Acatistul Sfântului Nectarie

Sari la navigare Sari la căutare
Acatistul Sfântului Nectarie
de Autor Anonim
Acatist


<poem> După rugăciunile începătoare se citesc condacele și icoasele: Condacul 1

Pe steaua cea nou strălucitoare a Ortodoxiei, pe al Bisericii nou zid de apărare, cu bucurie în inimi să îl lăudăm. Slăvit fiind de lucrarea Duhului, izvorăști tămăduiri și har bogat; pentru aceea îi strigăm: bucură-te Părinte Nectarie!

Icosul 1

Om purtător al bucuriilor celor cerești, te-ai arătat în lume Nectarie, arhiereule al lui Hristos, în viață neprihănita petrecând, drept, cuvios și de Dumnezeu inspirat, în toate dăruit; pentru aceasta și de la noi auzi unele ca acestea:

Bucură-te, cel prin care se înalță cei credincioși; Bucură-te, cel prin care sunt risipiți cei dușmănoși; Bucură-te, vas aurit al înțelepciunii; Bucură-te, cel prin care se învinge răutatea lumii; Bucură-te, locaș al sfințeniei și al lucrării cerești; Bucură-te, carte dumnezeiască a noii cetăți îngerești; Bucură-te, cel care pe deplin Sfânt te-ai arătat; Bucură-te, cel care de cele materiale te-ai lepădat; Bucură-te, a credinței răsplată strălucitoare; Bucură-te, mijlocitor al harului, cucernic și tare; Bucură-te, cel prin care Biserica se slăvește; Bucură-te, cel prin care insula Eghina se veselește; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Condacul al 2-lea

Înțelepciune având, încă din tinerețe, de raza cea dumnezeiasca ți-ai luminat sufletul și strălucirii poruncilor celor sfinte ai urmat, Cuvioase. De aceea, în virtuți înaintând, de mic copil ai cântat lui Hristos: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Mergând în orașul Sfântului Constantin, ai avut frica de Dumnezeu ca îndrumător și cercetarea celor sfinte ca apărător. De aceea, hrănindu-te din înțelepciunea cea dumnezeiască, pe cei pe care cu cuvântul tău i-ai umplut de bucurie sfântă, îi auzi strigând unele ca acestea:

Bucură-te, viță a veșniciei; Bucură-te, nectar al ambroziei; Bucură-te, că de Mântuitorul ne-ai fost trimis vindecător luminat; Bucură-te, că Părinților celor din vechime ai urmat; Bucură-te, piatra cea nouă a zidirii cugetătoare; Bucură-te, cununa nou împletită, a Bisericii drept măritoare; Bucură-te, cel ce te-ai arătat ca un trandafir proaspăt înflorit; Bucură-te, cel ce de Dumnezeu ai fost dăruit; Bucură-te, steaua cea nouă a credinței poporului; Bucură-te, cel ce strălucești în slava Creatorului; Bucură-te, bunule chivernisitor al poruncilor cerești; Bucură-te, chip al slăvitelor virtuți îngerești; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Condacul al 3-lea

Slăvita înțelepciune ai căutat-o și ți-ai dorit-o din tinerețile tale, și pe Hristos L-ai rugat cu lacrimi fierbinți ca sa te împodobească cu înalta ei frumusețe. Pentru aceea Nectarie, cu credință și plecăciune strigi către Domnul: Aliluia!

Icosul al 3-lea

S-a bucurat sufletul tău, ca oarecând al marilor Părinți, Vasile și Grigorie, mergând la Atena sa dobândești învățătura cea folositoare. Pentru aceea, cu bucurie îți strigăm unele ca acestea:

Bucură-te, fiu al luminii celei cerești; Bucură-te, vlăstar al evlaviei celei îngerești; Bucură-te, cel ce ai fugit de amăgirile cele lumești; Bucură-te, că cele spre îndumnezeire nu ai încetat să le dorești; Bucură-te, minte purtătoare de Dumnezeu, plină de înțelesuri divine; Bucură-te, cărbune al dumnezeiescului Duh, focul aprins al cugetării creștine; Bucură-te, cel ce viața fără de pată ai trăit; Bucură-te, cel ce înșelăciunea lui Veliar ai zdrobit; Bucură-te, cel ce ai deschis ușa sufletului, iubirii lui Hristos; Bucură-te, cel în care a înflorit săvârșirea binelui luminos; Bucură-te, sprijinul cel tare al celor credincioși; Bucură-te, săgeata de mult plâns a celor dușmănoși; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Condacul al 4-lea

Având în tine râvna cea dumnezeiască a Cuvioșilor Părinți, fără încetare ți-ai dorit viața cea îngerească. De aceea, în Hios, cu bucurie ai intrat în cerescul cin monahal și pe vrășmașul l-ai lăsat păgubit, cântând Domnului neîncetat: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Auzit-a Arhiereul Cel dintru înălțime rugăciunea ta, strigat-ai către Dânsul din toata inima ta. De aceea, degrabă a liniștit apele marii și furtuna a potolit. Văzând acestea, cei care au fost salvați prin rugăciunile tale, cu mulțumire și cu credință îți cântă unele ca acestea:

Bucură-te, cel ce de la Dumnezeu ne-ai fost trimis vindecător; Bucură-te, izvor nesecat al minunilor; Bucură-te, astrul cel nou al Bisericii, prealuminat; Bucură-te, că în rândul Tuturor Sfinților ai intrat; Bucură-te, vas neprețuit al darurilor cerești; Bucură-te, grădină înflorită a fericitelor virtuți îngerești; Bucură-te, cel ce furtuna marii o liniștești; Bucură-te, că strigătul hulitorilor îl potolești; Bucură-te, noule ales al lui Hristos; Bucură-te, al virtuților grădinar cuvios; Bucură-te, iubitorule de viață duhovnicească; Bucură-te, cel ce ai fost răsplătit cu bucuria cerească; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Condacul al 5-lea

Sfânt Ierarh te-ai arătat, în aceste vremuri de pe urmă, vrednic de cinstire, ca oarecând Sfinții de demult. Căci în același chip ca și ei viața ți-ai petrecut și slăvite minuni ai săvârșit, izbăvind din toate necazurile pe cei care strigă: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Arhiereu înțelept, ales de Dumnezeu te-ai arătat cu adevărat în țara Egiptului, pastor luminat al Pentapolisului, alergând, ca oarecând marele Pavel, spre viața în Hristos. De aceea și cei credincioși, cunoscând virtuțile tale, cu glas de bucurie striga unele ca acestea:

Bucură-te, a cetății mărire; Bucură-te, a evlaviei fire; Bucură-te, cel asemenea Cuvioșilor pustiei; Bucură-te, podoaba cea nouă a preoției; Bucură-te, vas al blândeții și tezaurul iubirii; Bucură-te, dătătorul păcii și izvorâtorul milei; Bucură-te, că Bisericii te-ai arătat strălucitor; Bucură-te, că celor cuvioși te arăți îndrumător; Bucură-te, chip al trăirii celei neprihănite; Bucură-te, candela a îndumnezeirii primite; Bucură-te, că Arhiereu desăvârșit celor înalte slujești; Bucură-te, cuvântător neîntrecut al celor dumnezeiești; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Condacul al 6-lea

Văzut-au creștinii din toata Biserica Egiptului, că ești un adevărat pastor al Evangheliei. Pentru aceea, mulțimea credincioșilor ce ascultau cuvântul învățăturii tale, gândeau că au dobândit un nou Sfânt Părinte, ce cu putere învață. și împreună cu tine nu încetau să strige Domnului: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Strălucit-ai și în pământul elen, asemenea unui nou Apostol, luminând inimile credincioșilor cu focul sfintelor învățături și cu razele vieții tale, Cuvioase. Pentru aceasta, luminați fiind și noi de strălucirea ta, îți strigăm unele ca acestea:

Bucură-te, luminător al Bisericii Domnului; Bucură-te, trâmbița cea tare a adevărului; Bucură-te, cel ce ai avut râvna apostolilor; Bucură-te, izvorul harului și al vindecărilor; Bucură-te, retor îndumnezeit al cuvintelor vieții; Bucură-te, ca pline de har sunt omiliile tale, înțelept al cetății; Bucură-te, cel ce cureți sufletele de robia patimilor; Bucură-te, că potolești pornirile inimilor; Bucură-te, mare învățător al credincioșilor; Bucură-te, ascet tare, al lui Hristos următor; Bucură-te, că multe ispite ai îndurat; Bucură-te, că sufletele spre Hristos le-ai îndreptat; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!


Condacul al 7-lea

Mare între ierarhi și înțelept între învățători, dar și smerit ascet al lui Hristos n-ai încetat a fi, Cuvioase. De aceea, Părinte duhovnicesc, al celor ce se pregăteau pentru slujirea preoțească, ai fost chemat. Cu ei împreună, te slăvim și strigăm: Aliluia!


Icosul al 7-lea

Nectar al dreptății și fruct de viata sfântă, căii dumnezeiești ai urmat și norului duhovnicesc, iar pe noi cei aflați la vreme de strâmtoare, neîncetat ne-ai izbăvit. Pentru aceasta, sufletele noastre se bucură când îți cântăm ție unele ca acestea:

Bucură-te, cărare a bucuriei; Bucură-te, adiere a veșniciei; Bucură-te, cel ce izvorăști apele harului; Bucură-te, cel ce ai pecetluit gura balaurului; Bucură-te, primăvara sfințeniei, ce alungi iarna din gând; Bucură-te, strălucire ce luminezi întunericul cel adânc; Bucură-te, cel ce încurci gândurile celor păcătoși; Bucură-te, cel ce bucuri inima celor credincioși; Bucură-te, sprijin al dreptmăritorilor; Bucură-te, nimicitorul ereziilor; Bucură-te, căderea defăimătorilor; Bucură-te, vindecătorul bolnavilor; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!


Condacul al 8-lea

Străine minuni Părinte, izvorăsc din mila ta cea mare și îi ridică pe cei aflați în dureri. De aceea, și la Sfânta ta Mânăstire, fără încetare sosește mulțime de lume cerând vindecarea și izbăvirea de boli, cântând neîncetat: Aliluia!


Icosul al 8-lea

Liman izbăvitor, în insula Eghina, este Mânăstirea ta, Sfinte. Aici, sufletele monahiilor le-ai condus duhovnicește spre mântuire și le-ai îndreptat cu înțelepciune spre Hristos. Pentru aceasta, neîncetat se vor ruga către tine zicând:

Bucură-te, a minții sfântă lucrare; Bucură-te, ocean de răbdare; Bucură-te, chip viu al smereniei; Bucură-te, tezaur sfânt al curăției; Bucură-te, candelă a purității și chivot al nepătimirii; Bucură-te, locaș al virtuților și sanctuar al cumpătării; Bucură-te, că spre Dumnezeu conduci mânăstirea ta; Bucură-te, că toată puterea și râvna, ți-ai pus pentru ea; Bucură-te, al Eghinei strălucit veghetor; Bucură-te, că degrabă credincioșilor le dai ajutor; Bucură-te, că pe mulți din pericole i-ai salvat; Bucură-te, că pe amăgitorul în prăpastia adâncă l-ai aruncat; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!


Condacul al 9-lea

Pline de har sfânt și de miros de bună mireasmă duhovnicească sunt Sfintele tale Moaște. Mirul ce izvorăște din ele bine înmiresmează, nu doar Sfânta ta Mânăstire, ci și întreaga insulă a Eghinei, sfințind pe aceia care nu încetează a striga către Hristos: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Ivorâtoare de har sunt Sfintele tale Moaște și de bogate daruri cerești. Mulțime de bolnavi sunt vindecați și cei slăbănogi îndreptați. De aceea și noi, împreună cu dânșii, strigăm unele ca acestea:

Bucură-te, scăldătoarea vindecărilor; Bucură-te, dezlegarea suferințelor; Bucură-te, cel ce degrabă alergi în ajutor; Bucură-te, că în vis sau în chip tainic te arăți tuturor; Bucură-te, fântână ce părintească iubire izvorăști; Bucură-te, liman al bucuriei sufletești; Bucură-te, că de îngrozitorul cancer pe mulți i-ai vindecat; Bucură-te, că demonilor rană de mult plâns le-ai dat; Bucură-te, cel ce deșertăciunea înțelepciunii lumești ai îngenunchiat; Bucură-te, că în chip minunat pe credincioși i-ai ajutat; Bucură-te, podoabă de mult preț a ierarhilor; Bucură-te, cel ce luminezi mintea neștiutorilor; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Condacul al 10-lea

Ajutor și acoperitor te numesc toți credincioșii, care s-au îndulcit de hrană binefacerilor tale. Căci dintre cei ce te-au chemat cu credință, nici unul nu a rămas nemângâiat prin harul tău. De aceea, toți cu bucurie cântă: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Vestea minunilor tale s-a răspândit pretutindeni, purtătorule de Dumnezeu. Iar tu, și celor de departe, degrabă le-ai venit în ajutor, salvându-i de pericole și de necazuri. De aceea, către tine aleargă zicând:

Bucură-te, că Mare ai fost numit între Părinți; Bucură-te, că loc de cinste ai între sfinți; Bucură-te, că la fel cu cei de demult ești lăudat; Bucură-te, că între Sfinții Părinți ai fost încununat; Bucură-te, triumf al credinței, zid de apărare al creștinilor; Bucură-te, izvor al harului, rușinarea necredincioșilor; Bucură-te, cel ce ne descoperi slava adevărului; Bucură-te, cel ce pecetluiești gura păcătosului; Bucură-te, bucuria și puterea credincioșilor; Bucură-te, sprijinul și întărirea sufletelor; Bucură-te, cel prin care Hristos se slăvește; Bucură-te, cel prin care diavolul se stârpește; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Condacul al 11-lea

Imne de mulțumire nenumărate îți înălțăm ție, Părinte, noi cei izbăviți sub acoperământul tău. Căci în toate necazurile noastre, de grabă ai venit sa ne alungi tristețea. De aceea, cu ajutorul tău, Îl slăvim pe Hristos strigând: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Ai ars râvna demonilor, cu flăcările minunilor tale și cu osârdie ai venit în ajutorul credincioșilor. În suferințe grele le-ai stins durerea și i-ai vindecat de mulțime de boli. Pentru aceea, cu evlavie rostesc unele ca acestea:

Bucură-te, vindecătorul bolnavilor; Bucură-te, spaima demonilor; Bucură-te, că pe cei chinuiți de friguri i-ai vindecat; Bucură-te, că pe cei slăbănogi i-ai îndreptat; Bucură-te, cel ce ai înmulțit apa fântânii secate; Bucură-te, că ai binecuvântat Eghina cu rugăciuni neîncetate; Bucură-te, că prin tine mila lui Dumnezeu se arată; Bucură-te, cel ce seceta ai oprit și ai dat ploaie bogată; Bucură-te, izvorul harului nesecat; Bucură-te, stea care pe toți i-a luminat; Bucură-te, cel care al Mănăstirii iscusit duhovnic te-ai arătat; Bucură-te, că de la monahii imne auzi neîncetat; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Condacul al 12-lea

Harul Mângâietorului, cu bogăție se revarsă prin Sfintele tale Moaște și, asemenea unui izvor nesecat, adapă sufletele chinuite și vindeca bolile trupești ale celor ce strigă neîncetat către Domnul: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Cântând împreună cu Cetele cele Îngerești, imnul Treimii Celei Întreit Sfinte, privește dintru înălțime și spre noi păcătoșii și cu milostivirea ta cea mare, nu înceta să ne ajuți, pe cei ce cu credință strigăm ție unele ca acestea:

Bucură-te, fiu al Silivriei; Bucură-te, slava Bisericii; Bucură-te, mândria Eghinei; Bucură-te, păzitorul Eladei; Bucură-te, chip și model de cuvios ierarh; Bucură-te, pavăză și scăpare pentru orice monah; Bucură-te, Luceafărul cel nou al Bisericii; Bucură-te, darul prin care se întăresc cucernicii; Bucură-te, cel prin care patimile se curățesc; Bucură-te, ca prin tine pe Dumnezeu Il slăvesc; Bucură-te, apărător neobosit al credincioșilor; Bucură-te, grabnic mijlocitor către Creator; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Condacul al 13-lea

O, Preabunule Părinte, luminatorul Ortodocșilor, Ierarhule al lui Hristos, Nectarie! Stând în fața Tronului lui Dumnezeu, roagă-te neîncetat pentru iertarea păcatelor noastre și pentru întoarcerea noastră spre înfierea harului. Căci neîncetat către Mântuitorul strigăm: Aliluia!

Acest condac se zice de trei ori. Apoi se zice iarăși Condacul Întâi și Icosul Întâi, și se face otpustul:

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștrii, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.