ordin vădit ilegal orientat spre săvîrșirea infracțiunilor prevăzute la art. 135–1374
    se pedepsește cu închisoare de la 8 la 15 ani.
    (3) Neexercitarea sau exercitarea necorespunzătoare a controlului cuvenit de către un șef militar sau de persoana care deține comandamentul forțelor armate, care a condus la săvîrșirea infracțiunilor prevăzute la art. 135–1374
    se pedepsește cu închisoare de la 6 la 12 ani.
    [Art.138 în redacția LP64 din 04.04.13, MO115/21.05.13 art.359]
    Articolul 139. Planificarea, pregătirea, declanșarea
                           sau ducerea războiului
    (1) Planificarea, pregătirea sau declanșarea războiului
    se pedepsește cu închisoare de la 8 la 15 ani.
    (2) Ducerea războiului
    se pedepsește cu închisoare de la 10 la 20 de ani sau cu detențiune pe viață.
    Articolul 140. Propaganda războiului
    (1) Propaganda războiului, răspîndirea de informații tendențioase ori inventate, instigatoare la război sau orice alte acțiuni orientate spre declanșarea unui război, săvîrșite verbal, în scris, prin intermediul radioului, televiziunii, cinematografului sau prin alte mijloace,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de pînă la 500 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
    (2) Săvîrșirea acțiunilor prevăzute la alin.(1) de o persoană
cu funcție de demnitate publică
    [Art.140 al.(2) modificat prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
    se pedepsește cu amendă de la 500 la 1.000 unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
    Articolul 1401. Utilizarea, dezvoltarea, producerea, dobîndirea
                             în alt mod, prelucrarea, deținerea, stocarea sau
                             conservarea, transferarea directă sau indirectă,
                             păstrarea, transportarea armelor de distrugere
                             în masă
    (1) Utilizarea, dezvoltarea, producerea, dobîndirea în alt mod, prelucrarea, deținerea, stocarea sau conservarea, transferarea directă sau indirectă, păstrarea, transportarea armelor chimice, armelor biologice, armelor nucleare, dispozitivelor explozive nucleare ori a altor arme de distrugere în masă cu încălcarea prevederilor legislației naționale sau ale tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 3.000 la 5.000 unități convenționale sau cu închisoare de la 8 la 12 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 5.000 la .8000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani sau cu lichidarea acesteia.
    (2) Aceleași acțiuni:
    b) săvîrșite de două sau mai multe persoane;
    c) săvîrșite de un grup criminal organizat sau de
    o organizație criminală;
    d) soldate cu cauzarea de daune în proporții deosebit de mari;
    e) soldate cu decesul persoanei
    se pedepsesc cu închisoare de la 16 la 20 de ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 8.000 la 10.000 unități convenționale cu lichidarea acesteia.
    (3) Proiectarea, producerea, dobîndirea în alt mod, deținerea, păstrarea, transferarea sau transportarea echipamentului, a materialului, a softului sau a tehnologiei aferente care contribuie esențial la proiectarea, producerea sau livrarea armelor de distrugere în masă cunoscînd că acest echipament, material, soft sau tehnologie sînt destinate acestui scop
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 3000 la 5000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.
    (4) Proiectarea, producerea, dobîndirea în alt mod, deținerea, păstrarea, transferarea sau transportarea materiei prime, a materialului fisionabil special, a echipamentului sau a materialului proiectat sau preparat pentru prelucrarea, utilizarea sau producerea materialului fisionabil special cunoscînd că această materie, acest material sau echipament este destinat pentru a fi utilizat în activitatea de explozii nucleare sau în altă activitate nucleară care contravine tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte
    se pedepsește cu închisoare de pînă la 5 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 4000 la 7000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.
    Articolul 141. Activitatea mercenarilor
    (1) Participarea mercenarului într-un conflict armat, la acțiuni militare sau la alte acțiuni violente orientate spre răsturnarea sau subminarea orînduirii constituționale ori violarea integrității teritoriale a statului
se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani.
    (2) Angajarea, instruirea, finanțarea sau altă asigurare a mercenarilor, precum și folosirea lor într-un conflict armat, în acțiuni militare sau în alte acțiuni violente orientate spre răsturnarea sau subminarea orînduirii constituționale ori violarea integrității teritoriale a statului,
    se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani.
    Articolul 142. Atacul asupra persoanei care beneficiază
                           de protecție internațională
    (1) Săvîrșirea unui act de violență asupra oficiului, locuinței sau mijlocului de transport al persoanei care beneficiază de protecție internațională, dacă acest act poate periclita viața, sănătatea sau libertatea persoanei în cauză,
    se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani.
    (2) Răpirea sau săvîrșirea unui alt atac asupra persoanei care beneficiază de protecție internațională sau asupra libertății acesteia
    se pedepsește cu închisoare de la 7 la 15 ani.
    (3) Omorul persoanei care beneficiază de protecție internațională
    se pedepsește cu închisoare de la 16 la 20 de ani sau cu detențiune pe viață.
    (4) Acțiunile prevăzute la alin. (1) sau (2), săvîrșite în scopul provocării războiului sau conflictului internațional,
    se pedepsesc cu închisoare de la 8 la 15 ani sau cu detențiune pe viață.
    (5) Amenințarea cu săvîrșirea unei acțiuni prevăzute la alin. (1), (2), (3) sau (4), dacă a existat pericolul realizării acestei amenințări,
    se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani.
   
[Art.143 abrogat prin LP64 din 04.04.13, MO115/21.05.13 art.359]
    Articolul 144. Clonarea
    Crearea ființelor umane prin clonare
    se pedepsește cu închisoare de la 7 la 15 ani.

Capitolul II
INFRACȚIUNI CONTRA VIEȚII
ȘI SĂNĂTĂȚII PERSOANEI

    Articolul 145. Omorul intenționat
    (1) Omorul unei persoane
    se pedepsește cu închisoare de la 10 la 15 ani.
    [Art.145 al.(1) sancțiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]
    (2) Omorul săvîrșit:
    a) cu premeditare;
    b) din interes material;
    d) în legătură cu îndeplinirea de către victimă a obligațiilor de serviciu sau obștești;
    e) cu bună știință asupra unui minor sau a unei femei gravide ori profitînd de starea de neputință cunoscută sau evidentă a victimei, care se datorează vîrstei înaintate, bolii, handicapului fizic sau psihic ori altui factor;
    f) cu răpirea sau luarea persoanei în calitate de ostatic;
    g) asupra a două sau mai multor persoane;
    h) asupra unui reprezentant al autorității publice ori a unui militar, ori a rudelor apropiate ale acestora, în timpul sau în legătură cu îndeplinirea de către reprezentantul autorității publice sau militar a obligațiilor de serviciu;
    i) de două sau mai multe persoane;
    j) cu deosebită cruzime, precum și din motive sadice;
    k) cu scopul de a ascunde o altă infracțiune sau de a înlesni săvîrșirea ei;
    l) din motive de ură socială, națională, rasială sau religioasă;
    m) prin mijloace periculoase pentru viața sau sănătatea mai multor persoane;
    n) cu scopul de a preleva și/sau utiliza ori comercializa organele sau țesuturile victimei;
    o) de către o persoană care anterior a săvîrșit un omor intenționat prevăzut la alin.(1);
    p) la comandă
    se pedepsește cu închisoare de la 15 la 20 de ani sau cu detențiune pe viață.
   
[Art.145 al.(2) sancțiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]
    Articolul 146. Omorul săvîrșit în stare de afect
    Omorul săvîrșit în stare de afect survenită în mod subit, provocată de acte de violență sau de insulte grave ori de alte acte ilegale sau imorale ale victimei,
    se pedepsește cu închisoare de pînă la 5 ani.
    Articolul 147. Pruncuciderea
    Omorul copilului nou-născut, săvîrșit în timpul nașterii sau imediat după naștere de către mama care se afla într-o stare de tulburare fizică sau psihică, cu diminuarea discernămîntului, cauzată de naștere,
    se pedepsește cu închisoare de pînă la 5 ani.
    Articolul 148. Lipsirea de viață la dorința persoanei
                           (eutanasia)
    Lipsirea de viață a persoanei în legătură cu o maladie incurabilă sau cu caracterul insuportabil al suferințelor fizice, dacă a existat dorința victimei sau, în cazul minorilor, a rudelor acestora,
    se pedepsește cu închisoare de pînă la 6 ani.
    Articolul 149. Lipsirea de viață din imprudență
    (1) Lipsirea de viață din imprudență
    se pedepsește cu închisoare de pînă la 3 ani.
    (2) Lipsirea de viață din imprudență a două sau mai multor persoane
    se pedepsește cu închisoare de la 2 la 6 ani.
    Articolul 150. Determinarea la sinucidere
    (1) Determinarea la sinucidere sau la tentativă de sinucidere prin persecutare, clevetire, jignire sau înjosire sistematică a demnității victimei de către cel vinovat
    se pedepsește cu închisoare de pînă la 4 ani.
    (2) Determinarea la sinucidere sau la tentativă de sinucidere:
    b) a unui minor;
    c) a unei persoane care se află într-o dependență materială sau altă dependență față de cel vinovat;
    d) prin comportare plină de cruzime;
    se pedepsește cu închisoare de la 2 la 6 ani.
    Articolul 151. Vătămarea intenționată gravă a integrității
                            corporale sau a sănătății
    (1) Vătămarea intenționată gravă a integrității corporale sau a sănătății, care este periculoasă pentru viață ori care a provocat pierderea vederii, auzului, graiului sau a unui alt organ ori încetarea funcționării acestuia, o boală psihică sau o altă vătămare a sănătății, însoțită de pierderea stabilă a cel puțin o treime din capacitatea de muncă, ori care a condus la întreruperea sarcinii sau la o desfigurare iremediabilă a feței și/sau a regiunilor adiacente,
    se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani.
   
[Art.151 al.(1), sancțiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]
    (2) Aceeași acțiune săvîrșită:
    b) cu bună știință asupra unui minor sau a unei femei gravide ori profitînd de starea de neputință cunoscută sau evidentă a victimei, care se datorează vîrstei înaintate, bolii, handicapului fizic sau psihic ori altui factor;
    c) asupra unei persoane în legătură cu îndeplinirea de către ea a obligațiilor de serviciu sau obștești;
    d) de două sau mai multe persoane;
   
e) cu deosebită cruzime, precum și din motive sadice;
    [Art.151 al.(2), lit.e) în redacția LP252 din 08.11.12, MO263-269/21.12.12 art.855]
    f) prin mijloace periculoase pentru viața sau sănătatea mai multor persoane;
    g) din interes material;
    i) din motive de ură socială, națională, rasială sau religioasă;
    j) asupra a două sau a mai multor persoane;
    k) de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală;
    l) cu scopul de a preleva și/sau utiliza ori comercializa organele sau țesuturile victimei;
    m) la comandă
    se pedepsește cu închisoare de la 10 la 12 ani.
   
[Art.151 al.(2), sancțiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]
    (4) Acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), care au provocat decesul victimei,
    se pedepsesc cu închisoare de la 12 la 15 ani.
   
[Art.151 al.(4), sancțiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]
    Articolul 152. Vătămarea intenționată medie a integrității
                            corporale sau a sănătății
    (1) Vătămarea intenționată medie a integrității corporale sau a sănătății, care nu este periculoasă pentru viață și nu a provocat urmările prevăzute la art.151, dar care a fost urmată fie de dereglarea îndelungată a sănătății, fie de o pierdere considerabilă și stabilă a mai puțin de o treime din capacitatea de muncă,
    se pedepsește cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 200 la 240 de ore sau cu închisoare de pînă la 5 ani.
   
[Art.152 al.(1) sancțiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]
    (2) Aceeași acțiune săvîrșită:
    b) asupra a două sau mai multor persoane;
    c1) cu bună știință asupra unui minor sau a unei femei gravide ori profitînd de starea de neputință cunoscută sau evidentă a victimei, care se datorează vîrstei înaintate, bolii, handicapului fizic sau psihic ori altui factor;
    d) asupra unei persoane în legătură cu îndeplinirea de către ea a obligațiilor de serviciu sau obștești;
    e) de două sau mai multe persoane;
   
f) cu deosebită cruzime, precum și din motive sadice;
    [Art.152 al.(2), lit.f) în redacția LP252 din 08.11.12, MO263-269/21.12.12 art.855]
    g) prin mijloace periculoase pentru viața sau sănătatea mai multor persoane;
    h) din interes material;
    j) din motive de ură socială, națională, rasială sau religioasă;
    k) la comandă
    se pedepsește cu închisoare de la 5 la 7 ani.
   
[Art.152 al.(2), sancțiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]
    Articolul 155.  Amenințarea cu omor ori cu vătămarea
                            gravă a integrității corporale sau a
                            sănătății
    Amenințarea cu omor ori cu vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății, dacă a existat pericolul realizării acestei amenințări,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 200 la 400 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de la 1 la 3 ani.
   
[Art.155 sancțiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]
    Articolul 156. Vătămarea gravă ori medie a integrității
                           corporale sau a sănătății în stare de afect
    Vătămarea gravă ori medie a integrității corporale sau a sănătății în stare de afect survenită în mod subit, provocată de acte de violență, de insulte grave ori de alte acte ilegale sau imorale ale victimei,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 200 la 500 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
    Articolul 157. Vătămarea gravă ori medie a integrității
                           corporale sau a sănătății cauzată din
                           imprudență
    Vătămarea gravă ori medie a integrității corporale sau a sănătății cauzată din imprudență
    se pedepsește cu amendă în mărime de pînă la 300 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
   
Articolul 158. Traficul de organe, țesuturi
                            și celule umane
    (1) Prelevarea ilicită de țesuturi și/sau celule umane prin extragerea acestora din corpul persoanei vii sau decedate de către persoane neautorizate și/sau în instituții neautorizate în acest sens conform legislației sau fără respectarea prevederilor legale ce se referă la consimțămîntul persoanei la donarea acestora, sau în scopul obținerii unor venituri din aceasta, precum și vinderea, procurarea, sustragerea, utilizarea, păstrarea, deținerea, transmiterea, primirea, importarea, exportarea sau transportarea ilegală a acestora
    se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 5 ani cu privarea de dreptul de  a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 1000 la 3000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    (2) Aceleași acțiuni săvîrșite cu organe umane sau părți ale acestora
    se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 12 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 3000 la 5000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    (3) Acțiunile prevăzute la alin. (1) sau (2), săvîrșite:
    a) de către o persoană care anterior a săvîrșit o faptă prevăzută la alin. (1) sau  (2);
    b) prin constrîngere fizică sau psihică;
    c) asupra a două sau mai multor persoane;
    d) asupra unei femei gravide sau a unui copil;
    e) de două sau mai multe persoane;
    f) de o persoană publică, de o persoană cu funcție de răspundere, de o persoană cu funcție de demnitate publică, de o persoană publică străină sau de un funcționar internațional,
    se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 15 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 5000 la 7000 de  unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    (4) Acțiunile prevăzute la alin. (1), (2) sau (3):
    a) săvîrșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală;
    b) soldate cu vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății, cu decesul persoanei sau sinuciderea acesteia,
    se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 20 de ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 7000 la 9000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    [Art.158 în redacția LP270 din 07.11.13, MO290/10.12.13 art.794]
    Articolul 159. Provocarea ilegală a avortului
    (1) Întreruperea cursului sarcinii, prin orice mijloace, săvîrșită:
    a) în afara instituțiilor medicale sau cabinetelor medicale autorizate în acest scop;
    b) de către o persoană care nu are studii medicale superioare speciale;
    c) în cazul sarcinii ce depășește 12 săptămîni, în lipsa indicațiilor medicale, stabilite de Ministerul Sănătății;
    d) în cazul contraindicațiilor medicale pentru efectuarea unei asemenea operații;
    e) în condiții antisanitare
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 200 la 500 unități convenționale sau cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
    (2) Aceeași acțiune:
    b) care a cauzat din imprudență o vătămare gravă ori medie a integrității corporale sau a sănătății;
    c) care a provocat din imprudență decesul victimei
    se pedepsește cu închisoare de la 1 la 6 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
    Articolul 160. Efectuarea ilegală a sterilizării
                           chirurgicale
    (1) Efectuarea ilegală a sterilizării chirurgicale de către medic
    se pedepsește cu amendă în mărime de pînă la 200 unități convenționale cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.
    (2) Aceeași acțiune săvîrșită:
    a) în unități medico-sanitare nespecializate;
    b) de către o persoană fără studii medicale superioare speciale
    se pedepsește cu amendă în mărime de pînă la 500 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
    (3) Acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), care:
    b) au cauzat din imprudență o dereglare îndelungată a sănătății ori o vătămare gravă a integrității corporale sau a sănătății;
    c) au provocat din imprudență decesul pacientului,
    se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 6 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
    Articolul 161. Efectuarea fecundării artificiale sau a
                            implantării embrionului fără consimțămîntul
                            pacientei

    Efectuarea de către medic a fecundării artificiale sau a implantării embrionului fără consimțămîntul scris al pacientei
    se pedepsește cu amendă în mărime de pînă la 300 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 150 la 240 de ore, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.
    Articolul 162. Neacordarea de ajutor unui bolnav
    (1) Neacordarea de ajutor, fără motive întemeiate, unui bolnav de către o persoană care, în virtutea legii sau a regulilor speciale, era obligată să îl acorde
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 200 la 500 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 100 la 240 de ore.
    (2) Aceeași faptă care a provocat din imprudență:
    a) o vătămare gravă a integrității corporale sau a sănătății;
    b) decesul bolnavului
    se pedepsește cu închisoare de pînă la 5 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.
    Articolul 163. Lăsarea în primejdie
    (1) Lăsarea, cu bună-știință, fără ajutor a unei persoane care se află într-o stare periculoasă pentru viață și este lipsită de posibilitatea de a se salva din cauza vîrstei fragede sau înaintate, a bolii sau a neputinței, dacă cel vinovat știa despre primejdie și a avut posibilitatea de a acorda ajutor părții vătămate fie că el însuși a pus-o într-o situație periculoasă pentru viață,
    se pedepsește cu amendă în mărime de pînă la 200 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
    (2) Aceeași faptă care a provocat din imprudență:
    a) o vătămare gravă a integrității corporale sau a sănătății;
    b) decesul victimei
    se pedepsește cu închisoare de pînă la 4 ani.

Capitolul III
INFRACȚIUNI CONTRA LIBERTĂȚII,
CINSTEI ȘI DEMNITĂȚII PERSOANEI

    Articolul 164. Răpirea unei persoane
    (1) Răpirea unei persoane
    se pedepsește cu închisoare de la 3 la 6 ani.
    [Art.164 al.(1) sancțiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]
    (2) Aceeași acțiune săvîrșită:
    b) asupra a două sau mai multor persoane;
    c) cu bună-știință asupra unui minor sau a unei femei gravide ori profitînd de starea de neputință cunoscută sau evidentă a victimei, care se datorează vîrstei înaintate, bolii, handicapului fizic sau psihic ori altui factor;
    e) de două sau mai multe persoane;
    f) din interes material;
    g) cu aplicarea armei sau altor obiecte folosite în calitate de armă
    se pedepsește cu închisoare de la 6 la 10 ani.
   
[Art.164 al.(2) sancțiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]
    (3) Acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), care:
    a) au fost săvîrșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală;
    b) au cauzat din imprudență o vătămare gravă a integrității corporale sau a sănătății ori decesul victimei,
    se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 13 ani.
   
[Art.164 al.(3) sancțiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]
    Articolul 1641. Răpirea minorului de către rudele
                             apropiate
    Răpirea minorului de către rudele apropiate
    se pedepsește cu amendă în mărime de pînă la 300 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 6 luni.
    Articolul 165. Traficul de ființe umane
    (1) Recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea unei persoane, cu sau fără consimțămîntul acesteia, în scop de exploatare sexuală comercială sau necomercială, prin muncă sau servicii forțate, pentru cerșetorie, în sclavie sau în condiții similare sclaviei, de folosire în conflicte armate sau în activități criminale, de prelevare a organelor
, țesuturilor și/sau celulelor, precum și de folosire a femeii în calitate de mamă-surogat, săvîrșită prin:
   
[Art.165 al.(1), dispoziția modificată prin LP270 din 07.11.13, MO290/10.12.13 art.794]
    a) amenințare cu aplicarea sau aplicarea violenței fizice sau psihice nepericuloase pentru viața și sănătatea persoanei, inclusiv prin răpire, prin confiscare a documentelor și prin servitute, în scopul întoarcerii unei datorii a cărei mărime nu este stabilită în mod rezonabil, precum și prin amenințare cu divulgarea informațiilor confidențiale familiei victimei sau altor persoane  atît fizice, cît și juridice;
    b) înșelăciune;
    c) abuz de poziție de vulnerabilitate sau abuz de putere, dare sau primire a unor plăți sau beneficii pentru a obține consimțămîntul unei persoane care deține controlul asupra unei alte persoane,  

    se pedepsește cu închisoare de la 6 la 12 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 de unități convenționale, cu privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice.
   
[Art.165 al.(1), sancțiunea modificată prin LP270 din 07.11.13, MO290/10.12.13 art.794]
    (2) Aceleași acțiuni săvîrșite:
    a) de către o persoană care anterior a săvîrșit o faptă prevăzută la alin.(1);
    b) asupra a două sau mai multor persoane;
    c) asupra unei femei gravide;
    d) de două sau mai multe persoane;
   
e) de o persoană publică, de o persoană cu funcție de răspundere, de o persoană cu funcție de demnitate publică, de o persoană publică străină sau de  un funcționar internațional;
    [Art.165 al.(2), lit.e) în redacția LP270 din 07.11.13, MO290/10.12.13 art.794]
    [Art.165 al.(2), lit.e) modificată prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
    f) cu aplicarea violenței periculoase pentru viața, sănătatea fizică sau psihică a persoanei;
    g)
cu deosebită cruzime pentru a asigura subordonarea persoanei ori prin folosirea violului, dependenței fizice, a armei,
    se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 15 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 5000 la 7000 de unități convenționale, cu privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice.
   
[Art.165 al.(2), lit.g) modificată prin LP252 din 08.11.12, MO263-269/21.12.12 art.855]
    (3) Acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2):
    a) săvîrșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală;
   
a1) însoțite de contaminarea cu o boală venerică sau cu maladia SIDA;
    [Art.165 al.(3), lit.a1) introdusă prin LP270 din 07.11.13, MO290/10.12.13 art.794]
    b) soldate cu vătămarea gravă a integrității corporale sau cu o boală psihică a persoanei, cu decesul ori sinuciderea acesteia,
    se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 20 de ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 7000 la 9000 de unități convenționale, cu privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice.
    (4) Victima traficului de ființe umane este absolvită de răspundere penală pentru infracțiunile săvîrșite de ea în legătură cu această calitate procesuală.
   
Articolul 1651. Utilizarea rezultatelor muncii sau
                             serviciilor unei persoane care
este
                             victimă a traficului
de ființe umane
    (1) Utilizarea  produselor și/sau serviciilor care constituie rezultatul exploatării în infracțiunile de trafic de ființe umane sau trafic de copii, prestate de o persoană despre care beneficiarul știe că este victima acestor infracțiuni, dacă această faptă nu întrunește elementele traficului de ființe umane sau  ale traficului de copii,
    se pedepsește cu închisoare de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 1000 la 3000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
    (2) Persoana care a săvîrșit fapta prevăzută la alin. (1) este liberată de răspundere penală în cazul în care a declarat benevol despre comiterea de către alte persoane a infracțiunilor de trafic de ființe umane sau trafic de copii, a ajutat la descoperirea infracțiunilor respective sau a contribuit activ la cercetarea acestor cazuri.
    [Art.1651 introdus prin LP270 din 07.11.13, MO290/10.12.13 art.794]
    Articolul 166. Privațiunea ilegală de libertate
    (1) Privațiunea ilegală de libertate a unei persoane, dacă acțiunea nu este legată cu răpirea acesteia,
    se pedepsește cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 120 la 240 de ore sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
    (2) Aceeași acțiune săvîrșită:
    b) asupra a două sau mai multor persoane;
    c) cu bună-știință asupra unui minor sau a unei femei gravide ori profitînd de starea de neputință cunoscută sau evidentă a victimei, care se datorează vîrstei înaintate, bolii, handicapului fizic sau psihic ori altui factor;
    d) de două sau mai multe persoane;
    e) cu aplicarea violenței periculoase pentru viața sau sănătatea persoanei;
    f) cu aplicarea armei sau altor obiecte folosite în calitate de armă
    se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani.
   
[Art.166 al.(2), sancțiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]
    (3) Acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), dacă au provocat din imprudență vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății ori decesul victimei,
    se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 12 ani.
   
[Art.166 al.(3), sancțiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]
    Articolul 1661. Tortura, tratamentul inuman
                             sau degradant
    (1) Cauzarea intenționată a unei dureri sau a suferinței fizice ori psihice, care reprezintă tratament inuman ori degradant, de către o persoană publică sau de către o persoană care, de facto, exercită atribuțiile unei autorități publice, sau de către orice altă persoană care acționează cu titlu oficial sau cu consimțămîntul expres ori tacit al unei asemenea persoane
    se pedepsește cu închisoare de la 2 la 6 ani sau cu amendă în mărime de la 800 la 1000 de unități convenționale, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani.
    (2) Acțiunile prevăzute la alin. (1):
    a) săvîrșite cu bună știință asupra unui minor sau asupra unei femei gravide ori profitînd de starea de neputință cunoscută sau evidentă a victimei, care se datorează vîrstei înaintate, bolii, handicapului fizic sau psihic ori altui factor;
    b) săvîrșite asupra a 2 sau a mai multor persoane;
    c) săvîrșite de 2 sau de mai multe persoane;
    d) săvîrșite prin folosirea armei, instrumentelor speciale sau a altor obiecte adaptate acestui scop;
    e) săvîrșite de o persoană cu funcție de răspundere sau de o persoană cu funcție de demnitate publică;
    f) care din imprudență au cauzat o vătămare gravă sau medie integrității corporale sau sănătății;
    g) care din imprudență au cauzat decesul persoanei sau sinuciderea acesteia
    se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 8 ani sau cu amendă în mărime de la 800 la 1000 de unități convenționale, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.
    (3) Tortura, adică orice faptă intenționată prin care se provoacă unei persoane o durere sau suferințe fizice sau psihice puternice cu scopul de a obține de la această persoană sau de la o persoană terță informații sau mărturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta sau o terță persoană l-a comis ori este bănuită că l-a comis, de a o intimida sau de a exercita presiune asupra ei sau asupra unei terțe persoane, sau din orice alt motiv, bazat pe o formă de discriminare, oricare ar fi ea, atunci cînd o asemenea durere sau suferință este provocată de către o persoană publică sau de către o persoană care, de facto, exercită atribuțiile unei autorități publice, sau de către orice altă persoană care acționează cu titlu oficial sau cu consimțămîntul expres sau tacit al unei asemenea persoane
    se pedepsește cu închisoare de la 6 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 8 la 12 ani.
    (4) Acțiunile prevăzute la alin. (3):
    a) săvîrșite cu bună știință asupra unui minor sau asupra unei femei gravide ori profitînd de starea de neputință cunoscută sau evidentă a victimei, care se datorează vîrstei înaintate, bolii, handicapului fizic sau psihic ori altui factor;
    b) săvîrșite asupra a 2 sau a mai multor persoane;
    c) săvîrșite de 2 sau de mai multe persoane;
    d) săvîrșite prin folosirea armei, instrumentelor speciale sau a altor obiecte adaptate acestui scop;
    e) săvîrșite de o persoană cu funcție de răspundere sau de o persoană cu funcție de demnitate publică;
    f) care din imprudență au cauzat o vătămare gravă sau medie integrității corporale sau sănătății;
    g) care din imprudență au cauzat decesul persoanei sau sinuciderea acesteia
    se pedepsesc cu închisoare de la 8 la 15 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.
    [Art.1661 introdusă prin LP252 din 08.11.12, MO263-269/21.12.12 art.855]
    Articolul 167. Sclavia și condițiile similare sclaviei
     Punerea sau ținerea unei persoane în condiții în care o altă persoană exercită stăpînire asupra acesteia sau determinarea ei, prin utilizarea înșelăciunii, constrîngerii, violenței sau amenințării cu violență, să se angajeze sau să rămînă în raport de concubinaj sau căsătorie
    se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
   
Articolul 168. Munca forțată
    (1) Obținerea muncii de la o persoană împotriva voinței ei, prin constrîngere sau înșelăciune, dacă această acțiune nu întrunește elementele traficului de ființe umane sau ale traficului de copii,
    se pedepsește cu închisoare de la 2 la 6 ani.
    (2) Aceeași acțiune săvîrșită:
    a) asupra a două sau mai multor persoane;
    b) asupra unui copil cu capacitate de muncă sau a unei femei gravide;
    c) de două sau mai multe persoane;
    d) de o persoană publică, de o persoană cu funcție de răspundere, de o persoană cu funcție de demnitate publică, de o persoană publică străină sau de un funcționar internațional
    se pedepsește cu închisoare de la 6 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 1000 la 2500 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    (3) Acțiunile prevăzute la alin. (1) sau (2):
    a) săvîrșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală;
    b) soldate cu vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății ori cu decesul victimei,
    se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 15 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 1500 la 3000 de unități convenționale cu lichidarea persoanei juridice.
    [Art.168 în redacția LP270 din 07.11.13, MO290/10.12.13 art.794]
    Articolul 169. Internarea ilegală într-o instituție
                           psihiatrică
    (1) Internarea ilegală într-o instituție psihiatrică a unei persoane vădit sănătoase din punct de vedere psihic
    se pedepsește cu închisoare de pînă la 3 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.
    (2) Aceeași acțiune care a cauzat din imprudență:
    a) vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății;
    b) decesul victimei
    se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani.

Capitolul IV
INFRACȚIUNILE PRIVIND VIAȚA SEXUALĂ

    Articolul 171. Violul
    (1) Violul, adică raportul sexual săvîrșit prin constrîngere fizică sau psihică a persoanei sau profitînd de imposibilitatea acesteia de a se apăra ori de a-și exprima voința,
    se pedepsește cu închisoare de la 3 la 5 ani.
    (2) Violul:
    a) săvîrșit de către o persoană care anterior a săvîrșit un viol prevăzut la alin.(1);
    b) săvîrșit cu bună-știință asupra unui minor;
    b1) săvîrșit cu bună-știință asupra unei femei gravide;
    b2) săvîrșit asupra unui membru de familie
    [Art.171 al.(2), lit.b2) introdusă prin LP167 din 09.07.10, MO155-158/03.09.10 art.551]
    c) săvîrșit de două sau mai multe persoane;
    e) însoțit de contaminarea intenționată cu o boală venerică;
    f)  săvîrșit cu deosebită cruzime, precum și din motive sadice
    [Art.171 al.(2), lit.f) în redacția LP252 din 08.11.12, MO263-269/21.12.12 art.855]
    se pedepsește cu închisoare de la 5 la 12 ani.
    (3) Violul:
    a) persoanei care se afla în grija, sub ocrotirea, protecția, la educarea sau tratamentul făptuitorului;
    b) unei persoane minore în vîrstă de pînă la 14 ani;
    c) însoțit de contaminarea intenționată cu maladia SIDA;
    d) care a cauzat din imprudență o vătămare gravă a integrității corporale sau a sănătății;
    e) care a provocat din imprudență decesul victimei;
    f) soldat cu alte urmări grave
    se pedepsește cu închisoare de la 10 la 20 de ani sau cu detențiune pe viață.
    Articolul 172. Acțiuni violente cu caracter sexual
    (1) Homosexualitatea sau satisfacerea poftei sexuale în forme perverse, săvîrșite prin constrîngere fizică sau psihică a persoanei ori profitînd de imposibilitatea acesteia de a se apăra sau de a-și exprima voința,
    se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 5 ani.
    (2) Aceleași acțiuni:
    a) săvîrșite de o persoană care anterior a săvîrșit o faptă prevăzută la alin.(1);
    b) săvîrșite cu bună-știință asupra unui minor;
    b1) cu bună-știință asupra unei femei gravide;
    b2) săvîrșite asupra unui membru de familie;
    [Art.172 al.(2), lit.b2) introdusă prin LP167 din 09.07.10, MO155-158/03.09.10 art.551]
  
  c) săvîrșite de două sau mai multe persoane;
    d) însoțite de contaminarea intenționată cu o boală venerică;
   
g)  săvîrșite cu deosebită cruzime, precum și din motive sadice
    [Art.172 al.(2), lit.g) în redacția LP252 din 08.11.12, MO263-269/21.12.12 art.855]
    se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 12 ani.
    (3) Acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), care:
    a) au fost săvîrșite asupra unei persoane despre care se știa cu certitudine că nu a atins vîrsta de 14 ani;
    a1) au fost săvîrșite asupra persoanei care se află în îngrijirea, ocrotirea, protecția, educarea sau în tratamentul făptuitorului;
    b) au cauzat contaminarea intenționată cu maladia SIDA;
    c) au cauzat din imprudență o vătămare gravă a integrității corporale sau a sănătății;
    d) au provocat din imprudență decesul victimei;
    e) au provocat alte urmări grave,
    se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 20 de ani sau cu detențiune pe viață.
    Articolul 173. Hărțuirea sexuală
    Hărțuirea sexuală, adică manifestarea unui comportament fizic, verbal sau nonverbal, care lezează demnitatea persoanei ori creează o atmosferă neplăcută, ostilă, degradantă, umilitoare
, discriminatorie sau insultătoare cu scopul de a determina o persoană la raporturi sexuale ori la alte acțiuni cu caracter sexual nedorite, săvîrșite prin amenințare, constrîngere, șantaj,
   
[Art.173 dispoziția modificată prin LP306 din 26.12.12, MO27-30/08.02.13 art.104]
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 300 la 500 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 140 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
    [Art.173 în redacția LP167 din 09.07.10, MO155-158/03.09.10 art.551]
    Articolul 174. Raportul sexual cu o persoană care nu a
                            împlinit vîrsta de 16 ani
    (1)
Raportul sexual altul decît violul, actele de penetrare vaginală, anală sau bucală și altele, comise asupra unei persoane despre care se știa cu certitudine că nu a împlinit vîrsta de 16 ani, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani.
  
  [Art.174 al.(1) în redacția LP73 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.332]
   
(2) Persoana care a săvîrșit fapta prevăzută la alin.(1) nu este pasibilă de răspundere penală dacă este la nivel apropiat cu victima în ceea ce privește vîrsta și dezvoltarea fizică și psihică.
    Articolul 175. Acțiuni perverse
   
Acțiunile perverse săvîrșite față de o persoană despre care se știa cu certitudine că nu a împlinit vîrsta de 16 ani, constînd în exhibare, atingeri  indecente, discuții cu caracter obscen sau cinic purtate cu victima referitor la raporturile sexuale, determinarea victimei să participe ori să asiste la spectacole pornografice, punerea la dispoziția victimei a materialelor cu caracter pornografic, precum și în alte acțiuni cu caracter sexual,
    se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani.
   
[Art.175 în redacția LP73 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.332]
   
Articolul 1751. Acostarea copiilor în scopuri sexuale
    Propunerea, inclusiv prin intermediul tehnologiilor de informare și de comunicare, a unei întîlniri cu un copil în scopul săvîrșirii împotriva acestuia a oricărei infracțiuni cu caracter sexual, dacă propunerea a fost urmată de fapte materiale care conduc la o astfel de întîlnire, se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani.
    [Art.1751 introdus prin LP73 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.332]

Capitolul V
INFRACȚIUNI CONTRA DREPTURILOR
POLITICE, DE MUNCĂ ȘI ALTOR DREPTURI
CONSTITUȚIONALE ALE CETĂȚENILOR

    Articolul 176. Încălcarea egalității în drepturi
                           a cetățenilor
    (1) Orice deosebire, excludere, restricție sau preferință în drepturi și în libertăți a persoanei sau a unui grup de persoane, orice susținere a comportamentului discriminatoriu în sfera politică, economică, socială, culturală și în alte sfere ale vieții, bazată pe criteriu de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vîrstă, dizabilitate, opinie, apartenență politică sau pe orice alt criteriu:
    a) săvîrșită de o persoană cu funcție de răspundere;
    b) care a cauzat daune în proporții mari;
    c) săvîrșită prin amplasarea de mesaje și simboluri discriminatorii în locurile publice;
    d) săvîrșită în baza a două sau mai multe criterii;
    e) săvîrșită de două sau de mai multe persoane,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 400 la 600 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 150 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
    (2) Promovarea ori susținerea acțiunilor specificate la alin. (1), săvîrșită prin intermediul mijloacelor de informare în masă,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 600 la 800 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 160 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 1000 la 3000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 3 ani.
    (3) Acțiunile specificate la alin. (1) și (2) care au provocat din imprudență decesul persoanei ori sinuciderea acesteia
    se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 6 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 1000 la 3000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.
   
[Art.176 în redacția LP306 din 26.12.12, MO27-30/08.02.13 art.104]
    Articolul 177. Încălcarea inviolabilității vieții
                        
   personale
    (1) Culegerea ilegală sau răspîndirea cu bună-știință a informațiilor, ocrotite de lege, despre viața personală ce constituie secret personal sau familial al altei persoane fără consimțămîntul ei
    se pedepsește cu amendă în mărime de pînă la 300 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore.
    (11) Culegerea ilegală a informațiilor menționate la alin.(1), fără consimțămîntul persoanei, cu utilizarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obținerea ascunsă a informației,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 200 la 400 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 200 la 240 de ore.
    (2) Răspîndirea informațiilor menționate la alin.(1):
    a) într-un discurs public, prin mass-media;
    b) prin folosirea intenționată a situației de serviciu
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 200 la 500 unități convenționale sau cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de 1 an, sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 1000 la 2000 unități convenționale.
    Articolul 178. Violarea dreptului la secretul
                            corespondenței
    (1) Violarea dreptului la secretul scrisorilor, telegramelor, coletelor și altor trimiteri poștale, al convorbirilor telefonice și înștiințărilor telegrafice, cu încălcarea legislației,
    se pedepsește cu amendă în mărime de pînă la 200 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 120 la 180 de ore.
    (2) Aceeași acțiune săvîrșită:
    a) cu folosirea situației de serviciu;
    b) prin utilizarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obținerea ascunsă a informației;
    c) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale
    se pedepsește cu amendă de la 200 la 400 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 100 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani, sau cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a desfășura o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.
    Articolul 179. Violarea de domiciliu
    (1) Pătrunderea sau rămînerea ilegală în domiciliul sau în reședința unei persoane fără consimțămîntul acesteia ori refuzul de a le părăsi la cererea ei, precum și perchezițiile și cercetările ilegale,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de pînă la 300 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 100 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
    (2) Aceleași acțiuni săvîrșite cu aplicarea violenței sau cu amenințarea aplicării ei
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 200 la 600 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 140 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
    (3) Acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrșite:
    a) cu folosirea situației de serviciu;
    b) de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală,
    se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 5 ani.
    Articolul 180. Încălcarea intenționată a legislației
                           privind accesul la informație
    Încălcarea intenționată de către o persoană cu funcție de răspundere a procedurii legale de asigurare și de realizare a dreptului de acces la informație, încălcare ce a cauzat daune în proporții considerabile drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanei care a solicitat informații referitoare la ocrotirea sănătății populației, la securitatea publică, la protecția mediului,
    se pedepsește cu amendă de la 150 la 300 unități convenționale cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.
   
Articolul 1801. Împiedicarea intenționată a activității
                             mass-media  sau intimidarea pentru critică
    (1) Împiedicarea intenționată a activității mass-media  sau a jurnalistului, precum și intimidarea mass-media sau a jurnalistului pentru critică
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 150 la 300 unități convenționale cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice pe un termen de pînă la 2 ani.
    (2) Aceleași acțiuni săvîrșite cu folosirea situației de serviciu
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 300 la 500 unități convenționale cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice pe un termen de pînă la 4 ani.
    (3) Acțiunile prevăzute la alin. (1) și (2):
    a) săvîrșite cu aplicarea violenței sau cu amenințarea aplicării ei;
    b) săvîrșite de două sau mai multe persoane;
    c) însoțite de sustragerea sau deteriorarea materialelor sau echipamentului jurnalistului în scopul împiedicării activității jurnalistice,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 400 la 1000 unități convenționale cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice pe un termen de pînă la 5 ani.
    [Art.1801 introdus prin LP40 din 21.03.13, MO91/20.04.13 art.280]
    Articolul 1802. Cenzura
    (1) Denaturarea nejustificată a materialului jurnalistic sau interdicția nejustificată de a răspîndi anumite informații, impusă de către conducerea mass-media publice,
    se pedepsește cu amendă de la 300 la 500 unități convenționale cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
    (2) Indicația funcționarului public sau a persoanei care exercită funcție de demnitate publică cu privire la activitatea editorială dată mass-media sau angajaților mass-media, precum și orice altă formă de împiedicare a tirajării sau răspîndirii informației
    se pedepsesc cu amendă de la 300 la 1000 unități convenționale cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
    [Art.1802 introdus prin LP40 din 21.03.13, MO91/20.04.13 art.280]
    Articolul 181. Împiedicarea exercitării libere a dreptului
                            electoral sau a activității organelor electorale
    Împiedicarea prin orice mijloace a exercitării libere a dreptului electoral sau împiedicarea activității organelor electorale:
    a) săvîrșită prin blocarea sau atacarea localurilor secțiilor de votare prin orice mijloc și în orice formă;
    b) săvîrșită prin sustragerea urnelor de vot sau a documentelor electorale;
    c) săvîrșită cu periclitarea vieții persoanei;
    d) însoțită de vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății;
    e) soldată cu alte urmări grave,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 200 la 400 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
   
Articolul 1811. Coruperea alegătorilor
    (1) Oferirea sau darea de bani, bunuri, servicii ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să își exercite drepturile sale electorale într-un anumit mod în cadrul alegerilor parlamentare, locale ori în cadrul referendumului
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 200 la 500 unități convenționale sau cu închisoare de la un an la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    (2) În categoria bunurilor prevăzute la alin. (1) sînt incluse și băuturile alcoolice, produsele din tutun și produsele alimentare.
    (3) Nu intră în categoria bunurilor prevăzute la alin. (1) materiale și obiecte de agitație electorală, achitate din fondul electoral, ce poartă numele și prenumele candidatului, respectiv denumirea partidului politic, semne sau simboluri ale concurenților electorali, precum: afișe, pliante, cărți poștale, calendare, caiete, ilustrate, pixuri, brichete, cutii de chibrituri, insigne, ecusoane, CD-uri, DVD-uri, suporturi de stocare USB, fanioane, steaguri, cărți, pungi, tricouri, chipiuri, eșarfe, fulare, a căror valoare pentru o unitate nu depășește două unități convenționale.
    [Art.1811 în redacția LP53 din 29.03.13, MO97-103/03.05.13 art.320]
    [Art.1811 introdus prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
    Articolul 1812. Finanțarea ilegală a partidelor politice
                             sau a campaniilor electorale, încălcarea
                             modului de gestionare a mijloacelor
                             financiare ale partidelor politice sau ale
                             fondurilor electorale
    (1) Falsificarea rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice și/sau a rapoartelor privind finanțarea campaniilor electorale în intenția de a substitui sau a ascunde identitatea donatorilor, volumul mijloacelor acumulate ori destinația sau volumul mijloacelor utilizate
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 200 la 500 de unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de pînă   la 5 ani.
    (2) Utilizarea de resurse administrative (bunuri publice), inclusiv favorizarea sau consimțirea la utilizarea ilegală a resurselor administrative (bunurilor publice) în campaniile electorale, dacă au fost cauzate daune în proporții mari,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 de unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de  la 2 la 5 ani.
    (3) Extorcarea sau obținerea prin extorcare a donațiilor pentru partidele politice și/sau pentru fondurile electorale
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 200 la 500 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 100 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 4 ani, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de la 1 la 5 ani.
    (4) Utilizarea contrar destinației a alocațiilor de la bugetul de stat pentru partidele politice sau a mijloacelor din fondul electoral, dacă aceasta a cauzat daune în proporții mari,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 1 la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de  la 2 la 5 ani.
    (5) Acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic sau a concurentului electoral din partea unui grup criminal organizat sau a unei organizații (asociații) criminale
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 500 la 1000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 1 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de la 2 la 5 ani.
    [Art.1812 introdus prin LP36 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.134; în vigoare 14.04.15]
    Articolul 182. Falsificarea rezultatelor votării
    (1) Votarea unei persoane: fără a avea acest drept, fie de două sau mai multe ori, fie prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decît are dreptul, fie prin utilizarea unui act de identitate fals sau a unui buletin de vot fals
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 200 la 400 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 100 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
    (2) Falsificarea, prin orice mijloace, a rezultatelor votării
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 300 la 500 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.

[Art.182 în redacția LP216 din 17.09.10, MO191-193/01.10.10 art.634]

    Articolul 183. Încălcarea regulilor de protecție
                           a muncii
    (1) Încălcarea de către o persoană cu funcție de răspundere ori de către o persoană care gestionează o organizație comercială, obștească sau altă organizație nestatală a tehnicii securității, a igienei industriale sau a altor reguli de protecție a muncii, dacă această încălcare a provocat accidente cu oameni sau alte urmări grave,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 200 la 500 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 100 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
    (2) Aceeași acțiune care a provocat din imprudență decesul unei persoane
se pedepsește cu închisoare de la 2 la 6 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.
    Articolul 184. Violarea dreptului la libertatea
                            întrunirilor
    (1) Violarea dreptului la libertatea întrunirilor prin împiedicarea ilegală a desfășurării mitingului, demonstrației, manifestației, procesiunii sau oricărei alte întruniri ori a participării cetățenilor la acestea fie prin constrîngerea lor la participare:
    a) săvîrșită de o persoană cu funcție de răspundere;
    b) săvîrșită de două sau mai multe persoane;
    c) însoțită de violență nepericuloasă pentru viață sau sănătate,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 200 la 400 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
    (2) Aceeași acțiune:
    a) săvîrșită cu aplicarea armei sau a altor obiecte care au servit drept armă ori au fost special adaptate pentru vătămarea integrității corporale sau a sănătății;
    b) însoțită de violență periculoasă pentru viață sau sănătate;
    c) soldată cu cauzarea de daune în proporții mari;
    d) soldată cu alte urmări grave
    se pedepsește cu închisoare de pînă la 5 ani.
    Articolul 185. Atentarea la persoană și la drepturile
                           cetățenilor sub formă de propovăduire
                           a credințelor religioase și de îndeplinire
                           a riturilor religioase
    Organizarea, conducerea sau participarea activă la un grup a cărui activitate, desfășurată sub formă de propovăduire a credințelor religioase și de îndeplinire a riturilor religioase, este însoțită fie de cauzarea de daune sănătății cetățenilor, fie de alte atentate la persoană sau la drepturile acesteia, fie de instigarea cetățenilor la refuzul de a îndeplini obligațiile cetățenești
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 300 la 700 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 5 ani.
    Articolul 1851. Încălcarea dreptului de autor
                             și a drepturilor conexe
   (1) Încălcarea dreptului de autor și a drepturilor conexe, dacă este în proporții mari, săvîrșită prin:
    a) reproducerea operelor sau a obiectelor drepturilor conexe în cadrul desfășurării activității de întreprinzător tangențiale activității intelectuale în domeniul dreptului de autor și al drepturilor conexe, în special în domeniul literaturii, artei și științei, în scopul comercializării sau oferirii spre comercializare, importului, exportului, precum și stocarea, transportul exemplarelor de opere sau de fonograme în scopurile menționate, sau orice altă formă de valorificare a obiectelor dreptului de autor sau ale drepturilor conexe în scopul obținerii profitului, fără acordul titularului de drepturi;
    b) închirierea, schimbul sau altă formă de punere la dispoziția terților cu titlu gratuit sau oneros, precum și depozitarea în scopurile menționate sau altă valorificare a exemplarelor de opere sau de fonograme, în orice mod și sub orice formă, fără marcaj de control și fără a deține, în momentul controlului, contractele de autor încheiate cu titularii de drepturi;
    c) comercializarea sau oferirea spre comercializare, închirierea, importul sau depozitarea de echipamente tehnice sau de componente ale acestora destinate pentru facilitarea accesului la emisiunile organizațiilor de difuziune ce comunică condiționat prin eter, cablu, satelit în regim interactiv, inclusiv prin Internet;
    d) indicarea pe exemplarele de opere sau de fonograme a unei informații false despre apartenența și limitele exercitării dreptului de autor și a drepturilor conexe, precum și a unei alte informații care-l poate induce în eroare pe beneficiar;
    e) aplicarea necorespunzătoare a marcajelor de control, altele decît cele pentru suporturile materiale specificate în anexele la cererea de eliberare a marcajelor de control, pe exemplarele de operă ori de fonograme valorificate fără consimțămîntul titularului de drepturi;
    f) modificarea, înlăturarea de pe exemplarele de opere sau de fonograme a simbolurilor și semnelor de protecție a dreptului de autor și a drepturilor conexe, indicate de titularul drepturilor respective; înlăturarea de pe exemplarele de opere sau de fonograme a informației privind administrarea dreptului de autor și a drepturilor conexe; înlăturarea de pe exemplarele de opere sau de fonograme a mijloacelor tehnice de protecție a dreptului de autor și a drepturilor conexe;
    g) însușirea paternității ori constrîngerea la copaternitate
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 800 la 1000 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.
    (2) Marcarea, comercializarea, importarea, exportarea, transportarea sau depozitarea ilegală a marcajelor de control, falsificarea acestora, care au cauzat daune în proporții mari,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 2000 la 6000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.
    (3) Acțiunile prevăzute la alin. (1) și (2), săvîrșite:
    a) de două sau de mai multe persoane;
    b) de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală;
    c) prin constrîngere fizică sau psihică;
    d) în proporții deosebit de mari,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 4000 la 5000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 8000 la 10 000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.

   [Art.1851 în redacția LP115 din 23.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363]
   
Articolul 1852. Încălcarea dreptului asupra obiectelor
                             de proprietate industrială
    (1) Răspîndirea informațiilor privind invenția, modelul de utilitate, desenul sau modelul industrial, soiul de plantă, topografia circuitului integrat fără consimțămîntul autorului (creatorului) sau al succesorului său în drepturi, pînă la publicarea oficială a datelor din cererea de înregistrare, de către o persoană căreia aceste informații i-au fost încredințate sau i-au devenit cunoscute în alt mod, precum și însușirea frauduloasă de către un terț a calității de autor al invenției, al modelului de utilitate, al desenului sau al modelului industrial, al soiului de plantă, al topografiei circuitului integrat sau constrîngerea la coautorat , care au cauzat daune în proporții mari,

    [Art.1852 al.(1) modificat prin LP115 din 23.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363]
    se pedepsesc cu amendă de la 800 la 1.000 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore.
    [Art.1852 al.(1), sancțiunea modificată prin LP115 din 23.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363]
  
  (2) Utilizarea fără consimțămîntul titularului a mărcii protejate sau a unui semn care, din cauza identității ori similitudinii cu marca înregistrată și a identității ori similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de semn și de marcă, generează riscul de confuzie în percepția consumatorului, aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje, precum și utilizarea lui în calitate de ambalaj în cazul mărcilor tridimensionale, oferirea produselor sub acest semn spre comercializare sau comercializarea ori stocarea lor în acest scop, sau, după caz, oferirea ori prestarea serviciilor sub acest semn, importul sau exportul produselor sub acest semn, utilizarea semnului în publicitate, multiplicarea, stocarea sau comercializarea semnului în scopurile menționate, precum și îndemnarea terților la efectuarea acestor acțiuni, care au cauzat daune în proporții mari,
    [Art.1852al.(2) în redacția LP115 din 23.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363]
   
se pedepsesc cu amendă de la 800 la 1.000 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3.500 la 5.000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.
    [Art.1852 al.(2), sancțiunea modificată prin LP115 din 23.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363]
  
  (21) Utilizarea comercială directă sau indirectă a unei denumiri de origine/indicații geografice înregistrate pentru produsele neacoperite de înregistrare în măsura în care aceste produse sînt comparabile cu cele înregistrate sub această denumire sau în măsura în care această utilizare permite de a profita de reputația denumirii protejate, precum și uzurparea, imitarea sau evocarea asociațiilor legate de o denumire de origine/indicație geografică înregistrată, chiar dacă originea adevărată a produsului este indicată sau dacă denumirea protejată este folosită în traducere ori este însoțită de o expresie, cum ar fi „de genul”, „de tipul”, „de stilul”, „imitație” ori de alte expresii similare, indicarea falsă sau înșelătoare cu privire la proveniența, originea, natura sau calitățile esențiale ale produsului, care figurează pe produs sau pe ambalajul acestuia, în publicitate, precum și utilizarea în calitate de ambalaj a unui recipient de natură să creeze o impresie eronată în privința originii produsului, desfășurarea unor practici susceptibile să-l inducă în eroare pe consumator în ceea ce privește originea adevărată a produsului, precum și îndemnarea terților la efectuarea acestor acțiuni, care au cauzat daune în proporții mari,
    se pedepsesc cu amendă de la 800 la 1000 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3500 la 5000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.

    [Art.1852 al.(21) introdus prin LP115 din 23.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363]
   
(22) Orice practică susceptibilă să-l inducă în eroare pe consumator referitor la o denumire a specialității tradiționale garantate, orice imitare a unei denumiri înregistrate și rezervate conform legislației cu privire la protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate, orice folosire în comerț a denumirilor de produse care ar putea fi confundate cu denumirile specialităților tradiționale garantate înregistrate cu rezervarea denumirii conform legislației cu privire la protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate, orice uzurpare abuzivă sau înșelătoare a mențiunii „Specialitate tradițională garantată” și a simbolului național asociat acesteia, precum și îndemnarea terților la efectuarea acestor acțiuni, care au cauzat daune în proporții mari,
    se pedepsesc cu amendă de la 800 la 1000 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3500 la 5000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.

    [Art.1852 al.(22) introdus prin LP115 din 23.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363]
  
  (23) Utilizarea ilegală în sensul alin. (21) a unei denumiri de origine/indicații geografice neînregistrate, protejate în baza acordurilor bilaterale la care Republica Moldova este parte, precum și îndemnarea terților la efectuarea acestor acțiuni, săvîrșite în proporții mari,
    se pedepsesc cu amendă de la 800 la 1000 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3500 la 5000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.

    [Art.1852 al.(23) introdus prin LP115 din 23.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363]
   
(3) Fabricarea, importul, exportul, transportarea, oferirea spre vînzare, vînzarea, alt mod de punere în circulație economică sau stocarea în aceste scopuri a produsului, folosirea de procedee, ceea ce constituie invenții sau modele de utilitate ori include obiectul invenției sau al modelului de utilitate protejate, pentru care, în conformitate cu legislația, este necesară autorizare din partea titularului, efectuate fără această autorizare, precum și îndemnarea terților la efectuarea acestor acțiuni, care au cauzat daune în proporții mari,
    se pedepsesc cu amendă de la 800 la 1.000 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3.500 la 5.000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.

    [Art.1852 al.(3) sancțiune modificată prin LP115 din 23.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363]
   
(4) Fabricarea, importul, exportul, oferirea spre vînzare, vînzarea, alt mod de punere în circulație economică sau stocarea în aceste scopuri a produsului obținut prin aplicarea desenului sau modelului industrial protejate, dacă acest produs, integral sau într-o măsură substanțială, este o copie a desenului sau a modelului industrial protejate, pentru care, în conformitate cu legislația, este necesară autorizare din partea titularului, efectuate fără această autorizare, precum și îndemnarea terților la efectuarea acestor acțiuni, care au cauzat daune în proporții mari,
    se pedepsesc cu amendă de la 800 la 1.000 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3.500 la 5.000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.

    [Art.1852 al.(4) sancțiune modificată prin LP115 din 23.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363]
    (5) Producerea, reproducerea, condiționarea în scop de înmulțire, oferirea spre vînzare, vînzarea sau alte forme de comercializare, importul, exportul sau stocarea în aceste scopuri a materialului soiului de plantă pentru care, în conformitate cu legislația, este necesară autorizare din partea titularului, efectuate fără această autorizare, precum și îndemnarea terților la efectuarea acestor acțiuni, care au cauzat daune în proporții mari,
    se pedepsesc cu amendă de la 800 la 1.000 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3.500 la 5.000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.

    [Art.1852 al.(5) sancțiune modificată prin LP115 din 23.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363]
   
(6) Reproducerea topografiei circuitului integrat sau a unei părți a acesteia, importul, exportul, oferirea spre vînzare, vînzarea sau distribuirea în orice alt mod în scopuri comerciale a topografiei circuitului integrat pentru care, în conformitate cu legislația, este necesară autorizare din partea titularului, efectuate fără această autorizare, precum și îndemnarea terților la efectuarea acestor acțiuni, care au cauzat daune în proporții mari,
    se pedepsesc cu amendă de la 800 la 1.000 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3.500 la 5.000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.

    [Art.1852 al.(6) sancțiune modificată prin LP115 din 23.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363]
 
   (7) Acțiunile de la alin.(1), (2), (21), (22), (23), (3), (4), (5) și (6) săvîrșite:
    [Art.1852 al.(7) dispoziție modificată prin LP115 din 23.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363]
 
   b) de două sau mai multe persoane;
    c) de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală;
    d) prin constrîngere fizică sau psihică;
    e) în proporții deosebit de mari
    se pedepsesc cu amendă de la 3.000 la 5.000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 7.000 la 10.000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani sau cu lichidarea ei.
    Articolul 1853. Declarațiile intenționat false în documentele
                             de înregistrare ce țin de protecția proprietății
                             intelectuale
    Declarațiile intenționat false, operarea intenționată cu înscrieri false în documentele ce țin de protecția proprietății intelectuale, precum și falsificarea documentelor necesare eliberării titlului de protecție, perfectarea intenționată a documentelor falsificate sau prezentarea intenționată de documente cu date care subminează autoritatea solicitantului de protecție a obiectului de proprietate intelectuală
    se pedepsesc cu amendă de la 800 la 1.000 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3.500 la 5.000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.

Capitolul VI
INFRACȚIUNI CONTRA PATRIMONIULUI

    Articolul 186. Furtul
    (1) Furtul, adică sustragerea pe ascuns a bunurilor altei persoane,
    se pedepsește cu amendă în mărime de pînă la 300 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 120 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
    (2) Furtul săvîrșit:
    b) de două sau mai multe persoane;
    c) prin pătrundere în încăpere, în alt loc pentru depozitare sau în locuință;
    d) cu cauzarea de daune în proporții considerabile
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 300 la 1000 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 4 ani.
    (3) Furtul săvîrșit:
    a) în timpul unei calamități;
    b) de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală
    se pedepsește cu închisoare de la 2 la 6 ani cu (sau fără) amendă în mărime de la 1.000 la 3.000 unități convenționale.
    (4) Acțiunile prevăzute la alin. (1),(2) sau (3)săvîrșite în proporții mari
    se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani.
    (5) Acțiunile prevăzute la alin.(1), (2) sau (3) săvîrșite în proporții deosebit de mari
    se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 12 ani.
    Articolul 187. Jaful
    (1) Jaful, adică sustragerea deschisă a bunurilor altei persoane,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 200 la 500 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de la 2 la 5 ani.
    [Art.187 al.(1), sancțiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]
    (2) Jaful săvîrșit:
    b) de două sau mai multe persoane;
    c) de o persoană mascată, deghizată sau travestită;
    d) prin pătrunderea în încăpere, în alt loc pentru depozitare sau în locuință;
    e) cu aplicarea violenței nepericuloase pentru viața sau sănătatea persoanei ori cu amenințarea aplicării unei asemenea violențe;
    f) cu cauzarea de daune în proporții considerabile
    se pedepsește cu închisoare de la 5 la 7 ani cu (sau fără) amendă în mărime de la 500 la 1000 unități convenționale.
   
[Art.187 al.(2), sancțiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]
    (3) Jaful săvîrșit:
    a) în timpul unei calamități;
    b) de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală
    se pedepsește cu închisoare de la 7 la 10 ani.
   
[Art.187 al.(3), sancțiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]
    (4) Acțiunile prevăzute la alin.(1), (2) sau (3) săvîrșite în proporții mari
    se pedepsesc cu închisoare de la 8 la 12 ani.
   
[Art.187 al.(4), sancțiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]
    (5) Acțiunile prevăzute la alin. (1), (2) sau (3) săvîrșite în proporții deosebit de mari
    se pedepsesc cu închisoare de 12 la 15 ani.
   
[Art.187 al.(5), sancțiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]
    Articolul 188. Tîlhăria
    (1) Tîlhăria, adică atacul săvîrșit asupra unei persoane în scopul sustragerii bunurilor, însoțit de violență periculoasă pentru viața sau sănătatea persoanei agresate ori de amenințarea cu aplicarea unei asemenea violențe,
    se pedepsește cu închisoare de la 5 la 8 ani cu (sau fără) amendă în mărime de la 600 la 1000 unități convenționale.
   
[Art.188 al.(1), sancțiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]
    (2) Tîlhăria săvîrșită:
    b) de două sau mai multe persoane;
    c) de o persoană mascată, deghizată sau travestită;
    d) prin pătrundere în încăpere, în alt loc pentru depozitare sau în locuință;
    e) cu aplicarea armei sau altor obiecte folosite în calitate de armă;
    f) cu cauzarea de daune în proporții considerabile
    se pedepsește cu închisoare de la 8 la 10 ani.
   
[Art.188 al.(2), sancțiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]
    (3) Tîlhăria săvîrșită:
    a) în timpul unei calamități;
    b) de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală;
    c) cu vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății;
   
d) cu deosebită cruzime
    [Art.188 al.(3), lit.d) în redacția LP252 din 08.11.12, MO263-269/21.12.12 art.855]
    se pedepsește cu închisoare de la 10 la 12 ani.
   
[Art.188 al.(3), sancțiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]
    (4) Acțiunile prevăzute la alin. (1), (2) sau (3) săvîrșite în proporții mari
    se pedepsesc cu închisoare de la 11 la 14 ani.
   
[Art.188 al.(4), sancțiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]
    (5) Acțiunile prevăzute la alin. (1), (2) sau (3) săvîrșite în proporții deosebit de mari
    se pedepsesc cu închisoare de la 12 la 15 ani.
   
[Art.188 al.(5), sancțiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]
    Articolul 189. Șantajul
    (1) Șantajul, adică cererea de a se transmite bunurile proprietarului, posesorului sau deținătorului ori dreptul asupra acestora sau de a săvîrși alte acțiuni cu caracter patrimonial, amenințînd cu violență persoana, rudele sau apropiații acesteia, cu răspîndirea unor știri defăimătoare despre ele, cu deteriorarea sau cu distrugerea bunurilor proprietarului, posesorului, deținătorului ori cu răpirea proprietarului, posesorului, deținătorului, a rudelor sau a apropiaților acestora,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 400 la 600 unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 5 ani.
   
[Art.189 al.(1), sancțiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]
    (2) Șantajul săvîrșit:
    b) de două sau mai multe persoane;
    c) cu aplicarea violenței nepericuloase pentru viață sau sănătate;
    d) prin amenințare cu moartea;
    e) cu deteriorarea ori distrugerea bunurilor;
   
f) împotriva donatorilor partidelor politice sau ai concurenților electorali.
    [Art.189 al.(2), lit.f) introdusă prin LP36 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.134; în vigoare 14.04.15]
    se pedepsește cu închisoare de la 5 la 7 ani cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unități convenționale.
   
[Art.189 al.(2), sancțiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]
    (3) Acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2):
    a) săvîrșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală;
    b) săvîrșite cu aplicarea armei sau a altor obiecte folosite în calitate de armă;
    c) însoțite de violență periculoasă pentru viață sau sănătate;
   
d) săvîrșite cu deosebită cruzime;
    [Art.189 al.(3), lit.d) în redacția LP252 din 08.11.12, MO263-269/21.12.12 art.855]
    e) urmate de dobîndirea bunurilor cerute;
    f) soldate cu alte urmări grave,
    se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 10 ani cu amendă în mărime de la 1500 la 2000 unități convenționale.
   
[Art.189 al.(3) sancțiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]
    (4) Acțiunile prevăzute la alin.(1), (2) sau (3), însoțite de răpirea proprietarului, posesorului sau deținătorului, a rudelor sau a apropiaților acestora,
    se pedepsește cu închisoare de la 10 la 13 ani.
   
[Art.189 al.(4) sancțiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]
    (5) Acțiunile prevăzute la alin. (1), (2), (3) sau (4) săvîrșite în proporții mari
    se pedepsesc cu închisoare de la 11 la 13 ani.
   
[Art.189 al.(5) sancțiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]
    (6) Acțiunile prevăzute la alin. (1), (2), (3) sau (4) săvîrșite în proporții deosebit de mari
    se pedepsesc cu închisoare de la 13 la 15 ani.
   
[Art.189 al.(6) sancțiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]
    Articolul 190. Escrocheria
    (1) Escrocheria, adică dobîndirea ilicită a bunurilor altei persoane prin înșelăciune sau abuz de încredere,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 200 la 500 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 120 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
    (2) Escrocheria săvîrșită:
    b) de două sau mai multe persoane;
    c) cu cauzarea de daune în proporții considerabile;
    d) cu folosirea situației de serviciu
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.
    (3) Escrocheria săvîrșită de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală
    se pedepsește cu închisoare de la 4 la 8 ani cu (sau fără) amendă în mărime de la 1000 la 3000 unități convenționale.
    (4) Acțiunile prevăzute la alin.(1), (2) sau (3) săvîrșite în proporții mari
    se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
    (5) Acțiunile prevăzute la alin.(1), (2) sau (3) săvîrșite în proporții deosebit de mari
    se pedepsesc cu închisoare de la 8 la 15 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
    Articolul 191. Delapidarea averii străine
    (1) Delapidarea averii străine, adică însușirea ilegală a bunurilor altei persoane, încredințate în administrarea vinovatului,
    se pedepsește cu amendă în mărime de pînă la 500 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.
    (2) Delapidarea averii străine, săvîrșită:
    b) de două sau mai multe persoane;
    c) cu cauzarea de daune în proporții considerabile;
    d) cu folosirea situației de serviciu,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 500 la 1.000 unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
   
(21) Delapidarea averii străine săvîrșită de administratorul unei bănci,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
    [Art.191 al.(21) introdus prin LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559]
    (3) Acțiunile prevăzute la alin. (1)-(21), săvîrșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală,
   
[Art.191 al.(3) dispoziția modificată prin LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559]
    se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 8 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
    (4) Acțiunile prevăzute la
alin. (1)-(21) sau (3) săvîrșite în proporții mari
   
[Art.191 al.(4) dispoziția modificată prin LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559]
    se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 12 ani.
    (5) Acțiunile prevăzute la
alin. (1)-(21) sau (3) săvîrșite în proporții deosebit de mari
   
[Art.191 al.(5) dispoziția modificată prin LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559]
    se pedepsesc cu închisoare de la 8 la 15 ani.
    Articolul 192. Pungășia
    (1) Pungășia, adică acțiunea în scopul sustragerii bunurilor altei persoane din buzunare, genți sau din alte obiecte prezente la persoană,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 300 la 500 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
    (2) Pungășia săvîrșită:
    b) de două sau mai multe persoane,
    se pedepsește cu închisoare de pînă la 4 ani cu amendă în mărime de la 200 la 1.000 unități convenționale.
    (3) Acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2) săvîrșite în proporții mari
    se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 7 ani.
    (4) Acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2) săvîrșite în proporții deosebit de mari
    se pedepsesc cu închisoare de la 6 la 10 ani.
    Articolul 1921. Răpirea mijlocului de transport
    (1) Răpirea mijlocului de transport fără scop de însușire
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unități convenționale sau cu închisoare de la 1 la 3 ani.
    (2) Aceeași acțiune:
    a) săvîrșită de două sau mai multe persoane;
    b) însoțită de violență nepericuloasă pentru viața sau sănătatea victimei sau de amenințarea cu aplicarea unei asemenea violențe;
    c) săvîrșită prin pătrundere în garaj, în alte încăperi sau spații îngrădite ori păzite
    se pedepsește cu închisoare de la 3 la 5 ani.
   
[Art.1921 al.(2), sancțiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]
    (3) Acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2) însoțite de violență periculoasă pentru viața sau sănătatea victimei sau de amenințarea cu aplicarea unei asemenea violențe
    se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 7 ani.
   
[Art.1921 al.(3), sancțiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]
    Articolul 1922.  Răpirea mijlocului de transport cu tracțiune
                              animală, precum și a animalelor de tracțiune
    Răpirea mijlocului de transport cu tracțiune animală, precum și a animalelor de tracțiune, fără scop de însușire, urmată:
    a) de distrugerea de bunuri;
    b) de îmbolnăvirea gravă sau pieirea animalelor răpite,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 300 la 700 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore.
    Articolul 193. Tulburarea de posesie
    Ocuparea, în întregime sau în parte, fără drept, a unui imobil aflat în posesia altuia cu aplicarea violenței sau cu amenințarea aplicării violenței ori prin distrugerea sau strămutarea semnelor de hotar
    se pedepsește cu amendă în mărime de pînă la 1000 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 150 la 240 de ore, sau cu închisoare de la 1 la 2 ani.
    Articolul 194. Însușirea sau utilizarea ilicită a energiei
                           electrice, termice sau a gazelor naturale
    (1) Însușirea energiei electrice, termice sau a gazelor naturale ori utilizarea ilicită a acestora evitînd sistemele de evidență instalate în modul stabilit sau prin acestea, dar deteriorate de consumator, dacă aceasta a cauzat daune în proporții mari,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 500 la 1.500 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore.
    (2) Aceleași acțiuni care au cauzat daune în proporții deosebit de mari
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1500 la 3000 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de 240 de ore.
    Articolul 196. Cauzarea de daune materiale prin înșelăciune
                            sau abuz de încredere
    (1) Cauzarea de daune materiale în proporții mari proprietarului prin înșelăciune sau abuz de încredere, dacă fapta nu constituie o însușire,
    se pedepsește cu amendă în mărime de pînă la 200 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
    (2) Aceeași acțiune săvîrșită:
    b) de două sau mai multe persoane
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 200 la 500 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
    (3) Acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrșite:
    a) de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală;
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
    (4) Cauzarea de daune materiale în proporții deosebit de mari prin înșelăciune sau abuz de încredere, dacă fapta nu constituie o însușire,
     se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
    Articolul 197. Distrugerea sau deteriorarea intenționată
                           a bunurilor
    (1) Distrugerea sau deteriorarea intenționată a bunurilor, dacă aceasta a cauzat daune în proporții mari,
    se pedepsește cu amendă în mărime de pînă la 1000 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de 240 de ore.
    (2) Aceleași acțiuni:
    a) săvîrșite prin incendiere, explozie sau prin o altă modalitate periculoasă;
    b) săvîrșite din motive de ură socială, națională, rasială sau religioasă;
    c) săvîrșite asupra unei persoane în legătură cu îndeplinirea de către aceasta a obligațiilor de serviciu sau obștești;
    d) care au provocat din imprudență decesul persoanei
    se pedepsesc cu închisoare de pînă la 6 ani.
   
(3) Distrugerea sau risipirea bunurilor băncii de către administratorul acesteia în procesul de administrare,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 8 ani.
    [Art.197 al.(3) introdus prin LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559]
    Articolul 199. Dobîndirea sau comercializarea bunurilor
                           despre care se știe că au fost obținute pe
                           cale criminală
    (1) Dobîndirea sau comercializarea, fără o promisiune prealabilă, a bunurilor despre care se știe că au fost obținute pe cale criminală
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 200 la 400 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 120 la 180 de ore.
    (2) Aceleași acțiuni săvîrșite:
    a) de două sau mai multe persoane;
    b) sub formă de îndeletnicire;
    c) în proporții mari
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 300 la 600 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
    (3) Acțiunile prevăzute la alin.(1) sau la alin.(2) lit.a) și b), săvîrșite în proporții deosebit de mari,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 1.000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 5 ani.

Capitolul VII
INFRACȚIUNI CONTRA FAMILIEI
ȘI MINORILOR

    Articolul 201. Incestul
    (1) Raportul sexual între rude pe linie dreaptă pînă la gradul trei inclusiv, precum și între rude pe linie colaterală (frați, surori),
    se pedepsește cu închisoare de pînă la 5 ani.
    (2) Persoanele prevăzute la alin.(1) nu sînt pasibile de răspundere penală dacă, la momentul săvîrșirii faptei, nu au împlinit vîrsta de 18 ani și diferența de vîrstă între ei nu este mai mare de 2 ani.
    Articolul 2011. Violența în familie
    (1) Violența în familie, adică acțiunea sau inacțiunea intenționată, manifestată fizic sau verbal, comisă de un membru al familiei asupra unui alt membru al familiei, care a provocat suferință fizică, soldată cu vătămarea ușoară a integrității corporale sau a sănătății, suferință psihică ori prejudiciu material sau moral,
    se pedepsește cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 150 la 180 de ore sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
    (2) Aceeași acțiune:
    a) săvîrșită asupra a doi sau mai multor membri ai familiei;
    b) care a provocat vătămarea medie a integrității corporale sau a sănătății
    se pedepsește cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore sau cu închisoare de pînă la 5 ani.
    (3) Aceeași acțiune care:
    a) a cauzat vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății;
    b) a determinat la sinucidere sau la tentativă de sinucidere;
    c) a provocat decesul victimei
    se pedepsește cu închisoare de la 5 la 15 ani.
    [Art.2011 introdus prin LP167 din 09.07.10, MO155-158/03.09.10 art.551]
  
  Articolul 204. Divulgarea secretului adopției
    Divulgarea secretului adopției contrar voinței adoptatorului, săvîrșită de o persoană obligată să păstreze faptul adopției ca un secret profesional sau de serviciu,
   se pedepsește cu amendă în mărime de la 200 la 500 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 100 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 6 luni, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de 2 ani.
    Articolul 205. Abuzul părinților și altor persoane
                           la adopția copiilor
    (1) Primirea de către părinte, tutore (curator) sau alt reprezentant legal al copilului, de către altă persoană a unei recompense sub orice formă pentru consimțămîntul la adopție sau în alte scopuri legate de adopție
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 150 la 400 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
    (2) Intermedierea, facilitarea sau încurajarea adopției unui copil în scop de profit, beneficiu material sau alt beneficiu
    se pedepsește cu amendă de la 200 la 400 de unități convenționale sau cu închisoare de la 1 la 3 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 2000 la 4000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
    (3) Exercitarea sub orice formă a constrîngerii asupra părintelui, tutorelui (curatorului) copilului în scopul obținerii consimțămîntului pentru adopție sau prezentării de date neveridice pentru încuviințarea adopției, instituirea tutelei (curatelei), plasamentul copilului într-o instituție rezidențială, într-o familie sau casă de copii de tip familial
    se pedepsește cu amendă de la 250 la 400 de unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 5 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 2.500 la 5.000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    (4) Acțiunile prevăzute la alineatele (1)-(3), săvîrșite:
    b) în privința a doi sau mai mulți copii;
    c) de o persoană
cu funcție de demnitate publică;

   
[Art.205 al.(4), lit.c) modificată prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
  
  d) de două sau mai multe persoane;
    e) de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală,
    se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3.000 la 6.000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    Articolul 206. Traficul de copii
    (1) Recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea unui copil, precum și darea sau primirea unor plăți ori beneficii pentru obținerea consimțămîntului unei persoane care deține controlul asupra copilului, în scopul:
    a) exploatării sexuale, comerciale și necomerciale, în prostituție sau în industria pornografică;
    b) exploatării prin muncă sau servicii forțate;
    b1) practicării cerșetoriei sau în alte scopuri josnice;
    c) exploatării în sclavie sau în condiții similare sclaviei, inclusiv în cazul adopției ilegale;
    d) folosirii în conflicte armate;
    e) folosirii în activitate criminală;
    f) prelevării organelor
, țesuturilor și/sau celulelor umane;
   
[Art.206 al.(1), lit.f) modificată prin LP270 din 07.11.13, MO290/10.12.13 art.794]
    [Art.206 al.(1), lit.g) abrogată prin LP270 din 07.11.13, MO290/10.12.13 art.794]
    h) vînzării sau cumpărării,
    se pedepsește cu închisoare de la 10 la 12 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 de unități convenționale, cu privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice.
   
[Art.206 al.(1), sancțiunea modificată prin LP270 din 07.11.13, MO290/10.12.13 art.794]
    (2) Aceleași acțiuni însoțite:
    a) de violență fizică
și/sau psihică, de aplicare a armei de foc sau de amenințare cu aplicarea acesteia;
   
[Art.206 al.(2), lit.a) modificată prin LP270 din 07.11.13, MO290/10.12.13 art.794]
    b) de abuz și/sau violență sexuală;
   
[Art.206 al.(2), lit.b) modificată prin LP270 din 07.11.13, MO290/10.12.13 art.794]
    c) de profitare de abuz de autoritate sau de situația de vulnerabilitate a copilului, de amenințare cu divulgarea informațiilor confidențiale familiei copilului sau altor persoane;
    f) de prelevare a organelor
, țesuturilor și/sau celulelor umane.
   
[Art.206 al.(2), lit.f) modificată prin LP270 din 07.11.13, MO290/10.12.13 art.794]
    se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 15 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 5000 la 7000 de unități convenționale, cu privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice.
    (3) Acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2):
    a) săvîrșite de o persoană care anterior a săvîrșit aceleași acțiuni;
    b) săvîrșite asupra a doi sau mai multor copii;
   
b1) săvîrșite de două sau mai multe persoane;
    [Art.206 al.(3), lit.b1) introdusă prin LP270 din 07.11.13, MO290/10.12.13 art.794]
    c) săvîrșite de o persoană publică, de o persoană cu funcție de răspundere, de o persoană cu funcție de demnitate publică, de o persoană publică străină sau de un funcționar internațional;
    [Art.206 al.(3), lit.c) în redacția LP270 din 07.11.13, MO290/10.12.13 art.794]
    [Art.206 al.(3), lit.c) modificată prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
  
  d) săvîrșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală;
   
d1) însoțite de contaminarea copilului cu o boală venerică sau cu maladia SIDA;
    [Art.206 al.(3), lit.d1) introdusă prin LP270 din 07.11.13, MO290/10.12.13 art.794]
    e) soldate cu vătămarea gravă a integrității corporale sau cu o boală psihică a copilului, cu decesul sau sinuciderea acestuia;
   
e1) săvîrșite asupra copilului care se află în îngrijirea, sub ocrotirea, sub protecția, la educarea sau la tratamentul făptuitorului;
    [Art.206 al.(3), lit.e1) introdusă prin LP73 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.332]
    f) săvîrșite asupra unui copil în vîrstă de pînă la 14 ani
    se pedepsesc cu închisoare de la 15 la 20 de ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani sau cu detențiune pe viață, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 7000 la 9000 de unități convenționale, cu privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice.
    (4) Victima traficului de copii este absolvită de răspundere penală pentru infracțiunile săvîrșite de ea în legătură cu această calitate procesuală.
    Articolul 207. Scoaterea ilegală a copiilor din țară
    Scoaterea copilului din țară în baza unor acte false sau pe altă cale ilegală, precum și abandonarea lui în străinătate în scopuri altele decît cele indicate la art.206,
    se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 6 ani.
    Articolul 208. Atragerea minorilor la activitate criminală
                           sau determinarea lor la săvîrșirea unor
                           fapte imorale
    (1) Atragerea minorilor la activitatea criminală sau instigarea lor la săvîrșirea infracțiunilor, precum și determinarea minorilor la săvîrșirea unor fapte imorale (cerșetorie, jocuri de noroc, desfrîu etc.), săvîrșite de o persoană care a atins vîrsta de 18 ani,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 200 la 500 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 150 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 5 ani.
    (2) Aceleași acțiuni săvîrșite de părinți sau de alți ocrotitori legali ai copilului, precum și de pedagogii acestuia
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 300 la 700 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 6 ani.
    (3) Acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrșite:
    a) cu aplicarea violenței sau cu amenințarea aplicării ei;
    b) prin atragerea minorilor într-un grup criminal organizat sau într-o organizație criminală;
    c) prin atragerea minorului la săvîrșirea unei infracțiuni cu caracter terorist,
    se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani.
    Articolul 2081. Pornografia infantilă
    Producerea, distribuirea, difuzarea, importarea, exportarea, oferirea, vinderea, procurarea, schimbarea, folosirea sau deținerea de imagini sau alte reprezentări ale unui sau mai mulți copii implicați în activități sexuale explicite, reale sau simulate, ori de imagini sau alte reprezentări ale organelor sexuale ale unui copil, reprezentate de manieră lascivă sau obscenă, inclusiv în formă electronică,

   
[Art.2081 dispoziția modificată prin LP73 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.332]
 
   se pedepsește cu închisoare de la 1 la 3 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 2.000 la 4.000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
   
Articolul 2082. Recurgerea la prostituția practicată
                              de un copil
    Beneficierea, contra oricăror avantaje materiale, de serviciile sexuale prestate de către o persoană despre care se știa cu certitudine că nu a împlinit vîrsta de 18 ani se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani.
    [Art.2082 introdus prin LP73 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.332]
  
  Articolul 209. Atragerea minorilor la consumul ilegal
                           de droguri, medicamente și alte substanțe
                           cu efect narcotizant
    (1) Atragerea de către o persoană care a atins vîrsta de 18 ani a minorilor la consumul ilegal de droguri, medicamente sau alte substanțe cu efect narcotizant
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 200 la 600 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 5 ani.
    (2) Aceeași acțiune săvîrșită:
    b) cu aplicarea violenței sau cu amenințarea aplicării ei
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 400 la 800 unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 6 ani.

Capitolul VIII
INFRACȚIUNI CONTRA SĂNĂTĂȚII PUBLICE
ȘI CONVIEȚUIRII SOCIALE

    Articolul 211. Transmiterea unei boli venerice
    (1) Persoana care, știind că suferă de o boală venerică, o transmite altei persoane
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 150 la 500 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 120 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 1 an.
    (2) Aceeași acțiune săvîrșită:
    b) asupra a două sau mai multor persoane;
    c) cu bună-știință asupra unui minor
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 200 la 700 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
    Articolul 212. Contaminarea cu maladia SIDA
    (1) Punerea intenționată a altei persoane în pericol de contaminare cu maladia SIDA
    se pedepsește cu închisoare de pînă la 1 an.
    (2) Contaminarea cu maladia SIDA de către o persoană care știa că suferă de această boală
    se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani.
    (3) Acțiunea prevăzută la alin.(2), săvîrșită:
    a) asupra a două sau mai multor persoane;
    b) cu bună-știință asupra unui minor,
    se pedepsește cu închisoare de la 3 la 8 ani.
    (4) Contaminarea cu maladia SIDA ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare de către un lucrător medical a obligațiilor sale profesionale
    se pedepsește cu închisoare de pînă la 5 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.
    (5) Persoana care a săvîrșit acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2) nu este pasibilă de răspundere penală dacă a comunicat din timp persoanei puse în pericol de a fi contaminată despre existența la primul a maladiei SIDA sau dacă persoana pusă în pericol de a fi contaminată știa despre existența acestei maladii, dar benevol a săvîrșit acțiuni ce au constituit pericol de contaminare.
    Articolul 213. Încălcarea din neglijență a regulilor
                           și metodelor de acordare a asistenței
                           medicale
    Încălcarea din neglijență de către medic sau de către un alt lucrător medical a regulilor sau metodelor de acordare a asistenței medicale, dacă aceasta a cauzat:
    a) vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății;
    b) decesul pacientului,
    se pedepsește cu închisoare de pînă la 3 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
    Articolul 2131.  Publicitatea în scopul obținerii ilegale
                              de organe, țesuturi și celule umane
                              sau privind donarea ilicită a acestora
    Publicitatea în scopul obținerii ilegale de organe, țesuturi și/sau celule umane, precum și publicitatea sau mediatizarea unor anunțuri privind donarea ilicită de organe, țesuturi și/sau celule umane
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 100 la 300 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240  de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 300 la 600 de unități convenționale.
    [Art.2131 introdus prin LP270 din 07.11.13, MO290/10.12.13 art.794]
    Articolul 214. Practicarea ilegală a medicinei
                           sau a activității farmaceutice
    (1) Practicarea medicinei ca profesie sau a activității farmaceutice de către o persoană care nu are licență sau altă autorizație, dacă aceasta a cauzat din imprudență o vătămare a sănătății,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 200 la 500 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
    (2) Aceleași acțiuni care au cauzat din imprudență decesul victimei
    se pedepsesc cu închisoare de pînă la 3 ani.
    Articolul 2141. Producerea sau comercializarea
                             medicamentelor contrafăcute
    (1) Producerea sau comercializarea medicamentelor contrafăcute
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unități convenționale cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 3000 la 5000 unități convenționale cu (sau fără) privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.
    (2) Aceleași acțiuni dacă au provocat din imprudență vătămarea gravă sau medie a sănătății ori decesul persoanei
    se pedepsesc cu închisoare de pînă la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 3000 la 5000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani sau cu lichidarea întreprinderii.
    Articolul 215. Răspîndirea bolilor epidemice
    (1) Nerespectarea măsurilor de prevenire sau combatere a bolilor epidemice, dacă aceasta a provocat răspîndirea unei asemenea boli,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 200 la 400 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 1 an, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 1.000 la 2.000 unități convenționale cu (sau fără) lichidarea persoanei juridice.
    (2) Aceleași fapte soldate din imprudență cu vătămarea gravă sau medie a sănătății sau cu decesul persoanei
    se pedepsesc cu închisoare de pînă la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 1000 la 2000 unități convenționale cu lichidarea întreprinderii.
    Articolul 216.  Producerea, transportarea, păstrarea,
                            comercializarea, oferirea cu
titlu oneros
                            sau gratuit a produselor
(mărfurilor),
                            prestarea serviciilor,
periculoase pentru
                            viața sau sănătatea
consumatorilor

   
[Art.216 titlul modificat prin LP115 din 26.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363]
   
(1) Producerea, transportarea, păstrarea, comercializarea, oferirea cu titlu oneros sau gratuit a produselor (mărfurilor), prestarea serviciilor, periculoase pentru viața sau sănătatea consumatorilor, săvîrșite în proporții mari,
    [Art.216 al.(1), dispoziția modificată prin LP115 din 26.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363]
 
   se pedepsesc cu amendă în mărime de la 600 la 800 unități convenționale, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 1.000 la 5.000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 2 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.
    (2) Aceleași acțiuni:
    b) dacă au provocat din imprudență vătămarea gravă sau medie a sănătății ori decesul persoanei;
    c) săvîrșite în proporții deosebit de mari
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 800 la 1.000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 5.000 la 8.000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.
    (3) Acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2):
    b) săvîrșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală;
    c) dacă au provocat decesul a două sau mai multe persoane,
     se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1.000 la 1.500 unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 8.000 la 10.000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.
    Articolul 217. Circulația ilegală a substanțelor narcotice,
                            psihotrope sau a analoagelor lor fără
                            scop de înstrăinare
    (1) Semănatul sau cultivarea ilegală a plantelor care conțin substanțe narcotice sau psihotrope, prelucrarea sau utilizarea a astfel de plante, săvîrșite în proporții mari și fără scop de înstrăinare,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 200 la 400 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de pînă la 100 de ore, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    (2) Producerea, prepararea, experimentarea, extragerea, prelucrarea, transformarea, procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea substanțelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor, săvîrșite în proporții mari și fără scop de înstrăinare,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 400 la 700 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de pînă la 150 de ore, sau cu închisoare de pînă la 1 an, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    (3) Acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrșite:
    b) de două sau mai multe persoane;
    b1) de o persoană care a împlinit vîrsta de 18 ani cu atragerea minorilor;
    c) cu utilizarea substanțelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor, a căror circulație în scopuri medicinale este interzisă;
    d) cu folosirea situației de serviciu;
    e) pe teritoriul instituțiilor de învățămînt, instituțiilor de reabilitare socială, penitenciarelor, unităților militare, în locurile de agrement, în locurile de desfășurare a acțiunilor de educație, instruire a minorilor sau tineretului, a altor acțiuni culturale sau sportive ori în imediata apropiere a acestora,
    se pedepsesc cu închisoare de pînă la 4 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    (4) Acțiunile prevăzute la alin.(1), (2) sau (3), săvîrșite:
    b) în proporții deosebit de mari,
    se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 6 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 6000 la 10000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    (5) Persoana care a săvîrșit acțiunile prevăzute la art.217 sau 2171 este liberată de răspundere penală dacă a contribuit activ la descoperirea sau contracararea infracțiunii ce ține de circulația ilegală a substanțelor narcotice, psihotrope sau analoagelor lor, după caz, prin autodenunțare, predare benevolă a substanțelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor, indicare a sursei de procurare a acestor substanțe, la divulgarea persoanelor care au contribuit la săvîrșirea infracțiunii, la indicarea mijloacelor bănești, a bunurilor sau a veniturilor rezultate din infracțiune. Nu poate fi considerată predare benevolă a substanțelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor ridicarea acestora la reținerea persoanei, precum și la efectuarea acțiunilor de urmărire penală pentru depistarea și ridicarea lor.
    Articolul 2171. Circulația ilegală a substanțelor narcotice,
                             psihotrope sau a analoagelor lor în scop
                             de înstrăinare
    (1) Semănatul sau cultivarea de plante care conțin substanțe narcotice sau psihotrope, prelucrarea sau utilizarea a astfel de plante fără autorizație, săvîrșite în scop de înstrăinare,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 600 la 900 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 2 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    (2) Producerea, prepararea, experimentarea, extragerea, prelucrarea, transformarea, procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea, distribuirea sau alte operațiuni ilegale cu substanțele narcotice, psihotrope sau cu analoagele lor, săvîrșite în scop de înstrăinare, ori înstrăinarea ilegală a substanțelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor,
    se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    (3) Acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrșite:
    a) de o persoană care anterior a săvîrșit aceleași acțiuni;
    b) de două sau mai multe persoane;
    b1) de o persoană care a împlinit vîrsta de 18 ani cu atragerea minorilor;
    c) cu utilizarea substanțelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor, a căror circulație în scopuri medicinale este interzisă;
    d) cu folosirea situației de serviciu;
    e) pe teritoriul instituțiilor de învățămînt, instituțiilor de reabilitare socială, penitenciarelor, unităților militare, în locurile de agrement, în locurile de desfășurare a acțiunilor de educație, instruire a minorilor sau tineretului, a altor acțiuni culturale sau sportive ori în imediata apropiere a acestora;
    f) în proporții mari,
    se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    (4) Acțiunile prevăzute la alin.(1), (2) sau (3), săvîrșite:
    b) de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală ori în favoarea acestora;
    d) în proporții deosebit de mari,
    se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 15 de ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 8000 la 10000 unități convenționale cu lichidarea acesteia.
    Articolul 2172. Circulația ilegală a precursorilor
                             în scopul producerii sau prelucrării
                             substanțelor narcotice, psihotrope
                             sau a analoagelor lor
    Producerea, prepararea, prelucrarea, experimentarea, procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea, înstrăinarea sau efectuarea oricăror alte operațiuni cu precursori în scopul producerii sau prelucrării substanțelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 800 la 1000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 7000 la 10000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    Articolul 2173. Circulația ilegală a materialelor și
                             utilajelor destinate producerii  sau
                             prelucrării substanțelor narcotice,
                             psihotrope sau a analoagelor lor
    (1) Producerea, fabricarea, procurarea, păstrarea, expedierea, transmiterea, transportarea sau înstrăinarea materialelor ori a utilajelor destinate producerii, preparării sau prelucrării substanțelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor ori cultivării plantelor care conțin aceste substanțe
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 150 la 300 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă de la 1000 la 3000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
    (2) Aceleași acțiuni săvîrșite:
    b) de două sau mai multe persoane;
    c) cu folosirea situației de serviciu
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă de la 2000 la 5000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
    (3) Acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrșite:
    a) de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală ori în favoarea acestora;
    b) pe teritoriul instituțiilor de învățămînt, instituțiilor de reabilitare socială, penitenciarelor, unităților militare, în locurile de agrement, în locurile de desfășurare a acțiunilor de educație, instruire a minorilor sau tineretului, a altor acțiuni culturale sau sportive ori în imediata apropiere a acestora,
    se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 5 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    Articolul 2174. Sustragerea sau extorcarea
                             substanțelor narcotice sau
                             psihotrope

    (1) Sustragerea sau extorcarea substanțelor narcotice sau psihotrope
    se pedepsește cu amendă în mărime
de la 500 la 2000 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 200 la 240 de ore, sau cu închisoare de la 3 la 5 ani.
   
[Art.2174 al.(1), sancțiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]
    (2) Aceleași acțiuni săvîrșite:
    b) de două sau mai multe persoane;
    c) cu folosirea situației de serviciu;
    d) prin pătrundere în încăpere, într-un alt loc pentru depozitare sau în locuință;
    e) cu aplicarea violenței nepericuloase pentru viața sau sănătatea persoanei ori cu amenințarea aplicării unei asemenea violențe;
    f) în proporții mari,
    se pedepsesc cu închisoare
de la 5 la 10 ani cu (sau fără) amendă în mărime de la 1000 la 3000 unități convenționale.
   
[Art.2174 al.(2), sancțiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]
    (3) Acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrșite:
    a) de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală ori în favoarea acestora;
    b) cu aplicarea violenței periculoase pentru viața sau sănătatea persoanei ori cu amenințarea aplicării unei asemenea violențe;
    c) în proporții deosebit de mari,
    se pedepsesc cu închisoare
de la 10 la 15 ani cu aplicarea unei amenzi în mărime de la 3000 la 5000 unități convenționale.
    [Art.2174 al.(3), sancțiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]
    Articolul 2175. Consumul ilegal public sau organizarea
                             consumului ilegal de substanțe narcotice,
                             psihotrope sau analoage ale acestora
    (1) Consumul ilegal de substanțe narcotice, psihotrope sau analoage ale acestora, săvîrșit în mod public sau pe teritoriul instituțiilor de învățămînt, instituțiilor de reabilitare socială, penitenciarelor, unităților militare, în locurile de agrement, în locurile de desfășurare a acțiunilor de educație, instruire a minorilor sau tineretului, a altor acțiuni culturale sau sportive ori în imediata apropiere a acestora,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 400 la 700 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore.
    (2) Organizarea consumului ilegal de substanțe narcotice sau psihotrope
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 400 la 700 unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani.
    Articolul 2176.  Introducerea ilegală intenționată în
                              organismul altei persoane, împotriva
                              voinței acesteia, a substanțelor narcotice,
                              psihotrope sau a analoagelor acestora
    (1) Introducerea ilegală intenționată, indiferent de mod, în organismul altei persoane, împotriva voinței acesteia, a substanțelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor acestora
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 400 la 700 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 150 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
    (2) Aceeași acțiune săvîrșită:
    b) față de două sau mai multe persoane;
    c) cu bună știință față de un minor sau de o femeie gravidă ori profitînd de starea de neputință cunoscută sau evidentă a victimei, care se datorează vîrstei înaintate, bolii, handicapului fizic sau psihic ori altui factor;
    e) cu substanțe narcotice sau psihotrope a căror circulație în scopuri medicinale este interzisă
    se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani.
    Articolul 218.  Prescrierea ilegală sau încălcarea
                             regulilor de circulație a substanțelor
                             narcotice sau psihotrope
    (1) Prescrierea fără necesitate a preparatelor narcotice sau psihotrope
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 200 la 800 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 1.000 la 3.000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
    (2) Falsificarea rețetei sau a altor documente care permit obținerea preparatelor și substanțelor narcotice sau psihotrope
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 200 la 400 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 1 an, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3.000 la 5.000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    (3) Acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrșite:
    b) de două sau mai multe persoane;
    c) cu scopul de a obține preparatele ori substanțele narcotice sau psihotrope în proporții deosebit de mari,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 5.000 la 10.000 unități convenționale cu lichidarea persoanei juridice.
    (4) Încălcarea regulilor stabilite de producere, preparare, prelucrare, procurare, păstrare, evidență, eliberare, înstrăinare, distribuire, transportare, expediere, utilizare, import, export, nimicire a substanțelor narcotice sau psihotrope ori a materialelor sau utilajelor destinate producerii sau prelucrării substanțelor narcotice sau psihotrope, de cultivare a plantelor care conțin substanțe narcotice sau psihotrope, care a cauzat pierderea lor, săvîrșită de către persoana în obligațiile căreia intră respectarea regulilor menționate,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 300 la 600 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    (5) Acțiunile prevăzute la alin.(4), săvîrșite din interes material sau care au cauzat din imprudență vătămarea sănătății persoanei sau au avut alte urmări grave,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 600 la 1000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    Articolul 219.  Organizarea ori întreținerea speluncilor
                            pentru consumul substanțelor narcotice
                            sau psihotrope
    (1) Organizarea ori întreținerea speluncilor pentru consumul substanțelor narcotice sau psihotrope, precum și punerea la dispoziție a localurilor în aceste scopuri,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 200 la 800 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 4 ani.
    (2) Aceleași acțiuni săvîrșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani.
    Articolul 220. Proxenetismul
    (1) Îndemnul sau determinarea la prostituție ori înlesnirea practicării prostituției, ori tragerea de foloase de pe urma practicării prostituției de către o altă persoană
, dacă fapta nu întrunește elementele traficului de ființe umane,
    [Art.220 al.(1), dispoziția modificată prin LP270 din 07.11.13, MO290/10.12.13 art.794]
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani.
   
[Art.220 al.(1), sancțiunea modificată prin LP270 din 07.11.13, MO290/10.12.13 art.794]
    (2) Aceleași acțiuni săvîrșite:
    a) asupra a două sau mai multor  persoane;
    b) asupra unei femei gravide;
    c) de două sau mai multe persoane;
    d) de o persoană publică, de o persoană cu funcție de răspundere, de o persoană cu funcție de demnitate publică, de o persoană publică străină sau de un funcționar internațional
    se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 7 ani.
    [Art.220 al.(2) în redacția LP270 din 07.11.13, MO290/10.12.13 art.794]
   
(3) Aceleași acțiuni săvîrșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală
    se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani.
    [Art.220 al.(3) introdus prin LP270 din 07.11.13, MO290/10.12.13 art.794]
    Articolul 221. Distrugerea sau deteriorarea
                           intenționată a monumentelor
                           de istorie și cultură
    Distrugerea sau deteriorarea intenționată a monumentelor de istorie și cultură sau a obiectelor naturii, luate sub ocrotirea statului,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 500 la 3.000 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3.000 la 5.000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
    Articolul 222. Profanarea mormintelor
    (1) Profanarea prin orice mijloace a unui mormînt, a unui monument, a unei urne funerare sau a unui cadavru, precum și însușirea obiectelor ce se află în mormînt sau pe el,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 200 la 500 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 1 an.
    (2) Aceleași acțiuni săvîrșite:
    a) de două sau mai multe persoane;
    b) din motive de ură socială, națională, rasială ori religioasă
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 400 la 600 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 200 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.

Capitolul IX
INFRACȚIUNI ECOLOGICE

    Articolul 223. Încălcarea cerințelor securității
                           ecologice
    Încălcarea cerințelor securității ecologice la proiectarea, amplasarea, construcția sau punerea în exploatare, precum și la exploatarea construcțiilor industriale, agricole, științifice sau a altor obiective de către persoanele responsabile de respectarea lor, dacă aceasta a provocat:
    a) mărirea esențială a nivelului radiației;
    b) daune sănătății populației;
    c) pieirea în masă a animalelor;
    d) alte urmări grave,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 300 la 600 unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 1.000 la 3.000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    Articolul 224. Încălcarea regulilor de circulație a
                           substanțelor, materialelor și deșeurilor
                           radioactive, bacteriologice sau toxice
    (1) Încălcarea regulilor stabilite ce țin de fabri­carea, importul, exportul, îngroparea, păstrarea, transportarea sau utilizarea substanțelor, materialelor și deșeurilor radioactive, bacteriologice sau toxice, precum și a pesticidelor, erbicidelor sau a altor substanțe chimice, dacă aceasta creează pericolul cauzării de daune esențiale sănătății populației sau mediului,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 200 la 600 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 1.000 la 3.000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
    (2) Aceleași acțiuni:
    b) săvîrșite în zona situației ecologice excepționale sau în zona unei calamități naturale;
    c) soldate cu impurificarea, otrăvirea sau infectarea mediului;
    d) soldate cu pieirea în masă a animalelor
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 300 la 800 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3.000 la 5.000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    (3) Acțiunile prevăzute la alin.(1), care au provocat din imprudență:
    a) îmbolnăvirea în masă a oamenilor;
    b) decesul persoanei,
    se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 5.000 la 10.000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    (4) Acțiunile prevăzute la alin.(1), soldate cu decesul a două sau mai multor persoane,
    se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 5.000 la 10.000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    Articolul 225. Tăinuirea de date sau prezentarea
                            intenționată de date neautentice
                            despre poluarea mediului
    (1) Tăinuirea datelor sau prezentarea intenționată de către o persoană cu funcție de răspundere ori de către o persoană care gestionează o organizație comercială, obștească sau altă organizație nestatală, precum și de către o persoană juridică, a datelor neautentice despre avariile cu poluare excesivă a mediului, cu poluare radioactivă, chimică, bacteriologică sau cu alte urmări periculoase pentru viața sau sănătatea populației, precum și despre starea sănătății populației afectate de poluarea mediului, dacă aceasta a provocat din imprudență:
    a) îmbolnăvirea în masă a oamenilor;
    b) pieirea în masă a animalelor;
    c) decesul persoanei;
    d) alte urmări grave,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 300 la 800 unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 1.000 la 3.000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
    (2) Aceleași acțiuni soldate cu decesul a două sau   mai multor persoane
    se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3.000 la 6.000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    Articolul 226. Neîndeplinirea obligațiilor de lichidare
                           a consecințelor încălcărilor ecologice
    (1) Eschivarea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către o persoană cu funcție de răspundere ori de către o persoană care gestionează o organizație comercială, obștească sau altă organizație nestatală, precum și de către o persoană juridică, a obligațiilor de lichidare a consecințelor încălcărilor ecologice, dacă aceasta a provocat din imprudență:
    a) îmbolnăvirea în masă a oamenilor;
    b) pieirea în masă a animalelor;
    c) decesul persoanei;
    d) alte urmări grave,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 200 la 500 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 1.000 la 3.000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
    (2) Aceleași acțiuni soldate cu decesul a două sau mai multor persoane
    se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3.000 la 6.000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    Articolul 227. Poluarea solului
    (1) Impurificarea, otrăvirea, infectarea sau altă poluare a solului cu produse nocive ale activității economice ori de altă natură ca urmare a încălcării regulilor de manipulare cu substanțe nocive, îngrășăminte minerale, stimulenți de creștere a plantelor și cu alte substanțe chimice sau biologice în timpul transportării, utilizării sau păstrării lor, dacă aceasta a cauzat daune:
    a) sănătății populației;
    b) mediului;
    c) producției agricole,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 200 la 500 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 2 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 1.000 la 3.000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
    (2) Aceleași acțiuni:
    a) săvîrșite în zona situației ecologice excepționale sau în zona unei calamități naturale;
    b) urmate de decesul persoanei din imprudență
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 300 la 800 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3.000 la 6.000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    Articolul 228. Încălcarea cerințelor de protecție
                           a subsolului
    Încălcarea cerințelor de protecție a zăcămintelor minerale sau a altor resurse ale subsolului, construcția neautorizată sau amplasarea deșeurilor toxice pe terenurile cu zăcăminte minerale, precum și deversarea nesancționată a substanțelor nocive în subsol, dacă aceasta a provocat:
    a) prăbușiri sau alunecări de proporții ale terenului;
    b) poluarea apelor subterane, creînd pericol pentru sănătatea populației;
    c) decesul persoanei din imprudență;
    d) alte urmări grave,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 300 la 800 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 1.000 la 3.000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
    Articolul 229. Poluarea apei
    Infectarea sau altă impurificare a apelor de suprafață ori subterane cu ape uzate sau cu alte deșeuri ale întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor industriale, agricole, comunale și de altă natură, dacă aceasta a cauzat daune în proporții considerabile regnului animal sau vegetal, resurselor piscicole, silviculturii, agriculturii sau   sănătății populației ori a provocat decesul persoanei,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 300 la 800 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 1.000 la 3.000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
    Articolul 230. Poluarea aerului
    Poluarea aerului cu depășirea normelor stabilite, ca urmare a emisiei în atmosferă a poluanților sau a încălcării regulilor de exploatare, sau a neutilizării utilajului, aparatajului, instalațiilor de purificare și control al emisiilor în atmosferă, dacă aceasta a cauzat daune în proporții considerabile mediului, regnului animal sau vegetal, sănătății populației ori a provocat decesul persoanei,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 300 la 800 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 1.000 la 3.000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
    Articolul 231. Tăierea ilegală a vegetației
                           forestiere
    Tăierea ilegală a arborilor și arbuștilor din fondul silvic sau din fondul ariilor naturale protejate de stat, săvîrșită:
    a) de persoane responsabile de protecția și paza vegetației forestiere;
    b) în proporții ce depășesc 500 de unități convenționale,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 500 la 1.000 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 1.000 la 3.000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
    Articolul 232. Distrugerea sau deteriorarea
                           masivelor forestiere
    (1) Distrugerea sau deteriorarea în proporții mari a masivelor forestiere în urma folosirii imprudente a focului sau a unor surse de pericol sporit
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 200 la 600 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 120 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 1.000 la 3.000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
    (2) Distrugerea sau deteriorarea intenționată în proporții ce depășesc 500 de unități convenționale a masivelor forestiere prin incendiere
    se pedepsește cu amendă de la 300 la 1.000 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3.000 la 6.000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    Articolul 233. Vînatul ilegal
    Vînatul fără autorizația corespunzătoare fie în perioada interzisă, fie în locurile interzise, fie cu unelte și metode nepermise (braconajul), fie cu folosirea situației de serviciu, dacă acesta a cauzat daune ce depășesc 200 de unități convenționale,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 200 la 500 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 1.000 la 3.000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
    Articolul 234. Îndeletnicirea ilegală cu pescuitul,
                           vînatul sau cu alte exploatări ale apelor
    Îndeletnicirea ilegală cu pescuitul, vînatul sau cu alte exploatări ale apelor, cu utilizarea substanțelor explozive și otrăvitoare sau a altor mijloace de nimicire în masă a faunei, dacă aceasta a cauzat daune ce depășesc 200 de unități convenționale,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 200 la 700 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 1 an, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 1.000 la 3.000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
    Articolul 235. Încălcarea regimului de administrare
                           și protecție a fondului ariilor naturale
                           protejate de stat
    Încălcarea regimului de administrare și protecție a fondului ariilor naturale protejate de stat, dacă aceasta creează pericolul cauzării de daune în proporții mari sau a cauzat daune în proporții mari,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 500 la 1.000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 1.000 la 3.000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

Capitolul X
INFRACȚIUNI ECONOMICE

    Articolul 236. Fabricarea sau punerea în circulație
                           a semnelor bănești false sau a titlurilor
                           de valoare
false
   
[Art.236 titlul modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    (1) Fabricarea în scopul punerii în circulație sau punerea în circulație a semnelor bănești (bancnotelor și monedelor metalice, inclusiv a celor jubiliare și comemorative, emise de Banca Națională a Moldovei sau de organul autorizat al unui stat străin sau al unei uniuni monetare de state străine), a valorilor mobiliare de stat sau a altor titluri de valoare false, utilizate pentru efectuarea plăților,
   
[Art.236 al.(1) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 1.000 la 3.000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
    (2) Aceleași acțiuni săvîrșite:
    b) de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală;
    c) în proporții deosebit de mari,
    se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 15 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3.000 la 6.000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau lichidarea persoanei juridice.
    Articolul 237. Fabricarea sau punerea în circulație
                           a cardurilor sau a altor
instrumente
                           de
plată false
   
[Art.237titlul modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    (1) Fabricarea în scopul punerii în circulație sau punerea în circulație a cardurilor sau a altor instrumente de plată false, care nu reprezintă semne bănești sau titluri de valoare, dar care confirmă, stabilesc sau acordă drepturi sau obligații patrimoniale,
   
[Art.237 al.(1) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 200 la 700 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
    (2) Aceleași acțiuni săvîrșite:
    b) de un funcționar ori alt salariat în exercițiul funcțiunii;
    c) de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală;
    d) în proporții deosebit de mari
    se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 8 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3.000 la 6.000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
   
Articolul 238. Dobîndirea creditului, împrumutului sau
                            despăgubirii/indemnizației de asigurare
                            prin înșelăciune
    (1) Prezentarea cu bună știință a unor informații false în scopul obținerii unui credit, împrumut sau despăgubirii/indemnizației de asigurare sau majorării sumei acestora, sau obținerii unui credit sau împrumut în condiții avantajoase, dacă prin aceasta au fost cauzate instituției financiare, organizației financiare nebancare, asociației de economii și împrumut sau asigurătorului daune în mărime mai mare sau egală cu 500 unități convenționale,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 1500 la 3000 unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
    (2) Aceleași acțiuni care au cauzat daune în proporții deosebit de mari,
    se pedepsesc cu amendă de la 2000 la 3000 unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 8 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 6000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    [Art.238 în redacția LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559]
    [Art.238 modificat prin LP108 din 04.06.10, MO117-118/09.07.10 art.363]
  
  Articolul 239. Încălcarea regulilor de creditare,
                           politicilor de acordare a împrumuturilor
                           sau regulilor de acordare a despăgubirii/
                           indemnizației de asigurare
    (1) Acordarea unui credit, împrumut sau despăgubirii/indemnizației de asigurare cu încălcarea intenționată a legii, regulilor de creditare, politicilor de acordare a împrumuturilor sau normelor de prudență financiară, dacă prin aceasta au fost cauzate instituției financiare, organizației financiare nebancare, asociației de economii și împrumut sau asigurătorului daune în mărime mai mare sau egală cu 500 unități convenționale,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
    (2) Aceleași acțiuni care:
    a) au cauzat instituției financiare, asociației de economii și împrumut, organizației financiare nebancare sau asigurătorului daune în proporții deosebit de mari;
    b) au condus la insolvabilitatea instituției financiare, asociației de economii și împrumut, organizației financiare nebancare sau asigurătorului,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
    [Art.239 în redacția LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559]
    [Art.239 modificat prin LP108 din 04.06.10, MO117-118/09.07.10 art.363]
   
Articolul 2391. Gestiunea defectuoasă sau
                             frauduloasă a băncii
    (1) Neîntreprinderea acțiunilor necesare prevăzute de lege, de hotărîrile Băncii Naționale a Moldovei și de statutul băncii, în situația înregistrării pierderilor financiare sau existenței pericolului unor asemenea pierderi, de către membrii organelor de conducere sau acționarii acesteia,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 400 la 800 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 1 an, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.
    (2) Falsificarea sau nimicirea documentelor bancare, inducerea în eroare, prezentarea sau utilizarea unor date false, distorsionarea sau tăinuirea datelor veridice de către administratorul băncii, în procesul de administrare a băncii,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
    [Art.2391 în redacția LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559]
   
Articolul 2392. Obstrucționarea supravegherii bancare
    Săvîrșirea de către acționarul, administratorul sau oricare alt angajat al băncii a uneia dintre următoarele fapte:
    a) nu răspunde la solicitările de informații ale Băncii Naționale a Moldovei, în modul prevăzut de aceasta, în scopul exercitării competențelor sale prevăzute de lege;
    b) transmite rapoarte sau informații eronate Băncii Naționale a Moldovei, nu asigură implementarea măsurilor corective, de remediere sau a restricțiilor impuse de Banca Națională a Moldovei;
    c) împiedică efectuarea inspecțiilor Băncii Naționale a Moldovei sau a verificărilor auditorului sau refuză să prezinte documentele necesare inspecțiilor și verificărilor;
    d) obstrucționează în orice alt mod exercitarea supravegherii de către Banca Națională a Moldovei,
    se pedepsește cu amendă de la 400 la 800 unități convenționale sau cu închisoare de la 6 luni la 1 an.
    [Art.2392 în redacția LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559]
    Articolul 240. Utilizarea contrar destinației a mijloacelor
                           din împrumuturile interne sau externe
                           garantate de stat
    (1) Utilizarea contrar destinației a mijloacelor din împrumuturile interne sau externe garantate de stat, dacă aceasta a cauzat daune în proporții mari,
    se pedepsește cu amendă in mărime de la 1000 la 2000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 2 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 1.000 la 3.000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
    (2) Aceeași acțiune:
    b) săvîrșită de două sau mai multe persoane;
    c) soldată cu daune în proporții deosebit de mari
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3.000 la 6.000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    Articolul 241. Practicarea ilegală a activității
                            de întreprinzător
    (1) Practicarea ilegală a activității de întreprinzător, soldată cu obținerea unui profit în proporții mari,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de pînă la 200 de ore, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 1.000 la 3.000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
    (2) Aceeași acțiune săvîrșită:
    b) de două sau mai multe persoane;
    c) cu folosirea situației de serviciu;
    f) cu obținerea unui profit în proporții deosebit de mari
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3.000 la 6.000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
   
Articolul 2411. Practicarea ilegală a activității financiare
    (1) Practicarea activității financiare fără înregistrare și fără autorizare în modul prevăzut  de legislație
    se pedepsește cu amendă în mărime de la  150 la 400 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
    (2) Aceeași acțiune care a cauzat daune în proporții deosebit de mari
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unități convenționale sau cu închisoare de la 2 pînă la 6 ani.
    [Art.2411 introdus prin LP128 din 08.06.12, MO143-148/13.07.12 art.473]
    Articolul 242. Pseudoactivitatea de întreprinzător
    Pseudoactivitatea de întreprinzător, adică crearea de întreprinderi fără intenția de a desfășura activitatea de întreprinzător sau bancară pentru acoperirea genurilor activității de întreprinzător ilicite, dacă aceasta a cauzat daune în proporții mari,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 1.000 la 3.000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
   
Articolul 2421. Manipularea unui eveniment
    (1) Încurajarea, influențarea sau instruirea unui participant la un eveniment sportiv sau la un eveniment de pariat să întreprindă acțiuni care ar produce un efect viciat asupra evenimentului respectiv, cu scopul de a obține bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, care nu i se cuvin, pentru sine sau pentru o altă persoană,
    se pedepsește cu amendă de la 2000 la 4000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 1 la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă de la 5000 la 8000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
    (2) Aceleași acțiuni săvîrșite de către un antrenor, un agent al sportivului, un membru al juriului, un proprietar de club sportiv sau de o persoană care face parte din conducerea unei organizații sportive
    se pedepsesc cu amendă de la 3000 la 5000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 4 la 7 ani.
    [Art.2421 introdus prin LP38 din  21.03.13,MO75-81/12.04.13 art.233]
    Articolul 2422. Pariurile aranjate
    (1) Parierea pe un eveniment sportiv sau pe un alt eveniment de pariat fie informarea altor persoane despre existența unei înțelegeri în privința trucării acelui eveniment în intenția de a le determina să participe la pariul respectiv, săvîrșită de către o persoană care cunoaște cu certitudine despre existența unei înțelegeri privind trucarea acelui eveniment,
    se pedepsește cu amendă de la 2000 la 4000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 1 la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă de la 5000 la 7000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
    (2) Acțiunile prevăzute la alin. (1):
    a) săvîrșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală;
    b) care au cauzat daune în proporții deosebit de mari, se pedepsesc cu amendă de la 3000 la 5000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă de la 8000 la 10000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
    [Art.2422 introdus prin LP38 din  21.03.13,MO75-81/12.04.13 art.233]
    Articolul 243. Spălarea banilor
    (1) Spălarea banilor săvîrșită prin:
    a) convertirea sau transferul bunurilor de către o persoană care știe ori trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui sau de a deghiza originea ilicită a bunurilor sau de a ajuta orice persoană, implicată în comiterea infracțiunii principale, de a se sustrage de la consecințele juridice ale acestor acțiuni;
    b) tăinuirea sau deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, transmiterii, deplasării proprietății reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de către o persoană care știe sau trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite;
    c) achiziționarea, deținerea sau utilizarea bunurilor de către o persoană care știe ori trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite;
    d) participarea la orice asociere, înțelegere, complicitate prin acordarea de asistență, ajutor sau sfaturi în vederea comiterii acțiunilor prevăzute la lit.a)-c)
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 7.000 la 10.000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    (2) Aceleași acțiuni săvîrșite:
    b) de două sau mai multe persoane;
    c) cu folosirea situației de serviciu
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 5000 unități convenționale sau cu închisoare de la 4 la 7 ani.
    (3) Acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrșite:
    a) de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală;
    b) în proporții deosebit de mari,
    se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani.
    (4) Acțiuni ilicite constituie și faptele comise în afara teritoriului țării dacă acestea conțin elementele constitutive ale unei infracțiuni în statul în care au fost comise și pot constitui elementele constitutive ale unei infracțiuni comise pe teritoriul Republicii Moldova.
    Articolul 244. Evaziunea fiscală a întreprinderilor,
                           instituțiilor și organizațiilor
   
(1) Evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor fie prin includerea în documentele contabile, fiscale sau financiare a unor date  denaturate privind veniturile sau cheltuielile, a unor cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale ori care au la bază operațiuni ce nu au existat, fie prin tăinuirea unor  obiecte impozabile, dacă suma impozitului care trebuia să fie plătit depășește 1500 unități convenționale,
    se pedepsește cu amendă în mărime  de la 2000 la 3000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 2000 la 5000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

    [Art.244 al.(1) în redacția LP262 din 19.12.11, MO21-24/27.01.12 art.54]
  
  (2) Aceeași  acțiune:
    b) care a condus la neachitarea impozitului în proporții deosebit de mari
  
se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 6000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

    [Art.244 al.(2) sancțiunea în redacția LP262 din 19.12.11, MO21-24/27.01.12 art.54]
   
Articolul 2441. Evaziunea fiscală a persoanelor fizice
    (1) Evaziunea fiscală a persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător prin eschivarea de la prezentarea declarației cu privire la impozitul pe venit sau prin includerea în declarație a unor date denaturate, dacă suma impozitului pe venit care trebuia să fie achitat depășește 2500 de unități convenționale,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 1 an.
    (2) Aceeași acțiune care a condus la neachitarea impozitului în proporții deosebit de mari
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 de unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani.

    [Art.2441 introdus prin LP206 din 21.10.11, MO197-202/18.11.11 art.571]
 
   Articolul 245. Abuzurile la emiterea titlurilor de valoare
    (1) Includerea în prospectul emisiei sau în alte documente, în temeiul cărora se înregistrează emisia titlurilor de valoare, a informațiilor neautentice sau care pot induce în eroare, aprobarea cu bună-știință a prospectului emisiei care conține informații neautentice sau care pot induce în eroare, precum și aprobarea rezultatelor emisiei vădit neautentice, dacă aceste acțiuni au cauzat daune în proporții mari,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 1.000 la 3.000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
    (2) Aceleași acțiuni:
    b) săvîrșite de două sau mai multe persoane;
    c) care au cauzat daune în proporții deosebit de mari
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unități convenționale sau cu închisoare de la 1 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3.000 la 6.000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
   
Articolul 2451. Manipularea pe piața valorilor mobiliare
    (1) Acțiunile de manipulare, în proporții mari, pe piața valorilor mobiliare prin:
    a) tranzacții sau ordine de tranzacționare care oferă sau pot oferi informații false sau care induc în eroare în legătură cu cererea, oferta sau prețul valorilor mobiliare; care mențin, prin acțiunea unei sau a mai multor persoane ce activează împreună, prețul unuia sau al mai multor valori mobiliare la un nivel anormal ori artificial;
    b) tranzacții sau ordine de tranzacționare care presupun procedee fictive sau orice altă formă de înșelăciune;
    c) difuzarea și/sau răspîndirea, prin intermediul mijloacelor de informare în masă, inclusiv Internet sau prin orice alt mijloc, a informațiilor care oferă sau pot oferi informații false sau care induc în eroare asupra valorilor mobiliare, inclusiv difuzarea și/sau răspîndirea zvonurilor și știrilor false sau care induc în eroare,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 2 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    (2) Aceleași acțiuni care au cauzat daune în proporții deosebit de mari,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unități convenționale sau cu închisoare de la 1 la 6 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    [Art.2451 în redacția LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559]
    Articolul 2452. Încălcarea legislației la ținerea
                              registrului deținătorilor de valori
                              mobiliare
   
[Art.2452 titlul în redacția LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559]
    (1) Accesarea de către persoane neautorizate a sistemelor electronice de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare, includerea intenționată în registrul deținătorilor de valori mobiliare a informațiilor neautentice, denaturate, false, urmată de transferul dreptului de proprietate către o altă persoană, eliberarea de către deținătorul de registru a listei acționarilor în alte cazuri decît cele prevăzute de legislație, precum și folosirea listei acționarilor de către orice persoană în scopul achiziționării sau vînzării de acțiuni ale societății, dacă aceste acțiuni au cauzat daune în proporții mari.
    [Art.2452 al.(1) în redacția LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559]
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.  
    (2) Aceleași acțiuni săvîrșite din imprudență, care a cauzat daune în proporții deosebit de mari,
    se pedepsește cu amendă în mărime de pînă la 500 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
   
[Art.2452 al.(2) modificat prin LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559]
    (3) Acțiunile descrise la alin.(1):
   
[Art.2452 al.(3) modificat prin LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559]
    b) care a cauzat daune în proporții deosebit de mari,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unități convenționale sau cu închisoare de la 1 la 6 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 6000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
   
Articolul 2453. Utilizarea abuzivă a informațiilor
                               privilegiate pe piața valorilor mobiliare
    (1) Utilizarea de către orice persoană a informațiilor privilegiate cu intenția de a dobîndi sau înstrăina, pe cont propriu sau pe contul unei terțe persoane, direct ori indirect, valori mobiliare la care aceste informații se referă, dacă aceste acțiuni au cauzat daune în proporții mari,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    (2) Aceleași acțiuni:
    urmate de dobîndirea sau înstrăinarea de valori mobiliare;
    care au cauzat daune în proporții deosebit de mari,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unități convenționale sau cu închisoare de la 1 la 6 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 6000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    [Art.2453 introdus prin LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559]
   
Articolul 2454. Încălcarea prevederilor cu privire la
                             modul de încheiere a unor tranzacții
                             cu bunurile societății comerciale
    (1) Încălcarea modului de încheiere a tranzacțiilor de proporții și/sau a tranzacțiilor cu conflict de interese în cadrul societății comerciale, dacă aceste acțiuni au cauzat daune în proporții mari,
    se pedepsește cu amendă în mărime de pînă la 1000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.
    (2) Aceleași acțiuni care au cauzat daune în proporții deosebit de mari,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unități convenționale sau cu închisoare de la 4 la 6 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 pînă la 5 ani.
    [Art.2454 introdus prin LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559]
   
Articolul 2455. Refuzul intenționat de a dezvălui și/sau
                             prezenta informațiile prevăzute de legislația
                             privind piața financiară nebancară sau
                             bancară
    (1) Refuzul intenționat de a dezvălui și/sau prezenta informațiile prevăzute de legislația privind piața financiară nebancară sau bancară, sau prezentarea intenționată a unor informații neautentice, denaturate sau false, dacă aceste acțiuni au cauzat daune în proporții mari,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unități convenționale, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 6000 unități convenționale.
    (2) Aceleași acțiuni care au cauzat daune în proporții deosebit de mari sau au condus la intentarea procesului de insolvabilitate,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unități convenționale sau cu închisoare de la 1 la 6 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 6000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    [Art.2455 introdus prin LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559]
    Articolul 2456. Practicarea activităților profesioniste
                             pe piața financiară nebancară fără
                             licență
    (1) Practicarea activităților profesioniste pe piața financiară nebancară fără licență, dacă aceste acțiuni au cauzat daune în proporții mari,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 500 la 2000 unități convenționale cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    (2) Aceleași acțiuni care au cauzat daune în proporții deosebit de mari,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 6000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    [Art.2456 introdus prin LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559]
    Articolul 2457. Încălcarea cerințelor  privind activitatea
                             profesionistă pe piața financiară nebancară
    (1) Nerespectarea de către participantul profesionist la piața financiară nebancară a condițiilor stabilite în licență, a regulilor prudențiale stabilite prin lege și prin actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, dacă aceste acțiuni au cauzat daune în proporții mari,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 500 la 2000 unități convenționale cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 4000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    (2) Aceleași acțiuni care au cauzat daune în proporții deosebit de mari sau au condus la intentarea procesului de insolvabilitate,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 6000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    [Art.2457 introdus prin LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559]
    Articolul 2458. Încălcarea legislației la desfășurarea
                             activității de estimare a valorilor
                             mobiliare și a activelor ce se referă
                             la ele
    (1) Desfășurarea activității de estimare a valorilor mobiliare și a activelor ce se referă la ele cu încălcarea prevederilor legislației, inclusiv acțiunile intenționate ale estimatorului – participant profesionist la piața valorilor mobiliare de subestimare sau supraestimare a valorilor mobiliare, dacă aceste acțiuni au cauzat daune în proporții mari,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 2000 unități convenționale cu (sau fără) privarea de dreptul de a deține anumite funcții sau de a desfășura o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    (2) Aceleași acțiuni care au cauzat daune în proporții deosebit de mari sau au condus la intentarea procesului de insolvabilitate,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a deține anumite funcții sau de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    [Art.2458 introdus prin LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559]
    Articolul 2459. Împiedicarea realizării drepturilor
                             asociaților (acționarilor) societății
                             comerciale și privarea nelegitimă
                             de aceste drepturi
    (1) Încălcarea legislației privind convocarea și desfășurarea adunării generale a asociaților  (acționarilor) societății comerciale care a cauzat daune în proporții mari, săvîrșită prin:
    a) refuzul sau eschivarea de la convocarea adunării generale a asociaților  (acționarilor) societății comerciale;
    b) neinformarea în modul stabilit de lege privind desfășurarea adunării generale a asociaților (acționarilor) sau ședinței  consiliului sau divulgarea unor informații vădit false cu privire la data, ora și locul adunării generale sau a ședinței consiliului;
    c) refuzul ilegal de a înregistra persoanele care au dreptul să participe la adunarea generală a asociaților (acționarilor);
    d) desfășurarea adunării generale a asociaților (acționarilor) în lipsa cvorumului necesar;
    e) împiedicarea  exercitării libere a dreptului la vot în cadrul aprobării deciziei la o adunare generală a asociaților (acționarilor) sau ședința consiliului unei societăți comerciale sau denaturarea intenționată a rezultatelor votării prin introducerea în procesul-verbal, în extrasul din procesul-verbal al adunării generale sau al ședinței consiliului, precum și în alte documente care includ informația privind modul și rezultatele votării a informațiilor vădit false despre numărul de voturi, cvorum sau rezultatele votării; prin întocmirea  listei vădit false a  persoanelor care au dreptul să participe la adunarea generală a asociaților (acționarilor) sau la ședința consiliului; prin calcularea vădit falsă a voturilor sau  buletinelor de vot;
    f) blocarea sau limitarea accesului asociatului (acționarului) societății comerciale sau a unui membru al consiliului la exercitarea dreptului de vot;
    g) votarea în numele asociatului (acționarului) societății comerciale sau în numele unui membru al consiliului în baza procurii (mandatului) vădit false sau în lipsa vădită a împuternicirilor;
    h) aprobarea  deciziilor referitor la  modificarea și/sau completarea actului de constituire (statutului) a societății comerciale, sau privind schimbarea componenței organelor de conducere a societății comerciale, sau privind desemnarea unei organizații gestionare sau privind numirea unui administrator, sau privind majorarea capitalului social al societății comerciale  sau privind reorganizarea sau dizolvarea societății comerciale cu încălcarea legislației;
    i) orice alte acțiuni săvîrșite în scopul stabilirii unui control ilegal asupra societății comerciale,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 500 la 3000 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 160 la 240 ore, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.
    (2) Aceleași acțiuni, dacă ele au fost comise prin constrîngerea unui asociat (acționar) sau unui membru al consiliului societății comerciale să voteze în anumit fel sau să refuze să voteze și sunt legate de șantaj, precum și amenințarea cu violența, distrugerea sau deteriorarea bunurilor acestuia, au cauzat daune în proporții deosebit de mari sau care au adus la insolvabilitatea societății comerciale,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 5000 unități convenționale sau cu închisoare pînă la 2 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 pînă la 5 ani.
    [Art.2459 introdus prin LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559]
    Articolul 24510. Obținerea ilegală și/sau divulgarea
                              informațiilor ce constituie secret
                              comercial sau bancar
    (1) Colectarea de informații care constituie secret comercial sau bancar prin sustragerea de informații, inclusiv folosirea mijloacelor tehnice speciale, extorcare sau amenințarea cu aplicarea violenței nepericuloase pentru viața sau sănătatea persoanei,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 4000 unități convenționale sau cu închisoare de la 1 la 6 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.
    (2) Divulgarea ilicită sau utilizarea informațiilor ce constituie secret comercial sau bancar de către persoana căreia i-a fost încredințată sau i-a devenit cunoscută această informație în virtutea atribuțiilor deținute, fără consimțămîntul proprietarului informației,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unități convenționale sau cu închisoare de la 1 la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
    (3) Aceleași acțiuni care au cauzat daune în proporții deosebit de mari,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 4000 la 5000 unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
    [Art.24510 introdus prin LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559]
    Articolul 24511. Încălcarea legislației privind activitatea
                               fondurilor nestatale de pensii
    (1) Încălcarea legislației privind activitatea fondurilor nestatale de pensii care au cauzat daune în proporții mari prin:
    a) prezentarea unor informații eronate sau refuzul de a da informații despre investiții, starea activelor de pensii;
    b) includerea în rapoartele prezentate în conformitate cu prevederile legislației a unor date eronate;
    c) prezentarea de către beneficiar a unor documente false sau întocmite greșit în vederea primirii înainte de termen a mijloacelor acumulate;
    d) însușirea, în temeiul unor documente false sau întocmite greșit, a mijloacelor acumulate în fond;
    e) netransferarea de către patron în fond a defalcărilor din salariul membrului fondului;
    f) divulgarea informației privind starea conturilor de pensie și plata pensiei suplimentare de către o persoană cu funcții de răspundere a fondului;
    g) acțiunea premeditată a managerului, depozitarului activelor fondului sau auditorului, ce a cauzat prejudicii membrilor fondului,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 500 la 3000 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 160 la 240 ore, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
    (2) Aceleași acțiuni care au cauzat daune în proporții deosebit de mari:
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 6000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    [Art.24511 introdus prin LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559]
    Articolul 24512. Încălcarea legislației privind activitatea
                               birourilor istoriilor de credit
    (1) Obținerea, utilizarea în alte scopuri sau în alt mod decît cel prevăzut în lege și/sau divulgarea în orice formă de către birourile istoriilor de credit, utilizatorii istoriei de credit, sursele de formare a istoriei de credit, precum și de către persoanele cu funcție de răspundere ale acestora a informației care constituie secret comercial al biroului istoriilor de credit, al sursei de formare a istoriei de credit, al subiectului istoriei de credit sau al utilizatorului istoriei de credit, dacă aceste acțiuni au cauzat daune în proporții mari,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 500 la 2000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
    (2) Aceleași acțiuni care au cauzat daune în proporții deosebit de mari,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 6000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    [Art.24512 introdus prin LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559]
    Articolul 246. Limitarea concurenței libere
    Limitarea concurenței libere prin încheierea unui acord ilegal care prevede diviziunea pieței, limitarea accesului la piață, cu înlăturarea altor agenți economici, majorarea sau menținerea prețurilor unice, dacă prin aceasta a fost obținut un profit în proporții deosebit de mari sau au fost cauzate daune în proporții deosebit de mari unei terțe persoane,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
    Articolul 2461. Concurența neloială
    Orice act de concurență neloială, inclusiv:
    a) crearea, prin orice mijloace, de confuzie cu întreprinderea, cu produsele sau cu activitatea industrială sau comercială a unui concurent;
    b) răspîndirea, în procesul comerțului, de afirmații false, care discreditează întreprinderea, produsele sau activitatea de întreprinzător a unui concurent;
    c) inducerea în eroare a consumatorului referitor la natura, la modul de fabricare, la caracteristicile, la aptitudinea de întrebuințare sau la cantitatea mărfurilor concurentului;
    d) folosirea denumirii de firmă sau a mărcii comerciale într-o manieră care să producă confuzie cu cele folosite legitim de un alt agent economic;
    e) compararea în scopuri publicitare a mărfurilor produse sau comercializate ale unui agent economic cu mărfurile unor alți agenți economici
    se pedepsesc cu amendă de la 1000 la 2000 de unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 1 an, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3.500 la 5.000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.
    Articolul 2462. Falsificarea și contrafacerea
                              produselor
    (1) Falsificarea produselor, adică fabricarea lor în scop de comercializare fără documente de însoțire, proveniență, calitate și conformitate, precum și îndemnarea terților la efectuarea acestei acțiuni, săvîrșite în proporții mari,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 de unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 1 an, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3500 la 5000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.
    (2) Contrafacerea produselor, adică acțiunile specificate la alin. (1) cu referire la produsele care constituie sau includ un obiect de proprietate intelectuală protejat, precum și îndemnarea terților la efectuarea acestei acțiuni, săvîrșite în proporții mari,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 de unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 1 an, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3500 la 5000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.

    [Art.2462 introdus prin LP115 din 26.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363]
   
Articolul 247. Constrîngerea de a încheia o tranzacție
                           sau de a refuza încheierea ei
    (1) Constrîngerea de a încheia o tranzacție sau de a refuza încheierea ei, însoțită de amenințări cu aplicarea violenței, cu nimicirea sau deteriorarea bunurilor, precum și cu răspîndirea unor informații care ar cauza daune considerabile drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanei sau rudelor ei apropiate, în lipsa semnelor de șantaj,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
    (2) Aceeași acțiune săvîrșită:
    b) cu aplicarea violenței, cu nimicirea sau cu deteriorarea bunurilor;
    c) de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 5 ani.
    Articolul 248. Contrabanda
    (1) Trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a mărfurilor, obiectelor și a altor valori în proporții mari, eludîndu-se controlul vamal ori tăinuindu-le de el, prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, ori cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală, ori prin nedeclarare sau declarare neautentică în documentele vamale sau în alte documente de trecere a frontierei,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 150 la 300 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore sau cu închisoare de pînă la 2 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 1.000 la 3.000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
    (2) Trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a substanțelor narcotice, psihotrope, cu efecte puternice, toxice, otrăvitoare, radioactive și explozive, precum și a deșeurilor nocive și a produselor cu destinație dublă, eludîndu-se controlul vamal ori tăinuindu-le de el, prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, ori cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală, ori prin nedeclarare sau declarare neautentică în documentele vamale sau în alte documente de trecere a frontierei,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 200 la 600 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3.000 la 5.000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    (3) Trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a armamentului, a dispozitivelor explozive, a munițiilor, eludîndu-se controlul vamal ori tăinuindu-le de el, prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, ori cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală, ori prin nedeclarare sau declarare neautentică în documentele vamale sau în alte documente de trecere a frontierei,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 300 la 800 unități convenționale sau cu închisoare de la 4 la 6 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 5.000 la 10.000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    (4) Trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a valorilor culturale, eludîndu-se controlul vamal ori tăinuindu-le de el prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, precum și nereturnarea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a valorilor culturale scoase din țară, în cazul în care întoarcerea lor este obligatorie,
    se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 8 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 5.000 la 10.000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    (5) Acțiunile prevăzute la alin.(1), (2), (3) sau (4), săvîrșite:
    b) de două sau mai multe persoane;
    c) de o persoană cu funcție de răspundere, cu folosirea situației de serviciu;
    d) în proporții deosebit de mari,
    se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 5.000 la 10.000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    Articolul 249. Eschivarea de la achitarea
                            plăților vamale
    (1) Eschivarea de la achitarea plăților vamale în proporții mari
    se pedepsește cu amendă în mărime de pînă la 300 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 120 la 180 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 1000 la 2000 unități convenționale.
    (2) Aceeași acțiune săvîrșită:
    b) de două sau mai multe persoane
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 300 la 500 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 1500 la 2000 unități convenționale.
    (3) Eschivarea de la achitarea plăților vamale în proporții deosebit de mari se pedepsește cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 2000 la 5000 unități convenționale.
    Articolul 250. Transportarea, păstrarea sau
                           comercializarea mărfurilor supuse
                           accizelor, fără marcarea lor cu timbre
                           de control sau timbre de acciz

    (1) Transportarea, păstrarea sau comercializarea mărfurilor supuse accizelor fără marcarea lor cu timbre de control sau timbre de acciz de modelul stabilit, dacă aceasta a cauzat daune în proporții mari,
se pedepsește cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unități convenționale, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 1.000 la 3.000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
    (2) Aceleași acțiuni însoțite de:
    a) marcarea cu alte timbre decît cele de modelul stabilit;
    b) cauzarea de daune în proporții deosebit de mari
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 1500 unități convenționale, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3.000 la 6.000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
   
Articolul 2501. Fabricarea ilegală a semnelor de
                             marcare de stat, punerea
în circulație
                             și utilizarea acestora

    (1) Falsificarea semnelor de marcare de stat, punerea în circulație și utilizarea acestora, precum și fabricarea, comercializarea articolelor din metale prețioase și pietre prețioase cu marcaj fals
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 7000 la 10000 unități convenționale sau cu privarea de a exercita o anumită activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice.
    (2) Aceleași acțiuni săvîrșite:
    a) de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală;
    b) în proporții deosebit de mari
    se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani.
    [Art.2501 introdus prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
   
Articolul 251. Însușirea, înstrăinarea în cazurile
                            nepermise de lege, tăinuirea bunurilor
                            gajate, luate în leasing, sechestrate
                            sau confiscate

    [Art.251 titlul modificat prin LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
   
Însușirea, înstrăinarea în cazurile nepermise de lege, tăinuirea bunurilor gajate, luate în leasing, sechestrate sau confiscate ori utilizarea lor în alte scopuri, săvîrșită de o persoană căreia i-au fost încredințate aceste bunuri sau care era obligată, conform legii, să asigure integritatea lor,
    [Art.251 dispoziția modificată prin LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 1.000 la 1.500 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 1.000 la 3.000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
    Articolul 252. Insolvabilitatea intenționată
    (1) Insolvabilitatea intenționată care a cauzat creditorului daune în proporții mari
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 300 la 600 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
    (2) Aceeași acțiune săvîrșită:
    a) de două sau mai multe persoane;
    b) cu cauzarea de daune în proporții deosebit de mari
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 500 la 1.000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
   
(3) Cauzarea insolvabilității băncii, prin acțiuni sau inacțiuni intenționate ale administratorului acesteia, inclusiv prin efectuarea cheltuielilor excesive, vinderea activelor băncii la un preț sub valoarea reală a acestora, asumarea obligațiilor nerezonabile, angajarea în relații de afaceri cu o persoană insolvabilă, omiterea colectării creanțelor băncii la scadență sau în orice alt mod contrar bunei administrări, care diminuează intenționat patrimoniul băncii,
    se pedepsește cu închisoare de la 4 la 6 ani și cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unități convenționale.
    [Art.252 al.(3) introdus prin LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559]
    (4) Acțiunile prevăzute la alin. (3) săvîrșite:
    a) de un grup de administratori și/sau de acționari;
    b) cu scopul de a evita plata creanțelor și repornirea afacerii bancare,
    se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 6 ani și cu amendă în mărime de la 2500 la 3000 unități convenționale.
    [Art.252 al.(4) introdus prin LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559]
    Articolul 253. Insolvabilitatea fictivă
    (1) Insolvabilitatea fictivă care a cauzat creditorului daune în proporții mari,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 300 la 600 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
    (2) Aceeași acțiune săvîrșită:
    a) de două sau mai multe persoane;
    b) cu cauzarea de daune în proporții deosebit de mari
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 500 la 1.000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 4 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
    Articolul 255. Înșelarea clienților
    (1) Depășirea prețurilor cu amănuntul stabilite, precum și a prețurilor și tarifelor pentru serviciile sociale și comunale prestate populației, înșelarea la socoteală sau altă inducere în eroare a clienților, săvîrșite în proporții mari,
    se pedepsește cu amendă în mărime de pînă la 300 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 100 la 240 de ore, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
    (2) Aceleași acțiuni săvîrșite:
    b) de două sau mai multe persoane;
    c) în proporții deosebit de mari
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unități convenționale cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
    Articolul 256. Primirea unei remunerații ilicite pentru
                            îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea
                            populației
    (1) Primirea, prin extorcare, de către un
salariat dintr-o întreprindere, instituție sau organizație, a unei remunerații
sau a altor avantaje patrimoniale pentru îndeplinirea unor lucrări sau pentru prestarea unor servicii în sfera comerțului, alimentației publice, transportului, deservirii sociale, comunale, medicale sau de altă natură, lucrări și servicii ce țin de obligațiile de serviciu ale acestui salariat,
   
[Art.256 al.(1), dispoziția modificată prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]
    [Art.256 al.(1) modificat prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
 
   se pedepsește cu amendă în mărime de la 200 la 400 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 120 la 180 de ore.
   
[Art.256 al.(1), sancțiunea modificată prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]
    (2) Aceeași acțiune săvîrșită:
    b) de două sau mai multe persoane;
    c) în proporții mari
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 400 la 1000 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
    [Art.256 al.(2), sancțiunea modificată prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]
    Articolul 257. Executarea necalitativă a construcțiilor
    (1) Darea în folosință a caselor de locuit, a obiectivelor industriale, a construcțiilor în domeniul transporturilor și energeticii, a altor construcții în stare necalitativă, neterminate sau necorespunzînd condițiilor proiectului de către conducătorii organizațiilor de construcție, conducătorii de șantier și persoanele cu funcție de răspundere care exercită controlul calității în construcții
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 300 la 600 unități convenționale cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 1.000 la 3.000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
    (2) Continuarea de către persoanele responsabile a lucrărilor executate necorespunzător și oprite prin acte de control, în cazul în care aceasta poate afecta rezistența și stabilitatea construcțiilor,
    se pedepsește cu amendă în mărime de pînă la 200 unități convenționale, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3.000 la 5.000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    (3) Proiectarea, verificarea, expertizarea, realizarea de către persoanele responsabile a unui complex urbanistic ori a unei construcții sau executarea de modificări ale acestora fără respectarea prevederilor documentelor normative privind siguranța, rezistența și stabilitatea, dacă aceasta a avut drept urmare:
    a) vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății persoanei ori pierderea de către aceasta a capacității de muncă;
    b) distrugerea totală sau parțială a construcției;
    c) distrugerea sau defectarea unor instalații sau utilaje importante;
    d) daune în proporții mari,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 200 la 600 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 5.000 la 10.000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    (4) Acțiunile prevăzute la alin.(3), care au provocat decesul persoanei,
    se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 5.000 la 10.000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
   
Articolul 258. Încălcarea regulilor de exploatare,
                           reparații și modificare a locuințelor
                           dintr-un bloc de locuit
    Încălcarea de către proprietari, sau locatari a regulilor de exploatare, reparație și modificare a locuințelor dintr-un bloc de locuit, precum și a comunicațiilor lor interne, fapt care cauzează daune deosebit de mari integrității structurale a blocului de locuit sau a locuințelor altor proprietari sau locatari ori înrăutățește condițiile locative ale acestora,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unități convenționale.

Capitolul XI
INFRACȚIUNI INFORMATICE ȘI INFRACȚIUNI
 ÎN DOMENIUL TELECOMUNICAȚIILOR

    Articolul 259. Accesul ilegal la informația computerizată
    (1) Accesul ilegal la informația computerizată, adică la informația din calculatoare, de pe suporții materiali de informație, din sistemul sau rețeaua informatică, al unei persoane care nu este autorizată în temeiul legii sau al unui contract, depășește limitele autorizării ori nu are permisiunea persoanei competente să folosească, să administreze sau să controleze un sistem informatic ori să desfășoare cercetări științifice sau să efectueze orice altă operațiune într-un sistem informatic, dacă este însoțit de distrugerea, deteriorarea, modificarea, blocarea sau copierea informației, de dereglarea funcționării calculatoarelor, a sistemului sau a rețelei informatice și dacă a cauzat daune în proporții mari,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 200 la 500 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 150 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 1000 la 3000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
    (2) Aceeași acțiune săvîrșită:
    b) de două sau mai multe persoane;
    c) cu violarea sistemelor de protecție;
    d) cu conectarea la canalele de telecomunicații;
    e) cu folosirea unor mijloace tehnice speciale;
    f) cu utilizarea ilegală a calculatorului, sistemului sau rețelei informatice, în scopul săvîrșirii uneia dintre infracțiunile prevăzute la alin.(1), la art.2601–2603, 2605 și 2606;
    g) în privința informației protejată de lege;
    h) în proporții deosebit de mari
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 6000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    Articolul 260. Producerea, importul, comercializarea sau
                           punerea ilegală la dispoziție a mijloacelor
                           tehnice sau produselor program
   
Producerea, importul, comercializarea sau punerea la dispoziție, sub orice altă formă, în mod ilegal, a mijloacelor tehnice sau produselor program, concepute sau adaptate, în scopul săvîrșirii uneia dintre infracțiunile prevăzute la art.237, 259, 2601–2603, 2605 și 2606
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 3000 la 6000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea întreprinderii.
    Articolul 2601. Înterceptarea ilegală a unei transmisii
                             de date informatice
    Interceptarea ilegală a unei transmisii de date informatice (inclusiv a unei emisii electronice) care nu sînt publice și care sînt destinate unui sistem informatic, provin dintr-un asemenea sistem sau se efectuează în cadrul unui sistem informatic
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 3000 la 6000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea întreprinderii.
    Articolul 2602. Alterarea integrității datelor informatice
                             ținute într-un sistem informatic
    Modificarea, ștergerea sau deteriorarea intenționată a datelor informatice ținute într-un sistem informatic ori restricționarea ilegală a accesului la aceste date, transferul neautorizat de date informatice dintr-un sistem informatic, dintr-un mijloc de stocare, dobîndirea, comercializarea sau punerea la dispoziție, sub orice formă, a datelor informatice cu acces limitat, dacă aceste acțiuni au cauzat daune în proporții mari,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani.
    Articolul 2603. Perturbarea funcționării sistemului informatic
    (1) Perturbarea funcționării unui sistem informatic prin introducerea, transmiterea, modificarea, ștergerea sau deteriorarea datelor informatice sau prin restricționarea accesului la aceste date, dacă aceste acțiuni au cauzat daune în proporții mari,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 700 la 1000 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 150 la 200 de ore, sau cu închisoare de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 3000 la 6000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea întreprinderii.
    (2) Aceeași acțiune:
    a) săvîrșită din interes material;
    b) săvîrșită de două sau mai multe persoane;
    c) săvîrșită de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală;
    d) care a cauzat daune în proporții deosebit de mari
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 700 la 1000 unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 3000 la 6000 unități convenționale sau cu lichidarea întreprinderii.
    Articolul 2604. Producerea, importul, comerciali zarea
                             sau punerea ilegală la dispoziție a parolelor,
                             codurilor de acces sau a datelor similare
    (1) Producerea, importul, comercializarea sau punerea la dispoziție, sub orice altă formă, în mod ilegal, a unei parole, a unui cod de acces sau a unor date similare care permit accesul total sau parțial la un sistem informatic în scopul săvîrșirii uneia dintre infracțiunile prevăzute la art.237, 259, 2601–2603, 2605 și 2606, dacă aceste acțiuni au cauzat daune în proporții mari,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 1000 la 3000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
    (2) Aceleași acțiuni:
    a) săvîrșite din interes material;
    b) săvîrșite de două sau mai multe persoane;
    c) săvîrșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală;
    d) care au cauzat daune în proporții deosebit de mari
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 1500 unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 3000 la 6000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea întreprinderii.
    Articolul 2605. Falsul informatic
    Introducerea, modificarea sau ștergerea ilegală a datelor informatice ori restricționarea ilegală a accesului la aceste date, rezultînd date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii unei consecințe juridice
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 1500 unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani.
    Articolul 2606. Frauda informatică
    (1) Introducerea, modificarea sau ștergerea datelor informatice, restricționarea accesului la aceste date ori împiedicarea în orice mod a funcționării unui sistem informatic, în scopul de a obține un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, dacă aceste acțiuni au cauzat daune în proporții mari,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 1500 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 150 la 200 de ore, sau cu închisoare de la 2 la 5 ani.
    (2) Aceleași acțiuni:
    a) săvîrșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală;
    b) care au cauzat daune în proporții deosebit de mari
    se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 9 ani.
    Articolul 261. Încălcarea regulilor de securitate
                           a sistemului informatic
    Încălcarea regulilor de colectare, prelucrare, păstrare, difuzare, repartizare a informației ori a regulilor de protecție a sistemului informatic, prevăzute în conformitate cu statutul informației sau gradul ei de protecție, dacă această acțiune a contribuit la însușirea, denaturarea sau la distrugerea informației ori a provocat alte urmări grave,
    se pedepsește cu amendă în mărime de pînă la 400 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 200 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 1.000 la 3.000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
    Articolul 2611. Accesul neautorizat la rețelele și
                             serviciile de telecomunicații
    (1) Accesul neautorizat la rețelele și/sau serviciile de telecomunicații cu utilizarea rețelelor și/sau serviciilor de telecomunicații ale altor operatori, dacă acesta a cauzat daune în proporții mari,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 1 an, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 1.000 la 3.000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
    (2) Aceeași acțiune:
    b) săvîrșită de două sau mai multe persoane;
    c) săvîrșită cu violarea sistemelor de protecție;
    d) săvîrșită cu folosirea mijloacelor tehnice speciale;
    e) care a cauzat daune în proporții deosebit de mari
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 1.000 la 3.000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3.000 la 6.000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

Capitolul XII
INFRACȚIUNI ÎN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR

    Articolul 262. Încălcarea regulilor de zbor
    Intrarea, ieșirea sau tranzitarea aeriană a teritoriului Republicii Moldova fără autorizația stabilită, nerespectarea căilor aeriene indicate în autorizație, a locurilor de aterizare, a punctelor de intrare, a înălțimii de zbor fără autorizarea organelor respective sau altă încălcare a regulilor referitoare la executarea zborurilor în spațiul aerian al Republicii Moldova
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 300 la 800 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
    Articolul 263. Încălcarea regulilor de securitate a circulației
                           sau de exploatare a transportului feroviar,
                           naval sau aerian
    (1) Încălcarea de către un lucrător al transportului feroviar, naval sau aerian a regulilor de securitate a circulației sau de exploatare a transportului, încălcare ce a cauzat din imprudență o vătămare gravă sau medie a integrității corporale sau a sănătății ori daune materiale în proporții mari,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 300 la 1.000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 4 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de pînă la 2 ani.
    (2) Aceeași acțiune care a provocat:
    a) decesul unei persoane;
    b) alte urmări grave
    se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de pînă la 5 ani.
    Articolul 264.  Încălcarea regulilor de securitate a
                            circulației sau de exploatare a mijloacelor
                            de transport de către persoana care
                            conduce mijlocul de transport
    (1) Încălcarea regulilor de securitate a circulației sau de exploatare a mijloacelor de transport de către persoana care conduce mijlocul de transport, încălcare ce a cauzat din imprudență o vătămare medie a integrității corporale sau a sănătății,
    se pedepsește cu amendă în mărime de pînă la 300 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de pînă la 2 ani.
    (2) Aceeași acțiune săvîrșită în stare de ebrietate
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 600 la 1000 unități convenționale, sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 200 la 240 de ore sau cu închisoare de pînă la 4 ani, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 3 la 5 ani.
    (3) Acțiunea prevăzută la alin.(1), care a provocat:
    a)  vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății;
    b) decesul unei persoane,
    se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de pînă la 4 ani.
    (4) Acțiunea prevăzută la alin.(3), săvîrșită în stare de ebrietate,
    se pedepsește cu închisoare de la 4 la 8 ani cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 4 la 5 ani.
    (5) Acțiunea prevăzută la alin.(1), care a cauzat decesul a două sau mai multor persoane,
    se pedepsește cu închisoare de la 6 la 10 ani cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de pînă la 5 ani.
    (6) Acțiunea prevăzută la alin.(5), săvîrșită în stare de ebrietate,
    se pedepsește cu închisoare de la 7 la 12 ani cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de 5 ani.
    Articolul 2641. Conducerea mijlocului de transport
                              în stare de ebrietate alcoolică cu grad
                             avansat sau în stare de ebrietate produsă
                             de alte substanțe
    (1) Conducerea mijlocului de transport de către o persoană care se află în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat sau în stare de ebrietate produsă de substanțe narcotice, psihotrope și/sau de alte substanțe cu efecte similare
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 400 la 500 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 200 la 240 de ore, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 3 la 5 ani.
    (2) Predarea cu bună știință a conducerii mijlocului de transport către o persoană care se află în stare de ebrietate, dacă această acțiune a provocat urmările indicate la art.264,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 450 la 550 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 200 la 240 de ore, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 3 la 5 ani.
    (3) Refuzul, împotrivirea sau eschivarea conducătorului mijlocului de transport de la testarea alcoolscopică, de la examenul medical în vederea stabilirii stării de ebrietate și a naturii ei sau de la recoltarea probelor biologice în cadrul acestui examen medical
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 550 la 650 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 200 la 240 de ore, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 3 la 5 ani.
    (4) Acțiunile prevăzute la alin.(1)–(3), săvîrșite de către o persoană care nu deține permis de conducere sau care este privată de dreptul de a conduce mijloace de transport,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 700 la 800 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 200 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 1 an.
    Articolul 265. Punerea în exploatare a mijloacelor
                           de transport cu defecte tehnice vădite
    Punerea în exploatare a mijloacelor de transport cu defecte tehnice vădite sau altă încălcare gravă a regulilor de exploatare a acestora, ce asigură securitatea circulației, săvîrșită de către o persoană responsabilă pentru starea tehnică sau pentru exploatarea mijloacelor de transport, precum și încălcarea de către o persoană cu funcție de răspundere ori de către o persoană care gestionează o organizație comercială, obștească sau o altă organizație nestatală a regimului de lucru al șoferilor sau mecanizatorilor, dacă aceste acțiuni au provocat urmările indicate la art.264,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 200 la 700 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa funcții de răspundere legate de asigurarea stării tehnice sau a exploatării mijloacelor de transport pe un termen de la 2 la 5 ani.
    Articolul 266. Părăsirea locului accidentului rutier
    Părăsirea locului accidentului rutier de către persoana care conducea mijlocul de transport și care a încălcat regulile de securitate a circulației sau de exploatare a mijloacelor de transport, dacă aceasta a provocat urmările indicate la art.264 alin.(3) și (5),
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 200 la 500 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 200 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
    Articolul 267. Repararea necalitativă a căilor de
                           comunicație, a mijloacelor de transport
                           feroviar, naval sau aerian ori punerea lor
                           în exploatare cu defecte tehnice
    Repararea necalitativă a căilor de comunicație, a instalațiilor de pe ele, a mijloacelor de telecomunicații sau de semnalizare ori a mijloacelor de transport feroviar, naval, aerian, precum și punerea lor în exploatare cu defecte tehnice, sau încălcarea gravă a regulilor de exploatare a acestora, acțiuni săvîrșite de o persoană responsabilă pentru starea tehnică sau pentru exploatarea lor, dacă au provocat urmările indicate la art.263,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 300 la 800 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 7 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
    Articolul 268. Deteriorarea sau distrugerea
                           intenționată a căilor de comunicație
                           și a mijloacelor de transport
    Deteriorarea sau distrugerea intenționată a căilor de comunicație, a instalațiilor de pe ele, a mijloacelor de telecomunicații sau de semnalizare ori a altor utilaje pentru transporturi, precum și a mijloacelor de transport, dacă aceasta a provocat urmările indicate la art.263 sau art. 264 alin.(5),
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 200 la 1.000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 7 ani.
    Articolul 269. Încălcarea regulilor privind menținerea
                            ordinii și securitatea circulației
    Încălcarea de către pasager, pieton sau alt participant la trafic a regulilor privind menținerea ordinii și securitatea circulației, dacă aceasta a provocat urmările indicate la art.264,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 300 la 800 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 5 ani.
    Articolul 270. Oprirea samavolnică, fără necesitate,
                           a trenului
    Oprirea samavolnică, fără necesitate, a trenului prin decuplarea conductei generale a frînei sau printr-un alt mijloc, dacă aceasta a provocat:
    a) accidente cu oameni;
    b) deraierea sau deteriorarea materialului rulant;
    c) alte urmări grave,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 300 la 1.000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 7 ani.
    Articolul 271. Blocarea intenționată a arterelor
                           de transport
   
Blocarea intenționată a arterelor de transport prin crearea de obstacole, prin stabilirea de posturi sau prin alte mijloace, dacă aceasta a provocat:
    a) accidente cu oameni;
    b) alte urmări grave,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 300 la 1000 unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani.
    Articolul 272. Constrîngerea lucrătorului din transportul
                            feroviar, naval, aerian sau auto de a nu-și
                            îndeplini obligațiile de serviciu
    (1) Constrîngerea lucrătorului din transportul feroviar, naval, aerian sau auto de a nu-și îndeplini obligațiile de serviciu prin amenințare cu moartea, cu vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății, cu distrugerea averii lui sau a rudelor lui apropiate, dacă a existat pericolul realizării unei astfel de amenințări,
    se pedepsește cu amendă în mărime de pînă la 200 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 140 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 1 an.
    (2) Aceeași acțiune săvîrșită:
    b) de două sau mai multe persoane
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 200 la 700 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
    Articolul 275. Deturnarea sau capturarea unei garnituri
                           de tren, a unei nave aeriene, maritime sau
                           fluviale
    (1) Deturnarea, capturarea sau exercitarea ilegală a controlului asupra unei garnituri de tren, a unei nave aeriene, maritime sau fluviale ori ocuparea gării, aeroportului, portului sau altei întreprinderi, instituții, organizații de transport, precum și acapararea încărcăturilor, fără scop de însușire,
    se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani.
    (2) Aceleași acțiuni:
    a) săvîrșite de două sau mai multe persoane;
    b) însoțite de violență sau de amenințare cu aplicarea ei ori de o altă formă de intimidare;
    b1) săvîrșite asupra unei aeronave aflate în zbor;
    c) soldate cu avarierea unei garnituri de tren, a unei nave aeriene, maritime sau fluviale;
    d) soldate cu alte urmări grave
    se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 15 ani.
    (3) Acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), care au provocat:
    a) vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății;
    b) decesul unei persoane,
    se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 15 ani.
    Articolul 276. Falsificarea elementelor de
                            identificare ale autovehiculelor
    (1) Falsificarea seriei, a numărului de identificare ale șasiului, caroseriei sau motorului auto prin ștergere, înlocuire sau modificare
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 300 la 600 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 1 an.
    (2) Aceeași acțiune săvîrșită:
    b) de două sau mai multe persoane;
    c) cu folosirea situației de serviciu
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 500 la 1.500 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.

Capitolul XIII
INFRACȚIUNI CONTRA SECURITĂȚII
PUBLICE ȘI A ORDINII PUBLICE

    Articolul 278. Actul terorist
   
(1) Actul terorist, adică provocarea unei explozii, a unui incendiu sau săvîrșirea altei fapte care creează pericolul de a cauza moartea ori vătămarea integrității corporale sau a sănătății, daune esențiale proprietății sau mediului ori alte urmări grave, dacă această faptă este săvîrșită în scopul de a intimida populația ori o parte din ea, de a atrage atenția societății asupra ideilor politice, religioase ori de altă natură ale făptuitorului sau de a sili statul, organizația internațională, persoana juridică sau fizică să săvîrșească sau să se abțină de la săvîrșirea vreunei acțiuni, precum și amenințarea de a săvîrși astfel de fapte în aceleași scopuri,
    se pedepsește cu închisoare de la 6 la 12 ani.
    (2) Aceeași faptă săvîrșită:
    b) de un grup criminal organizat;
    c) cu aplicarea armelor de foc sau a substanțelor explozive;
    d) cu vătămarea gravă sau medie a integrității corporale sau a sănătății;
    e) cu cauzarea de daune materiale în proporții deosebit de mari
    se pedepsește cu închisoare de la 8 la 15 ani.
    (3) Faptele prevăzute la alin.(1) sau (2):
    a) săvîrșite de o organizație criminală;
    b) soldate cu decesul unei persoane din imprudență
    se pedepsesc cu închisoare de la 12 la 20 de ani.
    (4) Actul terorist săvîrșit prin omorul unei sau mai multor persoane în scopurile prevăzute la alin. (1)
    se pedepsește cu închisoare de la 16 la 20 de ani sau cu detențiune pe viață.
    (5) Persoanei care a comis actul de terorism, altor participanți li se pot aplica pedepse penale minime, prevăzute la prezentul articol, dacă ei au preîntîmpinat autoritățile despre faptele respective și prin aceasta au contribuit la evitarea morții oamenilor, a vătămării integrității corporale sau a sănătății, a altor urmări grave sau la demascarea altor făptuitori.
    (6) Persoana care a participat la pregătirea actului de terorism se liberează de răspundere penală dacă ea, prin anunțarea la timp a autorităților sau prin alt mijloc, a contribuit la preîntîmpinarea realizării actului de terorism și dacă acțiunile ei nu conțin o altă componență de infracțiune.
    Articolul 2781. Livrarea, plasarea, punerea în funcțiune
                             sau detonarea unui dispozitiv exploziv
                             ori a altui dispozitiv cu efect letal
    (1) Livrarea, plasarea, punerea în funcțiune sau detonarea unui dispozitiv exploziv ori a altui dispozitiv cu efect letal într-un loc de utilizare publică, în cadrul unui obiect de stat sau guvernamental, al unui obiect de infrastructură sau al sistemului de transport public sau săvîrșirea acestor acțiuni împotriva locului sau obiectelor menționate cu scopul de a cauza:
    a) moartea ori vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății;
    b) daune esențiale acestui loc, obiect sau sistem
    se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani.
    (2) Aceleași acțiuni săvîrșite:
    a) cu vătămarea gravă sau medie a integrității corporale sau a sănătății;
    b) cu cauzarea de daune în proporții mari sau deosebit de mari
    se pedepsesc cu închisoare de la 8 la 15 ani.
    (3) Acțiunile prevăzute la alin. (1) lit. b), care au provocat din imprudență decesul unei persoane,
    se pedepsesc cu închisoare de la 8 la 12 ani.
    (4) Acțiunile prevăzute la alin. (1), (2) sau (3), săvîrșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală,
    se pedepsesc cu închisoare de la 12 la 18 ani.
    (5) Acțiunile prevăzute la alin. (1), însoțite de omor intenționat,
     se pedepsesc cu închisoare de la 16 la 20 de ani sau cu detențiune pe viață.
    Articolul 279. Finanțarea terorismului
    (1) Finanțarea terorismului, adică punerea la dispoziție sau colectarea intenționată de către orice persoană, prin orice metodă, direct sau indirect, a bunurilor de orice natură dobîndite prin orice mijloc, sau prestarea unor servicii financiare în scopul utilizării acestor bunuri ori servicii sau cunoscînd că vor fi utilizate, în întregime sau parțial:
    a) la organizarea, pregătirea ori comiterea unei infracțiuni cu caracter terorist;
    b) de către un grup criminal organizat, o organizație criminală sau de o persoană aparte care comite ori întreprinde tentative de comitere a unei infracțiuni cu caracter terorist sau care organizează, dirijează, se asociază, se înțelege în prealabil, instigă sau participă în calitate de complice la comiterea acestei infracțiuni,
    se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 7000 la 10000 unități convenționale cu lichidarea persoanei juridice.
    (2) Infracțiunea de finanțare a terorismului se consideră consumată indiferent de faptul dacă infracțiunea cu caracter terorist a fost comisă, dacă bunurile au fost utilizate la comiterea acestei infracțiuni de către grupul, organizația ori persoana menționată la alin. (1) lit. b) sau dacă acțiunile au fost săvîrșite pe teritoriul ori în afara teritoriului Republicii Moldova.
    (3) Prin bunuri se înțeleg mijloacele financiare, orice categorie de valori (active) corporale sau incorporale, mobile sau imobile, tangibile sau intangibile, precum și acte sau alte instrumente juridice în orice formă, inclusiv în formă electronică ori digitală, care atestă un titlu ori un drept, inclusiv orice cotă (interes) cu privire la aceste valori (active).
    Articolul 2791. Recrutarea, instruirea sau acordarea
                             altui suport în scop terorist
    (1) Recrutarea în scop terorist, adică solicitarea adresată unei persoane de a comite sau de a participa la pregătirea ori comiterea unei infracțiuni cu caracter terorist, sau de a se asocia la o organizație sau un grup, cu intenția sau cunoscînd că această solicitare este făcută în scopul de a contribui la comiterea unei sau mai multor infracțiuni cu caracter terorist,
    se pedepsește cu închisoare de la 3 la 8 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 3000 la 7000 unități convenționale cu lichidarea persoanei juridice.
    (2) Instruirea în scop terorist, adică furnizarea de instrucțiuni cu privire la fabricarea sau utilizarea dispozitivelor ori substanțelor explozive, a armelor de distrugere în masă, a dispozitivelor ori materialelor radioactive, a armelor de foc ori a altor arme sau substanțe nocive ori periculoase sau cu privire la alte metode ori tehnici specifice, cu intenția sau cunoscînd că această furnizare este făcută în scopul de a contribui la comiterea unei sau mai multor infracțiuni cu caracter terorist,
    se pedepsește cu închisoare de la 4 la 9 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 5000 la 8000 unități convenționale cu lichidarea persoanei juridice.
    (3) Procurarea, păstrarea, producerea, transportarea sau furnizarea de arme, muniții, alte dispozitive sau mijloace distructive, arme biologice, substanțe nocive ori periculoase, înlesnirea trecerii frontierei de stat, găzduirea, facilitarea pătrunderii în zone cu acces limitat, culegerea, deținerea în scopul transmiterii ori punerea la dispoziție de date despre obiective-țintă, precum și acordarea altui suport, sub orice formă, cu intenția sau cunoscînd că aceste acțiuni sînt săvîrșite în scopul de a contribui la comiterea unei sau mai multor infracțiuni cu caracter terorist,
    se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 7000 la 10000 unități convenționale cu lichidarea persoanei juridice.
    (4) Acțiunile prevăzute la alin. (1), (2) sau (3), săvîrșite cu folosirea situației de serviciu,
    se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 15 ani.
    Articolul 2792. Instigarea în scop terorist sau
                             justificarea publică a terorismului
    (1) Instigarea în scop terorist, adică distribuirea sau punerea în alt mod la dispoziția publicului a unui mesaj cu intenția de a instiga sau cunoscînd că un astfel de mesaj poate instiga la comiterea unei infracțiuni cu caracter terorist,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 300 la 600 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 5 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 1000 la 3000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.
    (2) Justificarea publică a terorismului, adică distribuirea sau punerea în alt mod la dispoziția publicului a unui mesaj despre recunoașterea unei ideologii sau practici de comitere a infracțiunilor cu caracter terorist ca fiind justă, care necesită a fi susținută sau este demnă de urmat,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 200 la 500 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 140 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 4 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 800 la 2000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.
    (3) Acțiunile prevăzute la alin. (1) sau (2), săvîrșite:
    a) prin intermediul unui mijloc de informare în masă;
    b) cu folosirea situației de serviciu,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 3000 la 5000 unități convenționale cu (sau fără) privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.
    Articolul 280. Luarea de ostatici
    (1) Luarea sau reținerea persoanei în calitate de ostatic și amenințarea cu omor, cu vătămarea integrității corporale sau a sănătății ori cu reținerea în continuare a persoanei în această calitate cu scopul de a sili statul, organizația internațională, persoana juridică sau fizică ori un grup de persoane să săvîrșească sau să se abțină de la săvîrșirea vreunei acțiuni în calitate de condiție pentru eliberarea ostaticului
    se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani.
    (2) Luarea de ostatici săvîrșită:
    b) asupra a două sau mai multor persoane;
    c) cu bună știință în privința unui minor sau a unei femei gravide ori profitînd de starea de neputință cunoscută sau evidentă a victimei, care se datorează vîrstei înaintate, bolii, handicapului fizic sau psihic ori altui factor;
    e) din interes material;
    f) cu aplicarea violenței periculoase pentru viața sau sănătatea persoanei,
    se pedepsește cu închisoare de la 6 la 12 ani cu (sau fără) amendă în mărime de la 500 la 1.000 unități convenționale.
    (3) Luarea de ostatici săvîrșită:
    a) de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală;
    b) cu vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății;
    c) cu provocarea decesului victimei din imprudență;
    d) cu provocarea altor urmări grave
    se pedepsește cu închisoare de la 8 la 15 ani.
    Articolul 281. Comunicarea mincinoasă cu bună-știință
                           despre actul de terorism

    Comunicarea mincinoasă cu bună-știință despre pregătirea unor explozii, incendieri sau a altor acțiuni care periclitează viața oamenilor, cauzează daune materiale în proporții mari sau provoacă alte urmări grave
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 200 la 500 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
    Articolul 282. Organizarea unei formațiuni paramilitare
                           ilegale sau participarea
la ea
    (1) Organizarea sau conducerea unei formațiuni paramilitare neprevăzute de legislația Republicii Moldova, precum și participarea la o astfel de formațiune,
     se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani.
    (2) Persoana care, în mod benevol, s-a retras dintr-o formațiune paramilitară ilegală și a predat arma se liberează de răspundere penală dacă acțiunile ei nu conțin o altă componență de infracțiune.
    Articolul 283. Banditismul
    Organizarea unor bande armate în scopul atacării persoanelor juridice sau fizice, precum și participarea la asemenea bande sau la atacurile săvîrșite de ele,
    se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 15 ani.
    Articolul 284. Crearea sau conducerea unei
                           organizații criminale

    (1) Crearea sau conducerea unei organizații criminale, adică întemeierea unei astfel de organizații și organizarea activității ei, fie căutarea și angajarea de membri în organizația criminală, fie ținerea de adunări ale membrilor ei, fie crearea de fonduri bănești și de altă natură pentru susținerea lor financiară și a activității criminale a organizației, fie înzestrarea organizației criminale cu arme și instrumente pentru săvîrșirea de infracțiuni, fie organizarea culegerii de informații despre potențialele victime și despre activitatea organelor de drept, fie coordonarea planurilor și acțiunilor criminale cu alte organizații și grupuri criminale sau infractori aparte din țară și din străinătate,
    se pedepsește cu închisoare de la 8 la 15 ani.
    (2) Crearea sau conducerea unei organizații criminale sau a unui grup criminal organizat cu scopul de a comite una sau mai multe infracțiuni cu caracter terorist
    se pedepsește cu închisoare de la 15 la 20 de ani sau cu detențiune pe viață.
    [Art.284 al.(2), sancțiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]
    Articolul 285. Dezordini în masă
    (1) Organizarea sau conducerea unor dezordini în masă, însoțite de aplicarea violenței împotriva persoanelor, de pogromuri, incendieri, distrugeri de bunuri, de aplicarea armei de foc sau a altor obiecte utilizate în calitate de armă, precum și de opunere de rezistență violentă sau armată reprezentanților autorităților,
    se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 8 ani.
    (2) Participarea activă la săvîrșirea acțiunilor prevăzute la alin.(1)
    se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani.
    (3) Chemările la nesupunere violentă activă cerințelor legitime ale reprezentanților autorităților și la dezordini în masă, precum și la săvîrșirea actelor de violență împotriva persoanelor,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 200 la 500 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
    Articolul 286. Acțiunile care dezorganizează
                           activitatea penitenciarelor
    Persoanele care, executînd pedeapsa cu închisoare, îi terorizează pe condamnații porniți pe calea corectării fie săvîrșesc atacuri violente asupra administrației, fie organizează în aceste scopuri grupuri criminale sau participă activ la asemenea grupuri
    se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani.
    Articolul 287. Huliganismul
    (1) Huliganismul, adică acțiunile intenționate care încalcă grosolan ordinea publică, însoțite de aplicarea violenței asupra persoanelor sau de amenințarea cu aplicarea unei asemenea violențe, de opunerea de rezistență violentă reprezentanților autorităților sau altor persoane care curmă actele huliganice, precum și acțiunile care, prin conținutul lor, se deosebesc printr-un cinism sau obrăznicie deosebită,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 200 la 700 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
    (2) Aceeași acțiune săvîrșită:
    a) de o persoană care anterior a săvîrșit un act de huliganism;
    b) de două sau mai multe persoane
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 400 la 1.000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 5 ani.
    (3) Huliganismul agravat, adică acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), dacă au fost săvîrșite cu aplicarea sau cu încercarea aplicării armei sau a altor obiecte pentru vătămarea integrității corporale sau sănătății,
    se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani.
    Articolul 288. Vandalismul
    (1) Vandalismul, adică pîngărirea edificiilor sau a altor încăperi, precum și nimicirea bunurilor în transportul public sau în alte locuri publice,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 200 la 500 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 140 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 1 an.
    (2) Aceeași acțiune săvîrșită:
    b) de două sau mai multe persoane;
    c) asupra bunurilor care au valoare istorică, culturală sau religioasă
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 200 la 700 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
    Articolul 289. Pirateria
    (1) Jefuirea săvîrșită în scopuri personale de către echipajul sau pasagerii unei nave împotriva persoanelor sau bunurilor care se găsesc pe această navă ori împotriva altei nave, dacă navele se află în marea liberă sau într-un loc care nu este supus jurisdicției nici unui stat,
    se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani.
    (2) Aceeași acțiune:
    b) săvîrșită de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală;
    c)săvîrșită cu aplicarea armei sau a altor obiecte folosite în calitate de arme;
    d) soldată cu decesul persoanei din imprudență;
    e) soldată cu alte urmări deosebit de grave,
    se pedepsește cu închisoare de la 8 la 15 ani.
    Articolul 2891. Infracțiuni contra securității aeronautice
                             și contra securității aeroporturilor
    (1) Faptele ce pot periclita securitatea aeronautică și securitatea aeroporturilor, adică:
    a) săvîrșirea unui act de violență asupra unei persoane aflate la bordul unei aeronave aflate în zbor, dacă acest act poate periclita securitatea navei;
    b) săvîrșirea unui act de violență asupra unei persoane într-un aeroport care deservește aviația civilă, dacă acest act poate periclita securitatea aeroportului;
    c) distrugerea unei aeronave aflate în exploatare sau cauzarea de daune acestei nave care o scot din funcțiune ori care pot periclita securitatea aeronavei în timpul zborului;
    d) plasarea sau o altă faptă ce a condus la plasarea pe bordul unei aeronave aflate în exploatare, prin orice metodă, a unui dispozitiv ori a unei substanțe capabile să distrugă această aeronavă sau să-i cauzeze daune care o scot din funcțiune ori care pot periclita securitatea aeronavei în timpul zborului;
    e) distrugerea sau deteriorarea instalației ori a serviciului de navigație aeriană, sau perturbarea funcționării lor, dacă aceste acțiuni pot periclita securitatea unei nave aeriene aflate în zbor;
    f) distrugerea sau deteriorarea instalației ori a edificiului unui aeroport care deservește aviația civilă sau a unei aeronave situate în aeroport și care nu se află în exploatare, sau perturbarea funcționării serviciului aeroportului, dacă aceste acțiuni pot periclita securitatea aeroportului;
    g) comunicarea unei informații cunoscînd că este falsă, dacă prin aceasta se creează pericol pentru securitatea unei aeronave aflate în zbor,
    se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 12 ani.
    (2) Aceleași fapte care au provocat din imprudență:
    a) vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății;
    b) decesul unei persoane;
    c) alte urmări grave
    se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 20 de ani.
    (3) Faptele prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală,
    se pedepsesc cu închisoare de la 15 la 20 de ani sau cu detențiune pe viață.
    Articolul 2892. Infracțiuni contra securității
                             transportului naval
    (1) Faptele ce pot periclita securitatea transportului naval, adică:
    a) săvîrșirea unui act de violență asupra unei persoane aflate la bordul unei nave maritime sau fluviale, dacă acest act poate periclita navigația în siguranță a navei;
    b) distrugerea unei nave maritime sau fluviale ori cauzarea de daune acestei nave sau încărcăturii ei care pot periclita navigația în siguranță a navei;
    c) plasarea sau o altă faptă ce a condus la plasarea pe bordul unei nave maritime sau fluviale, prin orice metodă, a unui dispozitiv ori a unei substanțe capabile să distrugă nava sau să cauzeze acesteia ori încărcăturii ei daune care pot periclita navigația în siguranță a navei;
    d) distrugerea sau deteriorarea instalației ori a serviciului de navigație, sau perturbarea funcționării lor, dacă aceste acțiuni pot periclita navigația în siguranță a navei maritime sau fluviale;
    e) comunicarea unei informații cunoscînd că este falsă, dacă prin aceasta se creează pericol pentru navigația în siguranță a navei maritime sau fluviale,
    se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 12 ani.
    (2) Aceleași fapte care au provocat din imprudență:
    a) vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății;
    b) decesul unei persoane;
    c) alte urmări grave
    se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 20 de ani.
    (3) Faptele prevăzute la alin. (1) sau (2), săvîrșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală,
    se pedepsesc cu închisoare de la 15 la 20 de ani sau cu detențiune pe viață.
    Articolul 2893. Infracțiuni contra securității
                              platformelor fixe
    (1) Faptele ce periclitează securitatea platformelor fixe, adică:
    a) capturarea sau exercitarea ilegală a controlului asupra unei platforme fixe însoțită de violență, de amenințarea cu aplicarea ei sau de o altă formă de intimidare;
    b) săvîrșirea unui act de violență asupra unei persoane aflate pe o platformă fixă, dacă acest act poate periclita securitatea platformei;
    c) distrugerea unei platforme fixe sau cauzarea de daune acestei platforme care pot periclita securitatea platformei;
    d) plasarea sau o altă faptă care a condus la plasarea pe o platformă fixă, prin orice metodă, a unui dispozitiv ori a unei substanțe capabile să distrugă această platformă sau să pericliteze securitatea ei,
    se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 12 ani.
    (2) Aceleași fapte care au provocat din imprudență:
    a) vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății;
    b) decesul unei persoane;
    c) alte urmări grave
    se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 20 de ani.
    (3) Faptele prevăzute la alin. (1) sau (2), săvîrșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală,
    se pedepsesc cu închisoare de la 15 la 20 de ani sau cu detențiune pe viață.
    Articolul 290. Purtarea, păstrarea, procurarea,
                           fabricarea, repararea sau comer-
                           cializarea ilegală a armelor și
                           munițiilor, sustragerea lor
    (1) Purtarea, păstrarea, procurarea, fabricarea, repararea sau comercializarea armelor de foc, precum și sustragerea lor, cu excepția armei de vînătoare cu țeavă lisă, sau a munițiilor fără autorizația corespunzătoare
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 300 la 600 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
    (2) Aceleași acțiuni săvîrșite:
    b) de două sau mai multe persoane
    se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani.
    (3) Persoana care a predat de bună voie arma de foc sau munițiile pe care le deținea fără autorizația corespunzătoare este liberată de răspundere penală.
    Articolul 291. Păstrarea neglijentă a armelor
                           de foc și a munițiilor
    Păstrarea neglijentă a armelor de foc și a munițiilor, precum și transmiterea acestora altor persoane,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de pînă la 500 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
    Articolul 292. Fabricarea, procurarea, prelucrarea,
                           păstrarea, transportarea, folosirea sau
                           neutralizarea substanțelor explozive
                           ori a materialelor radioactive
    (1) Fabricarea, procurarea, prelucrarea, păstrarea, transportarea, folosirea sau neutralizarea substanțelor explozive sau materialelor radioactive fără autorizația corespunzătoare sau orice altă operație ilegală privind circulația acestora
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 300 la 800 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 3000 la 5000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    (11) Aceleași fapte săvîrșite cu materialul nuclear, dacă acestea creează pericolul de a cauza moartea ori vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății, daune esențiale proprietății sau mediului,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 600 la 1000 unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 6000 la 8000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    (2) Faptele prevăzute la alin. (1) sau (11), care au provocat din imprudență:
    a) decesul unei persoane;
    b) alte urmări grave,
    se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 7000 la 10000 unități convenționale cu lichidarea persoanei juridice.
    Articolul 293. Încălcarea regulilor de evidență,
                           păstrare, transportare și folosire
                           a substanțelor ușor inflamabile
                           sau corozive
    Încălcarea regulilor de evidență, păstrare, transportare și folosire a substanțelor ușor inflamabile sau corozive, precum și expedierea ilegală prin poștă sau bagaj a acestor substanțe,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
    Articolul 295. Sustragerea materialelor sau
                           a dispozitivelor radioactive ori
                           a instalațiilor nucleare, amenin-
                           țarea de a sustrage sau cererea
                           de a transmite aceste materiale,
                           dispozitive sau instalații
    (1) Sustragerea materialului sau a dispozitivului radioactiv ori a instalației nucleare
    se pedepsește cu închisoare de la 4 la 8 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
    (2) Cererea de a transmite material sau dispozitiv radioactiv ori o instalație nucleară însoțită de amenințarea cu aplicarea violenței sau de altă formă de intimidare
    se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani.
    (3) Acțiunile prevăzute la alin. (1) sau (2), săvîrșite:
    a) de două sau mai multe persoane;
    b) cu folosirea situației de serviciu;
    c) cu aplicarea violenței nepericuloase pentru viața sau sănătatea persoanei,
    se pedepsesc cu închisoare de la 6 la 12 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
    (4) Atacul săvîrșit asupra unei persoane în scopul sustragerii materialului sau a dispozitivului radioactiv ori a instalației nucleare, însoțit de violență periculoasă pentru viața sau sănătatea persoanei agresate ori de amenințarea cu aplicarea unei asemenea violențe,
    se pedepsește cu închisoare de la 6 la 12 ani.
    (5) Acțiunile prevăzute la alin. (4), săvîrșite:
    a) de două sau mai multe persoane;
    b) cu aplicarea armei sau altor obiecte folosite în calitate de armă;
    c) cu vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății,
    se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 17 ani.
    (6) Acțiunile prevăzute la alin. (1), (2), (3), (4) sau (5), săvîrșite:
    a) de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală ori în favoarea acestora;
    b) în proporții mari sau deosebit de mari,
    se pedepsesc cu închisoare de la 12 la 20 de ani.
    (7) Amenințarea de a sustrage material sau dispozitiv radioactiv ori o instalație nucleară cu scopul de a sili statul, organizația internațională, persoana juridică sau fizică să săvîrșească sau să se abțină de la săvîrșirea vreunei acțiuni
    se pedepsește cu închisoare de la 2 la 5 ani.
    Articolul 2951. Deținerea, confecționarea sau
                             utilizarea materialelor sau a
                             dispozitivelor radioactive ori
                             a instalațiilor nucleare
    (1) Deținerea materialului radioactiv, confecționarea sau deținerea unui dispozitiv radioactiv cu scopul de a cauza moartea ori vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății, daune esențiale proprietății sau mediului
    se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 15 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
    (2) Utilizarea prin orice metodă a materialului sau a dispozitivului radioactiv ori a instalației nucleare, însoțită de eliberarea sau de pericolul eliberării materialului radioactiv, săvîrșită cu scopul:
    a) de a cauza moartea ori vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății, daune esențiale proprietății sau mediului;
    b) de a sili statul, organizația internațională, persoana juridică sau fizică să săvîrșească sau să se abțină de la săvîrșirea vreunei acțiuni,
    se pedepsește cu închisoare de la 15 la 20 de ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani.
    (3) Amenințarea de a săvîrși o faptă prevăzută la alin. (2)
    se pedepsește cu închisoare de la 2 la 5 ani.
    Articolul 2952. Atacul asupra unei instalații nucleare
    (1) Săvîrșirea unei acțiuni îndreptate împotriva unei instalații nucleare sau care perturbă funcționarea unei instalații nucleare
    se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani.
    (2) Aceeași acțiune săvîrșită:
    a) de două sau mai multe persoane;
    b) cu aplicarea violenței periculoase pentru viața sau sănătatea persoanei;
    c) cu aplicarea armei sau altor obiecte folosite în calitate de armă
    se pedepsește cu închisoare de la 7 la 15 ani.
    (3) Acțiunile prevăzute la alin. (1) sau (2):
    a) însoțite de expunerea la radiație ori de eliberarea de substanțe radioactive;
    b) soldate cu alte urmări grave,
    se pedepsesc cu închisoare de la 12 la 20 de ani.
    (4) Amenințarea de a săvîrși o acțiune prevăzută la alin. (1)
   se pedepsește cu amendă în mărime de la 300 la 600 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de la 2 la 5 ani.
    (5) Amenințarea de a săvîrși o acțiune prevăzută la alin. (1) cu scopul de a sili statul, organizația internațională, persoana juridică sau fizică să săvîrșească sau să se abțină de la săvîrșirea vreunei acțiuni
    se pedepsește cu închisoare de la 2 la 5 ani.
    Articolul 296. Încălcarea regulilor de protecție
                           contra incendiilor
    Neîndeplinirea dispozițiilor organelor de stat de supraveghere antiincendiară, precum și încălcarea cu rea-voință a regulilor de protecție contra incendiilor, dacă acestea au provocat urmări grave,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 200 la 500 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
    Articolul 297. Neîndeplinirea dispozițiilor organelor
                           de stat de supraveghere
în domeniul
                           protecției civile

    Neîndeplinirea dispozițiilor organelor de stat de supraveghere în domeniul protecției civile, precum și încălcarea cu rea-voință a normelor și regulilor în domeniul protecției civile, dacă acestea au provocat:
    a) decesul unei persoane;
    b) alte urmări grave,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 200 la 600 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 5 ani.
    Articolul 298. Încălcarea regulilor de exploatare
                           a obiectivelor energetice
    Încălcarea regulilor de exploatare a stațiilor de producere, a liniilor de transportare și distribuire a energiei electrice și termice, a conductelor de transportare a combustibilului, dacă aceasta a provocat:
    a) decesul unei persoane;
    b) alte urmări grave,
    se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani.
    Articolul 300. Încălcarea regulilor la efectuarea
                           exploatărilor miniere sau a lucrărilor
                           de construcție miniere
    Încălcarea regulilor de securitate, de construcție, sanitare sau de protecție contra incendiilor la efectuarea exploatărilor miniere sau a lucrărilor de construcție miniere, precum și încălcarea regulilor de exploatare a mecanismelor de construcție, dacă acestea au provocat:
    a) decesul unei persoane;
    b) alte urmări grave,
    se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani.
    Articolul 301. Încălcarea regulilor de securitate
                           în întreprinderile sau secțiile supuse
                           pericolului exploziei

    Încălcarea disciplinei tehnice și de producție sau a regulilor ce asigură securitatea de producție în întreprinderile sau secțiile supuse pericolului exploziei, dacă aceasta a provocat:
    a) decesul unei persoane;
    b) alte urmări grave,
    se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani.
    Articolul 3011. Producerea, comercializarea sau
                             procurarea în scop de comerciali-
                             zarea mijloacelor tehnice speciale
                             destinate  pentru obținerea ascunsă
                             a informației, săvîrșite ilegal
    Producerea, comercializarea sau procurarea în scop de comercializare a mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obținerea ascunsă a informației, săvîrșite ilegal,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 300 la 500 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 200 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 3 ani.
    Articolul 302. Organizarea cerșetoriei
    (1) Organizarea cerșetoriei cu scopul de a obține pentru sine sau pentru altul foloase materiale injuste, dacă fapta nu întrunește elementele traficului de ființe umane,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 300 la 1000 de unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 1000 la 2500 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    (2) Aceeași acțiune săvîrșită:
    a) asupra a două sau mai multor persoane;
    b) de două sau mai multe persoane
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 500 la 2500 de unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 2500 la 5000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    [Art.302 în redacția LP270 din 07.11.13, MO290/10.12.13 art.794]

Capitolul XIV
INFRACȚIUNI CONTRA JUSTIȚIEI

    Articolul 303. Amestecul în înfăptuirea justiției
                           și în urmărirea penală
    (1) Amestecul, sub orice formă, în judecarea cauzelor de către instanțele de judecată naționale sau internaționale cu scopul de a împiedica examinarea multilaterală, deplină și obiectivă a cauzei concrete sau de a obține pronunțarea unei hotărîri judecătorești ilegale
    [Art.303 al.(1) modificat prin LP64 din 04.04.13, MO115/21.05.13 art.359]
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 200 la 500 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
    (2) Amestecul, sub orice formă, în activitatea organelor de urmărire penală sau a personalului instanțelor de judecată internaționale cu scopul de a împiedica cercetarea rapidă, completă și obiectivă a cauzei penale
    [Art.303 al.(2) modificat prin LP64 din 04.04.13, MO115/21.05.13 art.359]
    se pedepsește cu amendă în mărime de pînă la 350 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore.
    (3) Acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrșite cu folosirea situației de serviciu,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 400 la 600 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 4 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.
    Articolul 306. Tragerea cu bună-știință la răspundere
                            penală a unei persoane nevinovate
    (1) Tragerea cu bună-știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate de cel care efectuează urmărirea penală
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 300 la 800 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
    (2) Aceeași acțiune:
    a) urmărind învinuirea de săvîrșire a unei infracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de grave;
    c) soldată cu urmări grave
    se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
    Articolul 307.  Pronunțarea unei sentințe, decizii,
                            încheieri sau hotărîri contrare legii
    (1) Pronunțarea cu bună-știință de către judecător a unei hotărîri, sentințe, decizii sau încheieri contrare legii
    se pedepsește cu amendă în sumă de la 300 la 800 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
    (2) Aceeași acțiune:
    a) legată de învinuirea de săvîrșire a unei infracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de grave;
    c) soldată cu urmări grave
    se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
    Articolul 308. Reținerea sau arestarea ilegală
    (1) Reținerea ilegală cu bună-știință de către persoana care efectuează urmărirea penală
    se pedepsește cu închisoare de pînă la 2 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
    (2) Arestarea ilegală cu bună-știință de către judecător
    se pedepsește cu închisoare de pînă la 3 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
    (4) Acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), care au provocat urmări grave,
    se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
    Articolul 309. Constrîngerea de a face declarații
    Constrîngerea persoanei, prin amenințare sau prin alte acte ilegale, de a face declarații, de a încheia acord de recunoaștere a vinovăției, constrîngerea, în același mod, a expertului de a face concluzia sau a traducătorului, sau a interpretului de a face o traducere sau interpretare incorectă de către persoana care constată infracțiunea, ofițerul de urmărire penală, procuror sau de către judecător, dacă aceasta nu constituie tortură, tratament inuman sau degradant,
    se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 6 ani sau cu amendă în mărime de la 800 la 1000 de unități convenționale, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de 5 ani.
    [Art.309 în redacția LP252 din 08.11.12, MO263-269/21.12.12 art.855]
    [Art.3091 abrogat prin LP252 din 08.11.12, MO263-269/21.12.12 art.855]
    [Art.3091 modificat prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
    Articolul 310. Falsificarea probelor
    (1) Falsificarea probelor în procesul civil de către un participant la proces sau de către reprezentantul acestuia
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 500 la 800 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
    (2) Falsificarea probelor în procesul penal de către persoana care efectuează urmărirea penală, procuror sau de către apărătorul admis în procesul penal
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 500 la 1.000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
    Articolul 311. Denunțarea falsă
     (1) Denunțarea cu bună știință falsă  în scopul de a-l învinui pe cineva de săvîrșirea unei infracțiuni, făcută unui organ sau unei persoane cu funcție de răspundere, care sînt în drept de a porni urmărirea penală,
    se pedepsește cu amendă în mărime de pînă la 300 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
    (2) Aceeași acțiune:
    a) legată de învinuirea de săvîrșire a unei infracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de grave;
    b) săvîrșită din interes material;
    c) însoțită de crearea artificială a probelor acuzatoare
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 200 la 800 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 5 ani.
    Articolul 312. Declarația mincinoasă, concluzia
                           falsă sau traducerea incorectă
    (1) Prezentarea, cu bună-știință, a declarației mincinoase de către martor sau partea vătămată, a concluziei false de către specialist sau expert, a traducerii sau a interpretării incorecte de către traducător sau interpret, dacă această acțiune a fost săvîrșită în cadrul urmăririi penale sau judecării cauzei, în instanța de judecată națională ori internațională
    [Art.312 al.(1), dispoziția modificată prin LP64 din 04.04.13, MO115/21.05.13 art.359]
    se pedepsește cu amendă în mărime de pînă la 300 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 2 ani.
    (2) Aceleași acțiuni:
    a) legate de învinuirea de săvîrșire a unei infracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de grave;
    b) săvîrșite din interes material;
    c) însoțite de crearea artificială a probelor acuzatoare
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 200 la 800 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.
    Articolul 313. Refuzul sau eschivarea martorului ori
                           a părții vătămate de a face declarații

    Refuzul sau eschivarea martorului ori a părții vătămate de a face declarații în cadrul urmăririi penale sau al cercetării judecătorești
    se pedepsește cu amendă în mărime de pînă la 300 unități convenționale.
    Articolul 314. Determinarea la depunerea de
                            declarații mincinoase, la formularea
                            de concluzii false sau la efectuarea
                            de traduceri incorecte
     [Art.314 titlul în redacția LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
   
(1) Determinarea, prin constrîngere sau prin promisiune, prin oferire sau dare de bunuri, servicii ori de alte avantaje patrimoniale sau nepatrimoniale, a martorului sau a părții vătămate la depunerea de declarații mincinoase, a expertului la formularea de concluzii sau declarații false, a interpretului sau a traducătorului la efectuarea de interpretări sau traduceri incorecte, precum și la eschivarea de la depunerea declarațiilor, de la formularea concluziilor sau declarațiilor, de la efectuarea interpretărilor sau traducerilor, în cadrul urmăririi penale ori judecării cauzei în instanța de judecată națională sau internațională
    [Art.314 al.(1), dispoziția modificată prin LP64 din 04.04.13, MO115/21.05.13 art.359]
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 200 la 500 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
    [Art.314 al.(1) în redacția LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
  
  (2) Aceeași acțiune:
    a) săvîrșită de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală;
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 300 la 800 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 5 ani.
    Articolul 315. Divulgarea datelor urmăririi penale
    (1) Divulgarea datelor urmăririi penale contrar interdicției persoanelor care efectuează urmărirea penală
    se pedepsește cu amendă în mărime de pînă la 300 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore.
    (2) Divulgarea intenționată a datelor urmăririi penale de către persoana care efectuează urmărirea penală sau de către persoana abilitată cu controlul asupra desfășurării urmăririi penale, dacă această acțiune a cauzat daune morale sau materiale bănuitului, învinuitului, martorului, părții vătămate sau reprezentanților acestora ori dacă l-a făcut pe vinovat să se eschiveze de la răspundere,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 500 la 1.000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.
    Articolul 316. Divulgarea datelor privind măsurile
                            de asigurare a securității aplicate față
                            de judecător, executorul judecătoresc,
                            participantul la procesul penal sau
                            angajatul organului abilitat
                            cu protecția martorilor
    (1) Divulgarea datelor privind măsurile de asigurare a securității aplicate față de judecător, executorul judecătoresc, participantul la procesul penal sau angajatul organului abilitat cu protecția martorilor, precum și față de rudele apropiate ale acestora,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 200 la 400 de unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
    (2) Aceeași faptă:
    a) săvîrșită de către o persoană căreia aceste date i-au fost încredințate în virtutea atribuțiilor de serviciu;
    b) soldată cu urmări grave
    se pedepsește cu închisoare de la 3 la 5 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
    [Art.316 în redacția LP270 din 07.11.13, MO290/10.12.13 art.794]
    Articolul 317. Evadarea din locurile de deținere
    (1) Evadarea din locurile de deținere, săvîrșită de persoana care execută pedeapsa cu închisoare, precum și de persoana care se află sub arest preventiv,
    se pedepsește cu închisoare de pînă la 3 ani.
    (2) Aceeași acțiune:
    b) săvîrșită de două sau mai multe persoane;
    c) însoțită de aplicarea violenței;
    d) săvîrșită cu aplicarea armei sau altor obiecte folosite în calitate de arme
    se pedepsește cu închisoare de pînă la 6 ani.
    (3) Nu constituie infracțiune, în sensul prezentului articol, evadarea din locurile de detenție a persoanei în privința căreia la momentul evadării nu exista sau a încetat temeiul legal al detenției.
    Articolul 318. Înlesnirea evadării
    (1) Înlesnirea prin orice mijloace a evadării
    se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
    (2) Înlesnirea evadării de o persoană cu funcție de răspundere
    se pedepsește cu închisoare de la 2 la 5 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
    Articolul 319. Eschivarea de la executarea
                           pedepsei cu închisoare
    Eschivarea de la executarea pedepsei a condamnatului căruia i s-a permis să plece pe scurtă durată din locurile de deținere
    se pedepsește cu închisoare de pînă la 2 ani.
    Articolul 320. Neexecutarea hotărîrii instanței
                           de judecată
    (1) Neexecutarea intenționată sau eschivarea de la executare a hotărîrii instanței de judecată, dacă aceasta a fost comisă după aplicarea sancțiunii contravenționale,
se pedepsește cu amendă în mărime de la 200 la 300 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 150 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
    (2) Neexecutarea intenționată sau eschivarea de la executare de către o persoană cu funcție de răspundere a hotărîrii instanței de judecată, precum și împiedicarea executării ei, dacă aceste fapte au fost comise după aplicarea sancțiunii contravenționale,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 300 la 500 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
    [Art.320  în redacția LP173 din 09.07.10, MO155-158/03.09.10 art.553]
   
Articolul 321. Nesupunerea prin violență cerințelor
                            administrației penitenciarului

    Nesupunerea prin violență cerințelor legitime ale administrației penitenciarului, săvîrșită de o persoană care execută pedeapsa în penitenciar,
   
se pedepsește cu închisoare de pînă la 5 ani.
    Articolul 322. Transmiterea ilegală a unor obiecte
                           interzise persoanelor deținute în
                           penitenciare
    (1) Transmiterea tăinuită de la control sau încercarea de a transmite prin orice mijloace persoanelor deținute în penitenciare a băuturilor alcoolice, a drogurilor, medicamentelor sau a altor substanțe cu efect narcotizant, precum și a altor obiecte, a căror transmitere este interzisă, dacă această acțiune a fost săvîrșită în mod sistematic sau în proporții mari,
    se pedepsește cu amendă în mărime de pînă la 300 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
    (2) Aceleași acțiuni săvîrșite cu folosirea situației de serviciu
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 200 la 500 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
    Articolul 323. Favorizarea infracțiunii
    (1) Favorizarea dinainte nepromisă a infracțiunii grave, deosebit de grave sau excepțional de grave
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 200 la 500 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
    (2) Nu sînt pasibili de răspundere penală pentru favorizarea infracțiunii soțul (soția) și rudele apropiate ale persoanei care a săvîrșit infracțiunea.

Capitolul XV
INFRACȚIUNI CONTRA BUNEI DESFĂȘURĂRI
A ACTIVITĂȚII ÎN SFERA PUBLICĂ

    [Capitolul XV titlul în redacția LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]

    Articolul 324. Corupere pasivă
    (1) Pretinderea, acceptarea sau primirea, personal sau prin mijlocitor, de către o persoană publică sau de către o persoană publică străină de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin, pentru sine sau pentru o altă persoană, sau acceptarea ofertei ori promisiunii acestora pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întîrzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale sau contrar acesteia
    se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unități convenționale și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.
    [Art.324 al.(1), sancțiunea în redacția LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]
    [Art.324 al.(1) în redacția LP78 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.334]
    [Art.324 al.(1) modificat prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
 
  (2) Aceleași acțiuni săvîrșite:
    a1) de un funcționar internațional;
    [Art.324 al.(2), lit.a1) introdusă prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
  
  b) de două sau mai multe persoane;
    c) cu extorcare de bunuri sau servicii enumerate la alin.(1);
    d) în proporții mari
    se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 unități convenționale și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 7 la 10 ani.
    [Art.324 al.(2), sancțiunea în redacția LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]
    (3) Acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrșite:
    a) de o persoană cu funcție de demnitate publică;
    [Art.324 al.(3), lit.a) modificată prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
  
  b) în proporții deosebit de mari;
    c) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale,
    se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 15 ani cu amendă în mărime de la 8000 la 10000 unități convenționale și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.
    [Art.324 al.(3) sancțiunea în redacția LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]
   
(4) Acțiunile prevăzute la alin. (1), săvîrșite în proporții care nu depășesc 100 unități convenționale,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unități convenționale și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
    [Art.324 al.(4) introdus prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]
    Articolul 325. Coruperea activă
   
(1) Promisiunea, oferirea sau darea, personal sau prin mijlocitor, unei persoane publice sau unei persoane publice străine de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întîrzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale sau contrar acesteia
    se pedepsește cu închisoare de pînă la 6 ani cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unități convenționale, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 6000 la 10000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
    [Art.325 al.(1), sancțiunea în redacția LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]
    [Art.325 al.(1) în redacția LP78 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.334]
 
   (2) Aceleași acțiuni săvîrșite:
    b) de două sau mai multe persoane;
    c) în proporții mari
    se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unități convenționale, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 10000 la 14000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
    [Art.325 al.(2), sancțiunea în redacția LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]
    [Art.325 al.(2), sancțiunea modificată prin LP78 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.334]
   
(3) Acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrșite:
    a) în proporții deosebit de mari;
    a1) în privința unei persoane cu funcție de demnitate publică sau a unui funcționar internațional;
    [Art.325 al.(3), lit.a1) introdusă prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
    b) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale,
    se pedepsesc cu închisoare de la 6 la 12 ani cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 unități convenționale, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 14000 la 18000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    [Art.325 al.(3), sancțiunea în redacția LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]
    [Art.325 al.(3), sancțiunea modificată prin LP78 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.334]
  
  (4) Persoana care a promis, a oferit sau a dat bunuri ori servicii enumerate la art.324 este liberată de răspundere penală dacă ele i-au fost extorcate sau dacă persoana s-a autodenunțat neștiind că organele de urmărire penală sînt la curent cu infracțiunea pe care a săvîrșit-o.
    Articolul 326. Traficul de influență
   (1) Pretinderea, acceptarea sau primirea, personal sau prin mijlocitor, de bani, titluri de valoare, servicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, persoane cu funcție de demnitate publică, persoane publice străine, funcționar internațional, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întîrzie sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvîrșite,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
    [Art.326 al.(1), sancțiunea modificată prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]
    [Art.326 al.(1), sancțiunea modificată prin LP78 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.334]
    [Art.326 al.(1) în redacția LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
  
  (11) Promisiunea, oferirea sau darea unei persoane, personal sau prin mijlocitor, de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje enumerate la alin. (1), pentru aceasta sau pentru o altă persoană, cînd respectiva persoană are sau susține că are o influență asupra unei persoane publice, persoane cu funcție de demnitate publică, persoane publice străine, funcționar internațional, în scopul indicat la alin. (1),
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la  5000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
    [Art.326 al.(11), sancțiunea modificată prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]
    [Art.326 al.(11) introdus prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
   (2) Acțiunile prevăzute la alin. (1) sau (11):
    b) săvîrșite de două sau mai multe persoane;
    c) săvîrșite cu primirea de bunuri sau avantaje în proporții mari;
    d) urmate de influența promisă sau de obținerea rezultatului urmărit
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 3000 la 4000 unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 5000 la 10000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
    [Art.326 al.(2), sancțiunea modificată prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]
    [Art.326 al.(2), sancțiunea modificată prin LP78 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.334]
    [Art.326 al.(2) în redacția LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
   
(3) Acțiunile prevăzute la alin.(1), (11) sau (2), săvîrșite:
    [Art.326 al.(3) modificat prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
   
a) cu primirea de bunuri sau avantaje în proporții deosebit de mari;
    b) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 7000 la 12000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    [Art.326 al.(3), sancțiunea în redacția LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]
    [Art.326 al.(3), sancțiunea modificată prin LP78 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.334]
  
  (4) Persoana care a promis, a oferit sau a dat bunuri ori servicii enumerate la alin. (1) este liberată de răspundere penală dacă ele i-au fost extorcate sau dacă persoana s-a autodenunțat neștiind că organele de urmărire penală sînt la curent cu infracțiunea pe care a săvîrșit-o.
    [Art.326 al.(4) introdus prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
   
Articolul 327. Abuzul de putere sau abuzul
                           de serviciu
    (1) Folosirea intenționată de către o persoană publică a situației de serviciu, în interes material ori în alte interese personale, dacă aceasta a cauzat daune în proporții considerabile intereselor publice sau drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice,
    [Art.327 al.(1) modificat prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
  
  se pedepsește cu amendă în mărime de la 300 la 800 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
    [Art.327 al.(1), sancțiunea modificată prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]
    [Art.327 al.(1), sancțiunea modificată prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
  
  (2) Aceeași acțiune:
    b) săvîrșită de o persoană cu funcție de demnitate publică;
    [Art.327 al.(2), lit.b) modificată prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
 
   c) soldată cu urmări grave
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.
    [Art.327 al.(2), sancțiunea modificată prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]
    (3) Abuzul de putere sau abuzul de serviciu, săvîrșit în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale,
    se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.
    [Art.327 al.(3), sancțiunea modificată prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]
    Articolul 328. Excesul de putere sau depășirea
                           atribuțiilor de serviciu
    (1) Săvîrșirea de către o persoană publică a unor acțiuni care depășesc în mod vădit limitele drepturilor și atribuțiilor acordate prin lege, dacă aceasta a cauzat daune în proporții considerabile intereselor publice sau drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice,
    [Art.328 al.(1) modificat prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
   
se pedepsește cu amendă în mărime de la 300 la 800 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
    [Art.328 al.(1), sancțiunea modificată prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]
    [Art.328 sancțiunea modificată prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
    (2) Aceleași acțiuni însoțite:
    [Art.328 al.(2), lit.a) abrogată prin LP252 din 08.11.12, MO263-269/21.12.12 art.855]
    b) de aplicarea armei;
    [Art.328 al.(2), lit.c) abrogată prin LP252 din 08.11.12, MO263-269/21.12.12 art.855]
   
se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 6 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.
    [Art.328 al.(2), sancțiunea modificată prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]
    (3) Acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2):
    b) săvîrșite de o persoană cu funcție de demnitate publică;
    [Art.328 al.(3), lit.b) modificată prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
   
c) săvîrșite în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale;
    d) soldate cu urmări grave,
    se pedepsesc cu închisoare de la 6 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.
    [Art.328 al.(3), sancțiunea modificată prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]
    Articolul 329. Neglijența în serviciu
    (1) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către o persoană publică a obligațiilor de serviciu ca rezultat al unei atitudini neglijente sau neconștiincioase față de ele, dacă aceasta a cauzat daune în proporții mari intereselor publice sau drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice,
    [Art.329 al.(1) modificat prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
  
  se pedepsește cu amendă în mărime de pînă la 500 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
    [Art.329 al.(1), sancțiunea modificată prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]
    (2) Aceleași acțiuni care au provocat:
    a) decesul unei persoane;
    b) alte urmări grave
    se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 6 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.
    [Art.329 al.(2), sancțiunea în redacția LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]
     [Art.330 abrogat prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
  
 
Articolul 3301. Încălcarea regimului de confidenția
                             litate a informațiilor din declarațiile
                             cu privire la venituri și proprietate
    [Art.3301 titlul în redacția LP181 din 19.12.11, MO1-6/06.01.12 art.4; în vigoare 01.03.12]

    [Art.3301 al.(1) abrogat prin LP181 din 19.12.11, MO1-6/06.01.12 art.4; în vigoare 01.03.12]
    [Art.3301 al.(2) abrogat prin LP181 din 19.12.11, MO1-6/06.01.12 art.4; în vigoare 01.03.12]
   
(3) Divulgarea sau publicarea intenționată a informațiilor din declarațiile cu privire la venituri și proprietate de către persoanele cărora aceste informații le-au devenit cunoscute în procesul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu sau al exercitării controlului
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 150 la 300 unități convenționale, cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.
    Articolul 3302. Îmbogățirea ilicită
    (1) Deținerea de către o persoană cu funcție de răspundere sau de către o persoană publică, personal sau prin intermediul unor terți, a bunurilor în cazul în care valoarea acestora depășește substanțial mijloacele dobîndite și s-a constatat, în baza probelor, că acestea nu aveau cum să fie obținute licit
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.
    (2) Aceleași acțiuni săvîrșite de o persoană cu funcție de demnitate publică
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 8000 la 10000 unități convenționale sau cu închisoare de la 7 la 15 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.
    [Art.3302 introdus prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]
     Articolul 332. Falsul în acte publice
    (1) Înscrierea de către o persoană publică, în documentele oficiale a unor date vădit false, precum și falsificarea unor astfel de documente, dacă aceste acțiuni au fost săvîrșite din interes material sau din alte interese personale,
    [Art.332 al.(1) modificat prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
 
  
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
    [Art.332 al.(1), sancțiunea modificată prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]
    (2) Aceleași acțiuni săvîrșite:
    b) de o persoană cu funcție de demnitate publică;
    [Art.332 al.(2), lit.b) modificată prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
 
 
  c) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unități convenționale sau cu închisoare de la 1 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.
    [Art.332 al.(2), sancțiunea modificată prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]

Capitolul XVI
INFRACȚIUNI DE CORUPȚIE ÎN SECTORUL PRIVAT
    [Capitolului XVI titlul în redacția LP78 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.334]

    Articolul 333. Luarea de mită
    (1) Pretinderea, acceptarea sau primirea, personal sau prin mijlocitor, de către un arbitru ales sau numit să soluționeze prin arbitraj un litigiu, de către o persoană care gestionează o organizație comercială, obștească ori o altă organizație nestatală sau de către o persoană care lucrează pentru o astfel de organizație, de către un participant la un eveniment sportiv sau la un eveniment de pariat de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin, pentru sine sau pentru o altă persoană, sau acceptarea unor oferte ori promisiuni din partea acestora pentru a îndeplini sau nu, pentru a întîrzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni fiind în exercițiul funcției sale sau contrar acesteia fie în cadrul unui eveniment sportiv sau al unui eveniment de pariat,
    [Art.333 al.(1), dispoziția în redacția LP38 din  21.03.13,MO75-81/12.04.13 art.233]
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
    [Art.333 al.(1), sancțiunea modificată prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]
    [Art.333 al.(1) în redacția LP78 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.334]
 
  
(2) Aceleași acțiuni săvîrșite:
    b) de două sau mai multe persoane;
    c) cu extorcarea mitei;
    d) în proporții mari
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 7 ani.
    [Art.333 al.(2), sancțiunea modificată prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]
    (3) Acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrșite:
    a) în proporții deosebit de mari;
    b) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 10 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 7 ani.
    [Art.333 al.(3), sancțiunea în redacția LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]
    [Art.333 al.(3), sancțiunea modificată prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
   
(4) Acțiunile prevăzute la alin. (1), săvîrșite în proporții care nu depășesc 100 unități convenționale,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 1500 unități convenționale cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.
    [Art.333 al.(4) introdus prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]
    Articolul 334. Darea de mită
    (1) Promisiunea, oferirea sau darea, personal sau prin mijlocitor, unui arbitru ales sau numit să soluționeze prin arbitraj un litigiu, unei persoane care gestionează o organizație comercială, obștească ori o altă organizație nestatală sau unei persoane care lucrează pentru o astfel de organizație, unui participant la un eveniment sportiv sau la un eveniment de pariat de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin, pentru sine sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini sau nu, pentru a întîrzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni fiind în exercițiul funcției sale sau contrar acesteia fie în cadrul unui eveniment sportiv sau al unui eveniment de pariat,
    [Art.334 al.(1), dispoziția în redacția LP38 din  21.03.13,MO75-81/12.04.13 art.233]
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 4000 la 8000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
    [Art.334 al.(1), sancțiunea modificată prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]
    [Art.334 al.(1) în redacția LP78 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.334]
  
  (2) Aceeași acțiune săvîrșită:
    b) de două sau mai multe persoane;
    c) în proporții mari
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 8000 la 12000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
    [Art.334 al.(2), sancțiunea modificată prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]
    [Art.334 al.(2), sancțiunea modificată prin LP78 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.334]
 
  
(3) Acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrșite:
    a) în proporții deosebit de mari;
    b) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 12000 la 14000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    [Art.334 al.(3), sancțiunea în redacția LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]
    [Art.334 al.(3), sancțiunea modificată prin LP78 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.334]
  
 
(4) Persoana care a dat mită este liberată de răspundere penală dacă mita i-a fost extorcată sau dacă persoana s-a autodenunțat neștiind că organele de urmărire penală sînt la curent cu infracțiunea săvîrșită de ea.
    Articolul 335. Abuzul de serviciu
    (1) Folosirea intenționată de către o persoană care gestionează o organizație comercială, obștească sau o altă organizație nestatală ori care lucrează pentru o astfel de organizație a situației de serviciu, a bunurilor organizației în interes material, în alte interese personale sau în interesul terților, direct ori indirect, dacă aceasta a cauzat daune în proporții considerabile intereselor publice sau drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice,
    [Art.335 al.(1), dispoziția modificată prin LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559]
    [Art.335 al.(1), dispoziția modificată prin LP78 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.334]
 
 
  se pedepsește cu amendă în mărime de la 300 la 800 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
    [Art.335 al.(1), sancțiunea modificată prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]
    [Art.335 al.(1), sancțiunea modificată prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
   
(11) Acțiunile prevăzute la alin. (1), soldate cu urmări grave,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
    [Art.335 al.(11) introdus prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]
     [Art.335 al.(2) abrogat prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
 
  
(3) Acțiunile prevăzute la alin. (1), săvîrșite în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale ori săvîrșite de către administratorul unei bănci,
    [Art.335 al.(3), dispoziția modificată prin LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559]
    se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.
    [Art.335 al.(3) în redacția LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]
    [Art.335 modificat prin LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77]
    Articolul 3351. Falsul în documente contabile
    (1) Întocmirea sau utilizarea unei facturi sau a oricărui alt document sau înscris contabil care conține informații false, precum și omisiunea cu rea-voință a contabilizării unei plăți, săvîrșite în scopul disimulării sau tăinuirii unor acte de corupție, dacă fapta nu constituie complicitate,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de pînă la 1000 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 2500 unități convenționale cu privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
    (2) Aceleași acțiuni săvîrșite în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale
    se pedepsesc cu amendă în mărime de pînă la 1500 unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
    [Art.3351 introdus prin LP77 din 12.04.12, MO103/29.05.12 art.347]

Capitolul XVII
INFRACȚIUNI CONTRA AUTORITĂȚILOR
PUBLICE ȘI A SECURITĂȚII DE STAT

    Articolul 337. Trădarea de Patrie
    (1) Trădarea de Patrie, adică fapta săvîrșită intenționat de un cetățean al Republicii Moldova în dauna suveranității, inviolabilității teritoriale sau a securității de stat și a capacității de apărare a Republicii Moldova, prin trecerea de partea dușmanului, spionaj, divulgare a secretului de stat unui stat străin, unei organizații străine sau reprezentanților lor, precum și acordarea de ajutor unui stat străin la înfăptuirea activității dușmănoase împotriva Republicii Moldova,
    se pedepsesc cu închisoare de la 12 la 20 de ani.
    (2) Este liberat de răspundere penală cetățeanul Republicii Moldova, racolat de serviciul de spionaj străin pentru înfăptuirea unei activități dușmănoase împotriva Republicii Moldova, dacă el nu a săvîrșit nici un fel de acțiuni pentru realizarea însărcinării criminale primite și a declarat de bună voie autorităților despre legătura sa cu serviciul de spionaj străin.
    Articolul 338. Spionajul
    Transmiterea, precum și sustragerea sau culegerea de informații ce constituie secret de stat în scopul transmiterii lor unui stat străin, unei organizații străine sau agenturii lor, precum și transmiterea sau culegerea, din însărcinarea serviciului de spionaj străin, a altor informații pentru a fi folosite în dauna intereselor Republicii Moldova, dacă spionajul este săvîrșit de un cetățean străin sau de un apatrid,
    se pedepsește cu închisoare de la 12 la 20 de ani.
    Articolul 339. Uzurparea puterii de stat
    (1) Acțiunile săvîrșite în scopul uzurpării sau menținerii forțate a puterii de stat cu încălcarea prevederilor Constituției Republicii Moldova
    se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 15 ani.
    (2) Aceleași acțiuni care au provocat:
    a) schimbarea prin violență a orînduirii constituționale a Republicii Moldova;
    b) decesul unei persoane;
    c) alte urmări grave
    se pedepsesc cu închisoare de la 12 la 20 de ani.
    Articolul 340. Rebeliunea armată
    Organizarea sau conducerea unei rebeliuni armate, precum și participarea la ea, în scopul răsturnării sau schimbării prin violență a orînduirii constituționale ori în scopul violării integrității teritoriale a Republicii Moldova
    se pedepsesc cu închisoare de la 12 la 20 de ani.
    Articolul 341. Chemările la răsturnarea sau schimbarea
                            prin violență a orînduirii constituționale
                            a Republicii Moldova
    (1) Chemările publice la răsturnarea sau schimbarea prin violență a orînduirii constituționale ori la violarea integrității teritoriale a Republicii Moldova, precum și difuzarea prin diferite forme, în acest scop, de materiale cu asemenea chemări,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 200 la 600 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
    (2) Aceleași acțiuni săvîrșite:
    b) de două sau mai multe persoane
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 300 la 1.000 unități convenționale sau cu închisoare de la 1 la 4 ani.
    (3) Acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrșite din însărcinarea unei organizații străine sau a reprezentanților ei,
    se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani.
    Articolul 342. Atentarea la viața Președintelui
                           Republicii Moldova, a Președintelui
                           Parlamentului sau a Prim-ministrului
    Atentarea la viața Președintelui Republicii Moldova, a Președintelui Parlamentului sau a Prim-ministrului, săvîrșită în scopul sistării activității lor de stat sau a altei activități politice ori din răzbunare pentru asemenea activitate,
    se pedepsește cu închisoare de la 12 la 20 de ani sau cu detențiune pe viață.
    Articolul 343. Diversiunea
    Săvîrșirea, în scopul slăbirii bazei economice și a capacității de apărare a țării, a unor explozii, incendieri sau a altor acțiuni îndreptate spre exterminarea în masă a oamenilor, spre vătămarea integrității corporale sau a sănătății mai multor persoane, spre distrugerea sau deteriorarea întreprinderilor, clădirilor, căilor și mijloacelor de comunicație, a mijloacelor de telecomunicații ori a altor bunuri de stat sau obștești, precum și provocarea, în aceleași scopuri, a unor otrăviri sau răspîndirea unor epidemii sau epizootii,
    se pedepsesc cu închisoare de la 12 la 20 de ani.
    Articolul 344. Divulgarea secretului de stat
    (1) Divulgarea informațiilor ce constituie secret de stat de către o persoană căreia aceste informații i-au fost încredințate sau i-au devenit cunoscute în legătură cu serviciul sau munca sa, dacă nu constituie trădare de Patrie sau spionaj,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 200 la 600 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 4 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
    (2) Aceeași acțiune soldată cu urmări grave
    se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
    Articolul 345. Pierderea documentelor ce conțin
                           secrete de stat
    Pierderea documentelor ce conțin secrete de stat, precum și a obiectelor datele despre care constituie secret de stat, de către o persoană căreia aceste documente sau obiecte i-au fost încredințate, dacă pierderea a fost un rezultat al încălcării regulilor stabilite de păstrare a documentelor sau obiectelor menționate și a cauzat urmări grave,
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 150 la 400 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
    Articolul 346. Acțiunile intenționate îndreptate spre
                           ațîțarea vrajbei, diferențierii sau dezbinării
                           naționale, etnice, rasiale sau religioase
    [Art.346 titlul modificat prin LP306 din 26.12.12, MO27-30/08.02.13 art.104]
   
Acțiunile intenționate, îndemnurile publice, inclusiv prin intermediul mass-media, scrise și electronice, îndreptate spre ațîțarea vrajbei, diferențierii sau dezbinării naționale, etnice, rasiale sau religioase, spre înjosirea onoarei și demnității naționale, precum și limitarea, directă sau indirectă, a drepturilor ori stabilirea de avantaje, directe sau indirecte, cetățenilor în funcție de apartenența lor națională, etnică, rasială sau religioasă,
    [Art.346 dispoziția modificată prin LP306 din 26.12.12, MO27-30/08.02.13 art.104]
   
se pedepsesc cu amendă în mărime de pînă la 250 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
    Articolul 347. Profanarea simbolurilor de stat
    [Art.347 titlul modificat prin LP290 din 21.12.12, MO27-30/08.02.13 art.102]
   
(1) Profanarea simbolurilor de stat (drapel, stemă, imn) ale Republicii Moldova sau ale altui stat arborate, utilizate sau intonate public
    [Art.347 al.(1) modificat prin LP290 din 21.12.12, MO27-30/08.02.13 art.102]
    se pedepsește cu amendă în mărime de pînă la 500 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 100 la 200 de ore.
    (2) Aceeași acțiune săvîrșită:
    b) de două sau mai multe persoane
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 200 la 700 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 150 la 220 de ore, sau cu închisoare de pînă la 1 an.
    (3) Acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrșite de persoana cu funcție de răspundere responsabilă pentru respectarea modului de utilizare a simbolurilor de stat,
    [Art.347 al.(1) modificat prin LP290 din 21.12.12, MO27-30/08.02.13 art.102]
  
  se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 800 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
    Articolul 349. Amenințarea sau violența săvîrșită
                           asupra unei persoane cu funcție de
                           răspundere sau a unei persoane care
                           își îndeplinește datoria obștească
    (1) Amenințarea cu moartea, cu vătămarea integrității corporale sau a sănătății, fie cu nimicirea bunurilor persoanei cu funcție de răspundere, rudelor ei apropiate, în scopul sistării activității ei de serviciu ori schimbării caracterului ei în interesul celui care amenință sau al altei persoane, precum și aceeași amenințare împotriva persoanei care își îndeplinește datoria obștească sau a rudelor ei apropiate în legătură cu participarea acestei persoane la prevenirea ori curmarea unei infracțiuni sau a unei fapte antisociale
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 300 la 1.000 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de pînă la 180 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
    (11) Aplicarea violenței nepericuloase pentru viață sau sănătate față de persoana cu funcție de răspundere ori a rudelor ei apropiate, fie nimicirea bunurilor acestora în scopul sistării activității lor de serviciu ori schimbării caracterului ei în interesul celui care aplică violența sau al altei persoane, precum și aceleași acțiuni aplicate împotriva persoanei care își îndeplinește datoria obștească sau a rudelor ei apropiate în legătură cu participarea acestei persoane la prevenirea ori curmarea unei infracțiuni sau a unei fapte antisociale
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unității convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
    (2) Acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (11) însoțite de:
    a) aplicarea violenței periculoase pentru viața sau sănătatea persoanelor menționate la alin.(1);
    b) distrugerea bunurilor prin mijloace periculoase pentru viața sau sănătatea mai multor persoane;
    c) daune materiale în proporții mari;
    d) alte urmări grave
    se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 8 ani.
    Articolul 351. Uzurparea de calități oficiale
    (1) Uzurparea de calități oficiale, însoțită de săvîrșirea pe această bază a altei infracțiuni,
    se pedepsește cu amendă în mărime de pînă la 600 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
    (2) Aceeași acțiune săvîrșită de două sau mai multe persoane
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 300 la 700 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 4 ani.
    Articolul 352. Samavolnicia
    (1) Samavolnicia, adică exercitarea unui drept legitim sau presupus în mod arbitrar și prin încălcarea ordinii stabilite, dacă s-au cauzat daune în proporții mari intereselor publice sau drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice,
    se pedepsește cu amendă în mărime de pînă la 500 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 100 la 240 de ore.
    (2) Aceeași acțiune:
    c) însoțită de amenințare cu moartea ori cu vătămarea integrității corporale sau a sănătății;
    d) însoțită de aplicarea violenței nepericuloase pentru viață sau sănătate;
    e) însoțită de nimicirea bunurilor
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 5 ani.
    [Art.352 al.(2) sancțiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]
    (3) Acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2):
    b) însoțite de aplicarea violenței periculoase pentru viață sau sănătate;
    c) săvîrșite cu aplicarea armei;
    d) soldate cu daune în proporții deosebit de mari;
    e) soldate cu alte urmări grave,
    se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 8 ani.
    Articolul 3521. Falsul în declarații
    Declarația necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ competent în vederea producerii unor consecințe juridice, pentru sine sau pentru o terță persoană, atunci cînd, potrivit legii sau împrejurărilor, declarația servește pentru producerea acestor consecințe,
    se pedepsește cu amendă în mărime de pînă la 600 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 1 an cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
    [Art.3521 sancțiunea modificată prin LP181 din 19.12.11, MO1-6/06.01.12 art.4; în vigoare 01.03.12]
   
Articolul 353. Eschivarea de la serviciul militar
                            în termen, de la serviciul militar
                            cu termen redus sau de la serviciul
                            militar ca rezerviști concentrați sau
                            mobilizați
    Eschivarea de la serviciul militar în termen, de la serviciul militar cu termen redus sau de la serviciul militar ca rezerviști concentrați sau mobilizați prin automutilare, simularea unei boli, falsificarea documentelor sau prin altă înșelăciune
    se pedepsește cu amendă în mărime de pînă la 300 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 100 la 150 de ore.
    Articolul 354. Eschivarea de la mobilizare
    Eschivarea pe timp de război de la mobilizare în rîndurile Forțelor Armate
    se pedepsește cu închisoare de la 2 la 5 ani.
    Articolul 355. Eschivarea sau refuzul de a
                           îndeplini obligațiile serviciului
                           de alternativă
    Eschivarea sau refuzul persoanei care îndeplinește serviciul de alternativă de a executa obligațiile ce îi revin în cadrul acestui serviciu prin automutilare, simularea unei boli, falsificarea documentelor sau prin altă înșelăciune
    se pedepsește cu amendă în mărime de pînă la 300 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 100 la 150 de ore.
    Articolul 356. Eschivarea pe timp de război
                           de la îndeplinirea prestațiilor
    Eschivarea pe timp de război de la mobilizarea la muncă sau de la îndeplinirea altor prestații
    se pedepsește cu închisoare de pînă la 5 ani.
    Articolul 357. Organizarea sau conducerea unei
                           greve ilegale, precum și împiedicarea
                           activității întreprinderii,instituției ori
                           organizației în condițiile stării de urgență,
                           de asediu și de război
    Organizarea sau conducerea unei greve ilegale, precum și împiedicarea activității întreprinderii, instituției ori organizației în condițiile stării de urgență, de asediu și de război,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de pînă la 500 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 100 la 240 de ore.
    Articolul 359. Cumpărarea sau vînzarea
                            documentelor oficiale
    Cumpărarea sau vînzarea documentelor oficiale care acordă drepturi sau eliberează de obligații
    se pedepsește cu amendă în mărime de pînă la 200 unități convenționale.
    Articolul 360. Luarea, sustragerea, tăinuirea,
                          degradarea sau distrugerea
                          documentelor, imprimatelor,
                          ștampilelor sau sigiliilor
    (1) Luarea, sustragerea, tăinuirea, degradarea sau distrugerea documentelor, imprimatelor, ștampilelor sau sigiliilor aparținînd întreprinderilor, instituțiilor, organizațiilor, indiferent de tipul de proprietate sau forma juridică de organizare, dacă această faptă a fost săvîrșită din interes material sau din alte motive josnice,
    se pedepsește cu amendă în mărime de pînă la 400 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 150 la 200 de ore sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
    (2) Luarea, sustragerea, tăinuirea, degradarea, distrugerea sau păstrarea buletinelor de identitate sau a altor documente importante ale persoanelor fizice, cu intenția de a limita libertatea persoanei, inclusiv libertatea de circulație, sau de a o lipsi de aceasta,
    se pedepsește cu amendă în mărime de pînă la 500 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 5 ani.
    Articolul 361. Confecționarea, deținerea, vînzarea
                           sau folosirea documentelor oficiale,
                           a imprimatelor, ștampilelor sau sigiliilor
                           false
    (1) Confecționarea, deținerea, vînzarea sau folosirea documentelor oficiale false, care acordă drepturi sau eliberează de obligații, confecționarea sau vînzarea imprimatelor, ștampilelor sau a sigiliilor false ale unor întreprinderi, instituții, organizații, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare,
    se pedepsește cu amendă în mărime de pînă la 300 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 150 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
    (2) Aceleași acțiuni:
    b) săvîrșite de două sau mai multe persoane;
    c) săvîrșite referitor la un document de importanță deosebită;
    d) soldate cu daune în proporții mari intereselor publice sau drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 200 la 600 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 5 ani.
    Articolul 362. Trecerea ilegală a frontierei
                           de stat
    (1) Trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova prin eludarea sau sustragerea de la controlul efectuat la trecerea acesteia,
    [Art.362 al.(1) modificat prin LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13]
  
  se pedepsește cu amendă în mărime de pînă la 400 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 150 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
    (3) Acțiunile prevăzute la alin. (1):
    a) însoțite de violență;
    b) săvîrșite cu aplicarea armei,
    se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 8 ani.
    [Art.362 al.(3) sancțiunea modificată prin LP119 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.423]
    (4) Acțiunea prezentului articol nu se extinde asupra cetățenilor străini veniți în Republica Moldova, fără pașaportul stabilit sau fără autorizație, pentru a se folosi de dreptul de azil acordat de Constituția Republicii Moldova, precum și asupra persoanelor care sînt victime ale traficului de ființe umane.
    Articolul 3621. Organizarea migrației ilegale
    (1) Organizarea, în scopul obținerii, direct sau indirect, a unui folos financiar sau material, a intrării, șederii, tranzitării ilegale a teritoriului statului sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat
    se pedepsește cu amendă în mărime de la 300 la 500 de unități convenționale sau cu închisoare de la 1 la 3 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 de unități convenționale, cu privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice.
    (2) Aceleași acțiuni săvîrșite:
    b) asupra a două sau mai multor persoane;
    c) de două sau mai multe persoane;
    d) de o persoană publică, de o persoană cu funcție de răspundere, de o persoană cu funcție de demnitate publică, de o persoană publică străină sau de un funcționar internațional.
    [Art.3621al.(2), lit.d) introdusă prin LP270 din 07.11.13, MO290/10.12.13 art.794]
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 800 de unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 5 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 de unități convenționale, cu privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice.
    (3) Acțiunile prevăzute la alin. (1) sau (2):
    a) săvîrșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală;
    b) soldate cu daune în proporții deosebit de mari intereselor publice sau drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice și juridice,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 800 la 1000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 5 la 7 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 de unități convenționale, cu privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice.
    (4) Victima migrației ilegale este absolvită de răspundere penală pentru faptul intrării, șederii, tranzitării ilegale a teritoriului statului sau al ieșirii de pe acest teritoriu, precum și pentru faptele de deținere și folosire a documentelor oficiale false în scopul organizării migrației sale ilegale.
    [Art.3621al.(4) introdus prin LP20 din 01.03.13, MO64-68/29.03.13 art.199]
   
Articolul 363. Folosirea ilegală a însemnelor
                           Crucii Roșii
    Folosirea emblemei Crucii Roșii și a denumirii “Crucea Roșie” de către persoane care nu sînt împuternicite cu acest drept, precum și a însemnelor care pot fi confundate cu emblema Crucii Roșii, dacă această acțiune a avut urmări grave,
    se pedepsește cu amendă în mărime de 150 unități convenționale sau cu muncă neremnerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore.

Capitolul XVIII
INFRACȚIUNI MILITARE
    Articolul 364. Neexecutarea intenționată
                           a ordinului
    (1) Neexecutarea intenționată a ordinului șefului dat în modul stabilit, dacă aceasta a cauzat daune în proporții considerabile intereselor de serviciu,
    se pedepsește cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 60 la 240 de ore sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
    (2) Aceeași acțiune:
    a) săvîrșită de două sau mai multe persoane;
    b) soldată cu urmări grave
    se pedepsește cu închisoare de pînă la 5 ani.
    (3) Acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrșite:
    a) pe timp de război;
    b) în condiții de luptă,
    se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani.
    (4) Neexecutarea ordinului din neglijență sau din lipsă de conștiinciozitate:
    a) soldată cu urmări grave;
    b) pe timp de război;
    c) în condiții de luptă
    se pedepsește cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 60 la 240 de ore sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
    [Art.364 al.(6) abrogat prin LP64 din 04.04.13, MO115/21.05.13 art.359]
    Articolul 365. Opunerea de rezistență șefului
                            sau constrîngerea acestuia la
                            încălcarea obligațiilor de serviciu
    (1) Opunerea de rezistență șefului, unei alte persoane care îndeplinește obligațiile legate de serviciul militar sau constrîngerea lor la încălcarea acestor obligații, însoțite de aplicarea violenței,
    se pedepsește cu închisoare de pînă la 5 ani.
    (2) Aceleași acțiuni:
    a) săvîrșite de două sau mai multe persoane;
    b) săvîrșite cu aplicarea armei;
    c) soldate cu urmări grave
    se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 8 ani.
    (3) Acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2):
    b) săvîrșite pe timp de război;
    c) săvîrșite în condiții de luptă,
    se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 13 ani.
    Articolul 366. Insultarea militarului
    Insulta adusă șefului de către subaltern, precum și subalternului de către șef, în timpul îndeplinirii obligațiilor legate de serviciul militar,
    se pedepsește cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 60 la 240 de ore sau cu închisoare de pînă la 6 luni.
    Articolul 367. Amenințarea militarului
    (1) Amenințarea militarului de către șef sau subaltern cu moartea, cu vătămarea integrității corporale sau a sănătății ori cu bătaia în timpul îndeplinirii obligațiilor legate de serviciul militar
    se pedepsește cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 60 la 240 de ore sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
    (2) Aceeași acțiune săvîrșită:
    a) pe timp de război;
    b) în condiții de luptă
    se pedepsește cu închisoare de la 3 la 8 ani.
    Articolul 368. Acte de violență săvîrșite asupra
                           militarului
    (1) Vătămarea intenționată ușoară a integrității corporale sau a sănătății ori lovirea subalternului de către șef, precum și a șefului de către subaltern în timpul cînd aceștia îndeplinesc obligațiile legate de serviciul militar
    se pedepsește cu închisoare de pînă la 5 ani.
    (2) Aceleași acțiuni:
    a) săvîrșite de două sau mai multe persoane;
    b) săvîrșite cu aplicarea armei;
    c) soldate cu urmări grave;
    d) săvîrșite pe timp de război;
    e) săvîrșite în condiții de luptă
    se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 12 ani.
    Articolul 369. Încălcarea regulilor statutare
                           cu privire la relațiile dintre militari
                           dacă între ei nu există raporturi
                           de subordonare
    (1) Încălcarea regulilor statutare cu privire la relațiile dintre militari, în timpul îndeplinirii serviciului militar, dacă între ei nu există raporturi de subordonare și dacă această încălcare s-a manifestat prin acte de violență,
     se pedepsește cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 60 la 240 de ore sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
    (2) Aceeași acțiune:
    b) săvîrșită asupra a două sau mai multor persoane;
    c) soldată cu vătămarea ușoară sau medie a integrității corporale sau a sănătății
    se pedepsește cu închisoare de pînă la 5 ani.
    (3) Acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2):
    a) săvîrșite de două sau mai multe persoane;
    b) săvîrșite cu aplicarea armei;
    c) soldate cu urmări grave,
    se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 8 ani.
    Articolul 370. Abuzul de putere, excesul de putere
                           sau inacțiunea la exercitarea puterii
    (1) Abuzul de putere sau de serviciu, excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu de către șef sau de către o persoană cu funcție de răspundere, inacțiunea la exercitarea puterii, dacă acestea au cauzat victimei sau intereselor de serviciu daune în proporții considerabile,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de 500 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
    (2) Aceleași acțiuni soldate cu urmări grave
    se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
    (3) Acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrșite:
    a) pe timp de război;
    b) în condiții de luptă,
    se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 12 ani.
    Articolul 371. Dezertarea
    (1) Dezertarea, adică părăsirea unității militare, centrului de instrucție sau locului de serviciu în scopul eschivării de la serviciul militar, de la concentrare sau mobilizare, precum și neprezentarea din același motiv la serviciu ori la concentrare sau mobilizare în cazurile permisiei din unitatea militară sau din centrul de instrucție, repartizării, transferării, întoarcerii din misiune, din concediu sau din instituția curativă, săvîrșită de către un militar sau rezervist,
    se pedepsește cu amendă în mărime de 500 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 5 ani.
    (2) Aceeași acțiune săvîrșită:
    a) cu armă;
    b) de două sau mai multe persoane,
    se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani.
    (3) Acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrșite:
    a) pe timp de război;
    b) în condiții de luptă,
    se pedepsesc cu închisoare de la 6 la 12 ani.
    (5) Militarul care pentru prima dată a dezertat în condițiile alin.(1) se liberează de răspundere penală dacă dezertarea a fost săvîrșită în urma unui concurs de împrejurări grele.
    Articolul 372. Eschivarea de la serviciul militar
    (1) Eschivarea militarului sau a rezervistului de la îndeplinirea obligațiilor serviciului militar sau de la concentrare ori mobilizare prin automutilare sau prin simularea unei boli, prin falsificarea documentelor sau prin altă înșelăciune
    se pedepsește cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 60 la 240 de ore.
    (2) Aceeași acțiune săvîrșită:
    a) pe timp de război;
    b) în condiții de luptă
    se pedepsește cu închisoare de pînă la 5 ani.
    Articolul 373. Încălcarea regulilor de mînuire
                           a armei, de manipulare a substan-
                           țelor și obiectelor ce prezintă
                           un pericol sporit pentru cei din jur
    (1) Încălcarea regulilor de mînuire a armei, de manipulare a munițiilor, a substanțelor explozive, radioactive și a altor substanțe și obiecte ce prezintă un pericol sporit pentru cei din jur, dacă aceasta a cauzat vătămarea ușoară sau medie a integrității corporale sau a sănătății,
    se pedepsește cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 60 la 240 de ore sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
    (2) Aceeași acțiune care a provocat din imprudență:
    a) vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății;
    b) decesul unei persoane;
    c) alte urmări grave
    se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani.
    (3) Aceeași acțiune care a provocat din imprudență decesul a două sau mai multor persoane
    se pedepsește cu închisoare de la 3 la 8 ani.
    Articolul 374. Încălcarea regulilor statutare cu
                           privire la serviciul de gardă
    (1) Încălcarea regulilor statutare cu privire la serviciul de gardă, a ordinelor și dispozițiilor emise în vederea modificării și completării acestor reguli, dacă aceasta a cauzat daune în proporții considerabile,
    se pedepsește cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 60 la 240 de ore.
    (2) Aceeași acțiune care a provocat urmări grave
    se pedepsește cu închisoare de pînă la 5 ani.
    (3) Acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrșite:
    a) pe timp de război;
    b) în condiții de luptă,
    se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 10 ani.
    Articolul 375. Încălcarea regulilor cu privire
                           la serviciul de alarmă (de luptă)
                           al trupelor militare
    (1) Încălcarea regulilor cu privire la serviciul de alarmă (de luptă) pentru descoperirea și respingerea la timp a unui atac prin surprindere asupra Republicii Moldova sau pentru apărarea și asigurarea securității Republicii Moldova, dacă aceasta a cauzat sau putea să cauzeze daune intereselor securității statului,
    se pedepsește cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 60 la 240 de ore sau cu închisoare de pînă la 5 ani.
    (2) Aceeași acțiune care a provocat urmări grave
    se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani.
    (3) Acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrșite:
    a) pe timp de război;
    b) în condiții de luptă,
    se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 12 ani.
    Articolul 376. Încălcarea regulilor statutare
                           cu privire la serviciul intern
    (1) Încălcarea regulilor statutare cu privire la serviciul intern de o persoană care face parte din personalul de zi al unității militare, cu excepția gărzii și a cartului, dacă aceasta a cauzat daune în proporții considerabile,
    se pedepsește cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 60 la 240 de ore.
    (2) Aceeași acțiune soldată cu daune în proporții considerabile, a căror prevenire intră în obligațiile persoanei indicate la alin.(1),
    se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani.
    (3) Acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrșite:
    a) pe timp de război;
    b) în condiții de luptă,
    se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 5 ani.
    Articolul 377. Încălcarea regulilor cu privire la
                           menținerea ordinii publice și la
                           asigurarea securității publice
    (1) Încălcarea regulilor cu privire la menținerea ordinii de către o persoană din unitatea militară pentru menținerea ordinii publice și asigurarea securității publice, însoțită de încălcarea drepturilor și libertăților omului sau de aplicarea violenței asupra lui,
    se pedepsește cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 60 la 240 de ore sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
    (2) Aceeași acțiune soldată cu urmări grave
    se pedepsește cu închisoare de pînă la 5 ani.
    Articolul 378. Atitudinea neglijentă față
                           de serviciul militar
    (1) Atitudinea neglijentă a șefului sau a unei alte persoane cu funcție de răspundere față de serviciul militar, dacă aceasta a cauzat daune în proporții mari,
    se pedepsește cu închisoare de pînă la 3 ani.
    (2) Aceeași acțiune soldată cu urmări grave
    se pedepsește cu închisoare de pînă la 5 ani.
    (3) Acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrșite:
    a) pe timp de război;
    b) în condiții de luptă,
    se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani.
    Articolul 379. Distrugerea sau deteriorarea
                           intenționată a patrimoniului militar
    (1) Distrugerea sau deteriorarea intenționată a armamentului, munițiilor, mijloacelor de locomoție, tehnicii militare sau a unui alt patrimoniu militar
    se pedepsește cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 60 la 240 de ore sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
    (2) Aceeași acțiune soldată cu urmări grave
    se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani.
    (3) Acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrșite:
    a) pe timp de război;
    b) în condiții de luptă,
    se pedepsesc cu închisoare de la 6 la 12 ani.
    Articolul 380. Distrugerea sau deteriorarea din
                            imprudență a patrimoniului militar
    (1) Distrugerea sau deteriorarea din imprudență a patrimoniului militar în proporții mari
    se pedepsește cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 60 la 240 de ore sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
    (2) Aceleași acțiuni săvîrșite:
    a) pe timp de război;
    b) în condiții de luptă
    se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 8 ani.
    Articolul 381. Risipirea sau pierderea
                           patrimoniului militar
    (1) Comercializarea, gajarea sau darea în folosință de către un militar a echipamentului care i-a fost eliberat pentru folosință personală, precum și pierderea sau deteriorarea acestor obiecte în urma încălcării regulilor de păstrare,
    se pedepsește cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 60 la 240 de ore.
    (2) Aceleași acțiuni săvîrșite:
    a) pe timp de război;
    b) în condiții de luptă
    se pedepsesc cu închisoare de pînă la 3 ani.
    (3) Pierderea sau deteriorarea, în urma încălcării regulilor de păstrare, a armelor, munițiilor, a mijloacelor de locomoție, a obiectelor de aprovizionare tehnică sau a unui alt patrimoniu militar, încredințat spre a fi folosit în timpul serviciului,
    se pedepsește cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 60 la 240 de ore sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
    (4) Aceleași acțiuni săvîrșite:
    a) pe timp de război;
    b) în condiții de luptă
    se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani.
    Articolul 382. Încălcarea regulilor de conducere
                           sau de exploatare a mașinilor
    (1) Încălcarea regulilor de conducere sau de exploatare a mașinilor de luptă, speciale sau de transport, dacă aceasta a provocat o vătămare medie a integrității corporale sau a sănătății ori daune în proporții mari,
    se pedepsește cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 60 la 240 de ore sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a conduce mijlocul de transport pe un termen de pînă la 2 ani.
    (2) Aceeași acțiune care a provocat:
    a) vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății;
    b) decesul unei persoane
    se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a conduce mijlocul de transport pe un termen de pînă la 5 ani.
    (3) Aceeași acțiune care a provocat decesul mai multor persoane
    se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani cu privarea de dreptul de a conduce mijlocul de transport pe un termen de pînă la 5 ani.
    Articolul 383. Încălcarea regulilor de zbor
                           sau ale pregătirii de zbor
    Încălcarea regulilor de zbor sau ale pregătirii de zbor, dacă aceasta a provocat o catastrofă sau alte urmări grave,
    se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani.
    Articolul 384. Încălcarea regulilor de navigație
    Încălcarea regulilor de navigație, dacă aceasta a provocat:
    a) scufundarea sau deteriorarea serioasă a navei;
    b) decesul unei persoane;
    c) alte urmări grave,
    se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani.
    Articolul 385. Predarea sau lăsarea mijloacelor
                           de război inamicului
    Predarea de către șef a forțelor militare ce i-au fost încredințate, precum și lăsarea, nejustificată de situația de luptă, a fortificațiilor, a tehnicii de luptă și altor mijloace de război inamicului,
    se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 15 ani.
    Articolul 386. Părăsirea samavolnică a cîmpului
                           de luptă sau refuzul de a acționa
                           cu arma
    Părăsirea samavolnică a cîmpului de luptă în timpul luptei sau refuzul de a acționa cu arma în timpul luptei
    se pedepsește cu închisoare de la 10 la 15 ani.
    Articolul 387. Predarea de bună voie în prizonierat
    Predarea de bună voie în prizonierat
    se pedepsește cu închisoare de la 10 la 15 ani.
    Articolul 388. Acțiunile criminale ale militarilor
                           aflați în prizonierat
    (1) Participarea benevolă a militarului aflat în prizonierat la lucrările de importanță militară sau la alte lucrări despre care se știe că pot cauza daune Republicii Moldova sau statelor aliate cu ea, dacă aceasta nu constituie trădare de Patrie,
    se pedepsește cu închisoare de la 3 la 8 ani.
    (2) Actele de violență săvîrșite asupra altor prizonieri de război sau comportarea plină de cruzime față de ei din partea unui prizonier de război care se află în situația de superior
    se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 15 ani.
    (3) Săvîrșirea de un militar aflat în prizonierat a unor acțiuni în dauna altor prizonieri de război din interes material sau pentru a-și asigura o comportare indulgentă din partea inamicului
    se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani.
   [Art.389-393 abrogate prin LP64 din 04.04.13, MO115/21.05.13 art.359]

    PREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI                          Eugenia OSTAPCIUC

    Nr. 985-XV. Chișinău, 18 aprilie 2002.