Legea nr. 191 din 12 noiembrie 1998 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova

Sari la navigare Sari la căutare

Legea nr. 191/1998 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova


ID intern unic: 310818 Fișa actului juridic

Republica Moldova PARLAMENTUL

Publicată în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 116 din 30.12.1998
L E G E
privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova
Nr. 191 din 12.11.1998
 • Data intrării in vigoare: 30.12.1998
 • Abrogată prin L764/27.12.2001, MO16/29.01.2002 art.53
 • Modificată prin L736/13.12.2001, MO158/27.12.2001 art.1270

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I: Dispoziții generale[modifică]

 • Art.1. - Organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova și stabilirea cadrului juridic pentru satele (comunele) și orașele (municipiile) ei se efectuează potrivit art.110 și 111 din Constituție și se realizează în conformitate cu necesitățile reale economice, sociale și culturale, precum și cu respectarea tradițiilor istorice, în scopul asigurării unui nivel adecvat de civilizație tuturor localităților rurale și urbane.
 • Art.2. - Divizarea administrativă a teritoriului este chemată să asigure realizarea principiilor autonomiei locale, ale descentralizării serviciilor publice, ale eligibilității autorităților administrației publice locale și ale consultării cetățenilor în problemele locale de interes deosebit.
 • Art.3.
  • (1) În unitățile administrativ-teritoriale, activitatea autorităților administrației publice locale, organizate în condițiile legii, se desfășoară în baza bugetelor locale.
  • (2) Unitățile administrativ-teritoriale sînt persoane juridice.

Capitolul II: Unitățile administrativ-teritoriale[modifică]

 • Art.4.
  • (1) Teritoriul Republicii Moldova este organizat, sub aspect administrativ, în județe, orașe și sate.
  • (2) Unele localități din sudul republicii constituie o unitate teritorială autonomă cu statut special stabilit prin lege organică.
  • (3)Unor localități din stînga Nistrului li se pot atribui forme și condiții speciale de autonomie conform statutului special stabilit prin lege organică.
  • (4) Organizarea administrativă a teritoriului Republicii Moldova se efectuează pe două niveluri: satele (comunele) și orașele (municipiile) constituie primul nivel, iar județele, unitatea teritorială autonomă Găgăuzia și municipiul Chișinău constituie nivelul al doilea.
 • Art.5.
  • (1) Satul este o unitate administrativ-teritorială care cuprinde populația rurală unită prin teritoriu, condiții geografice, relații economice, social-culturale, tradiții și obiceiuri.
  • (2) Două sau mai multe sate se pot uni, formînd o singură unitate administrativ-teritorială numită comună.
  • (3) Satul în care își au sediul autoritățile administrației publice locale ale comunei se numește sat-reședință.
  • (4) Comuna poartă, de regulă, denumirea satului-reședință.
 • Art.6.
  • (1) Orașul este o unitate administrativ-teritorială mai dezvoltată decît satul din punct de vedere economic și social-cultural, cu structuri edilitar-gospodărești, industriale și comerciale corespunzătoare, a cărei populație, în mare parte, este încadrată în industrie, în sfera deservirii publice și în diferite domenii de activitate intelectuală, în viața culturală și politică.
  • (2) În conformitate cu legislația, unele orașe pot fi declarate municipii.
 • Art.7.
  • (1) Municipiul este o localitate de tip urban cu un rol deosebit în viața economică, social-culturală, științifică, politică și administrativă a republicii, cu importante structuri edilitar-gospodărești și unități din domeniul învățămîntului, ocrotirii sănătății și culturii.
  • (2) Municipiul în care își au sediul autoritățile administrației publice ale județului se numește centru județean.
  • (3) Municipiul poate fi împărțit în sectoare.
 • Art.8.
  • (1) Statut de municipiu se acordă orașelor Bălți, Bender, Cahul, Căușeni, Chișinău, Comrat, Dubăsari, Edineț, Hîncești, Orhei, Rîbnița, Soroca, Taraclia, Tiraspol și Ungheni.

[Alin.1 art.8 completat prin Legea nr.650-XIV din 22.10.99]

  • (2) În funcție de numărul locuitorilor, de condițiile economice și sociale, în conformitate cu legislația, pot fi declarate municipii și alte orașe.
 • Art.9. - Municipiul Chișinău este capitala Republicii Moldova. Statutul municipiului Chișinău este reglementat prin lege organică.
 • Art.10.
  • (1) Județul este o unitate administrativ-teritorială alcătuită din sate (comune) și orașe (municipii). Noțiunea de județ, în prezenta lege, este identică cu cea de raion, prevăzută de art.110 din Constituție, și reprezintă denumirea unității administrativ-teritoriale de nivelul al doilea.
  • (2) Județul se formează, în condițiile prezentei legi, după delimitarea hotarelor satelor (comunelor) și orașelor (municipiilor) care intră în componența lui, ținîndu-se cont de tradițiile acestora, de relațiile economice și social-culturale, de structurile lor edilitar-gospodărești.
  • (3) Județul poartă, de regulă, denumirea centrului județean.
 • Art.11.
  • (1) Unitatea teritorială autonomă cu statut special reprezintă o unitate administrativ-teritorială de nivelul al doilea.
  • (2) Unitatea teritorială autonomă cu statut special se formează, în condițiile unei legi organice, în conformitate cu art.111 din Constituție.
 • Art.12.
  • (1) Satelor și orașelor, care, datorită condițiilor climaterice, balneologice și înzestrării lor edilitar-gospodărești, prezintă o importanță deosebită pentru ocrotirea sănătății și odihna populației, li se atribuie, prin hotărîre a Guvernului, statut de stațiune balneoclimaterică.
  • (2) Satelor și orașelor, care au o importanță deosebită în domeniul economiei naționale, precum și pentru istoria sau cultura statului, li se poate atribui, prin hotărîre a Guvernului, statut de nod feroviar, centru istoric, centru cultural.
 • Art.13. - Județele și centrele județene sînt prevăzute în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta lege.
 • Art.14. - Județele și localitățile din componența acestora sînt prevăzute în anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta lege.
 • Art.15. - Localitățile din componența municipiului Chișinău sînt prevăzute în anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta lege.
 • Art.16. - Localitățile din componența unității teritoriale autonome Găgăuzia sînt prevăzute în anexa nr.4, care face parte integrantă din prezenta lege.
 • Art.17. - Localitățile din stînga Nistrului, cărora li se pot atribui forme și condiții speciale de autonomie, sînt prevăzute în anexa nr.5, care face parte integrantă din prezenta lege.

Capitolul III: Formarea și desființarea unităților administrativ-teritoriale și modificarea hotarelor lor[modifică]

 • Art.18.
  • (1) Formarea, desființarea și schimbarea statutului unității administrativ-teritoriale se efectuează de către Parlament după consultarea cetățenilor.
  • (2) Unitatea administrativ-teritorială de sine stătătoare se formează dacă are o populație de cel puțin 2500 de locuitori și dispune de mijloace financiare suficiente pentru întreținerea aparatului primăriei și instituțiilor sferei sociale.
  • (3) În cazuri excepționale Parlamentul, poate stabili, prin lege organică, formarea unei unități administrativ-teritoriale de sine stătătoare cu un număr de locuitori mai mic decît cel prevăzut la alin.(2), modificînd anexa respectivă a prezentei legi.
 • Art.19. - Modificarea hotarelor unității administrativ-teritoriale, transferarea centrului administrativ se efectuează de către Parlament după consultarea cetățenilor. [Art. 18 și 19 modificate prin L736/13.12.2001, MO158/27.12.2001 art.1270]

Capitolul IV: Dispoziții finale și tranzitorii[modifică]

 • Art.20.
  • (1) Unitățile administrativ-teritoriale care, la momentul intrării în vigoare a prezentei legi, au un număr de locuitori mai mic decît cel stabilit de art.18 alin.(2) urmează, în termen de două luni, să se reorganizeze în conformitate cu prezenta lege.
  • (2) După reorganizarea prevăzută la alin.(1), primarii satelor (comunelor) vor activa în funcțiile lor pînă la alegerile locale din anul 1999.
 • Art.21. - Pînă la formarea județelor, raioanele se păstrează în actualele lor hotare.
 • Art.22. - Guvernul, pînă la 1 februarie 1999, va prezenta Parlamentului propuneri pentru modificarea prezentei legi în conformitate cu art.20 alin.(1).
 • Art.23. - Comisia Electorală Centrală va forma, pentru efectuarea alegerilor locale din 1999, circumscripțiile electorale și consiliile electorale de circumscripție în conformitate cu noua organizare administrativ-teritorială a Republicii Moldova.
 • Art.24. - La intrarea în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr.306-XIII din 7 decembrie 1994 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, legile pentru modificarea și completarea acesteia nr. 519-XIII din 7 iulie 1995, nr.563-XIII din 22 iulie 1995, nr. 676-XIII din 8 decembrie 1995, nr. 812-XIII din 24 aprilie 1996, nr.839-XIII din 23 mai 1996, nr. 1050-XIII din 18 decembrie 1996, nr.1096-XIII din4 februarie 1997, nr.1413-XIII din 17 decembrie 1997 și articolul 3 din Legea nr.706-XIII din 26 decembrie 1995 pentru formarea unor unități administrativ-teritoriale și pentru modificarea și completarea Legii privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI Dumitru DIACOV

Chișinău, 12 noiembrie 1998. Nr. 191-XIV.

Anexa nr.1 JUDEȚELE ȘI CENTRELE JUDEȚENE[modifică]

Județul Centrul județean

  Bălți               mun.Bălți
  Cahul               mun.Cahul
  Chișinău              mun.Chișinău
  Edineț               mun.Edineț
  Lăpușna              mun.Hîncești
  Orhei               mun.Orhei
  Soroca               mun.Soroca
  Taraclia              mun.Taraclia
  Tighina              mun.Căușeni
  Ungheni              mun.Ungheni

[Anexa nr.1 completată prin Legea nr.650-XIV din 22.10.99]

Anexa nr.2 JUDEȚELE ȘI UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN COMPONENȚA ACESTORA[modifică]

Județul Bălți

Total localități     - 251
Inclusiv:
municipii        -  1
orașe          -  6
sate (comune)      - 75

Municipiu Localități din componența lui

 Bălți
           Elizaveta
           Sadovoe

Orașe Localități din componența lor

Biruința
Costești
           Dămășcani
           Duruitoarea
           Păscăuți
           Proscureni
Fălești
Glodeni
           Stîrcea
Rîșcani
           Balanul Nou
           Rămăzan
Sîngerei
           Vrănești
Sate (comune)    Localități din componența lor
Albinețul Vechi    Albinețul Vechi
           Albinețul Nou
           Rediul de Jos
           Rediul de Sus
Alexăndreni      Alexăndreni
           Grigorești
           Heciul Vechi
           Țiplești
           Țipletești
Balatina       Balatina
           Clococenii Vechi
           Lipovăț
           Tomeștii Noi
           Tomeștii Vechi
Bilicenii Noi     Bilicenii Noi
           Lipovanca
           Mîndreștii Noi
Bilicenii Vechi    Bilicenii Vechi
           Coada Iazului
Bocani        Bocani
           Măgura
           Măgura Nouă
           Pietrosu
Borosenii Noi     Borosenii Noi
Braniște       Braniște
           Avrămeni
           Reteni
           Reteni-Vasileuți
Cajba         Cajba
Camenca        Camenca
           Brînzeni
           Butești
           Molești
Călinești       Călinești
           Chetriș
           Chetrișul Nou
           Hîncești
Călugăr        Călugăr
           Frumușica
           Musteața
           Socii Noi
           Socii Vechi
Chișcăreni      Chișcăreni
           Nicolaevca
           Slobozia-Chișcăreni
           Tăura Nouă
           Tăura Veche
Ciolacu Nou      Ciolacu Nou
           Ciolacu Vechi
           Făgădău
           Pocrovca
           Șoltoaia
Ciuciulea       Ciuciulea
Cobani        Cobani
Copăceni       Copăceni
           Antonovca
           Evghenievca
           Gavrilovca
           Grigorăuca
           Petropavlovca
           Petrovca
           Vladimireuca
Corlăteni       Corlăteni
           Ciobanovca
           Grinăuți
           Singureni
Coșcodeni       Coșcodeni
           Bobletici
           Bursuceni
           Flămînzeni
           Slobozia-Măgura
Cubolta        Cubolta
           Frumușica Nouă
           Mărășești
Cuhnești       Cuhnești
           Bisericani
           Cot
           Moara Domnească
           Serghieni
           Viișoara
Danu         Danu
           Camencuța
           Nicolaevca
Dobrogea Veche    Dobrogea Veche
           Cotovca
           Dobrogea Nouă
Drăgănești      Drăgănești
           Alexeuca
           Chirileni
           Cotiujenii Mici
           Gura-Oituz
           Izvoare
           Nicolaevca
           Sacarovca
           Valea Norocului
           Valea Rădoaiei
Dominteni       Dominteni
           Petreni
           Popeștii Noi
Dumbrăvița      Dumbrăvița
           Bocancea-Schit
           Valea lui Vlad
Dușmani        Dușmani
Egorovca       Egorovca
           Ciuluc
           Catranîc
Făleștii Noi     Făleștii Noi
           Pietrosul Nou
Fundurii Vechi    Fundurii Vechi
Ghiliceni       Ghiliceni
           Cucioaia
           Cucioaia Nouă
           Cîșla
[Poziția completată prin Legea nr.905-XIV din 24.03.2000]
Glinjeni       Glinjeni
Hăsnășenii Mari    Hăsnășenii Mari
           Hăsnășenii Noi
           Lazo
           Moara de Piatră
Heciul Nou      Heciul Nou
           Trifănești
Hiliuți        Hiliuți
           Răuțelul Nou
Hiliuți        Hiliuți
Hîjdieni       Hîjdieni
Horești        Horești
           Hrubna Nouă
           Lucăceni
           Taxobeni
           Unteni
           Vrănești
Iabloana       Iabloana
           Soroca
Iezărenii Vechi    Iezărenii Vechi
           Brejeni
           Ciuciuieni
           Iezărenii Noi
Ilenuța        Ilenuța
Iliciovca       Iliciovca
           Maiscoe
Ișcălău        Ișcălău
           Burghelea
           Catranîc
           Doltu
Izvoare        Izvoare
Limbenii Noi     Limbenii Noi
           Fundurii Noi
Limbenii Vechi    Limbenii Vechi
Mărăndeni       Mărăndeni
Mihăileni       Mihăileni
Natalievca      Natalievca
           Beleuți
           Comarovca
           Ivanovca
           Octeabriscoe
           Pălăria
           Pervomaisc
           Pompa
           Popovca
           Suvorovca
           Țambula
           Țapoc
Năvîrneț       Năvîrneț
           Logofteni
Nihoreni       Nihoreni
Obreja Veche     Obreja Veche
           Obreja Nouă
Pelinia        Pelinia
           Pelinia loc.c.f.
Pepeni        Pepeni
           Bălășești
           Pepenii Noi
           Răzălăi
           Romanovca
           Sloveanca
Petrunea       Petrunea
Pînzăreni       Pînzăreni
           Moldoveanca
           Pînzărenii Noi
Pîrjota        Pîrjota
Pîrlița        Pîrlița
Prepelița       Prepelița
           Clișcăuți
           Mihailovca
           Șestaci
Pruteni        Pruteni
           Cuzmenii Vechi
           Drujineni
           Valea Rusului
Răcăria        Răcăria
           Lupăria
           Malinovscoe
           Ușurei
Rădoaia        Rădoaia
Răuțel        Răuțel
Recea         Recea
           Aluniș
           Bulhac
           Cepăria
           Slobozia-Recea
           Sverdiac
           Șumna
Risipeni       Risipeni
           Bocșa
Ustia         Ustia
Sărata Veche     Sărata Veche
           Hitrești
           Sărata Nouă
Scumpia        Scumpia
           Hîrtop
           Măgureanca
           Nicolaevca
Sîngereii Noi     Sîngereii Noi
           Mărinești
Sofia         Sofia
Sturzeni       Sturzeni
           Alexăndrești
           Cucuieții Noi
           Cucuieții Vechi
           Ivănești
Sturzovca       Sturzovca
Șaptebani       Șaptebani
           Gălășeni
           Mălăiești
           Petrușeni
Vasileuți       Vasileuți
           Armanca
           Ciubara
           Mihailenii Noi
           Moșeni
           Știubeieni
Zgărdești       Zgărdești
           Bondareuca
           Ciofu
           Cozești
[Poziția modificată prin Legea nr.905-XIV din 24.03.2000]

Județul Cahul

Total localități     - 106
Inclusiv:
municipii        - 1
orașe          - 1
sate (comune)      - 42

Municipiu Localități din componența lui

Cahul         Cotihana

Oraș

Cantemir

Sate (comune) Localități din componența lor

Alexandru Ioan    Alexandru Ioan
Cuza         Cuza
Alexanderfeld     Alexanderfeld
           Iujnoe
Andrușul de Jos    Andrușul de Jos
           Andrușul de Sus
Antonești       Antonești
           Leca
           Toceni
           Vîlcele
Baimaclia       Baimaclia
           Acui
           Bobocica
           Enichioi
           Floricica
           Suhat
           Țolica
Baurci-Moldoveni   Baurci-Moldoveni
Borciag        Borciag
Brînza        Brînza
Burlacu        Burlacu
           Spicoasa
Burlăceni       Burlăceni
           Greceni loc.c.f.
Cania         Cania
           Alexandrovca
           Iepureni
           Hîrtop
           Plopi
           Porumbești
           Taraclia
Capaclia       Capaclia
           Haragîș
Chioselia       Chioselia
           Coștangalia
           Țărăncuța
Chioselia Mare    Chioselia Mare
           Cîietu
           Dimitrova
           Frumușica
Ciobalaccia      Ciobalaccia
           Flocoasa
           Victorovca
Cîrpești       Cîrpești
Cociulia       Cociulia
Colibași       Colibași
Crihana Veche     Crihana Veche
Cucoara        Cucoara
           Chircani
Doina         Doina
           Cîșla
           Iasnaia Poleana
           Rumeanțev
           Șofranovca
Găvănoasa       Găvănoasa
           Nicolaevca
           Vladimirovca
Giurgiulești     Giurgiulești
           Cîșlița-Prut
Gotești        Gotești
           Constantinești
Larga Nouă      Larga Nouă
           Badicul Moldovenesc
           Larga Veche
Lărguța        Lărguța
Lebedenco       Lebedenco
           Hutulu
           Ursoaia
Manta         Manta
           Pașcani
Moscovei       Moscovei
           Bucuria
           Lopățica
           Trifeștii Noi
Pelinei        Pelinei
           Sătuc
Pleșeni        Pleșeni
           Hănăseni
           Tătărășeni
Roșu         Roșu
Sadîc         Sadîc
           Taraclia
Slobozia Mare     Slobozia Mare
Taraclia de      Taraclia de
Salcie        Salcie
           Tartaul de Salcie
           Tudorești
Tartaul        Tartaul
           Crăciun
           Lingura
           Popovca
Tătărești       Tătărești
           Huluboaia
           Lucești
Țiganca        Țiganca
           Ghioltosu
           Stoianovca
           Țiganca Nouă
Vadul lui Isac    Vadul lui Isac
Văleni        Văleni
Vișniovca       Vișniovca
           Șamalia
Zîrnești       Zîrnești
           Paicu
           Tretești

[Județul Cahul în redacția Legii nr.650-XIV din 22.10.99]

Județul Chișinău

Total localități     - 178
Inclusiv:
orașe          - 5
sate (comune)      - 86

Orașe Localități din componența lor

Anenii Noi      Albinița
           Beriozchi
           Hîrbovățul Nou
           Ruseni
Bucovăț
           Rassvet
           Tătărești
Criuleni
           Ohrincea
           Zolonceni
Ialoveni
Strășeni
           Făgureni

Sate (comune) Localități din componența lor

Bardar        Bardar
           Pojăreni
Bălăbănești      Bălăbănești
           Mălăiești
           Mălăieștii Noi
Bălțata        Bălțata
           Bălțata de Sus
           Sagaidac
           Sagaidacul de Sus
Boșcana        Boșcana
           Coșernița
           Mărdăreuca
Bulboaca       Bulboaca
Căpriana       Căpriana
Cărbuna        Cărbuna
Chetrosu       Chetrosu
           Merenii Noi
           Todirești
Chirca        Chirca
           Botnărești
           Botnăreștii Noi
           Salcia
Cigîrleni       Cigîrleni
Cimișeni       Cimișeni
Ciobanovca      Ciobanovca
           Balmaz
           Mirnoe
           Troița Nouă
Cobusca Nouă     Cobusca Nouă
           Socoleni
Cobusca Veche     Cobusca Veche
           Florești
Cocieri        Cocieri
           Vasilievca
Codreanca       Codreanca
           Lupa-Recea
Cojușna        Cojușna
Corjova        Corjova
Corjova        Corjova
           Mahala
Costești       Costești
           Hansca
Coșnița        Coșnița
           Pohrebea
Cruglic        Cruglic
Gangura        Gangura
           Alexandrovca
           Homuteanovca
           Misovca
Gălești        Gălești
           Găleștii Noi
Geamăna        Geamăna
           Batîc
Gura Bîcului     Gura Bîcului
Dănceni        Dănceni
           Sociteni
Delacău        Delacău
Doroțcaia       Doroțcaia
Drăsliceni      Drăsliceni
           Logănești
           Ratuș
Dubăsarii Vechi    Dubăsarii Vechi
Floreni        Floreni
Hîrbovăț       Hîrbovăț
Hîrtopul Mare     Hîrtopul Mare
           Hîrtopul Mic
Holercani       Holercani
           Marcăuți
Horești        Horești
Hrușova        Hrușova
           Chetroasa
           Ciopleni
Ișnovăț        Ișnovăț
           Rîșcova
Izbiște        Izbiște
Jevreni        Jevreni
           Bălășești
           Răculești
Lozova        Lozova
           Stejăreni
Malcoci        Malcoci
           Condrița
Mașcăuți       Mașcăuți
Maximovca       Maximovca
           Dolinnoe
           Valea Coloniței
           Valea Satului
Măgdăcești      Măgdăcești
Mereni        Mereni
           Petrovca
Micăuți        Micăuți
           Gornoe
Miclești       Miclești
           Stețcani
Micleușeni      Micleușeni
           Dolna
           Huzun
Mileștii Mici     Mileștii Mici
           Piatra Albă
Molești        Molești
Molovata       Molovata
Molovata Nouă     Molovata Nouă
           Roghi
Negrești       Negrești
           Ghelăuza
           Saca
Nimoreni       Nimoreni
Onești        Onești
           Țigănești
Onițcani       Onițcani
Oxentea        Oxentea
Pașcani        Pașcani
           Porumbeni
Pănășești       Pănășești
           Ciobanca
Pîrîta        Pîrîta
Puhăceni       Puhăceni
Puhoi         Puhoi
           Văratic
Rădeni        Rădeni
           Drăgușeni
           Romănești
           Zamcioji
Răzeni        Răzeni
           Codreni
           Mileștii Noi
           Sagaidacul Nou
           Zloți loc.c.f.
Recea         Recea
           Greblești
           Mărtinești
Roșcani        Roșcani
           Calfa
           Calfa Nouă
Ruseștii Noi     Ruseștii Noi
           Ruseștii Vechi
Sadova        Sadova
Scoreni        Scoreni
Sireți        Sireți
           Roșcani
Slobozia-Dușca    Slobozia-Dușca
Speia         Speia
           Telița
           Telița Nouă
           Varnița Nouă
Suruceni       Suruceni
Șerpeni        Șerpeni
Țipala        Țipala
           Bălțați
           Budăi
Țînțăreni       Țînțăreni
           Crețoaia
Ulmu         Ulmu
           Horodca
Ustia         Ustia
Varnița        Varnița
Văsieni        Văsieni
Voinova        Voinova
           Chirianca
Vorniceni       Vorniceni
Zăicana        Zăicana
Zîmbreni       Zîmbreni
           Găureni
Zubrești       Zubrești

Județul Edineț

Total localități     - 157
Inclusiv:
municipii        -  1
orașe          -  7
sate (comune)      - 68
[Poziția modificată prin Legea nr.776-XIV din 02.02.2000]

Municipiu Localități din componența lui

Edineț        Alexăndreni

Orașe Localități din componența lor

Briceni
Cupcini        Chetroșica Veche
           Chiurt
 [Poziția modificată prin L1356/03.11.2000, MO147/23.11.2000] 
[Poziția modificată prin Legea nr.776-XIV din 02.02.2000]
Dondușeni       Dondușeni
Frunză        Gîrbova
Lipcani
Ocnița        Naslavcea
Otaci

Sate (comune) Localități din componența lor

Arionești       Arionești
           Pocrovca
Balasinești      Balasinești
Baraboi        Baraboi
Berlinți       Berlinți
           Caracușenii Noi
Bîrlădeni       Bîrlădeni
           Paladea
           Rujnița
Bîrnova        Bîrnova
Bleșteni       Bleșteni
           Volodeni
Brătușeni       Brătușeni
           Brătușenii Noi
Brînzeni       Brînzeni
           Bădragii Vechi
Burlănești      Burlănești
           Buzdugeni
[Poziția introdusă prin Legea nr.776-XIV din 02.02.2000]
Calarașovca      Calarașovca
           Berezovca
           Unguri
Caracușenii Vechi   Caracușenii Vechi
Cernoleuca      Cernoleuca
           Climăuți
Clocușna       Clocușna
Colicăuți       Colicăuți
           Trestieni
Corbu         Corbu
           Pivniceni
           Rediul Mare
Corjeuți       Corjeuți
Corpaci        Corpaci
           Hancăuți
Coteala        Coteala
           Hlina
Cotiujeni       Cotiujeni
Criva         Criva
Cuconeștii Noi    Cuconeștii Noi
           Cuconeștii Vechi
Dîngeni        Dîngeni
           Grinăuți
           Mihălășeni
           Grinăuți loc.c.f.
Drepcăuți       Drepcăuți
Fetești        Fetești
           Lopatnic
[Poziția modificată prin Legea nr.776-XIV din 02.02.2000]
Frasin        Frasin
           Caraiman
           Codrenii Noi
Gașpar        Gașpar
           Chetroșica Nouă
Beleavinți      Beleavinți
[Poziția modificată prin Legea nr.309-XIV din 04.03.99]
Gordinești      Gordinești
Grimăncăuți      Grimăncăuți
Grinăuți-Moldova   Grinăuți-Moldova
           Grinăuți-Raia
           Rediul Mare loc.c.f.
Halahora de Sus    Halahora de Sus
           Chirilovca
           Groznița
           Halahora de Jos
           Mihăileni
Hădărăuți       Hădărăuți
           Corestăuți
           Stălinești
Hincăuți       Hincăuți
           Cepeleuți
           Clișcăuți
           Hlinaia Mică
           Poiana
           Rîngaci
           Rotunda
           Vancicăuți
Hlinaia        Hlinaia
           Gordineștii Noi
Horodiște       Horodiște
Larga         Larga
           Pavlovca
Lencăuți       Lencăuți
           Mereșeuca
           Verejeni
Lipnic        Lipnic
           Paustova
Maramonovca      Maramonovca
Mărcăuți       Mărcăuți
           Bălcăuți
           Bocicăuți
           Mărcăuții Noi
Medveja        Medveja
           Slobozia-Medveja
Moșana        Moșana
           Octeabriscoe
[Poziția modificată prin Legea nr.776-XIV din 02.02.2000]
Ocnița        Ocnița
           Maiovca
Parcova        Parcova
           Fîntîna Albă
Pererita       Pererita
Plop         Plop
           Boroseni
           Elizavetovca
Pociumbeni      Pociumbeni
           Druța
           Horodiște
           Pociumbăuți
Ruseni        Ruseni
           Goleni
           Slobodca
Sauca         Sauca
           Briceni 
[Poziția introdusă prin Legea nr.776-XIV din 02.02.2000]
Scăieni        Scăieni
Stolniceni      Stolniceni
[Poziția modificată prin L1356/03.11.2000, MO147/23.11.2000]
[Poziția introdusă prin Legea nr.776-XIV din 02.02.2000]
Sudarca        Sudarca
           Braicău
Șirăuți        Șirăuți
           Slobozia-Șirăuți
Șofrîncani      Șofrîncani
[Poziția modificată prin Legea nr.776-XIV din 02.02.2000]
Tabani        Tabani
Terebna        Terebna
Tețcani        Tețcani
           Bezeda
           Bogdănești
           Grimești
Tîrnova        Tîrnova
           Briceva
           Elenovca
Tîrnova        Tîrnova
Trebisăuți      Trebisăuți
           Bulboaca
Trinca        Trinca
           Constantinovca
           Iachimeni
Țaul         Țaul
Vălcineț       Vălcineț
           Codreni
Văratic        Văratic
           Dumeni
           Duruitoarea Nouă
Viișoara       Viișoara
           Bădragii Noi
Zăbriceni       Zăbriceni
           Alexeevca
           Onești
Zăicani        Zăicani

Județul Lăpușna

Total localități     - 148
Inclusiv:
municipii        -  1
orașe          -  4
sate (comune)      - 58
[Numerele 151 și 59 modificate prin L1140/14.07.2000, MO94/03.08.2000]

Municipiu

Hîncești

Orașe Localități din componența lor

Basarabeasca
Cimișlia
           Bogdanovca Nouă
           Bogdanovca Veche
           Dimitrovca
Iargara        Băiuș
           Cociulia Nouă
           Hîrtop
           Meșeni
Leova         Hănăsenii Noi
           Nicolaevca
           Sîrma

Sate (comune) Localități din componența lor

Abaclia        Abaclia
Bașcalia       Bașcalia
Batîr         Batîr
Beștemac       Beștemac
           Cîmpul Drept
           Pitești
           Sărățica Nouă
Bobeica        Bobeica
           Dahnovici
           Drăgușeni
Boghiceni       Boghiceni
           Pervomaiscoe
Borogani       Borogani
Bozieni        Bozieni
           Dubovca
           Fîrlădeni
           Ivanovca Nouă
Bujor         Bujor
           Chetroșeni
           Mirești
Buțeni        Buțeni
Carabetovca      Carabetovca
           Iordanovca
Caracui        Caracui
Cazangic       Cazangic
           Frumușica
           Seliște
Cărpineni       Cărpineni
           Horjești
Cenac         Cenac
           Topala
Cioara        Cioara
           Marchet
           Pogănești
Ciuciuleni      Ciuciuleni
Ciucur-Mingir     Ciucur-Mingir
Cotul Morii      Cotul Morii
           Sărăteni
Covurlui       Covurlui
Crasnoarmeiscoe    Crasnoarmeiscoe
           Tălăiești
Dancu         Dancu
           Călmățui
Drăgușenii Noi    Drăgușenii Noi
           Horodca
Ecaterinovca     Ecaterinovca
           Coștangalia
           Valea Perjei
Filipeni       Filipeni
Fundul Galbenei    Fundul Galbenei
Gradiște       Gradiște
           Iurievca
Gura Galbenei     Gura Galbenei
           Albina
           Fetița
Hîrtop        Hîrtop
           Ialpug
           Mereni
           Prisaca
Ialpujeni       Ialpujeni
           Marienfeld
Iserlia        Iserlia
           Bogdanovca
           Carabiber
           Ivanovca
           Troițcoe
Javgur        Javgur
           Artimonovca
           Maximeni
Lăpușna        Lăpușna
           Anini
           Rusca
Leușeni        Leușeni
           Feteasca
Lipoveni       Lipoveni
           Munteni
           Schinoșica
Logănești       Logănești
Mereșeni       Mereșeni
           Sărata-Mereșeni
Mihailovca      Mihailovca
Mingir        Mingir
           Semionovca
Negrea        Negrea
Nemțeni        Nemțeni
           Obileni
Onești        Onești
           Cățeleni
           Costești
           Frasin
           Ivanovca
           Strîmbeni
Orac         Orac
           Ceadîr
           Colibabovca
Pașcani        Pașcani
           Cornești
           Pereni
           Secăreni
           Secărenii Noi
Sadaclia       Sadaclia
Sagaidac       Sagaidac
           Porumbrei
Satul Nou       Satul Nou
           Suric
Sărata Nouă      Sărata Nouă
           Cupcui
           Romanovca
Sărata-Galbenă    Sărata-Galbenă
           Brătianovca
           Cărpineanca
           Coroliovca
           Valea Florii
Sărăteni       Sărăteni
           Cîzlar
           Cneazevca
           Sărățica Veche
           Tomaiul Nou
           Victoria
Selemet        Selemet
Sofia         Sofia
           Bălceana
Stolniceni      Stolniceni
           Șipoteni
[Poziția Șișcani exclusă prin L1140/14.07.2000, MO94/03.08.2000]
Tigheci        Tigheci
           Cuporani
Tochile-Răducani   Tochile-Răducani
           Sărata-Răzeși
Tomai         Tomai
Voinescu       Voinescu
Vozneseni       Vozneseni
           Troian
           Troița

Județul Orhei

Total localități     - 190
Inclusiv:
municipii        -  1
orașe          - 3
sate (comune)      - 69

Municipiu Localități din componența lui

Orhei         Bolohan
           Pohorniceni

Orașe Localități din componența lor

Rezina        Boșernița
           Buciușca
           Ciorna
           Saharna
           Saharna Nouă
           Solonceni
           Stohnaia
Șoldănești      Parcani
           Șestaci
Telenești       Mihălașa
           Mihălașa Nouă

Sate (comune) Localități din componența lor

Alcedar        Alcedar
           Curătura
           Odaia
           Poiana
           Tarasova
Bănești        Bănești
           Băneștii Noi
Berezlogi       Berezlogi
           Hîjdieni
Biești        Biești
           Cihoreni
           Slobozia-Hodorogea
Bravicea       Bravicea
Brăviceni       Brăviceni
           Mălăiești
           Tîrzieni
Brînzenii Vechi    Brînzenii Vechi
           Brînzenii Noi
Budăi         Budăi
           Bogzești
           Crăsnășeni
[Poziția modificată prin L1356/03.11.2000, MO147/23.11.2000]
Bulăiești       Bulăiești
           Mîrzaci
           Mîrzești
Căzănești       Căzănești
           Vadul-Leca
           Vadul-Leca Nou
Chiperceni      Chiperceni
           Andreevca
           Voroteț
Chipeșca       Chipeșca
Chiștelnița      Chiștelnița
Chițcanii Vechi    Chițcanii Vechi
           Chițcanii Noi
Cinișeuți       Cinișeuți
Ciocîlteni      Ciocîlteni
           Clișova
           Clișova Nouă
           Fedoreuca
Climăuții de Jos   Climăuții de Jos
           Cot
Cobîlea        Cobîlea
Cucuruzeni      Cucuruzeni
           Crihana
           Cucuruzenii de Sus
           Inculeț
           Ocnița-Răzeși
           Ocnița-Țărani
           Sirota
           Zorile
Cușmirca       Cușmirca
           Lelina
           Salcia
Cuizăuca       Cuizăuca
           Cogîlniceni
           Otac
Donici        Donici
           Camencea
           Pocșești
Echimăuți       Echimăuți
Ghetlova       Ghetlova
           Hulboaca
           Noroceni
Ghiduleni       Ghiduleni
           Bușăuca
           Roșcanii de Jos
           Roșcanii de Sus
Hirișeni       Hirișeni
[Poziția introdusă prin L1356/03.11.2000, MO147/23.11.2000]
Horodiște       Horodiște
           Lalova
           Mincenii de Jos
           Mincenii de Sus
           Nistreni
           Slobozia-Horodiște
           Țipova
Ignăței        Ignăței
           Meșeni
Inești        Inești
Isacova        Isacova
           Neculăieuca
Ivancea        Ivancea
           Brănești
           Furceni
Jora de Mijloc    Jora de Mijloc
           Jora de Jos
           Jora de Sus
           Lopatna
Leușeni        Leușeni
           Văsieni
Mateuți        Mateuți
Mihuleni       Mihuleni
           Hligeni
           Șipca
Mitoc         Mitoc
Mîndrești      Mîndrești
           Ciulucani
           Codru
Morozeni       Morozeni
           Breanova
Negureni       Negureni
           Chersac
           Dobrușa
Olișcani       Olișcani
Ordășei        Ordășei
           Hîrtop
           Pistruieni
           Pistruienii Noi
Păpăuți        Păpăuți
           Lipceni
Peciște        Peciște
Pelivan        Pelivan
           Cișmea
Peresecina      Peresecina
Piatra        Piatra
           Jeloboc
Podgoreni       Podgoreni
           Zahoreni
Pohrebeni       Pohrebeni
           Izvoare
           Șercani
Puțintei       Puțintei
           Dișcova
           Vîprova
Ratuș         Ratuș
           Mîndra
           Sărătenii Noi
           Zăicani
           Zăicanii Noi
Răspopeni       Răspopeni
           Găuzeni
Sămășcani       Sămășcani
           Fuzăuca
Sărătenii Vechi    Sărătenii Vechi
           Zahareuca
Săseni        Săseni
           Bahu
Scorțeni       Scorțeni
Seliște        Seliște
           Lucășeuca
           Mana
Sîrcova        Sîrcova
           Piscărești
Step-Soci       Step-Soci
           Budăi
Suhuluceni      Suhuluceni
           Coropceni
           Ghermănești
Susleni        Susleni
           Vîșcăuți
Teleșeu        Teleșeu
           Sămănanca
Tîrșiței       Tîrșiței
           Flutura
Trebujeni       Trebujeni
           Butuceni
           Morovaia
Trifești       Trifești
           Gordinești
           Pereni
           Pripiceni-Curchi
           Pripiceni-Răzeși
           Roșcani
Țareuca        Țareuca
           Țahnăuți
Țînțăreni       Țînțăreni
           Codrul Nou
           Nucăreni
Vadul-Rașcov     Vadul-Rașcov
           Socola
Vatici        Vatici
           Curchi
           Tabăra
Verejeni       Verejeni

Județul Soroca

Total localități     - 178
Inclusiv:
municipii        -  1
orașe          - 4
sate (comune)      - 57

Municipiu

Soroca

Orașe Localități din componența lor

Drochia        Miciurin
Floreșri
Ghindești       Ghindești
           Hîrtop
           Țîra
           Țîra loc.c.f.
Mărculești      Mărculești

Sate (comune) Localități din componența lor

Bădiceni       Bădiceni
           Dărcăuți
           Dărcăuții Noi
           Grigorăuca
           Mălcăuți
Băhrinești      Băhrinești
Băxani        Băxani
           Schineni
           Schinenii Noi
Bulboci        Bulboci
           Bulbocii Noi
           Lugovoe
           Regina Maria
Cașunca        Cașunca
           Sîrbești
Căinarii Vechi    Căinarii Vechi
           Floriceni
Chetrosu       Chetrosu
Ciutulești      Ciutulești
           Ion-Vodă
           Mărinești
Cosăuți        Cosăuți
           Egoreni
           Iorjnița
Coșernița       Coșernița
           Cernița
Cotiujenii Mari    Cotiujenii Mari
           Cobîlea
           Cușelăuca
           Dobrușa
           Recești
           Zahorna
Cotova        Cotova
           Ceapaevca
           Iliciovca
           Măcăreuca
           Șalvirii Vechi
Cremenciug      Cremenciug
           Balinți
           Balinții Noi
           Iarova
           Livezi
           Oclanda
           Sobari
           Valea
Crișcăuți       Crișcăuți
           Teleșeuca
           Teleșeuca Nouă
Cuhureștii de Jos   Cuhureștii de Jos
           Țipordei
Cuhureștii de Sus   Cuhureștii de Sus
           Nicolaevca
           Unchitești
           Unchitești loc.c.f.
Cunicea        Cunicea
Drochia        Drochia
Fîntînița       Fîntînița
           Antoneuca
           Pervomaiscoe
           Sergheuca
           Ghizdita loc.c.f.
Frumușica       Frumușica
           Bezeni
           Izvoare
           Scăieni
Gribova        Gribova
           Baroncea
           Baroncea Nouă
Gura Camencii     Gura Camencii
           Bobulești
           Gvozdova
Japca         Japca
           Bursuc
Lunga         Lunga
Mîndîc        Mîndîc
Nicoreni       Nicoreni
Nimereuca       Nimereuca
           Cerlina
Ochiul Alb      Ochiul Alb
Ocolina        Ocolina
           Hristici
           Pîrlița
           Țepilova
           Vanțina
           Vanțina Mică
Pohoarna       Pohoarna
           Rogojeni
           Rogojeni loc.c.f.
Popeștii de Sus    Popeștii de Sus
           Popeștii de Jos
Prajila        Prajila
           Antonovca
           Frunzești
           Mihailovca
Prodănești      Prodănești
           Căprești
           Domulgeni
Putinești       Putinești
           Gura Căinarului
           Zarojeni
Racovăț        Racovăț
Rădulenii Vechi    Rădulenii Vechi
           Alexeevca
           Chirilovca
           Dumitreni
           Rădulenii Noi
Redi-Cereșnovăț    Redi-Cereșnovăț
           Parcani
           Voloave
Roșietici       Roșietici
           Cenușa
           Roșieticii Vechi
Rublenița       Rublenița
           Rublenița Nouă
Sănătăuca       Sănătăuca
           Năpadova
Stoicani       Stoicani
           Ciripcău
           Dubna
           Soloneț
Șeptelici       Șeptelici
           Cureșnița
           Cureșnița Nouă
           Holoșnița
           Șolcani
Ștefănești      Ștefănești
           Prodăneștii Vechi
Șuri         Șuri
           Șurii Noi
Tătărăuca Veche    Tătărăuca Veche
           Decebal
           Niorcani
           Rudi
           Slobozia Nouă
           Tătărăuca Nouă
           Tolocănești
Tîrgul-Vertiujeni   Tîrgul-Vertiujeni
           Zăluceni
Trifănești      Trifănești
           Alexandrovca
           Ivanovca
           Sevirova
Țarigrad       Țarigrad
Vasilcău       Vasilcău
           Alexandru cel Bun
           Inundeni
           Ruslanovca
           Trifăuți
           Volovița
Vădeni        Vădeni
           Dumbrăveni
Vărvăreuca      Vărvăreuca
           Stîrceni
Vărăncău       Vărăncău
           Slobozia-Cremene
           Slobozia-Vărăncău
Văscăuți       Văscăuți
           Făgădău
           Octeabriscoe
           Temeleuți
Vertiujeni      Vertiujeni
Visoca        Visoca
Zastînca       Zastînca
Zgurița        Zgurița
           Holoșnița Nouă
           Palanca
           Șalvirii Noi

Județul Taraclia

Total localități   - 26
Inclusiv:
municipii       - 1
sate (comune)     - 9
Municipiu       Taraclia

Sate (comune) Localități din componența lor

Albota de Jos     Albota de Jos
           Balabanu
           Hagichioi
           Hîrtop
Albota de Sus     Albota de Sus
           Cealîc
           Cortenul Nou
           Roșița
           Samurza
           Sofievca
Aluatu        Aluatu
           Novosiolovca
Budăi         Budăi
           Dermengi
           Musaitu
Cairaclia       Cairaclia
Corten        Corten
Tvardița       Tvardița
Valea Perjei     Valea Perjei
Vinogradovca     Vinogradovca
           Chirilovca
           Ciumai
           Mirnoe
           Orehovca       
           Salcia

[Județul Taraclia introdus prin Legea nr.650-XIV din 22.10.99]

Județul Tighina

Total localități   - 81
Inclusiv:
municipii       - 2
orașe         - 2
sate (comune)     - 44
[Poziția modificată prin Legea nr.776-XIV din 02.02.2000]

Municipii

Căușeni
Bender
[Poziția modificată prin Legea nr.776-XIV din 02.02.2000]

Orașe Localități din componența lor

Căinari        Căinari loc.c.f.
Ștefan Vodă      Marianca de Jos
           Ștefănești

Sate (comune) Localități din componența lor

Antonești       Antonești
Baccealia       Baccealia
           Tricolici
Baimaclia       Baimaclia
           Surchiceni
Carahasani      Carahasani
Chircăiești      Chircăiești
Căplani        Căplani
Chircăieștii Noi   Chircăieștii Noi
           Baurci
           Ciuflești
Chițcani       Chițcani
           Merenești
           Zahorna
Cioburciu       Cioburciu
Cîrnățeni       Cîrnățeni
Cîrnățenii Noi    Cîrnățenii Noi
           Sălcuța Nouă
Copanca        Copanca
           Valea Verde
Copceac        Copceac
Coșcalia       Coșcalia
           Florica
           Plop
Cremenciug      Cremenciug
Crocmaz        Crocmaz
Ermoclia       Ermoclia
Feștelița       Feștelița
Fîrlădeni       Fîrlădeni
           Fîrlădenii Noi
Gîsca         Gîsca
Grigorievca      Grigorievca
[Poziția introdusă prin Legea nr.776-XIV din 02.02.2000]
Hagimus        Hagimus
Olănești       Olănești
Opaci         Opaci
Palanca        Palanca
Pervomaisc      Pervomaisc
           Constantinovca
           Larga
           Nicolaevca
           Ochiul Roș
           Picus
           Zolotievca
Plop-Știubei     Plop-Știubei
           Grădinița
           Leuntea
Popeasca       Popeasca
Proteagailovca    Proteagailovca
Purcari        Purcari
           Viișoara
Răscăieți       Răscăieți
           Răscăieții Noi
Săiți         Săiți
Sălcuța        Sălcuța
Semionovca      Semionovca
            Alava
            Brezoaia
            Lazo
Slobozia       Slobozia
Talmaza        Talmaza
Taraclia       Taraclia
Tănătari       Tănătari
           Tănătarii Noi
           Ștefănești
           Ursoaia Nouă
Tocuz         Tocuz
Tudora        Tudora
Ucrainca       Ucrainca
           Zviozdocica
Ursoaia        Ursoaia
Volintiri       Volintiri
Zaim         Zaim
           Marianca de Sus
           Zaim loc.c.f.

Județul Ungheni

Total localități   - 153
Inclusiv:
municipii       - 1
orașe         - 3
sate (comune)     - 52
[Numerele 150 și 51 modificate prin L1140/14.07.2000, MO94/03.08.2000]

Municipiu

Ungheni

Orașe Localități din componența lor

Călărași       Oricova
Cornești       Romanovca
Nisporeni       Soltănești

Sate (comune) Localități din componența lor

Bahmut        Bahmut
           Veverița
           Bahmut loc.c.f.
Bălănești       Bălănești
           Găureni
Bălăurești      Bălăurești
Boghenii Noi     Boghenii Noi
           Boghenii Vechi
           Izvoreni
           Măgurele
           Mircești
           Poiana
           Pojarna
           Sinești
Boldurești      Boldurești
           Băcșeni
           Chilișoaia
Brătuleni       Brătuleni
           Cîrnești
Bumbăta        Bumbăta
Cetireni       Cetireni
           Florițoaia Nouă
           Florițoaia Veche
           Grozasca
Chirileni       Chirileni
           Bușila
Ciorești       Ciorești
           Vulcănești
Cioropcani      Cioropcani
           Buciumeni
           Bulhac
           Florești
           Stolniceni
           Buciumeni loc.c.f.
Ciutești       Ciutești
           Valea Nîrnovei
           Vînători
Cornești       Cornești
[O poziție exclusă prin Legea nr.776-XIV din 02.02.2000]
Costuleni       Costuleni
Cristești       Cristești
           Bursuc
Dereneu        Dereneu
           Bularda
           Duma
Grozești       Grozești
           Bărboieni
Hirova        Hirova
Hîrcești       Hîrcești
           Condrătești
           Curtoaia
           Drujba
           Leordoaia
           Mînzătești
Hîrjauca       Hîrjauca
           Leordoaia
           Mîndra
           Palanca
Hoginești       Hoginești
Horodiște       Horodiște
Iurceni        Iurceni
           Bolțun
           Cornești
           Mîrzoaia
Marinici       Marinici
           Călimănești
           Heleșteni
Măcărești       Măcărești
           Frăsinești
Mănoilești      Mănoilești
           Novaia Nicolaevca
           Rezina
           Vulpești
Milești        Milești
Năpădeni       Năpădeni
           Cornova
[Poziția introdusă prin Legea nr.776-XIV din 02.02.2000]
Negurenii Vechi    Negurenii Vechi
           Coșeni
           Țîghira
           Zăzulenii Vechi
Nișcani        Nișcani
           Păulești
Onișcani       Onișcani
           Hîrbovăț
           Sverida
Petrești       Petrești
           Medeleni
           Petrești loc.c.f.
Pitușca        Pitușca
           Vărzăreștii Noi
Pîrjolteni      Pîrjolteni
           Buda
           Căbăiești
           Ursari
Pîrlița        Pîrlița
           Agronomovca
           Hristoforovca
           Negurenii Noi
           Teșcureni
           Zăzulenii Noi
Răciula        Răciula
           Frumoasa
           Parcani
Rădeni        Rădeni
Rădenii Vechi     Rădenii Vechi
           Alexeevca
           Lidovca
           Săghieni
Sculeni        Sculeni
           Blindești
           Floreni
           Gherman
Seliște        Seliște
           Păruceni
Sipoteni       Sipoteni
           Podul Lung
Șișcani        Șișcani
           Drojdieni
           Odaia 
[Poziția Șișcani inclusă prin L1140/14.07.2000, MO94/03.08.2000]
Todirești       Todirești
           Grăseni
Tuzara        Tuzara
           Novaci
           Peticeni
           Seliștea Nouă
Țibirica       Țibirica
           Meleșeni
Unțești        Unțești
Valea Mare      Valea Mare
           Buzduganii de Jos
           Buzduganii de Sus
           Morenii Noi
           Morenii Vechi
           Șicovăț
Valea-Trestieni    Valea-Trestieni
           Isăicani
           Luminița
           Odobești
           Selișteni
Vălcineț       Vălcineț
           Temeleuți
Vărzărești      Vărzărești
           Șendreni
Zagarancea      Zagarancea
           Elizavetovca
           Semeni
Zberoaia       Zberoaia

Anexa nr. 3. MUNICIPIUL CHIȘINĂU ȘI UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN COMPONENȚA ACESTUIA[modifică]

Total localități      - 33
Inclusiv:
municipii          - 1
orașe            - 6
sate (comune)        - 11

Municipiu

Chișinău

Orașe Localități din componența lor

Codru
Cricova
Durlești
Sîngera          Dobrogea
             Revaca
Vadul lui Vodă
Vatra

Sate (comune) Localități din componența lor

Băcioi          Băcioi
             Brăila
             Frumușica
             Străisteni
Bubuieci         Bubuieci
             Bîc
             Humulești
Budești          Budești
             Văduleni
Ciorescu         Ciorescu
             Făurești
             Goian
Colonița         Colonița
Cruzești         Cruzești
             Ceroborta
Ghidighici        Ghidighici
Grătiești         Grătiești
             Hulboaca
Stăuceni         Stăuceni
             Goianul Nou
Tohatin          Tohatin
             Buneți
             Cheltuitori
Trușeni          Trușeni

[Anexa nr.3 în redacția Legii nr.292-XIV din 19.02.99]

Anexa nr.4. UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN COMPONENȚA UNITĂȚII TERITORIALE AUTONOME GĂGĂUZIA[modifică]

Total localități      - 32
Inclusiv:
municipii          - 1
orașe            - 2
sate (comune)       - 23

Municipiu

Comrat

Orașe Localități din componența lor

Ceadîr-Lunga
Vulcănești        Vulcănești loc.c.f.

Sate (comune) Localități din componența lor

Avdarma          Avdarma
Baurci          Baurci
Beșalma          Beșalma
Beșghioz         Beșghioz
Bugeac          Bugeac
Carbalia         Carbalia
Cazaclia         Cazaclia
Chiriet-Lunga       Chiriet-Lunga
Chirsova         Chirsova
Cioc-Maidan        Cioc-Maidan
Cișmichioi        Cișmichioi
Chioselia Rusă      Chioselia Rusă
Congaz          Congaz
Congazcicul de Sus    Congazcicul de Sus
             Congazcicul de Jos
             Dudulești
[Poziția în redacția Legii nr.780-XIV din 03.02.2000]
Copceac          Copceac
Cotovscoe         Cotovscoe
Dezghingea        Dezghingea
Etulia          Etulia
             Etulia Nouă
             Etulia loc.c.f.
Ferapontievca       Ferapontievca
Gaidar          Gaidar
Joltai          Joltai
Svetlîi          Svetlîi
             Alexeevca
Tomai           Tomai

[Anexa nr.4 în redacția Legii nr.292-XIV din 19.02.99]

Anexa nr.5[modifică]

UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN STÎNGA NISTRULUI CĂRORA LI SE POT ATRIBUI FORME ȘI CONDIȚII SPECIALE DE AUTONOMIE

Total localități      - 147
Inclusiv:
municipii          -  3
orașe            -  7
sate (comune)        - 69

Municipii

Dubăsari
Rîbnița
Tiraspol

Orașe Localități din componența lor

Camenca         Solnecinoe
Crasnoe
Dnestrovsc
Grigoriopol       Crasnoe
Maiac
Slobozia
Tiraspolul Nou

Sate (comune) Localități din componența lor

Andreevca        Andreevca
             Pîcalova
             Șmalena
Beloci          Beloci
Bîcioc          Bîcioc
             Novovladimirovca
Blijnii Hutor      Blijnii Hutor
Broșteni         Broșteni
Butor          Butor
             India
Butuceni         Butuceni
Caragaș         Caragaș
Caterinovca       Caterinovca
             Sadchi
Carmanova        Carmanova
             Cotovca
             Fedoseevca
             Mocearovca
Cioburciu        Cioburciu
Cobasna         Cobasna
             Suhaia Rîbnița
             Cobasna loc.c.f.
Colosova         Colosova
             Crasnaia Besarabia
             Pobeda
Comisarovca Nouă     Comisarovca Nouă
             Bosca
             Coșnița Nouă
             Pohrebea Nouă
Corotna         Corotna
Crasnencoe        Crasnencoe
             Dimitrova
             Ivanovca
Crasnîi Octeabri     Crasnîi Octeabri
             Alexandrovca
Crasnîi Vinogradari   Crasnîi Vinogradari
             Afanasievca
             Alexandrovca Nouă
             Calinovca
             Lunga Nouă
Crasnogorca       Crasnogorca
Cuzmin          Cuzmin
             Voitovca
Delacău         Delacău
             Crasnaia Gorca
Doibani I        Doibani I
             Doibani II
             Coicova
Dubău          Dubău
             Goianul Nou
Dzerjinscoe       Dzerjinscoe
Frunză          Frunză
             Andriașevca Nouă
             Andriașevca Veche
             Novocotovsc
             Prioziornoe
             Uiutnoe
             Novosavițcaia loc.c.f.
Ghidirim         Ghidirim
Goian          Goian
             Iagorlîc
Haraba          Haraba
Harmațca         Harmațca
Hîrjău          Hîrjău
             Mihailovca Nouă
             Sărăței
Hîrtop          Hîrtop
             Bruslachi
             Marian
             Mocreachi
Hlinaia         Hlinaia
Hlinaia         Hlinaia
Hristovaia        Hristovaia
Hrușca          Hrușca
             Frunzăuca
Jura           Jura
Lenin          Lenin
             Pervomaisc
             Pobeda
             Stanislavca
Lunga          Lunga
Mălăiești        Mălăiești
             Cernița
Mihailovca        Mihailovca
Mocra          Mocra
             Basarabca
             Șevcenco
             Zaporojeț
Molochișul Mare     Molochișul Mare
Nezavertailovca     Nezavertailovca
Ocnița          Ocnița
Ofatinți         Ofatinți
             Novaia Jizni
Parcani         Parcani
Pervomaisc        Pervomaisc
Plopi          Plopi
Podoima         Podoima
             Podoimița
Popencu         Popencu
             Chirov
             Vladimirovca
             Zăzuleni
Rașcov          Rașcov
             Iantarnoe
Rotari          Rotari
             Bodeni
             Socolovca
Severinovca       Severinovca
Slobozia-Rașcov     Slobozia-Rașcov
Sovetscoe        Sovetscoe
             Vasilievca
Speia          Speia
Stroiești        Stroiești
Sucleia         Sucleia
Șipca          Șipca
             Vesioloe
Tașlîc          Tașlîc
Teiu           Teiu
             Tocmagiu
Tîrnauca         Tîrnauca
Țîbuleuca        Țîbuleuca
Ulmu           Ulmu
             Ulmul Mic
             Lîsaia Gora
Vadul Turcului      Vadul Turcului
             Molochișul Mic
Valea Adîncă       Valea Adîncă
             Constantinovca
Vărăncău         Vărăncău
             Buschi
             Gherșunovca
Vinogradnoe       Vinogradnoe
Vladimirovca       Vladimirovca
             Constantinovca
             Nicolscoe

[Anexa nr.5 în redacția Legii nr.292-XIV din 19.02.99]