Rugăciunea care au învățat pre apostoli Domnul nostru Iisus Hristos: „Tatăl nostru carele ești în ceriuri“

Sari la navigare Sari la căutare
Rugăciunea care au învățat pre apostoli Domnul nostru Iisus Hristos: „Tatăl nostru carele ești în ceriuri“
de Antim Ivireanul


Aicea ne învață să știm cum că n-avem alt tată făru numai pre Dumnezeu cel din ceriuri, precum la Matheiu, în 25 de capete zice: Și tată să nu chiemați voi pre pământ, pentru că unul iaste Tatăl / vostru cel din ceriuri.

Sfințească-se numele tău. Numele lui Dumnezeu să sfințéște cu lucrurile și cu faptele céle bune, precum la Matheiu, cap 5 zice: Într-acesta chip să strălucească lumina voastră înaintea oamenilor, ca să vază faptele voastre céle bune și să slăvească pre Tatăl vostru cel din ceriuri.

Să vie împărățiia ta. Aicea să roagă sufletul să-și trimiță Dumnezeu împărățiia, adecă ajutorul și dreptatea, ca să-l păzească curat și nebântuit de putéria păcatului, dupre cum apostolul cătră romani în 6 / capete zice: Să nu împărățească păcatul în trupul vostru cel muritor, ca să vă supuneț întru pohtele lui.

Fie voia ta, cum în ceriu, așa și pre pământ. La această cérere rugăm pre Dumnezeu ca să i să plinească voia pre pământ ca și în ceriu, adecă precum îngerii în ceriuri să supun voei lui Dumnezeu, spre toate lucrurile, fărde nici o îndoire, într-acesta chip și pre pământ să să pléce lui și oamenii, dupe cum zice Pavel în 2 capete cătră filipiséni: Întru numele lui Iisus Hristos tot genunchiul să va pleca cereștilor și pământeștilor și celor de supt pământ. /

Pâinea noastră cea din toate zilele dă-ne-o noao astăzi. Cu această rugăciune cérem mai vârtos de la Dumnezeu hrana cea preste fire a sufletului, carea iaste cuvântul lui Dumnezeu, după cum la Matheiu, cap 4 zice: Nu numai cu pâine va trăi omul, ce cu tot cuvântul ce iase din rostul lui Dumnezeu.

Și iartă noao greșalele noastre, cum și noi ertăm greșiților noștri. Această rugăciune ne îndemnează mai mult să ertăm greșalele celor ce ne greșésc noao, ca și Dumnezeu să iarte păcatele noastre céle ce / în toată vrémea greșim de pre cum la Matheiu în 6 capete zice: Lăsați și să va lăsa voao.

Și nu ne duce pre noi în ispită. Prin rugăciunea aceasta cérem de la Dumnezeu să nu ne ducă la ispita lumii și a diavolului și a trupului, pentru că într-acéste trei ispite să cuprinde tot féliul de ispită. Ci păzindu-ne de acéstia, vom fi păziți de toată altă ispită.

Ce izbăvéște pre noi de cel rău. Cu această rugăciune cérem de la Dumnezeu să ne mântuiască de tot răul și de tot păcatul; și mai ales ne rugăm să izgonească / de la noi tot vrajmașul sufletesc în vrémea morții.

Că a ta iaste împărățiia și putéria și slava în véci. Amin. Cu acéste cuvinte ne încredințează cum că de câte am rugat pre Dumnezeu Tatăl cu credință curată și cu nădéjde, de nevoia lui, ca un împărat putérnic, ni le va da, precum la Ioan în 14 capete zice: Și ori câte veți cére întru numele mieu, aceasta voiu face. /