Tezele din iulie

Sari la navigare Sari la căutare
Propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea activității politico-ideologice, de educare marxist-leninistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii
de Nicolae Ceaușescu


Ca rezultat al profundelor transformări petrecute în anii de după eliberare, al victoriei orînduirii socialiste, al uriașei activități politico-educative desfășurate de partid, în țara noastră s-au obținut rezultate deosebit de importante în lărgirea orizontului cultural, în ridicarea nivelului politic și ideologic, în formarea conștiinței socialiste a celor ce muncesc. Aceasta se exprimă în faptul că întregul nostru popor, toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, înfăptuiesc neabătut politica internă și externă a partidului, pe care o consideră drept propria lor politică, văzînd în ea garanția bunăstării și fericirii lor. Țelul suprem al politicii partidului nostru a fost și este creșterea bunăstării materiale și spirituale a maselor, asigurarea condițiilor pentru afirmarea plenară a personalității, făurirea omului nou, profund devotat socialismului și comunismului. Activitatea politico-educativă constituie o parte componentă inseparabilă a operei de edificare a noii orînduiri sociale, o preocupare de seamă a partidului și statului nostru.

Cu toate succesele mari obținute pînă în prezent, în munca politico-ideologică și cultural-educativă continuă încă să persiste o serie de lipsuri, deficiențe și neajunsuri, a căror înlăturare constituie o necesitate imperioasă a mersului înainte al societății noastre.

Ținînd seama de cerințele etapei actuale a construcției socialiste, de marile obiective care stau în fața partidului și poporului în făurirea societății socialiste multilateral-dezvoltate, este necesar să se ia măsuri pentru ridicarea nivelului combativității revoluționare și a spiritului militant, partinic, al întregii activității politice, ideologice și de educație comunistă a maselor, desfășurată de organele și organizațiile de partid, de organizațiile de masă și obștești, de organismele de stat, de instituțiile de propagandă, ideologice și cultural-artistice.

1. — Hotărîtor în înfăptuirea acestor obiective este ridicarea continuă a rolului conducător al partidului în toate domeniile activității politico-educative, creșterea răspunderii și exigenței organelor și organizațiilor de partid în îndrumarea întregii munci de educare a maselor, desfășurată prin intermediul tuturor mijloacelor de influențare politică și al factorilor de culturalizare de care dispune societatea noastră.

În acest scop se vor întări conducerea și controlul de partid în orientarea activității politico-educative spre promovarea largă în mase a ideologiei partidului nostru, a politicii sale marxist-leniniste, spre creșterea combativității împotriva influențelor ideologiei burgheze, a mentalităților retrograde, străine principiilor eticii comuniste și spiritului de partid. Un accent deosebit se va pune pe prezentarea marilor cuceriri obținute de poporul român — constructor al socialismului, pe sublinierea rolului conducător al clasei muncitoare, care-și îndeplinește cu cinste misiunea istorică în edificarea socialismului, pe cultivarea respectului față de muncă, față de producătorii bunurilor materiale din societatea noastră.

O sarcină esențială a muncii politico-educative desfășurate de partidul nostru este educarea tuturor celor ce muncesc în spiritul patriotismului socialist, al dragostei și devotamentului nețărmurit față de patrie, al hotărîrii de a nu precupeți nimic pentru apărarea cuceririlor noastre revoluționare, a independenței și suveranității țării, pentru întărirea și înflorirea continuă a României socialiste. În procesul construirii societății socialiste multilateral dezvoltate este necesar să se acționeze în continuare pentru cimentarea și mai puternică a unității și frăției dintre oamenii muncii români, maghiari, germani, sîrbi și de alte naționalități, care, animați de aceleași interese și aspirații, realizează laolaltă toate valorile materiale și spirituale ale țării, participă cu însuflețire la lupta pentru propășirea patriei comune — Republica Socialistă România. Este datoria organizațiilor de partid să combată cu fermitate orice tendință și formă de exprimare a naționalismului. Munca politică trebuie să acționeze hotărît împotriva oricărei manifestări de indisciplină, de încălcare a normelor de conviețuire socială, în direcția dezvoltării respectului față de avutul obștesc, față de legile țării, pentru întărirea legalității socialiste și a ordinii publice.

Conducerea și organizarea întregii activități politicoeducative cad nemijlocit în sarcina birourilor și comitetelor județene de partid, a organelor de partid de la toate nivelurile, a activiștilor care lucrează în domeniul propagandei, a tuturor comuniștilor.

În realizarea tuturor acestor sarcini, un rol important trebuie să-l îndeplinească — sub conducerea partidului — sindicatele, organizațiile de tineret și femei, toate organizațiile de masă și obștești din patria noastră.

2. — Secția de Propagandă a Comitetului Central va prezenta propuneri de îmbunătățire a organizării învățămîntului de partid, a formelor de pregătire politică și ideologică a cadrelor și a membrilor de partid, a maselor largi de oameni ai muncii, în vederea dezvoltării spiritului partinic, revoluționar, a ridicării nivelului muncii de partid. Se vor lua măsuri de îmbunătățire a planurilor și programelor de învățămînt la Academia de partid “Ștefan Gheorghiu” și la Școlile interjudețene de partid, în vederea asigurării pregătirii cadrelor cu problemele fundamentale ale muncii de partid, ale științei conducerii politice. Se va asigura cuprinderea în cursuri de perfecționare a unui număr mai mare de activiști din diferite domenii de activitate. Recrutarea elevilor și studenților pentru școlile de partid se va face din rîndul activiștilor de partid, de stat și ai organizațiilor de masă, în special al acelora care provin din rîndul clasei muncitoare și care au o practică îndelungă în producție.

3. — Vor fi extinse și activizate formele muncii politice de masă: activitatea agitatorilor, a gazetelor satirice, a brigăzilor artistice de agitație, a diferitelor forme de agitație vizuală la locurile de muncă, atît în vederea popularizării și generalizării experienței pozitive, a realizărilor și atitudinilor înaintate, cît și pentru combaterea activă a stărilor de lucruri negative. Vor fi orientate organizațiile de partid să întărească munca politicoeducativă nemijlocită, de la om la om, cu fiecare membru de partid, cu fiecare cetățean.

O deosebită atenție trebuie să acorde organele de partid educării activului de partid și de stat în spiritul politicii profund umaniste a partidului nostru, politică pătrunsă de grija față de om, în spiritul slujirii cu abnegație a intereselor generale ale societății, ale poporului — îndatorire fundamentală și criteriu principal de apreciere a cadrelor, a fiecărui comunist.

Organele de partid trebuie să dezvolte la cadrele noastre preocuparea pentru asigurarea condițiilor în vederea participării tot mai largi a maselor la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și statului, la întreaga viață economică, socială, ideologică și culturală — expresie elocventă a profundului democratism al orînduirii noastre socialiste.

4. — Va trebui să crească rolul adunărilor de partid în dezbaterea principalelor probleme ale vieții colectivelor de muncă, în sporirea combativității și vigilenței politice a membrilor de partid, în ridicarea spiritului critic și autocritic, în promovarea poziției ferme împotriva fenomenelor negative, a atitudinilor necorespunzătoare față de muncă și avutul obștesc, de dezinteres față de cerințele oamenilor muncii, a manifestărilor de indolență și superficialitate. Este datoria organizațiilor de partid de a forma opinia de masă în lupta împotriva abuzurilor și necinstei, a delapidărilor, a tuturor manifestărilor antisociale.

Unul din obiectivele principale ale muncii politice, îndeosebi în rîndurile tineretului, este combatarea fermă a tendințelor de parazitism, de viață ușoară, fără muncă, cultivarea răspunderii și a datoriei de a munci în slujba patriei, a poporului, a societății socialiste. Îndeplinirea unei munci utile societăți este o onoare și o obligație pentru toți cetățenii.

5. — Este necesară crearea unui larg curent de masă pentru participarea tuturor cetățenilor și în special a tineretului la acțiuni de muncă patriotică — pe șantiere, în industrie, în agricultură, în gospodărirea localităților. Organele și organizațiile de partid, organizațiile de masă și obștești, organele locale ale puterii de stat răspund direct de organizarea acestor acțiuni.

6. — Va trebui intensificată activitatea educativă și de pregătire politică în școli și facultăți. În acest scop, Ministerul Învățămîntului va lua măsuri de îmbunătățire a planurilor și programelor de învățămînt, acordînd atenție deosebită îmbunătățirii predării științelor sociale. Va trebui ridicat spiritul de răspundere și rolul cadrelor didactice în formarea politico-ideologică a elevilor și studenților. Se vor lua măsuri pentru întărirea direcțiilor educative din Ministerul Învățămîntului, asigurîndu-se încadrarea acestora cu activiști de partid, îndrumarea lor nemijlocită din partea Secției de Propagandă a C.C. al P.C.R. Secretariatul C.C. al P.C.R., birourile comitetelor județene și orășenești de partid răspund de îndrumarea întregii activități politice din școli și facultăți, de conținutul predării științelor sociale. Planurile de învățămînt și programele științelor sociale vor fi aprobate de Secretariatul C.C. al P.C.R. O treime din programele cursurilor de vară de pregătire a cadrelor didactice va fi dedicată informării politice și dezbaterilor pe probleme ideologice și educative.

7. — Se vor lua măsuri pentru intensificarea activității de educație politică desfășurată de organizațiile U.T.C. și asociațiile studențești. Rolul principal în întreaga activitate a U.T.C. trebuie să-l aibă tineretul muncitoresc. Trebuie acționat pentru promovarea în rîndurile întregului tineret a concepției despre lume și viață a clasei muncitoare, pentru cultivarea tradițiilor revoluționare ale clasei muncitoare și ale partidului comunist, pentru educarea socialistă, patriotică, prin muncă a tinerei generații. Centrul de cercetări pentru problemele tineretului să-și orienteze activitatea spre aceste cerințe ale educației tineretului.

O atenție deosebită va trebui acordată activităților cultural-educative și distractive în rîndurile tineretului și în special ale elevilor și studenților, combătînd manifestările de cosmopolitism, diferitele mode artistice împrumutate din lumea capitalistă. Se va interzice servirea băuturilor alcoolice în toate localurile distractive pentru tineret.

Va fi lărgită și intensificată propaganda ateistă, organizarea acțiunilor de masă pentru combaterea misticismului, a concepțiilor retrograde, pentru educarea întregului tineret în spiritul filozofiei noastre materialist-dialectice.

8. — Va crește rolul Academiei de științe sociale și politice în dezbaterea problemelor ideologice actuale ale vieții noastre social-politice, ale activității culturale și creației artistice, în ridicarea combativității ideologice față de influențele străine, în afirmarea puternică a filozofiei materialist-dialectice și a politicii partidului nostru.

9. — Se impune să crească rolul presei în propagarea largă a pozițiilor ideologice ale partidului noastru, a principiilor noastre etice de conviețuire socială, în combaterea fermă a influențelor ideologiei burgheze și a mentalităților retrograde de orice fel. Presa va trebui să cultive mai mult figura înaintată a muncitorului, a producătorului de bunuri materiale devotat trup și suflet cauzei socialismului, propășirii patriei. Se va asigura orientarea politică fermă, în special a publicațiilor culturalartistice, în direcția promovării artei și literaturii socialiste militante și combaterii tendințelor de rupere a creației de realitățile noastre sociale, de publicul larg al oamenilor muncii.

Prin forme și stiluri variate de expresie, arta trebuie să serveasă poporul, patria, societatea socialistă.

10. - Va trebui să sporească rolul educativ al tuturor emisiunilor de radio și televiziune. Emisiunile se vor adresa în mai mare măsură maselor largi ale publicului spectator, în special muncitorilor și țăranilor, asigurîndu-se totodată de prezența mai frecventă a acestora în emisiuni. Se va face o mai riguroasă selecție a producțiilor artistice difuzate de radioteleviziune, promovîndu-se cu precădere filme, piese de teatru, spectacole muzicale din repertoriul național și îndeosebi din repertoriul nou, socialist. Se va asigura un echilibru rațional în politica de repertoriu, astfel încît să fie judicios reprezentate opere valoroase din țările socialiste, precum și lucrări reprezentative din patrimoniul culturii universale care au un profund caracter social și o poziție filozofică progresistă, înaintată. Se vor elimina din emisiuni producțiile care cultivă idei și principii străine filozofiei și moralei noastre, spiritul de violență, modul de viață burghez, mentalități nocive pentru educația tineretului.

Emisiunile de satiră și umor vor trebui să fie îndreptate împotriva fenomenelor negative din societate, de pe pozițiile poilticii partidului nostru, înlăturîndu-se producțiile de prost gust și dăunătoare sau confuze din punct de vedere ideologic.

Radioul și televiziunea vor stimula creația de cîntece revoluționare, patriotice, muncitorești, precum și difuzarea lor în mase, organizînd în acest sens concursuri de creație și interpretare, spectacole speciale etc.

11. — Se vor lua măsuri pentru o mai bună orientare a activității editoriale, pentru ca producția de carte să răspundă în mai mare măsură cerințelor educației comuniste. Se va exercita un control mai riguros, pentru evitarea publicării unor lucrări literare care nu răspund cerințelor activității politico-educative a partidului nostru, a cărților care promovează idei și concepții dăunătoare intereselor construcției socialiste.

12. — În orientarea repertoriilor instituțiilor de spectacole, teatru, operă, balet, estradă, se va pune accent pe promovarea creației originale cu caracter militant, revoluționar. Se va da, de asemenea, extensiune lucrărilor valoroase din creația artistică actuală a țărilor socialiste; se va asigura o selecție mai riguroasă a lucrărilor din repertoriul clasic și contemporan internațional.

Se va acționa mai perseverent pentru dezvoltarea creației românești de operă, operetă și balet cu teme izvorîte din lupta poporului nostru pentru socialism. Comitetele județene și municipale de partid răspund de orientarea justă a repertoriilor instituțiilor artistice profesioniste de spectacole, precum și ale caselor de cultură și căminelor culturale.

13. — Se vor lua măsuri pentru mai buna echilibrare a filmelor programate în cinematografele noastre, limitîndu-se difuzarea filmelor polițiste, de aventuri, interzicîndu-se filmele care cultivă violența și vulgaritatea, care propagă modul de viață burghez.

14. — Un rol deosebit de important în orientarea politico-ideologică a activității cultural-educative, în asigurarea unui conținut pătruns de spiritul politicii partidului nostru al întregii creații literar-artistice revine organizațiilor de partid, tuturor comuniștilor care își desfășoară activitatea în acest domeniu.

Membrii de partid care fac parte din organele de conducere de partid și de stat, precum și toți cei ce activează în instituțiile ideologice, de educație politică, de învățămînt, cultură și artă, în întreaga sferă a vieții noastre culturale, trebuie să manifeste un înalt spirit de exigență partnică, de combativitate și principialitate marxist-leninistă. Ei trebuie să fie un exemplu în acest sens, atît prin activitatea lor de fiecare zi, cît și prin propriile lor creații literar-artistice.

15. — Ministerul Comerțului Interior, Ministerul Turismului, precum și organele de partid și de stat locale vor veghea ca în localurile de alimentație publică să se difuzeze în special creația muzicală din țara noastră, făcîndu-se totodată o selecție atentă a repertoriului străin, în vederea înlăturării muzicii care exprimă curente decadente.

16. — Este necesar să fie luate măsuri pentru îmbunătățirea activității Secției de Propagandă a Comitetului Central al P.C.R., în vederea realizării ferme, la un nivel mai ridicat, a îndatoririlor ce îi revin. Comisia ideologică și Comisia de cultură și presă ale Comitetului Central vor trebui să desfășoare o activitate mai intensă, să dezbată în mod exigent problemele activității ideologice, politice și culturale, în vederea justei orientări a întregii activități desfășurate în domeniile respective.

17. — Pentru dezbaterea problemelor muncii politicoeducative va fi convocată la Comitetul Central al partidului o consfătuire cu secretarii comitetelor județene de partid care răspund de problemele de propagandă, cu cadre cu munci de răspundere din domeniul activității ideologice, cu conducători ai uniunilor de creație și ai unor instituții culturale.

În toamna acestui an, o plenară C.C. al P.C.R. va analiza problemele privind activitatea ideologică, politico-educativă și cultural arstistică. În vederea pregătirii plenarei, se vor organiza dezbateri în organele și organizațiile de partid, în instituțiile și organizațiile cu caracter educativ, precum și în presă.

*

Acționînd în direcția măsurilor propuse, este necesar ca organele și organizațiile de partid să asigure orientarea întregii activități politico-ideologice și cultural-educative în spiritul tradițiilor marxist-leniniste, al internaționalismului proletar, al solidarității oamenilor muncii din țara noastră cu toate popoarele care făuresc noua orînduire socialistă, cu mișcarea comunistă și muncitorească internațională, cu clasa muncitoare, cu popoarele care luptă pentru eliberarea națională, pentru apărarea independenței și suveranității lor naționale, cu toate forțele contemporane care se ridică împotriva imperialismului, pentru progres social și pace.

Partidul nostru consideră că îndeplinirea sarcinilor naționale, cît și a celor internaționale, constituie o unitate dialectică inseparabilă, îmbinarea lor armonioasă fiind o îndatorire fundamentală a fiecărui comunist.

Întreaga activitate ideologică, politico-educativă, cultural-artistică ce se desfășoară în țara noastră trebuie să aibă drept bază linia generală marxist-leninistă a Partidului Comunist Român, programul elaborat de Congresul al X-lea al partidului, să asigure însușirea și traducerea în viață a acestora de către întregul nostru popor. Îmbunătățirea activității politico-educative trebuie să ducă la intensificarea participării comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, a întregului partid și popor la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, operă care presupune atît ridicarea gradului de civilizație materială a României, cît și formarea unui om nou, cu înaltă conștiință socialistă.

Supun spre aprobare Comitetului Executiv aceste propuneri de măsuri, în vederea publicării și organizării traducerii lor în viață.

*
Propunerile de măsuri au fost aprobate în unanimitate de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. în ședința din 6 iulie 1971.