Pagină:Convorbiri literare 1869-11-15, nr. 18.pdf/2

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină a fost verificată

No. 18.―Anul III.

Iassi, 15 Noemvrie 1869.


CONVORBIRI LITERARE.


Apare la 1 și 15 a fiecărei luni.
Abonamentul pe unu anu pentru Romănia liberă 1 galbenu; pentru Austria 5 fl.; pentru Besarabia rusească 1½ galbenu ― Abonamentele se facu in Iassi la Tipografia Societății Junimea; in Bucuresci la librăria Soccec & Comp.SUMARIU.

Dicționaru grotescu, de D. V. Alecsandri. (Urmare.)

Istoriile civilisațiunei. Studiu istoricu de D. A. D. Xenopol. (Sfirșitu.)

Așu vra cu durerile mele....; Și de-aru cunoasce....; Pentru ce rosa.....; Deodată eu.....; In visu am plănsu....; Tipăresci astfeliu de scrieri....; Poesii de H. Heine, traduse de D. N. Schelitti.

Marea lină strălucise.... Poesie de H. Heine, trad. de D. I. Brociner.

Notă bibliografică.

Gheorghie Asachi †.Dicționaru grotescu.
(Urmare.)

Animă.

Pedantul care intr’o pornire animală s’a lepădatu și de sufletu și de inimă pentru ca să le inlocuiască cu anima nu s’a gănditu că astfeliu, lunecăndu intr’unu modu absurdu pe calea Latinității, s’a pogoritu in răndul animalelor. Prin urmare, dacă acelu pedantu ar cercà să destăiuniască unei dame simțirile sufletului seu, elu ar trebui să-i d̦ică in prosa lui: Doamna mea, ai desceptatu in mine unu amoru animalu, sau mai bine d̦icĕndu, o amoare demnă de calitățile animale ce te destingu intre toate belele Universului, etc.

Dama, puțin mágulită de acestu complimentu grosolanu, ar fi in dreptu să-i respundă următoarele patru versuri ejusdem farinae:

Acea simțire animale
Ca anima-ți incinge
Din celelalte animale
Nici cum nu te distinge.

Ce ar ajunge societatea romănă cănd, grație pedantismului, ar fi compusă din animale și in ce modu s’ar escprimà? ar miorlăì, ar hămăì, ar sberà sau ar rage?.. sau ar grăì pedanticesce?

A incinge.

Totu Romănul poartă cingĕtoare și scie ce vra să d̦ică a incinge. Pedantul ănsĕ voindu a fi mai romănu decăt romănul și avĕndu ambiția de a probà lumei că a invĕțatu căteva cuvinte latine, (lucru de care lumea nu se uimesce nici de cum) a introdusu terminul de incendiu și a croitu verbul a incinge[1] pentru ca să esprime focul și arderea. Fericitu și gloriosu de această inovare ce-lu pune in categoria indendiarilor, elu n’a reușitu

  1. Adoptăndu-se cuvĕntul incendiu, erà mai logicu verbul a incendià decăt a incinge, ănsĕ logica și pedantismul se intălnescu foarte rar.